САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Монографії

This post is also available in: English

На нову версію сайту!

2023 рік

Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України

У монографії визначено та проаналізовано процеси формування та імплементації інноваційної та науково-технічної політики у розвинених країнах, зміст та значення основних критеріїв виділення напрямів інноваційної діяльності та виміру структурних змін, ключових показників інноваційної діяльності, їх відповідність міжнародним стандартам, зокрема стандартам ЄС. Розроблено методичний інструментарій імплементації в Україні оновленої методології ОЕСР з оцінки рівня інноваційного розвитку та відповідно проведено поглиблений аналіз стану інноваційної сфери України. Окрему увагу приділено проблемам гармонізації інноваційної політики з іншими видами політики, зокрема соціальною та промисловою. Розглянуто можливості повоєнного відновлення науково-технічної та інноваційної сфер України у контексті стимулювання процесів економічного розвитку і забезпечення прогресивних структурних змін в економіці, у зв’язку з цим запропоновано напрями удосконалення підходів до оцінювання результативності інноваційної діяльності та обґрунтовано відповідні організаційні заходи із впровадження інновацій. Більше

Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи

Колективна монографія репрезентує напрацювання українських і зарубіжних дослідників із питань історії, теорії, політики повоєнної реконструкції економіки та відновлення соціогуманітарного простору, обґрунтування пріоритетів національної стратегії відбудови, осмислення ролі та напрямів реформування освіти й науки для забезпечення національної перспективи в контексті завдань повоєнної реконструкції економіки, інституційної модернізації та євроінтеграції України.

Для працівників державного апарату управління, органів місцевого самоврядування, викладачів та здобувачів освіти економічного та управлінського профілю, всіх, хто цікавиться економічною історією, політикою відбудови та економічного розвитку. Більше

Траєкторії розвитку повоєнної економіки України в системі координат постпандемічного світу

У колективній монографії представлено результати наукових досліджень щодо: модельного комплексу імітаційного макропрогнозування для визначення траєкторій розвитку економіки України у постпандемічному світі, із застосуванням якого здійснено кількісне оцінювання факторів впливу постковіднихнаслідків та повномасштабної воєнної агресії РФ на соціально-економічну динаміку України. Розроблено альтернативні сценарії, проведено інструментальний аналіз та обґрунтовано пріоритетні тренди (інноваційно-технологічний, гуманітарний) і сектори-драйвери (оборонно-промисловий, аграрний, будівництво, торгівля) післявоєнної розбудови вітчизняної економіки. Більше

Виклики та наслідки агропродовольчої спеціалізації України у світовій економіці 

У монографії обґрунтовано основні прояви глобальної агропродовольчої спеціалізації України, напрями і масштаби впливу світової економіки на розвиток вітчизняного аграрного виробництва і продовольчого споживання, стан екологічного та соціального середовища, а також наведено рекомендації щодо запобігання й пом’якшення негативних наслідків такої спеціалізації. Зокрема, виявлено основні виклики і наслідки глобальної агропродовольчої спеціалізації України; доведено необхідність коригування у повоєнний період такої спеціалізації для забезпечення дотримання національних інтересів та відповідності розвитку вітчизняного аграрного сектора сучасним світовим тенденціям. Більше

2022 рік

Шаров О.М. Глобалізація грошей. Економіософський / монетарософський трактат з питання еволюції грошей

У виданні розглядаються питання теоретичних та емпіричних аспектів процесів глобалізації в царині грошово-кредитних відносин. Ця робота представляє собою логічне продовження попередньої монографії автора – «Грошова глобалізація». У новому дослідженні, базуючись на фактичних даних та висновках стосовно «грошової глобалізації», тобто впливу монетарних відносин на процеси економічної глобалізації, автор аналізує зворотний вплив самих глобалізаційних процесів на сутність та форму і порядок виконання грошима своїх специфічних функцій у сучасних умовах. Більше

Економічні суперечності глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції

У монографії розкрито зміст, форми прояву і розв’язання економічних суперечностей глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та повоєнної реконструкції. З’ясовано, що витоки суперечностей глобалізації та локалізації закладені у відмінностях сумісно-розділеної праці, які упродовж усієї історії людства проходять закономірні етапи свого розвитку і досягають апогею у сучасності: сумісність досягає свого найвищого результату в глобалізації, а роздільність – в локалізації. У цьому контексті війна на території України охарактеризована як просторова локалізація глобальних суперечностей провідних світових гравців. Більше

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку. Книга 2 : Гарантування базових прав селян та просторова справедливість в умовах лібералізації земельного ринку в Україні

Обґрунтовано сутність та науково-прикладні засади реалізації права селян на землю як основи досягнення просторової справедливості в землекористуванні та забезпеченні сталого розвитку сільських територій. В історичній ретроспективі розкрито переваги і ризики запровадження в Україні ліберального земельного ринку; акцентовано увагу на можливостях справедливого просторового розвитку сільських територій та захисту прав селян на землю в умовах функціонування ринку землі в Україні на тлі сучасних глобальних трендів. Більше

Глобалізаційні процеси у світовій економіці: виклики та можливості для України

Колективна монографія присвячена науковому обґрунтуванню глобалізаційних процесів, які відбуваються у світовий економіці, позицій України у світовому економічному просторі. Нові глобалізаційні виклики пов’язані із російським вторгненням в Україну, гуманітарною кризою, продовольчою та енергетичною безпекоюю. Автори монографії аналізують тренди глобалізації сучасності, зокрема досліджують особливості фінансової глобалізації в умовах зрушень світової економіки, суперечливу єдність процесів глобалізації та локалізації як середовища перетворення прав і відносин власності, висвітлюють проблему суперечності між цілями монетарної політики в контексті впливу на глобалізацію повномасштабного російського вторгнення в Україну, фінансово-інвестиційні наслідки для глобальних ринків капіталу від повномасштабної війни, розв’язаної РФ в Україні. Більше

Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України

У роботі розкрито основні складові загального стабілізаційного механізму. Показано, що в сучасних умовах забезпечити стабільний розвиток неможливо лише на ринкових засадах, неокласичних або кейнсіанських підходах. Необхідним є врахування специфіки історичної траєкторії України, розуміння інверсійного характеру її ринкових трансформацій та впливу сучасних цифрових перетворень. Потрібно відштовхуватися від оцінки не ринкового попиту, деформованого попередньою динамікою, а реальних потреб населення та суб’єктів господарювання і активної ролі держави у подоланні структурних деформацій. Такий підхід набуває особливої актуальності в умовах подолання наслідків війни та повоєнної реконструкції економіки України. Більше

Промисловість України перед викликами майбутнього: у пошуках відповідей та рішень

Досліджено виклики майбутнього для промислового розвитку України, що формуються під впливом політичних, екологічних та соціально-економічних трансформацій глобального і локального характеру і впливатимуть на його траєкторію. За найбільш впливовими викликами майбутнього проаналізовано поточні та прогнозовані глобальні тренди, новітні економіко-технологічні та політичні рішення та зміни до чинного законодавства, що стосуються розвитку промислового сектора в Україні та в країнах її глобального партнерства, зокрема Європейського Союзу. Представлено інструменти державної політики та рекомендації для промислового бізнесу для запобігання негативним проявам глобальних та локальних викликів й отримання переваг із можливостей, що ними створюються.  Більше

Венгер В.В. Металургійна галузь України: фактори зростання та напрями державного регулювання

       Розглянуто особливості розвитку металургійної галузі України в умовах ринкової трансформації. Визначено місце та роль металургійної галузі в національному господарстві України. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку металопродукції, охарактеризовано технологічні зміни у структурі світового виробництва сталі та визначено нові металургійні центри. Більше

2021 рік

Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки

Монографія є логічним продовженням досліджень інституційної архітектоніки, розпочатих у книзі “Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень” (2008 р.), продовжених у роботах “Ієрархія та мережі в інституційній архітектоніці економічних систем” (2013 р.) та Довіра в інституційні архітектоніці економічного простору-часу” (2020 р.). В ній з’ясовано логіку і зміст основоположного в сучасній соціально-економічній динаміці процесу, який полягає у переході від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, показано зміни в інституційній системі суспільства, розкрито їх суперечливість і конфліктність, запропоновано підходи до вирішення завдань забезпечення стабільного суспільного розвитку.  Більше

Оцінка інтеграції України до європейського економічного простору

Колективна монографія присвячена науковому обґрунтуванню шляхів вирішення проблем соціально-економічної дивергенції України та держав Європейського Союзу, упровадження підходів державної політики, спрямованої на стимулювання їх конвергенційної взаємодії. Більше

Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні

Монографія є логічним продовженням багаторічних досліджень творчого колективу в частині проблематики функціонування трудової сфери в Україні Більше

Ринок праці та професійно-технічна освіта: особливості взаємодії

Монографія є науковим доробком творчого колективу та результатом виконання проєкту «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку праці» (КПКВ 2751270) секторальної підтримки регіонального розвитку, за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу Більше

Інституційно-організаційні основи проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»

У колективній монографії представлено матеріали за результатами наукових досліджень щодо розроблених інституційно-організаційних засад, науково-організаційного супроводження та регламентації проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», послідовних етапів та змісту заходів з організації форсайту в Україні з урахуванням світового досвіду; нормативно-правових засад запровадження форсайту у практику державного стратегічного планування в Україні, завдань та пропозицій у рамках реалізації форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» Більше

Індустрія фінансових послуг в умовах «нової реальності»

У монографії реалізовано підхід до вивчення індустрії фінансових послуг як інституційно-економічного феномена на основі концепту «нової реальності». Більше

Макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України

У колективній монографії представлено матеріали наукових розробок щодо необхідності переходу економіки України до переважно ендогенно орієнтованої економічної моделі розвитку як процесу формування системи мотивів і стимулів, які забезпечують випереджаюче відтворення інноваційних переваг національної економіки, а також активізації внутрішніх факторів та зменшення негативного впливу зовнішніх чинників у соціально-економічному розвитку країни. Більше

Юхимець Р. С. Ринки природного газу України та ЄС: лібералізація та інтеграція

Монографія присвячена науковому обґрунтуванню змін засад регулювання ринків газу в умовах трансформації національних моделей енергоринку в напрямі лібералізації та подальшої інтеграції у єдиний європейський енергетичний простір Монографія присвячена науковому обґрунтуванню змін засад регулювання ринків газу в умовах трансформації національних моделей енергоринку в напрямі лібералізації та подальшої інтеграції у єдиний європейський енергетичний простір. Обґрунтовано вплив інтеграційних факторів на трансформацію організаційної та функціональної структури ринків природного газу України та ЄС. Узагальнено основні фактори, що можуть становити бар’єри для розвитку конкуренції на національних газових ринках. Більше

Ціна: 50 грн

Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України

У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку торговельної політики України в сучасних умовах. Більше

Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України

У монографії обґрунтовано методологічні та практичні підходи щодо дослідження інституціонального забезпечення функціонування та розвитку виробничої інфраструктури України. Більше

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах. Частина 3 : Регуляторна та кадрова політика: проблеми та можливості удосконалення

Представлено результати дослідження сучасної регуляторної політики України, розглянуто концептуальні засади аналізу та оцінки впливу регуляторних актів, здійснено аналіз світового досвіду оцінки регуляторного впливу держави на економічні інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави (на прикладі США, європейських країн), здійснено аналіз кількісних (методи вибору альтернатив, для обраних альтернатив – аналіз «витрати-вигоди», «витрати-ефективність») та соціологічних методів (опитування представників зацікавлених груп, населення, бізнес-спільноти); здійснено оцінку стану, особливостей, проблем та обмежень застосування існуючого механізму аналізу та оцінки впливу регуляторних актів в Україні. Обґрунтовано методологічні підходи ідентифікації освітньо-професійних дисбалансів регіональних ринків праці України, що є гальмом модернізації економічного розвитку країни. Більше

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку. Книга 1 : Справедливість у доступі до земельних ресурсів і вигід від їх використання на сільських територіях

Досліджено особливості просторового розвитку сільських територій та трансформації системи землеволодіння і землекористування в історичній ретроспективі та в умовах сучасного реформування адміністративно – територіального устрою в Україні. Сформовано теоретичні засади дослідження просторової справедливості у землекористуванні з акцентом на створенні простору для життя і можливостей для праці на сільських територіях, збереження сільського способу життя, захисту сільського соціуму та сільських поселень. Розкриті прояви порушення справедливості у землеволодінні і землекористуванні в процесі створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та визначені потенційні загрози справедливому просторовому розвитку ОТГ, зумовлені їх суттєвою диференціацією. Виявлено нерівності внесків землекористувачів – суб’єктів господарювання в корпоративному та індивідуальному секторах сільського господарства – у формування економічної бази сільського розвитку на локальному рівні. Доведено, що досягнення просторової справедливості у землекористуванні на сільських територіях передбачає    Більше

Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин

Монографія представляє результати історико-економічного дослідження розвитку зовнішньоекономічних зв’язків українського господарства. Охарактеризовано тенденції та закономірності зміни характеру міжнародних економічних відносин, що сформували історичну траєкторію включення України в систему світової торгівлі, міжнародного руху капіталу та робочої сили, науково-технічного співробітництва, міжнародної економічної інтеграції. Хронологічні межі дослідження охоплюють період від включення українських етнічних земель у зовнішньоторговельні зв’язки на етапі формування світового товарного ринку (XI–XVI ст.) до новітніх форм участі України в глобальній економіці.  Більше

Ціна: 105 грн

Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства

Монографію присвячено дослідженню чинників, що обумовлюють нестабільну соціально-економічну динаміку, і шляхів забезпечення взаємопов’язаного і взаємодоповнюючого розвитку інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень. Більше

Ціна: 105 грн

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 1 : Аграрна політика для селянських фермерських господарств та їх об’єднань: світовий досвід для України

У монографії в історичній ретроспективі оцінюються механізми державної підтримки фермерства в Україні; з точки зору забезпечення оптимального поєднання інтересів держави, виробників і споживачів та сприяння локальному розвитку розкрито суть таких механізмів підтримки. Узагальнено досвід реалізації програм надання продовольчої допомоги вразливим верствам населення на прикладі США, розкрито механізми, суспільні вигоди і втрати від їх впровадження. Обґрунтовано необхідність, оцінено можливості та визначено нормативно-правові передумови запровадження продовольчих субсидій населенню в Україні, опрацьовано основні засади формування Державної цільової програми допомоги малозабезпеченим громадянам на придбання плодоовочевої продукції у господарствах фермерського типу та заходи щодо її реалізації. Більше

Горкіна Л. П. На перехресті парадигм: М.І. Туган-Барановський в історії економічної думки

Монографія висвітлює життя, наукову і громадсько-політичну діяльність відомого у світі українського вченого Михайла Івановича Туган-Барановського (1865–1919). Подана коротка ретроспектива світової і вітчизняної наукової економічної думки у XIX столітті та розкрито внесок вченого в її подальший розвиток. Основна увага приділена внеску М.І. Туган-Барановського в історію економічних вчень, мікро- та макроекономіку, історію та теорію кооперації і соціалізму.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться історією економічної культури України та її представниками. Більше

2020 рік

Шаров О. М. Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин

У виданні розглядаються питання хриматогенезу – появи та поширення грошей і грошових відносин в геоекономічному просторі: з моменту виникнення грошей і до повної монетизації усієї населеної території планети. Автор висвітлює основні події у розвитку грошових відносин та їх вплив на загальні процеси економічної глобалізації, включаючи встановлення у різних країнах та регіонах світу біметалічної та золотомонетної системи грошового обігу, перехід від золотого стандарту до кредитно-грошових систем, створення Бреттон-Вудської валютної системи, валютних інтеграційних об’єднань тощо. Наукова робота розрахована на вчених-економістів, спеціалістів з економічної історії та географії, аспірантів, а також  Більше

Гриценко А. А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми

У монографії показано, що економіко-інформаційні перетворення вимагають формування нової статистичної парадигми з огляду на те, що сучасна статистична система сформувалась на основі індустріально-ринкової економіки, а зараз розгортається історичний перехід до інформаційно-мережевої системи господарювання, що базується на принципово інших закономірностях функціонування. З’ясовано, що натурально-господарським системам був притаманний натурально-господарський облік, індустріально-ринковим – економічна статистика, що набуває завершеної форми в системі національних рахунків, а інформаційно-мережевій економіці відповідатиме соціально-часова статистика, в якій субстанційною основою обліку стане час – як у перетворених формах вартості, грошей та майна, так і у своїй власній формі вільного часу як простору для всебічного розвитку людини.  Більше

Ціна: 105 грн

Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання

Досліджено теоретичні та методологічні засади розвитку публічних фінансів у контексті реалізації макроекономічної політики зростання. Розкрито ризики платоспроможності держави та обґрунтовано напрями забезпечення довгострокової стійкості публічних фінансів. Виявлено проблеми бюджетної децентралізації, запропоновано підходи до модернізації інститутів децентралізованного управління для ефективного функціонування багаторівневих бюджетних систем та активізації економічного розвитку територій. Визначено джерела  Більше

Ціна: 100 грн

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 4 : Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців: досвід і перспективи

У монографії представлено результати науково-практичних пошуків, спрямованих на підтримку реформи державної служби, підвищення ефективності управління людськими ресурсами у сфері державної служби в Україні. Проаналізовано методи оцінювання державних службовців; створено й апробовано інноваційні методику й інструментарій національної системи комплексного оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців, надано рекомендації щодо запровадження відповідної системи. Видання є частиною загальної праці у 4 частинах за результатами науково-дослідної роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» упродовж 2018–2019 рр. (№ держреєстрації 0118U007329). Більше

Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі

Досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення стійкості державних фінансів України у довгостроковій перспективі. Визначено економічний зміст довгострокової стійкості державних фінансів; узагальнено чинники стійкості державних фінансів; з’ясовано тенденції трансформації економічних функцій держави та фінансування соціальної сфери з урахуванням викликів для стійкості державних фінансів (на прикладі охорони здоров’я та освіти); визначено шляхи забезпечення стійкості місцевих бюджетів у довгостроковій перспективі; обґрунтовано ключові напрями удосконалення бюджетно-податкової політики. Для спеціалістів з питань бюджетно-податкової політики, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ.  Більше

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України

У монографії узагальнено теоретичні та практичні підходи до розуміння ознак та форм прояву інклюзивності у функціонуванні економіки на національному та регіональному рівнях, показано вплив інклюзивності на трансформацію традиційного розуміння економічної структури і формування новітньої концепції екстрактивної та інклюзивної структури економіки. Більше

Формування «розумної спеціалізації» в економіці України

Монографію підготовлено за результатами дослідження за однойменною плановою науково-дослідною роботою. У рамках виконання роботи на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду удосконалено науково-методичні засади формування інноваційної політики та «розумної спеціалізації» в економіці України в умовах розгортання глобалізаційних процесів. Проаналізовано процеси формування та імплементації РС у розвинених країнах світу, насамперед у країнах ЄС, зміст та значення основних критеріїв виділення напрямів «розумної спеціалізації», найважливіших показників РС та інноваційної діяльності, їх відповідність міжнародним стандартам, зокрема стандартам ЄС; запропоновано зміни до існуючої системи статистики інноваційної діяльності відповідно до оновлених міжнародних стандартів у цій сфері; удосконалено та запроваджено теоретико-методичний інструментарій для оцінки рівня «розумної спеціалізації»  Більше

Інклюзивний сільський розвиток в Україні

Досліджуються теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку та сутнісні характеристики інклюзивного сільського розвитку, що ґрунтуються на базовому принципі інклюзивності «ніхто не має бути залишеним без уваги»; дано визначення інклюзивного сільського розвитку Більше

Корпоратизація аграрного сектора економіки України

Сформовано комплексні науково-теоретичні засади дослідження процесу корпоратизації галузі, здійснено наукові оцінки параметрів і наслідків функціонування сільськогосподарських корпорацій та особливостей їх взаємодії з державою і малим агробізнесом Більше

Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні

У колективній монографії представлено результати досліджень щодо: розроблення системи індикаторів і «Табло індикаторів» для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні на основі застосування європейської процедури макроекономічного дисбалансу (МІР); обґрунтування переліку основних та допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів з урахуванням  Більше

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 2 : Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, один шлях»

У монографії представлено результати дослідження торговельної і промислової політики України в межах ініціативи уряду Китаю «Один пояс, один шлях». Досліджено перспективи й оцінено ризики для розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі, промисловості, сільського господарства від лібералізації торговельних режимів з Китаєм, залучення китайських інвестицій у промисловість і сільське господарство, співробітництва в інноваційній сфері.
Видання є частиною загальної праці у 4 частинах за результатами науково-дослідної роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України упродовж 2018–2019 рр. (№ держреєстрації 0118U007329).  Більше

Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п’ятого покоління

У монографії узагальнено основні сучасні світові тенденції розвитку транспорту новітнього покоління та запропоновано визначення поняття «транспорт п’ятого покоління», основою якого є забезпечення високих швидкостей, екологічності, енергозбереження або інноваційного підходу до конструювання (прикладом чого слугують, наприклад, високошвидкісні магістралі (ВШМ), Maglev та Hyperloop, електромобілі та безпілотники); обґрунтовано можливі напрями впровадження в Україні транспорту Hyperloop на основі оцінки світового досвіду фінансування проєктів реалізації транспорту п’ятого покоління. В науково-технічному плані проаналізовано основні складові тягово-левітаційних систем і магнітного підвісу для створення вакуумованого високошвидкісного наземного транспорту (ВШНТ) типу Hyperloop. Розглянуто системи забезпечення і контролю герметичності вакуумованого ВШНТ. Проведено  Більше

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України

Монографію підготовлено за результатами дослідження по науково-дослідній роботі «Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України». При дослідженні розроблено систему показників цифровізації економіки України в інноваційній сфері на основі індексу цифрової економіки та інформаційного суспільства ЄС; за результатами проведеного порівняльного аналізу відповідних показників та методологічної бази ЄС та України виявлено напрями подальшого вдосконалення вітчизняної статистики та сформовано пропозиції щодо моніторингу розвитку цифрової економіки та інформаційного суспільства в Україні. На основі аналізу можливостей створення системи цифрового моніторингу енергетичних ресурсів у національному господарстві України, зокрема її інформаційно-аналітичного забезпечення, створено систему цифрових індикаторів, які відповідають потребам прийняття ефективних рішень щодо управління станом та розвитком енергетичної сфери країни та підготовлено Більше

Бублик Є. О. Фінансова відкритість транзитивних економік

У монографії розкрито зміст та шляхи вирішення важливої науково-практичної проблеми інституційного забезпечення формування фінансової відкритості транзитивних економік в інтересах їх стійкого зростання. Визначено та обґрунтовано переваги підходу до формування політики регулювання фінансової відкритості з підпорядкуванням зміни рівня фінансової відкритості поточним процесам макроекономічної динаміки з урахуванням потенційного впливу потоків капіталу та наявних характеристик інституціонального середовища фінансового сектора.
Для науковців, державних службовців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.  Більше

Ціна: 70 грн

Кричевська Т. О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження

У монографії розкрито логіко-історичний процес розвитку інституту довіри у грошово-кредитній сфері. Розглянуто довіру в історичних формах обміну (від синкретичного обміну до грошових систем і систем криптовалют). Показано логічну обумовленість і конкретно-історичні форми інституціоналізації кредитних функцій, фінансування промислового розвитку, національних моделей банківських систем як фінансової основи суспільної інтеграції, особливості виникнення і розвитку функцій центральних банків, інститутів монетарного стандарту і монетарного режиму. Державне регулювання у грошово-кредитній сфері оцінено через його роль у реалізації суспільного договору. Виділено етапи розвитку інституційних форм забезпечення довіри до грошової одиниці і банківської системи. З’ясовано, що в умовах глобалізації і фінансової лібералізації інститути грошово-кредитної сфери мають тенденцію до універсалізації, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки у різних інституційних  Більше

Ціна: 90 грн

2019 рік

Єлісєєва Л. В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку

У монографії досліджено роль соціального капіталу в економічному розвитку та її якісну зміну в умовах інформаційно-мережевої економіки. Розкрито економічну сутність, індикатори вимірювання соціального капіталу та його економічних ефектів. Розглянуто основні етапи формування наукових поглядів на соціальний капітал. Проаналізовано ключові тенденції розвитку соціального капіталу та його вплив на національну економіку. Охарактеризовано економічний потенціал інноваційних форм соціального капіталу, які виникли в умовах інформаційно-мережевої економіки. Досліджено ключові зміни в структурі власності, управлінні, доходах, організаційних формах під впливом модернізації соціального капіталу  Більше

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз

Монографія представляє результати комплексного історико-економічного дослідження процесу зародження, становлення, розвитку та трансформації підприємницької діяльності на українських теренах від ХІ ст. до сьогодення. Виявлено історичні закономірності та національні особливості еволюції підприємництва як цілісного інституційного комплексу, що став рушіем економічного розвитку та ринкових перетворень господарства. На основі застосування якісно нового в українській науковій літературі історико-інституційного методологічного підходу до вивчення еволюції господарського середовища обґрунтовано положення про деформацію інституту підприємництва у вітчизняній економіці як наслідок попередньої траєкторії її розвитку. Розглянуто історичні форми підприєм-ницької діяльності та узагальнено провідні тенденції та істотні бар’єри розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі. Більше

Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики України

Ідентифіковано напрями розвитку і механізми позитивних зрушень фіскальних інститутів ЄС та наднаціональних фіскальних норм, правил, процедур і суверенних інститутів держав – членів ЄС; з’ясовано особливості та основні прояви процесу трансформації банківської системи ЄС у напрямі вдосконалення Валютного союзу та створення Банківського союзу; визначено загальні критерії, принципи і підходи до регулювання ринку цінних паперів і страхового ринку країн ЄС, а також перспективи формування єдиного ринку капіталу ЄС; передбачено напрями подальшого розвитку процесів у сфері фінансового регулювання ЄС та його потенційного впливу на фінансову систему України з урахуванням продовження процесу євроінтеграції Більше

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України

У монографії визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України Більше

Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України

У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку внутрішнього ринку України в умовах зміни попиту на світових товарних ринках, регіоналізації та поширення протекціонізму у світовій торгівлі Більше

Бурлай Т. В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика

Розкрито змістові та оціночні характеристики соціально-економічної конвергенції. Виявлено специфіку міжкраїнних конвергенційних процесів у Євросоюзі з виокремленням досвіду новоінтегрованих постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи. З’ясовано умови та механізми конвергенції соціально-економічних систем України і ЄС, а також ризики потрапляння України в пастку дивергентності та шляхи її уникнення.
Для фахівців у  Більше

Ціна: 65 грн

2018 рік

Лір В. Е. Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку

У монографії розглянуто проблему формування та реалізації енергетичної політики в умовах актуалізації концепції сталого розвитку. Представлено еволюцію наукової думки щодо можливостей збалансування зростаючих потреб людства та доступних природних ресурсів. Виявлені закономірності зміни енергетичних парадигм та з’ясовані причини виникнення енергетичних криз. Встановлені імперативи та визначені детермінанти національної енергетичної політики відповідно як похідні цілей та завдань сталого розвитку. Визначені тенденції та чинники зміни структурних пропорцій енергетичних балансів світового та національного господарств, здійснено індикативний аналіз енергоефективності та енергетичної безпеки України у порівнянні з іншими країнами. Проведено компаративний аналіз особливостей формування та розвитку ринків окремих видів енергоресурсів. Проаналізовано   Більше

Ціна: 70 грн

Український ринок праці: імперативи та можливості змін

У монографії виявлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці, показано причини його кризового стану, визначено імперативи подальшого розвитку (ефективну зайнятість, політику адекватної оплати праці; створення гідних робочих місць, випереджальне зростання продуктивності праці, інноваційні процеси у сфері праці) Більше

Степанова О.В.  Фінансування соціальних функцій держави в умовах транс-формації фіскального простору

У монографії викладено теоретичні та методологічні засади фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору. Виявлено проблеми формування та використання фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави, а також запропоновано принципи діагностики потенціалу фіскального простору для охорони здоров’я. Розроблено методологічні підходи до формування сценарних прогнозів впливу фінансування системи охорони здоров’я на стійкість державних фінансів на довгострокову та середньострокову перспективу в контексті становлення економіки довголіття та старіння населення. Обґрунтовано особливості децентралізації фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави Більше

Ціна: 60 грн

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України

Видання присвячене історії створення та діяльності головного академічного осередку розвитку економічних досліджень у незалежній Україні – ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. У монографії розглядаються найголовніші моменти у постановці та вирішенні теоретико-методологічних і науково-практичних проблем, як вони поставали в ході трансформації суспільства та економіки України упродовж першого двадцятиліття діяльності інституту, що відповідає початковому періоду формування держави, її економічної стратегії, системи державного управління, державних фінансів, механізмів регулювання та, зрештою, моделі економічного розвитку  Більше

Чинники і тренди економічного зростання в Україні

У монографії системно розкрито та формалізовано специфіку взаємодії основних фундаментальних чинників прискорення зростання в економіці України у розрізі основних макросекторів економіки (реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньо-економічного) за сучасних волатильних умов розвитку світової і вітчизняної економіки, на базі яких з використанням розроблених комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури, та модельного інструментарію оперативного тестування ситуативних змін макросередовища здійснено оцінку трендів економічного зростання і виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на період до 2020 (2035) рр Більше

Корнівська В. О. Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки

У монографії представлено результати дослідження трансформацій інститутів фінансового посередництва у процесі впровадження нових принципів економічної діяльності в умовах формування інформаційно-мережевої економіки та транзиції капіталізму. Розкрито історичні умови інституціоналізації фінансового посередництва: дефіцит інформації та ліквідності, і на цій основі визначено первісне історичне економічне призначення фінансового посередництва, що полягає в оптимізації інформаційної асиметрії та забезпеченні ліквідності  Більше

Ціна: 68 грн

Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність

Розкрито взаємозв’язок інститутів та економічної діяльності у відтворювальній динаміці економічних систем Більше

Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні

У монографії узагальнено європейські засади сільського розвитку та аргументовано доцільність орієнтації вітчизняної політики сільського розвитку на посилення здатності села до здійснення вагомого внеску в економічне зростання і продукування суспільних благ, на формування подібної до європейської системи розроблення стратегій і програмних завдань зрівноваженого розвитку сільського господарства й села Більше

Ціна: 62 грн

2017 рік

Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України

Монографія присвячена актуальним питанням трансформації енергетичних ринків та інших структурних реформ в енергетиці України, зумовлених активізацією інтеграційних процесів у Європі. Трансформаційні процеси розглянуто в контексті реалізації мотиваційних факторів міжнародної галузевої інтеграції, що формалізуються у конкретні інституціалізовані практики та покликані призвести до формування нової ефективної ринкової моделі господарювання. Економічна оцінка галузевих реформ виконана з використанням комплексу спеціалізованих економіко-математичних моделей.
Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів Більше

Ціна: 60 грн

Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України

У колективній монографії детально проаналізовано основні завдання, напрями та пріоритети розвитку інфраструктурних (а саме транспортного та енергетичного) секторів вітчизняної економіки Більше

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України

Досліджено чинники та обмеження розвитку й ефективного зростання сільськогосподарського виробництва і аграрного ринку. Запропоновані методологічні та методичні підходи до визначення частки аграрного сегмента в національному багатстві України, оцінювання розвитку агропродовольчого виробництва в умовах кліматичних змін та дії інноваційного чинника, формування матриці стратегій інноваційно-технологічної модернізації переробно-харчових потужностей. Розроблено засади концепції Національного кодексу сталого агрогосподарювання.
Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також широкого загалу читачів  Більше

Ціна: 72 грн

Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків

Розглянуто макроекономічну динаміку Україну крізь призму поглядів на зміст цілей, інструментів та завдань дієвої економічної політики. Показано трансформацію підходів до їх визначення від Вашингтонського консенсусу до «реформ другого покоління» та більш сучасного досвіду, отриманого під час виходу з глобальної кризи 2008–2009 рр. Проаналізовано неоднорідність світової економіки у розрізі її ключових ринків (праці, капіталу, товарів і послуг) та окремих країн. Визначено ключові риси української економіки, що дозволяють кваліфікувати її як малу, відкриту та сировинну. Доведено вплив світових цін на сировину, що експортує Україна, на її макроекономічну динаміку, включаючи реальний ВВП, валютний курс гривні, інфляцію, доходи Зведеного бюджету, рівні депозитної та кредитної активності банківської системи  Більше

Ціна: 65 грн

Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки

У монографії визначено предмет і метод архітектоніки економічної без-пеки, що втілено у розкритті закономірностей внутрішньої будови безпечного розвитку економічної системи на основі сходження від абстрактного до конкретного. З’ясовано основні закони архітектоніки, серед яких виділено закони статики і динаміки, та сформульовано головні архітектонічні принципи економічної безпеки. Виявлено базову економічну деструкцію як фундаментальний чинник економічної небезпеки, що проявляється у низці диспропорцій і відтворюється у процесі функціонування економіки України, та запропоновано шляхи подолання деструкцій. Розкрито основні складові механізму безпечного економічного розвитку  Більше

Ціна: 50 грн.

Білоусова О. С. Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку

Досліджено проблеми взаємодії держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку. Розкрито теоретико-методологічні засади та інструментарій ефективної взаємодії держави та підприємств. Визначено підходи до підвищення ефективності бюджетно-податкової підтримки, удосконалення методичного та інформаційного забезпечення фінансового розвитку підприємств, а також інститутів взаємодії держави та підприємств у контексті євроінтеграційних процесів. Систематизовано види та інструменти впливу держави на інвестиційні процеси. Фінансове планування підприємств розглянуто з точки зору засобу зменшення рівня інвестиційних ризиків в Україні. Особливу увагу приділено підходам до уніфікації інструментарію фінансового планування, внутрішнього контролю та аудиту  Більше

Ціна: 70 грн.

Боднарчук Т. Л.Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.)

Монографія присвячена історико-економічному дослідженню політики про-текціонізму, що проводилася урядом Російської імперії в Україні на етапі ринко-во-індустріальних перетворень. Розкрито особливості ґенези наукового вчення про протекціонізм у вітчизняній економічній думці, обґрунтовано внесок україн-ських вчених у розробку концептуальних засад промислової політики і засобів урядового заступництва. Охарактеризовано соціально-економічні результати впливу протекціонізму на розвиток господарства України в ХІХ – на початку ХХ ст. Книгу адресовано науковцям, політикам, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться історією господарства та економічної політики Більше

Ціна: 60 грн.

Консолідація державних фінансів України

Досліджено теоретико-методологічні засади консолідації державних фінансів України в умовах дії факторів фінансової нестабільності. Визначено економічний зміст процесів фіскальної консолідації та напрями побудови інституційного каркасу політи-ки консолідації. Обґрунтовано підходи до зменшення ризиків втрати доходів держави та удосконалення бюджетно-податкового стимулювання економічної діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто  Більше

Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України

У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до вибору інструментів фінансової політики для структурної модернізації реального сектора економіки України з урахуванням впливу макрофінансових та інституційних чинників. Оцінено масштаби існуючих фінансових обмежень для структурної модернізації реального сектора економіки України. Розроблено нові підходи до оцінки інвестиційних та кредитних ризиків в Україні та визначено напрями їх пом’якшення для активізації інвестиційних процесів у реальному секторі економіки. Проаналізовано тенденції банківського кредитування підприємств реального сектора та визначено напрями активізації довгострокового кредитування модернізаційних проектів. Проаналізовано структуру державних інвестицій у реальний сектор економіки та узагальнено існуючі у цій сфері проблеми. Визначено напрями усунення фіскальних бар’єрів для здійснення фінансових інвестицій у реальний сектор економіки. Запропоновано застосування  Більше

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці

У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття «соціокультурного» в контексті ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українського ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як  Більше

Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України

Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних чинників показників експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної діяльності та зміни РЕОК гривні. Ідентифіковано канали впливу динамічних змін світової валютної системи на національну та виявлено механізми впливу надмірного боргового навантаження у розвинених країнах на стан міжнародних фінансів; розроблено науково-практичні пропозиції щодо управління ризиками державного боргу України. Подано оцінку здобутків та проблемних сфер двостороннього співробітництва України  Більше

Ціна: 70 грн.

Подлєсна В. Г. Логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів

У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов`язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних і військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. У монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку XXI ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли в плановій і трансформаційній економіках. Монографія призначена для науковців, аспірантів, фахівців у сфері економіки, студентів вищих навчальних закладів.  Більше

Ціна: 70 грн

2016 рік

Пустовойт О. В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України

13 із останніх 25 років українська економіка перебувала в кризовому стані, 12 – у стані економічного зростання. У науковому середовищі цей феномен викликав дискусію: періодичність криз та етапів піднесення була ознакою дії випадкових економічних шоків чи циклічних коливань економіки навколо траєкторії довгострокового розвитку ? На ці запитання сучасні теорії економічних циклів не дають змоги знайти відповідь. Водночас без такої відповіді неможливо розробити ані прогнози, ані державну стратегію майбутнього розвитку української економіки. Це спонукало автора монографії до пошуку нової гіпотези про нерівномірність зростання перехідних економік. За її допомоги в монографії зібрані докази того  Більше

Ціна: 65 грн

Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України

Висвітлено наукові засади неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу в умовах глобальних викликів та можливості застосування стратегічних варіантів неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу в Україні Більше

Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні

Монографію підготував колектив науковців Інституту економіки та прогнозування НАН України Більше

Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу

Висвітлено наукові засади та практичні аспекти подолання викликів і проблем, які пос-тали після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, і пов’язані з інтеграцією агрохарчового сектора до внутрішнього ринку країн – членів Співтовариства. Розкрито проблеми формування нормативного простору агрохарчового сектора, вирішення яких спрямоване на зближення національної системи технічного регулювання із базовою моделлю ЄС, реалізацію санітарних та фітосанітарних заходів згідно з європейськими вимогами, впровадження операторами ринку Систем управління безпечністю харчових продуктів, а також базових програм й спрощених процедур, що засновані на принципах НАССР, з урахуванням рівня безпечності продукції, на підприємствах харчової промисловості та первинного виробництва. Призначена для  Більше

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи

У роботі виявлено інституційні пастки становлення соціально-трудової сфери українського суспільства, обґрунтовано засади їхнього подолання, визначено вектори зміни соціально-трудових відносин на ринку праці за умов становлення економіки знань. Здійснено аналіз суперечливих тенденцій функціонування ринку праці (взаємодії його формальної та неформальної, традиційної та інноваційної, гнучкої та жорсткої складових, внутрішньої та зовнішньої мобільності). Авторами вперше дано оцінку жорсткості захисту зайнятості в Україні у світлі міжнародних порівнянь, розроблено напрями необхідних інституційних перетворень. Висвітлено роль заробітної плати як регулятора ринку праці, гостроту її диференціації в Україні, визначено невідкладні кроки з удосконалення системи оплати праці, зокрема у бюджетному секторі. Обґрунтовано пріоритетні напрями реформування освітньої підсистеми соціально-трудової сфери. Важливими компонентами дослідження стали питання подолання втрат, викликаних недосконалістю системи охорони здоров’я, підвищення якості життя  Більше

Ціна: 55 грн

2015 рік

Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями

Досліджено проблеми формування та розвитку публічно-приватного партнерства у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями в контексті створення умов для конкурентоспроможного економічного зростання, заснованого на модернізації механізмів державного управління економікою, інтенсифікації процесів трансферу технологій, розвитку інфраструктурних систем економіки, формування конкурентних відносин та розвитку екосистемного управління Більше

Ціна: 60 грн, без ПДВ

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

У монографії розкрито особливості інституційних трансформацій в умовах поєднання інверсійного типу ринкових перетворень і глобалізації економіки. Таке поєднання привело в Україні до формування базової економічної деструкції, яка полягає у пристосуванні української економіки до різних фрагментів світового господарства як сировинного придатку без попереднього створення збалансованого національного ринку і побудови відповідної інституційної архітектоніки. Базова деструкція проявляється у низці похідних деформацій і розширено відтворюється в процесі економічного зростання, що неминуче закінчується глибокою кризою. Показано, що внутрішня суперечність сумісно-розділених відносин на сучасному етапі розвитку суспільства проявляється як суперечність між глобалізацією, яка реалізується  Більше

Cелянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності В.В.Юрчишина – видатного вченого економіста-аграрника, академіка Національної академії аграрних наук України. Для науковців і всіх, хто цікавиться історією та станом аграрно-економічної науки  Більше

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

У монографії обґрунтовано теоретичні засади і методологічні підходи щодо виявлення небезпечних макроекономічних дисбалансів в Україні за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки. Формалізовано специфіку взаємодії основних факторів формування значних розривів у макроекономічних балансах України та здійснено кількісний аналіз індикаторів визначення критичних дисбалансів, які сигналізують про наявність загальної макроекономічної незбалансованості в Україні у 2013–2014 рр. та у прогнозному періоді 2015 року Більше

Ціна: 64,00 грн, без ПДВ

2014 рік

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України

У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на сутність феномену регіонального економічного простору, запропоновані методичні підходи до виміру та моделювання процесів його формування. Обґрунтовано конкретний інструментарій формування економічного простору держави в сучасних умовах з визначенням його властивостей, функцій та елементів, що його утворюють. Стратегічне управління представлено як ефективний засіб модернізації сучасного економічного простору, що орієнтує на підвищення конкурентоспроможності як держави, так і її регіонів. Розглянуто сукупність інструментів і методів щодо покращення управління економічною конкуренцією, включаючи трансформацію і синхронізацію структури адміністративно-територіального устрою держави з її економічним простором  Більше

Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція

Монографія присвячена методології та методам вдосконалення державного регулювання розвитку ПЕК України в умовах міжнародних зобов`язань України у сфері енергетики, що зумовлені уніфікацією мотиваційних факторів реалізації структурних реформ в енергетиці та розширенням зовнішнього виміру політики міжнародних інтеграційних утворень, спрямованої на досягнення колективних цілей економічного розвитку і підпорядкованої чіткій ієрархії стратегічних та оперативних завдань Більше

Ціна: 40 грн, без ПДВ

Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку

У монографії представлені наукові результати дослідження історії вітчизняної економічної думки XIX – початку XXI ст. у взаємозв’язку з господарською практикою та розвитком світової економічної науки. Розкрито еволюцію теоретичних поглядів на джерела, соціально-економічні механізми та пріоритети економічного розвитку під впливом технологічного прогресу, екологічних обмежень, соціокультурних детермінант, ідеологічних та політичних імперативів, екзогенних викликів. Представлено низку оригінальних концепцій українських вчених. Книгу адресовано вченим-економістам, державним службовцям,  Більше

Ціна: 65 грн, без ПДВ

Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві

У монографії розкрито вплив ключових чинників системних трансформацій, які є визначальними для сучасного стану процесів соціальної мобільності в Україні, та показано нові різновиди соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві, створені під впливом соціально-економічних трансформацій; проаналізована мобільність працюючого населення та її зв’язок з економічними стратегіями та поведінкою; виявлені нові тенденції освітньо-компетентнісної мобільності та освітньої міграції; досліджено виховний потенціал організацій громадянського суспільства та їх можливості як соціального ліфта Більше

Ціна: 50 грн без ПДВ

Кудласевич О. М. Українські джерела теорії підприємництва

Монографія присвячена історико-теоретичному дослідженню ґенези підприємництва в наукових працях українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Розглянуто визначення сутності та організаційних форм підприємницької діяльності, роль підприємця як вирішального суб’єкта господарської системи, вплив держави на розвиток підприємництва у висвітленні українських учених порефор¬меного періоду. Узагальнено внесок представників української економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у формування концептуальних засад теорії підприємництва.
Книгу адресовано науковцям, державним службовцям, викладачам, аспі¬рантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів  Більше

50 грн без ПДВ

Никифорук О. І. Модернізація наземних транспортних систем України

У монографії розглядається модернізація транспортної системи України на основі поєднання технічних, технологічних та інституціональних змін Більше

Ціна: 45,00 грн, без ПДВ

Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення

У монографії викладено результати досліджень, що висвітлюють теоретико-методологічні проблеми розвитку державного регулювання економіки та формування державної політики оздоровлення фінансів підприємств реального сектора в Україні Більше

Ціна: 50,00 грн, без ПДВ

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

У монографії представлені результати дослідження трансформації ціннісної системи суспільства та визначено її вплив на процеси модернізації Більше

Ціна: 45,00 грн, без ПДВ

Промислова політика посткризової економіки

Обґрунтовано теоретичні засади національної промислової політики, її змістовні особливості відповідно до галузевого розвитку, запропоновано методологію інтегрального виміру пріоритетності видів промислової діяльності за критеріями ефективності, виробничої активності, забезпечення внутрішнього ринку та сприяння структурно-технологічній модернізації. Особливу увагу приділено подальшому розвитку методології вимірювання екологічного рівня промислового виробництва на основі теорії декаплінгу, теоретично обґрунтовано змістовні характеристики потенціалу фінансового забезпечення процесів відтворення, узагальнено наслідки впливу кризи на корпоративне управління та обґрунтована необхідність посилення мотиваційної стратегії залучення учасників корпоративних відносин, визначено пріоритетні напрями промислової політики, що утворять стратегічний вектор нової парадигми промислового розвиту  Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ

Засади модернізації виробничої інфраструктури України

Розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструктури як інтеграційного чинника продуктивних сил Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ

Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет

Монографія присвячена дослідженню впливу бюджетно-податкової політики на макроекономічну динаміку Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Досліджені тенденції та чинники сучасного агропродовольчого розвитку України і світу в контексті забезпечення національної продовольчої безпеки Більше

Ціна: 38,00 грн, без ПДВ

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації

Досліджено теоретико-методичні проблеми аналізу та оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків на стан державних фінансів в умовах глобалізації Більше

Ціна: 30 грн.

Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика

У монографії фундаментально розкрито природу стійкості національної економіки у контексті внутрішніх і зовнішніх викликів й ризиків сучасності Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ

Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект

Досліджено проблеми сільського розвитку, пов’язані з поступовим подоланням кризових явищ в економічному та суспільному житті Більше

2013 рік

Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку

Узагальнено теоретичні і практичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу здійснення технологічної модернізації вітчизняної економіки. Більше

Вартість 30,00 грн без ПДВ

Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины

Представлены результаты исследований российско-украинской группы учёных, проведённые в рамках проекта «Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины в кризисный и посткризисный период». Більше

Вартість 30,00 грн без ПДВ

Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів

Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних систем України в умовах євроінтеграційних викликів. Більше

Вартість 60,00 грн без ПДВ

Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації


Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Більше

Сучасні аграрні перетворення в Україні

Викладено результати початкового етапу досліджень об’єктивно зумовлених аграрних перетворень в Україні після набуття нею суверенності. Більше

Ціна: 32,00 грн, без ПДВ

Еволюція теорії державних фінансів в Україні

Монографія присвячена історико-економічному дослідженню еволюції теорії державних фінансів в Україні. Більше

Ціна: 68,00 грн без ПДВ

Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе

Представлены результаты исследования вопросов состояния торгово-экономических отношений, научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Республикой Беларусь. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВ

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем

В данной работе соотношение иерархии и сетей квалифицируется как основная структурно-организационная проблема ХХI века. Більше

Ціна: 70,00 грн без ПДВ

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)

Висвітлено основні тенденції та чинники нестійкого розвитку внутрішнього ринку України в межах світового господарства. Більше

Ціна: 25,00 грн без ПДВ

Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние и механизмы развития

Представлены результаты исследования состояния научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Российской Федерацией. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВ

Понад п’ять десятиліть у фундаментальній науці. До 85-річчя від дня народження академіка Олексія Мусійовича Онищенка

У книзі відображено основні етапи життя, науково-дослідної, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності О.М. Онищенка – видатного вітчизняного вченого економіста-аграрника, академіка Національної академії наук України. Більше

Ціна: 45,00 грн без ПДВ

Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу

Досліджено проблеми ефективного використання виробничого та кадрового потенціалу харчової промисловості, виявлено тенденції та закономірності розвитку галузі в умовах сучасних трансформаційних процесів. Більше

Ціна: 20,00 грн без ПДВ

Короткострокове прогнозування валової доданої вартості

Проведено дослідження методів і моделей короткострокового прогнозування у площині еволюції теоретичних підходів та економіко-математичного апарату. Більше

Ціна: 20,00 грн без ПДВ

2012 рік

Енергетична політика сталого розвитку

Розглядається широке коло актуальних проблемних питань, пов’язаних із обґрунтуванням теоретико-методологічних основ політики сталого розвитку, аналізом сучасних тенденцій розвитку енергетичного сектора та ринків енергоресурсів, формуванням та прогнозуванням структурних пропорцій енергетичного балансу, розкрито інституційні засади державної енергетичної політики, а також її екологічні та соціальні аспекти. Більше

Мінливий світ

Розглядаються найважливіші проблеми сучасного економічного розвитку світу. Більше

Ціна: 30 грн, без ПДВ

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки

Досліджено сучасні проблеми агроінноваційного розвитку, основні напрями інноваційних трансформацій світової й національної агросфери та їхній вплив на агропродовольче виробництво і рівень продовольчої безпеки України. Більше

Ціна: 32,00 грн без ПДВ

Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні

Ґрунтовно досліджено еволюцію поняття високотехнологічне виробницт-во, а також ґенези міжнародних та національних методологічних підходів до агрегації галузей і продуктів за їхньою технологомісткістю. Більше

Ціна: 72,00 грн без ПДВ

Новые вызовы для денежно-кредитной политики в современных условиях : в 2-х кн. Книга 2: Взгляд из Украины

Данная монография подготовлена в рамках совместного научно-исследовательского проекта РГНФ и НАН Украины Денежно-кредитная политика России и Украины на современной этапе: новые вызовы и возможные ответы, осуществляемого Институтом экономики РАН и Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины. Монография состоит из двух книг: Взгляд из России (подготовлена учеными Института экономики РАН) и Взгляд из Украины (подготовлена учеными Института экономики и прогнозирования НАН Украины) в рамках совместного научно-исследо-вательского проекта РГНФ и НАН Украины Денежно-кредитная политика России и Украины на современном этапе: новые вызовы и возможные ответы. Издание представляет интерес для экономистов – научных работников, сотрудников центральных и коммерческих банков, органов, ответственных за регулирование финансовых рынков, преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и тех, кто интересуется проблемами денежно-кредитной политики Більше

Ціна: 35 грн, без ПДВ

Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення

Досліджено широке коло соціально-економічних та фінансових проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Більше

Ціна: 30 грн, без ПДВ

Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція

Висвітлено вплив зовнішньоекономічної кон’юнктури на динаміку базових вітчизняних ринків із урахуванням розвитку інтеграційних процесів. Більше

Ціна: 45,00 грн без ПДВ

Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України

Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВ

Інститут довіри в координатах економічного простору-часу

Монографію присвячено механізмам реалізації довіри як одного з базових інститутів суспільства в економічному просторі-часі. Більше

Ціна: 25,00 грн без ПДВ

Еволюція ринкових інститутів в Україні

У монографії представлені наукові результати дослідження змісту, основних закономірностей та історичних тенденцій процесу еволюції ринкових інститутів у вітчизняному господарському середовищі другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Більше

комплект 60,00 грн без ПДВ

Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика

Розглядаються питання фінансового планування на підприємствах як важливої складової системи управління. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВ

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки

Досліджуються проблеми формування та розвитку державно-приватного партнерства як інструменту державного регулювання економіки, спрямованого на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та забезпечення довгострокового соціально-економічного розвитку на основі модернізації та розбудови інфраструктури економіки, покращення якості надання суспільних послуг, поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційно-інноваційної активності, розвитку конкурентного середовища та підвищення ефективності управління державною власністю. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВ

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку

У монографії системно розкрито сучасну специфіку взаємодії чинників макронестабільності в економіці України та здійснено їхню деталізацію у секторному розрізі (зокрема, спадання обсягів випуску та ВВП, зростання цін виробників і споживчих цін, різкі зміни внутрішнього і зовнішнього попиту, неофіційний рівень безробіття, низька динаміка інвестицій, випереджаюче зростання доходів населення та споживчих витрат, дефіцит бюджету і боргові зобов’язання, шоки на фінансовому ринку України, високий ступінь відкритості української економіки, девальвація гривні, зростання імпорту та загрозливе від’ємне торговельне сальдо, втеча капіталів тощо), обґрунтовано підходи щодо їхньої формалізації та оцінено їхній вплив на економічну динаміку України на період до 2015 р. Більше

Ціна: 72,00 грн без ПДВ

Фінансові кризи на ринках, що розвиваються

Досліджуються теоретичні та емпіричні аспекти фінансових криз, описано їхню еволюцію, канали та механізми поширення, а також особливості розгортання на ринках країн, що розвиваються. Більше

Ціна: 18,00 грн без ПДВ

Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір

На основі дослідження сучасної практики функціонування вітчизняного аграрного сектору обґрунтовується перспективний напрям його соціоекономічної модернізації на базі розвитку сільських громад. Більше

Ціна: 29,00 грн без ПДВ

2011 рік

Державна фінансова політика економічного розвитку

Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України

Розглянуто концептуальні засади циклічності технологічного розвитку; стратегічних національних пріоритетів, розкрито сутність та обґрунтована необхідність застосування методології технологічного прогнозування; наведено результати системного аналізу ролі технологічного фактора в забезпеченні соціально-економічного розвитку економіки України. Більше

Ціна: 70,00 грн, без ПДВ.

Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель : в 2-х т. Т. 2: Европейская интеграция и экономическое развитие

Исследуются проблемы модели включения страны в процессы европейской интеграции, взаимовлияния этого процесса и экономического развития. Більше

Ціна: 73,00 грн, без ПДВ

Агробіоенергетичний ринок України

Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами формування та функціонування біоенергетичного ринку на основі енергетичного потенціалу сільського господарства України. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ

Структурні зміни та економічний розвиток України

У монографії досліджуються та аналізуються структурні зміни в економіці України за період розбудови її державності і формування сучасної економічної моделі. Більше

Ціна: 70,00 грн, без ПДВ

Прокопа І. В., Беркута Т. В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку

Досліджується сутність господарств населення, висвітлюється їхнє місце в сільськогосподарському виробництві і сільському розвитку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні

У монографії визначається специфіка трансформації детермінант соціально-економічної нерівності в умовах перебудови суспільства; виявляються структурні зміни ролі соціокультурних компетенцій окремих соціальних груп; досліджуються ключові критерії соціально-економічної нерівності та соціально-економічного розшарування населення; визначається вплив громадянського суспільства на розвиток соціально-економічної поведінки та стан українського соціуму; а також пропонуються рекомендації щодо гармонізації соціальної політики та процесів розвитку ринкової економіки. Більше

Ціна: 70,00 грн, без ПДВ

Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку

Досліджено особливості становлення та розвитку іпотечних відносин в Україні у 2002-2011 рр. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ

Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки

Досліджуються податки як інститут суспільного життя в контексті розвитку глобального та національного інституціонального середовища. Більше

Ціна: 45,00 грн, без ПДВ

Волощенко-Холда Л. Ю., Осташко Т. О. Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів

Досліджено механізми впровадження надзвичайних заходів для захисту ринків агропродовольчої продукції в умовах членства України у СОТ. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ.

Державна політика стабілізації фінансів підприємств

У монографії викладені результати досліджень, що охоплюють методологічні проблеми державної регуляторної політики в сфері фінансів реального сектора та канали і сфери можливого впливу держави на фінансовий стан підприємств. Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ

2010 рік

Волощенко Л. Ю., Лєнівова Г. В., Осташко Т. О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ

Монографію присвячено дослідженню стану та тенденцій розвитку агропродовольчого ринку України після вступу країни до СОТ у період між продовольчою та фінансовою кризами. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ

Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні

Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами енергозбереження та енергоефективності, а також питаннями становлення і ефективного функціонування ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні. Запропоновано економічний механізм формування стимулів до енергозбереження, а також проект концепції розвитку ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні. Для науковців, працівників державних органів управління, практиків у сфері енергозбереження та енергоефективності, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів і читачів, зацікавлених питаннями ефективного споживання енергоресурсів та розвитку і регулювання ринків енергоефективних технологій та послуг  Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку

Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх наслідків для економіки України. Більше

Ціна: 48,00 грн, без ПДВ

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів

У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади; проаналізовано вплив різних видів податків та неподаткових надходжень на доходну частину місцевих бюджетів України; визначено особливості податкової автономії місцевих органів влади; обґрунтовано пропозиції щодо можливості застосування зарубіжного досвіду та перспективних напрямів диверсифікації доходних джерел органів місцевого самоврядування України. Для керівників усіх рівнів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ  Більше

Ціна: 43,00 грн, без ПДВ.

Теорія, політика та практика сільського розвитку

Досліджуються теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні характеристики та інституціональні основи становлення сільського розвитку в Україні, окреслено шляхи формування його вітчизняної політики. Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ.

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс

Висвітлена ретроспектива розвитку економічної теорії та економічної ідеології, трактувань проблеми власності та шляхів її реформування, теорії і практики грошово-кредитного та фінансового забезпечення економічного розвитку, господарських організаційних форм та їх наукового обґрунтування. Більше

Ціна: 80,00 грн, без ПДВ

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення

Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.

Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці

Наукове видання являє собою збірник підготовлених до публікації пам’яток культури, історичних документів і літературних текстів, об’єднаних спільною темою сільськогосподарської кооперації, лексично адаптованих для сучасного українського читача. Більше

Ціна: 65,00 грн, без ПДВ

Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения

Изложены результаты исследований в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ.

Економіка України за 1991–2009 роки

У науковій праці вперше в Україні подаються зіставні показники розвитку макроекономіки, промисловості, аграрного, зовнішньоекономічного та фінансового секторів та ринку праці за роки незалежності України (1991–2009 рр. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.

Потенціал ендогенного зростання економіки України

У монографії системно розкриті та сценарно оцінені ендогенні фактори складових потенціалу ендогенного зростання, зокрема фактори знань і технологій, що активізують нагромадження потенціалу розвитку і мають синергетичний ефект. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ.

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку

У монографії розглянуті питання, що стосуються аналізу антикризових заходів у сферах, котрі найбільше постраждали від впливу фінансово-економічної кризи, яка розгортається в Україні з вересня 2008 р. Більше

Ціна: 28,00 грн, без ПДВ

Пропорції та перспективи формування національного багатства України

У монографії викладено результати багаторічного дослідження пропорцій та перспектив формування національного багатства України. Більше Ціна: 30,00 грн, без ПДВ

Монографії 1999-2009 рр.

Розповсюдження літератури здійснюється через відділ науково-технічної інформації

Контактний телефон (044) 254-20-36

Контактна особа

головний економіст відділу Чимбай Світлана Вікторівна

E-mail: chimbay@ief.org.ua

Також наші видання можна придбати у книжкових магазинах України, а саме:

у Києві

– книжковий ринок “Петрівка” (ряд 42, місце № 37);

– “Квадрат” (Площа Слави);

– магазин “Сяйво” (вул. Червоноармійська, 6);

– магазин-салон ТОВ НВП “Ідея” (тел. у Києві 417-87-67, 204-36-34).

в Івано-Франківську

– книжковий дім “Буква” (Незалежності, 44)

у Кривому Розі

– книжковий дім “Буква” (проспект Гагаріна, 38-А)

в Одесі

– магазин “Книголов” (вул. Преображенська, 59/61)

у Маріуполі

– магазин ТОВ НВП “Ідея” – проспект Строителей, 85 (2-й поверх), тел.: (0629) 37-01-04

у Дніпропетровську

– “Галерея книги” (вул. Московська, 15).

This post is also available in: English

-->