Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери
Монографії


Розширений пошук V
2021 рік

Ринок праці та професійно-технічна освіта: особливості взаємодії

Монографія є науковим доробком творчого колективу та результатом виконання проєкту «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку праці» (КПКВ 2751270) секторальної підтримки регіонального розвитку, за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу Більше

Купити

Інституційно-організаційні основи проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»

У колективній монографії представлено матеріали за результатами наукових досліджень щодо розроблених інституційно-організаційних засад, науково-організаційного супроводження та регламентації проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», послідовних етапів та змісту заходів з організації форсайту в Україні з урахуванням світового досвіду; нормативно-правових засад запровадження форсайту у практику державного стратегічного планування в Україні, завдань та пропозицій у рамках реалізації форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» Більше

Купити

Індустрія фінансових послуг в умовах «нової реальності»

У монографії реалізовано підхід до вивчення індустрії фінансових послуг як інституційно-економічного феномена на основі концепту «нової реальності» Більше

Купити

Макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України

У колективній монографії представлено матеріали наукових розробок щодо необхідності переходу економіки України до переважно ендогенно орієнтованої економічної моделі розвитку як процесу формування системи мотивів і стимулів, які забезпечують випереджаюче відтворення інноваційних переваг національної економіки, а також активізації внутрішніх факторів та зменшення негативного впливу зовнішніх чинників у соціально-економічному розвитку країни Більше

Купити

Юхимець Р. С.

Ринки природного газу України та ЄС: лібералізація та інтеграція

Монографія присвячена науковому обґрунтуванню змін засад регулювання ринків газу в умовах трансформації національних моделей енергоринку в напрямі лібералізації та подальшої інтеграції у єдиний європейський енергетичний простір Більше

Ціна: 50 грнКупити

Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України

У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку торговельної політики України в сучасних умовах Більше

Купити

Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України

У монографії обґрунтовано методологічні та практичні підходи щодо дослідження інституціонального забезпечення функціонування та розвитку виробничої інфраструктури України Більше

Купити

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах. Частина 3 : Регуляторна та кадрова політика: проблеми та можливості удосконалення

Представлено результати дослідження сучасної регуляторної політики України, розглянуто концептуальні засади аналізу та оцінки впливу регуляторних актів, здійснено аналіз світового досвіду оцінки регуляторного впливу держави на економічні інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави (на прикладі США, європейських країн), здійснено аналіз кількісних (методи вибору альтернатив, для обраних альтернатив – аналіз «витрати-вигоди», «витрати-ефективність») та соціологічних методів (опитування представників зацікавлених груп, населення, бізнес-спільноти); здійснено оцінку стану, особливостей, проблем та обмежень застосування існуючого механізму аналізу та оцінки впливу регуляторних актів в Україні Більше

Купити

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку. Книга 1 : Справедливість у доступі до земельних ресурсів і вигід від їх використання на сільських територіях

Досліджено особливості просторового розвитку сільських територій та трансформації системи землеволодіння і землекористування в історичній ретроспективі та в умовах сучасного реформування адміністративно – територіального устрою в Україні Більше

Купити

Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин

Монографія представляє результати історико-економічного дослідження роз-
витку зовнішньоекономічних зв’язків українського господарства Більше

Ціна: 105 грнКупити

Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства

Монографію присвячено дослідженню чинників, що обумовлюють нестабільну соціально-економічну динаміку, і шляхів забезпечення взаємопов’язаного і взаємодоповнюючого розвитку інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень Більше

Ціна: 105 грнКупити

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 1 : Аграрна політика для селянських фермерських господарств та їх об'єднань: світовий досвід для України

У монографії в історичній ретроспективі оцінюються механізми державної підтримки фермерства в Україні; з точки зору забезпечення оптимального поєднання інтересів держави, виробників і споживачів та сприяння локальному розвитку розкрито суть таких механізмів підтримки Більше

Купити

Горкіна Л. П.

На перехресті парадигм: М.І. Туган-Барановський в історії економічної думки

Монографія висвітлює життя, наукову і громадсько-політичну діяльність відомого у світі українського вченого Михайла Івановича Туган-Барановського (1865–1919) Більше

Купити
2020 рік

Шаров О. М.

Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин

У виданні розглядаються питання хриматогенезу – появи та поширення грошей і грошових відносин в геоекономічному просторі: з моменту виникнення грошей і до повної монетизації усієї населеної території планети Більше

Купити

Гриценко А. А.

Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми

У монографії показано, що економіко-інформаційні перетворення вимагають формування нової статистичної парадигми з огляду на те, що сучасна статистична система сформувалась на основі індустріально-ринкової економіки, а зараз розгортається історичний перехід до інформаційно-мережевої системи господарювання, що базується на принципово інших закономірностях функціонування Більше

Ціна: 105 грнКупити

Луніна І. О.

Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання

Досліджено теоретичні та методологічні засади розвитку публічних фінансів у контексті реалізації макроекономічної політики зростання Більше

Ціна: 100 грнКупити

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 4 : Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців: досвід і перспективи

У монографії представлено результати науково-практичних пошуків, спрямованих на підтримку реформи державної служби, підвищення ефективності управління людськими ресурсами у сфері державної служби в Україні Більше

Купити

Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі

Досліджено теоретико-методологічні засади забезпечення стійкості державних фінансів України у довгостроковій перспективі Більше

Купити

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України

У монографії узагальнено теоретичні та практичні підходи до розуміння ознак та форм прояву інклюзивності у функціонуванні економіки на національному та регіональному рівнях, показано вплив інклюзивності на трансформацію традиційного розуміння економічної структури і формування новітньої концепції екстрактивної та інклюзивної структури економіки Більше

Купити

Формування «розумної спеціалізації» в економіці України

Монографію підготовлено за результатами дослідження за однойменною плановою науково-дослідною роботою Більше

Купити

Інклюзивний сільський розвиток в Україні

Досліджуються теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку та сутнісні характеристики інклюзивного сільського розвитку, що ґрунтуються на базовому принципі інклюзивності «ніхто не має бути залишеним без уваги»; дано визначення інклюзивного сільського розвитку, результатом якого є подолання економічного, соціального та політичного вилучення селян; з позицій інклюзивності оцінено соціально-економічні аспекти розвитку сільської економіки, аграрного сектора і сільського соціуму; запропоновано теоретико-методологічні підходи до вимірювання рівня інклюзивності сільського розвитку на основі застосування двовимірної матриці індикаторів, яка включає три секторальні площини (політичну, соціальну й економічну) і три виміри інклюзивності/нерівності (за доступністю, якістю та розподілом суспільних благ та послуг); визначено субінтегральні та інтегральний індекси інклюзивного сільського розвитку, обґрунтовано напрями підвищення їх рівнів Більше

Купити

Корпоратизація аграрного сектора економіки України

Сформовано комплексні науково-теоретичні засади дослідження процесу корпоратизації галузі, здійснено наукові оцінки параметрів і наслідків функціонування сільськогосподарських корпорацій та особливостей їх взаємодії з державою і малим агробізнесом Більше

Купити

Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні

У колективній монографії представлено результати досліджень щодо: розроблення системи індикаторів і «Табло індикаторів» для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні на основі застосування європейської процедури макроекономічного дисбалансу (МІР); обґрунтування переліку основних та допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів з урахуванням як європейського досвіду, так і специфіки української економіки щодо наявних загроз стабільності соціально-економічного розвитку у розрізі: структури інституційних секторів економіки України (за рівнями чистого кредитування/запозичення та валового національного доходу тощо); ринку праці (рівень безробіття, номінальна вартість одиниці робочої сили, рівень зайнятості, рівень економічної активності тощо); інвестиційної сфери (валове нагромадження основного капіталу, надходження прямих іноземних інвестицій, обсяг житлового будівництва тощо); соціальної сфери (безробіття молоді, рівень бідності тощо); фінансової сфери (чиста інвестиційна позиція, кредити приватному сектору, борг приватного сектора, сукупні зобов’язання фінансового сектора в Україні тощо); зовнішньоекономічної сфери (рахунок поточних операцій, індекси реального ефективного обмінного курсу, частка України в світовому експорті товарів та послуг тощо); обґрунтовано сучасні методологічні підходи щодо проведення оцінки поточного стану та наближення до макроекономічної збалансованості на прикладі економіки України та оцінено їхній вплив на економічну динаміку України на період до 2020 р Більше

Купити

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 2 : Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, один шлях»

У монографії представлено результати дослідження торговельної і промислової політики України в межах ініціативи уряду Китаю «Один пояс, один шлях» Більше

Купити

Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п’ятого покоління

У монографії узагальнено основні сучасні світові тенденції розвитку транспорту новітнього покоління та запропоновано визначення поняття «транспорт п’ятого покоління», основою якого є забезпечення високих швидкостей, екологічності, енергозбереження або інноваційного підходу до конструювання (прикладом чого слугують, наприклад, високошвидкісні магістралі (ВШМ), Maglev та Hyperloop, електромобілі та безпілотники); обґрунтовано можливі напрями впровадження в Україні транспорту Hyperloop на основі оцінки світового досвіду фінансування проєктів реалізації транспорту п’ятого покоління Більше

Купити

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України

Монографію підготовлено за результатами дослідження по науково-дослідній роботі «Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України» Більше

Купити

Бублик Є. О.

Фінансова відкритість транзитивних економік

У монографії розкрито зміст та шляхи вирішення важливої науково-практичної проблеми інституційного забезпечення формування фінансової відкритості транзитивних економік в інтересах їх стійкого зростання Більше

Ціна: 70 грнКупити

Кричевська Т. О.

Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження

У монографії розкрито логіко-історичний процес розвитку інституту довіри у грошово-кредитній сфері Більше

Ціна: 90 грнКупити
2019 рік

Єлісєєва Л. В.

Роль соціального капіталу в економічному розвитку

У монографії досліджено роль соціального капіталу в економічному розвитку та її якісну зміну в умовах інформаційно-мережевої економіки Більше

Купити

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз

Монографія представляє результати комплексного історико-економічного дослідження процесу зародження, становлення, розвитку та трансформації під-приємницької діяльності на українських теренах від ХІ ст Більше

Продано

Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики України

Ідентифіковано напрями розвитку і механізми позитивних зрушень фіскальних інститутів ЄС та наднаціональних фіскальних норм, правил, процедур і суверенних інститутів держав – членів ЄС; з’ясовано особливості та основні прояви процесу трансформації банківської системи ЄС у напрямі вдосконалення Валютного союзу та створення Банківського союзу; визначено загальні критерії, принципи і підходи до регулювання ринку цінних паперів і страхового ринку країн ЄС, а також перспективи формування єдиного ринку капіталу ЄС; передбачено напрями подальшого розвитку процесів у сфері фінансового регулювання ЄС та його потенційного впливу на фінансову систему України з урахуванням продовження процесу євроінтеграції Більше

-Купити

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України

У монографії визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України Більше

Купити

Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України

У монографії представлені результати досліджень щодо розвитку внутрішнього ринку України в умовах зміни попиту на світових товарних ринках, регіоналізації та поширення протекціонізму у світовій торгівлі Більше

Купити

Бурлай Т. В.

Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика

Розкрито змістові та оціночні характеристики соціально-економічної конвергенції Більше

Ціна: 65 грнКупити
2018 рік

Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку

У монографії розглянуто проблему формування та реалізації енергетичної політики в умовах актуалізації концепції сталого розвитку Більше

Ціна: 70 грнКупити

Український ринок праці: імперативи та можливості змін

У монографії виявлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці, показано причини його кризового стану, визначено імперативи подальшого розвитку (ефективну зайнятість, політику адекватної оплати праці; створення гідних робочих місць, випереджальне зростання продуктивності праці, інноваційні процеси у сфері праці) Більше

Купити

Фінансування соціальних функцій держави в умовах транс-формації фіскального простору

У монографії викладено теоретичні та методологічні засади фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору Більше

Ціна: 60 грнКупити

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України :

Видання присвячене історії створення та діяльності головного академічного осеред-
ку розвитку економічних досліджень у незалежній Україні – ДУ "Інститут економіки
та прогнозування НАН України" Більше

Продано

Чинники і тренди економічного зростання в Україні

У монографії системно розкрито та формалізовано специфіку взаємодії основних фундаментальних чинників прискорення зростання в економіці України у розрізі основних макросекторів економіки (реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньо-економічного) за сучасних волатильних умов розвитку світової і вітчизняної економіки, на базі яких з використанням розроблених комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури, та модельного інструментарію оперативного тестування ситуативних змін макросередовища здійснено оцінку трендів економічного зростання і виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на період до 2020 (2035) рр Більше

Купити

Корнівська В. О.

Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки

У монографії представлено результати дослідження трансформацій інститутів фінансового посередництва у процесі впровадження нових принципів економічної діяльності в умовах формування інформаційно-мережевої економіки та транзиції капіталізму Більше

Ціна: 68 грнКупити

Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність

Розкрито взаємозв’язок інститутів та економічної діяльності у відтворювальній динаміці економічних систем Більше

Купити

Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні

У монографії узагальнено європейські засади сільського розвитку та аргументовано доцільність орієнтації вітчизняної політики сільського розвитку на посилення здатності села до здійснення вагомого внеску в економічне зростання і продукування суспільних благ, на формування подібної до європейської системи розроблення стратегій і програмних завдань зрівноваженого розвитку сільського господарства й села Більше

Ціна: 62 грнКупити
2017 рік

Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України

Монографія присвячена актуальним питанням трансформації енергетичних ринків та інших структурних реформ в енергетиці України, зумовлених активізацією інтеграційних процесів у Європі Більше

Ціна: 60 грнПродано

Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України

У колективній монографії детально проаналізовано основні завдання, напрями та пріоритети розвитку інфраструктурних (а саме транспортного та енергетичного) секторів вітчизняної економіки Більше

Купити

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України

Досліджено чинники та обмеження розвитку й ефективного зростання сільськогосподарського виробництва і аграрного ринку Більше

Ціна: 72 грнПродано

Кораблін С. О.

Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків

Розглянуто макроекономічну динаміку Україну крізь призму поглядів на зміст цілей, інструментів та завдань дієвої економічної політики Більше

Ціна: 65 грнПродано

Гриценко А. А.

Архітектоніка економічної безпеки

У монографії визначено предмет і метод архітектоніки економічної без-пеки, що втілено у розкритті закономірностей внутрішньої будови безпечного розвитку економічної системи на основі сходження від абстрактного до конкретного Більше

Ціна: 50 грн.Продано

Білоусова О. С.

Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку

Досліджено проблеми взаємодії держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку Більше

Ціна: 70 грн.Купити

Боднарчук Т. Л.

Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.)

Монографія присвячена історико-економічному дослідженню політики про-текціонізму, що проводилася урядом Російської імперії в Україні на етапі ринко-во-індустріальних перетворень Більше

Ціна: 60 грн.Продано

Консолідація державних фінансів України

Досліджено теоретико-методологічні засади консолідації державних фінансів України в умовах дії факторів фінансової нестабільності Більше

Купити

Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України

У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до вибору інструментів фінансової політики для структурної модернізації реального сектора економіки України з урахуванням впливу макрофінансових та інституційних чинників Більше

Продано

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці

У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття «соціокультурного» в контексті ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українського ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як чинники економічної поведінки, соціокультурні аспекти міграційних процесів та їх вплив на розвиток українського ринку праці, освіту як соціокультурний чинник розвитку українського ринку праці, соціальне відторгнення на ринку праці та соціокультурний потенціал громадянського суспільства Більше

Купити

Богдан Т. П.

Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України

Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних чинників показників експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної діяльності та зміни РЕОК гривні Більше

Ціна: 70 грн.Продано

Подлєсна В. Г.

Логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів

У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов`язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних і військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення Більше

Ціна: 70 грнПродано
2016 рік

Пустовойт О. В.

Інституційна природа економічних циклів. Досвід України

13 із останніх 25 років українська економіка перебувала в кризовому стані, 12 – у стані економічного зростання Більше

Ціна: 65 грнПродано

Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України

Висвітлено наукові засади неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу в
умовах глобальних викликів та можливості застосування стратегічних варіантів неоіндустрі-
альної трансформації промислового потенціалу в Україні Більше

Купити

Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні

Монографію підготував колектив науковців Інституту економіки та прогнозування НАН України Більше

Продано

Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу

Висвітлено наукові засади та практичні аспекти подолання викликів і проблем, які пос-тали після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, і пов’язані з інтеграцією агрохарчового сектора до внутрішнього ринку країн – членів Співтовариства Більше

-Продано

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи

У роботі виявлено інституційні пастки становлення соціально-трудової сфери українського суспільства, обґрунтовано засади їхнього подолання, визначено вектори зміни соціально-трудових відносин на ринку праці за умов становлення економіки знань Більше

Ціна: 55 грнПродано
2015 рік

Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями

Досліджено проблеми формування та розвитку публічно-приватного партнерства у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями в контексті створення умов для конкурентоспроможного економічного зростання, заснованого на модернізації механізмів державного управління економікою, інтенсифікації процесів трансферу технологій, розвитку інфраструктурних систем економіки, формування конкурентних відносин та розвитку екосистемного управління Більше

Ціна: 60 грн, без ПДВПродано

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

У монографії розкрито особливості інституційних трансформацій в умовах поєднання інверсійного типу ринкових перетворень і глобалізації економіки Більше

Продано

Cелянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина

\"У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності В Більше

Продано

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

У монографії обґрунтовано теоретичні засади і методологічні підходи щодо виявлення небезпечних макроекономічних дисбалансів в Україні за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки Більше

Ціна: 64,00 грн, без ПДВПродано
2014 рік

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України

У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на сутність феномену регіо-
нального економічного простору, запропоновані методичні підходи до виміру та моделюван-
ня процесів його формування Більше

Продано

Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція

Монографія присвячена методології та методам вдосконалення державного регулюван-ня розвитку ПЕК України в умовах міжнародних зобов`язань України у сфері енергетики, що зумовлені уніфікацією мотиваційних факторів реалізації структурних реформ в енергетиці та розширенням зовнішнього виміру політики міжнародних інтеграційних утворень, спрямованої на досягнення колективних цілей економічного розвитку і підпорядкованої чіткій ієрархії стра-тегічних та оперативних завдань Більше

Ціна: 40 грн, без ПДВКупити

Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку

У монографії представлені наукові результати дослідження історії вітчизняної економічної думки XIX – початку XXI ст Більше

Ціна: 65 грн, без ПДВПродано

Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві

У монографії розкрито вплив ключових чинників системних трансформацій, які є визначальними для сучасного стану процесів соціальної мобільності в Україні, та показано нові різновиди соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві, створені під впливом соціально-економічних трансформацій; проаналізована мобільність працюючого населення та її зв’язок з економічними стратегіями та поведінкою; виявлені нові тенденції освітньо-компетентнісної мобільності та освітньої міграції; досліджено виховний потенціал організацій громадянського суспільства та їх можливості як соціального ліфта Більше

Ціна: 50 грн без ПДВПродано

Кудласевич О. М.

Українські джерела теорії підприємництва

Монографія присвячена історико-теоретичному дослідженню ґенези підприємництва в наукових працях українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст Більше

50 грн без ПДВПродано

Никифорук О. І.

Модернізація наземних транспортних систем України

У монографії розглядається модернізація транспортної системи України на основі поєднання технічних, технологічних та інституціональних змін Більше

Ціна: 45,00 грн, без ПДВКупити

Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення

У монографії викладено результати досліджень, що висвітлюють теоретико-методологічні проблеми розвитку державного регулювання економіки та формування державної політики оздоровлення фінансів підприємств реального сектора в Україні Більше

Ціна: 50,00 грн, без ПДВПродано

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

У монографії представлені результати дослідження трансформації ціннісної системи суспільства та визначено її вплив на процеси модернізації Більше

Ціна: 45,00 грн, без ПДВПродано

Промислова політика посткризової економіки

Обґрунтовано теоретичні засади національної промислової політики, її змістовні особливості відповідно до галузевого розвитку, запропоновано методологію інтегрального виміру пріоритетності видів промислової діяльності за критеріями ефективності, виробничої активності, забезпечення внутрішнього ринку та сприяння структурно-технологічній модернізації Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВПродано

Засади модернізації виробничої інфраструктури України

"Розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструк-тури як інтеграційного чинника продуктивних сил Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВПродано

Лебеда Т. Б.

Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет

"Монографія присвячена дослідженню впливу бюджетно-податкової політики на макроекономічну динаміку Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВПродано

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки

"Досліджені тенденції та чинники сучасного агропродовольчого розвитку України і світу в контексті забезпечення національної продовольчої безпеки Більше

Ціна: 38,00 грн, без ПДВПродано

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації

\"Досліджено теоретико-методичні проблеми аналізу та оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків на стан державних фінансів в умовах глобалізації Більше

Ціна: 30 грн.Продано

Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика

"У монографії фундаментально розкрито природу стійкості національної економіки у контексті внутрішніх і зовнішніх викликів й ризиків сучасності Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВПродано

Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект

\"Досліджено проблеми сільського розвитку, пов\'язані з поступовим подоланням кризових явищ в економічному та суспільному житті Більше

Продано
2013 рік

Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку

Узагальнено теоретичні і практичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу здійснення технологічної модернізації вітчизняної економіки. Більше

Вартість 30,00 грн без ПДВКупити

Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины

Представлены результаты исследований российско-украинской группы учёных, проведённые в рамках проекта «Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины в кризисный и посткризисный период». Більше

Вартість 30,00 грн без ПДВ Продано

Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів

Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних систем України в умовах євроінтеграційних викликів. Більше

Вартість 60,00 грн без ПДВКупити

Кіндзерський Ю. В.

Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Більше

Купити

Сучасні аграрні перетворення в Україні

Викладено результати початкового етапу досліджень об’єктивно зумовлених аграрних перетворень в Україні після набуття нею суверенності. Більше

Ціна: 32,00 грн, без ПДВПродано

Еволюція теорії державних фінансів в Україні

Монографія присвячена історико-економічному дослідженню еволюції теорії державних фінансів в Україні. Більше

Ціна: 68,00 грн без ПДВПродано

Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе

Представлены результаты исследования вопросов состояния торгово-экономических отношений, научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Республикой Беларусь. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВПродано

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем

В данной работе соотношение иерархии и сетей квалифицируется как основная структурно-организационная проблема ХХI века. Більше

Ціна: 70,00 грн без ПДВ Купити

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)

Висвітлено основні тенденції та чинники нестійкого розвитку внутрішнього ринку України в межах світового господарства. Більше

Ціна: 25,00 грн без ПДВ Продано

Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние и механизмы развития

Представлены результаты исследования состояния научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Российской Федерацией. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВ Продано

Понад п’ять десятиліть у фундаментальній науці. До 85-річчя від дня народження академіка Олексія Мусійовича Онищенка

У книзі відображено основні етапи життя, науково-дослідної, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності О.М. Онищенка – видатного вітчизняного вченого економіста-аграрника, академіка Національної академії наук України. Більше

Ціна: 45,00 грн без ПДВПродано

Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу

Досліджено проблеми ефективного використання виробничого та кадрового потенціалу харчової промисловості, виявлено тенденції та закономірності розвитку галузі в умовах сучасних трансформаційних процесів. Більше

Ціна: 20,00 грн без ПДВПродано

Короткострокове прогнозування валової доданої вартості

Проведено дослідження методів і моделей короткострокового прогнозування у площині еволюції теоретичних підходів та економіко-математичного апарату. Більше

Ціна: 20,00 грн без ПДВПродано
2012 рік

Енергетична політика сталого розвитку

Розглядається широке коло актуальних проблемних питань, пов’язаних із обґрунтуванням теоретико-методологічних основ політики сталого розвитку, аналізом сучасних тенденцій розвитку енергетичного сектора та ринків енергоресурсів, формуванням та прогнозуванням структурних пропорцій енергетичного балансу, розкрито інституційні засади державної енергетичної політики, а також її екологічні та соціальні аспекти. Більше

Продано

Мінливий світ

Розглядаються найважливіші проблеми сучасного економічного розвитку світу. Більше

Ціна: 30 грн, без ПДВ Продано

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки

Досліджено сучасні проблеми агроінноваційного розвитку, основні напрями інноваційних трансформацій світової й національної агросфери та їхній вплив на агропродовольче виробництво і рівень продовольчої безпеки України. Більше

Ціна: 32,00 грн без ПДВПродано

Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до підне-сення в Україні

Ґрунтовно досліджено еволюцію поняття високотехнологічне виробницт-во, а також ґенези міжнародних та національних методологічних підходів до агрегації галузей і продуктів за їхньою технологомісткістю. Більше

Ціна: 72,00 грн без ПДВПродано

Новые вызовы для денежно-кредитной политики в современных условиях : в 2-х кн. Книга 2: Взгляд из Украины

Данная монография подготовлена в рамках совместного научно-исследовательского проекта РГНФ и НАН Украины Денежно-кредитная политика России и Украины на современной этапе: новые вызовы и возможные ответы, осуществляемого Институтом экономики РАН и Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины. Більше

Ціна: 35 грн, без ПДВ Продано

Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення

Досліджено широке коло соціально-економічних та фінансових проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Більше

Ціна: 30 грн, без ПДВ Продано

Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція

Висвітлено вплив зовнішньоекономічної кон’юнктури на динаміку базових вітчизняних ринків із урахуванням розвитку інтеграційних процесів. Більше

Ціна: 45,00 грн без ПДВПродано

Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України

Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВПродано

Інститут довіри в координатах економічного простору-часу

Монографію присвячено механізмам реалізації довіри як одного з базових інститутів суспільства в економічному просторі-часі. Більше

Ціна: 25,00 грн без ПДВПродано

Еволюція ринкових інститутів в Україні

У монографії представлені наукові результати дослідження змісту, основних закономірностей та історичних тенденцій процесу еволюції ринкових інститутів у вітчизняному господарському середовищі другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Більше

комплект 60,00 грн без ПДВПродано

Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика

Розглядаються питання фінансового планування на підприємствах як важливої складової системи управління. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВПродано

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки

Досліджуються проблеми формування та розвитку державно-приватного партнерства як інструменту державного регулювання економіки, спрямованого на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та забезпечення довгострокового соціально-економічного розвитку на основі модернізації та розбудови інфраструктури економіки, покращення якості надання суспільних послуг, поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційно-інноваційної активності, розвитку конкурентного середовища та підвищення ефективності управління державною власністю. Більше

Ціна: 30,00 грн без ПДВКупити

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку

У монографії системно розкрито сучасну специфіку взаємодії чинників макронестабільності в економіці України та здійснено їхню деталізацію у секторному розрізі (зокрема, спадання обсягів випуску та ВВП, зростання цін виробників і споживчих цін, різкі зміни внутрішнього і зовнішнього попиту, неофіційний рівень безробіття, низька динаміка інвестицій, випереджаюче зростання доходів населення та споживчих витрат, дефіцит бюджету і боргові зобов’язання, шоки на фінансовому ринку України, високий ступінь відкритості української економіки, девальвація гривні, зростання імпорту та загрозливе від’ємне торговельне сальдо, втеча капіталів тощо), обґрунтовано підходи щодо їхньої формалізації та оцінено їхній вплив на економічну динаміку України на період до 2015 р. Більше

Ціна: 72,00 грн без ПДВПродано

Фінансові кризи на ринках, що розвиваються

Досліджуються теоретичні та емпіричні аспекти фінансових криз, описано їхню еволюцію, канали та механізми поширення, а також особливості розгортання на ринках країн, що розвиваються. Більше

Ціна: 18,00 грн без ПДВПродано

Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір

На основі дослідження сучасної практики функціонування вітчизняного аграрного сектору обґрунтовується перспективний напрям його соціоекономічної модернізації на базі розвитку сільських громад. Більше

Ціна: 29,00 грн без ПДВПродано
2011 рік

Державна фінансова політика економічного розвитку

Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВПродано

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України

Розглянуто концептуальні засади циклічності технологічного розвитку; стратегічних національних пріоритетів, розкрито сутність та обґрунтована необхідність застосування методології технологічного прогнозування; наведено результати системного аналізу ролі технологічного фактора в забезпеченні соціально-економічного розвитку економіки України. Більше

Ціна: 70,00 грн, без ПДВ. Продано

. .

Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель : в 2-х т. Т. 2: Европейская интеграция и экономическое развитие

Исследуются проблемы модели включения страны в процессы европейской интеграции, взаимовлияния этого процесса и экономического развития. Більше

Ціна: 73,00 грн, без ПДВПродано

Агробіоенергетичний ринок України

Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами формування та функціонування біоенергетичного ринку на основі енергетичного потенціалу сільського господарства України. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВПродано

Структурні зміни та економічний розвиток України

У монографії досліджуються та аналізуються структурні зміни в економіці України за період розбудови її державності і формування сучасної економічної моделі. Більше

Ціна: 70,00 грн, без ПДВПродано

Беркута Т. В., Прокопа І. В.

Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку

Досліджується сутність господарств населення, висвітлюється їхнє місце в сільськогосподарському виробництві і сільському розвитку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ. Продано

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні

У монографії визначається специфіка трансформації детермінант соціально-економічної нерівності в умовах перебудови суспільства; виявляються структурні зміни ролі соціокультурних компетенцій окремих соціальних груп; досліджуються ключові критерії соціально-економічної нерівності та соціально-економічного розшарування населення; визначається вплив громадянського суспільства на розвиток соціально-економічної поведінки та стан українського соціуму; а також пропонуються рекомендації щодо гармонізації соціальної політики та процесів розвитку ринкової економіки. Більше

Ціна: 70,00 грн, без ПДВПродано

Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку

Досліджено особливості становлення та розвитку іпотечних відносин в Україні у 2002-2011 рр. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВПродано

Єфименко Т. І.

Податки в інституційній системі сучасної економіки

Досліджуються податки як інститут суспільного життя в контексті розвитку глобального та національного інституціонального середовища. Більше

Ціна: 45,00 грн, без ПДВПродано

Волощенко-Холда Л. Ю., Осташко Т. О.

Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів

Досліджено механізми впровадження надзвичайних заходів для захисту ринків агропродовольчої продукції в умовах членства України у СОТ. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ. Продано

Державна політика стабілізації фінансів підприємств

У монографії викладені результати досліджень, що охоплюють методологічні проблеми державної регуляторної політики в сфері фінансів реального сектора та канали і сфери можливого впливу держави на фінансовий стан підприємств. Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВПродано
2010 рік

Волощенко Л. Ю., Лєнівова Г. В., Осташко Т. О.

Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ

Монографію присвячено дослідженню стану та тенденцій розвитку агропродовольчого ринку України після вступу країни до СОТ у період між продовольчою та фінансовою кризами. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВПродано

Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні

Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з організаційно-економічними та інституційними аспектами енергозбереження та енергоефективності, а також питаннями становлення і ефективного функціонування ринку енергоефективних технологій та послуг в Україні. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВПродано

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку

Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх наслідків для економіки України. Більше

Ціна: 48,00 грн, без ПДВПродано

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів

У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади; проаналізовано вплив різних видів податків та неподаткових надходжень на доходну частину місцевих бюджетів України; визначено особливості податкової автономії місцевих органів влади; обґрунтовано пропозиції щодо можливості застосування зарубіжного досвіду та перспективних напрямів диверсифікації доходних джерел органів місцевого самоврядування України. Більше

Ціна: 43,00 грн, без ПДВ. Продано

Теорія, політика та практика сільського розвитку

Досліджуються теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні характеристики та інституціональні основи становлення сільського розвитку в Україні, окреслено шляхи формування його вітчизняної політики. Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВ. Продано

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс

Висвітлена ретроспектива розвитку економічної теорії та економічної ідеології, трактувань проблеми власності та шляхів її реформування, теорії і практики грошово-кредитного та фінансового забезпечення економічного розвитку, господарських організаційних форм та їх наукового обґрунтування. Більше

Ціна: 80,00 грн, без ПДВПродано

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення

Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ. Продано

Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці

Наукове видання являє собою збірник підготовлених до публікації пам’яток культури, історичних документів і літературних текстів, об’єднаних спільною темою сільськогосподарської кооперації, лексично адаптованих для сучасного українського читача. Більше

Ціна: 65,00 грн, без ПДВПродано

Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения

Изложены результаты исследований в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ. Продано

Економіка України за 1991–2009 роки

У науковій праці вперше в Україні подаються зіставні показники розвитку макроекономіки, промисловості, аграрного, зовнішньоекономічного та фінансового секторів та ринку праці за роки незалежності України (1991–2009 рр. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ. Продано

Потенціал ендогенного зростання економіки України

У монографії системно розкриті та сценарно оцінені ендогенні фактори складових потенціалу ендогенного зростання, зокрема фактори знань і технологій, що активізують нагромадження потенціалу розвитку і мають синергетичний ефект. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ. Продано

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку

У монографії розглянуті питання, що стосуються аналізу антикризових заходів у сферах, котрі найбільше постраждали від впливу фінансово-економічної кризи, яка розгортається в Україні з вересня 2008 р. Більше

Ціна: 28,00 грн, без ПДВ Продано

Пропорції та перспективи формування національного багатства України


У монографії викладено результати багаторічного дослідження пропорцій та перспектив формування національного багатства України. Більше

Ціна: 30,00 грн, без ПДВПродано
2009 рік

Зеленый бизнес - миллиардная сделка! На смену доткомам приходят дотгрины

Книга немецкого автора посвящена вопросам защиты окружающей среды, а также применению высоких технологий в этой сфере. Більше

Ціна: 37,00 грн, без ПДВКупити

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку

Висвітлені нові уявлення про категорію промисловий потенціал з урахуванням цільової спрямованості його формування та використання. Більше

Продано

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку

У монографії розглянуті сучасні проблеми розвитку аграрного сектора України, можливості вирішення стратегічних задач забезпечення продовольчої безпеки країни і конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на внутрішньому і зовнішніх ринках. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ Продано

Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-соціально-економічні нариси

У монографії розглядаються історико-соціально-економічні аспекти розвитку сільського господарства на теренах України в останні півтора століття. Більше

Продано

Економіка знань

Розглянуто характерні особливості та передумови виникнення економіки знань; сутність знання як економічного ресурсу та вказано на взаємозв’язок знання та ресурсної теорії. Більше

Ціна: 60,00, без ПДВПродано

Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування

Колективна монографія є результатом досліджень соціально-економічних аспектів функціонування ринку праці в Україні. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ Продано

Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку

У монографії вперше здійснено комплексне дослідження технологічної структури промислового виробництва України з позиції інноваційного, знаннєвого та інвестиційного факторів забезпечення її ефективного розвитку. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВКупити

Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації

У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на сутність, чинники й можливості забезпечення конкурентоспроможності країни у період постіндустріальної глобалізації. Більше

Ціна: 00,00 грн, без ПДВКупити

Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз

Висвітлено найважливіші проблеми розвитку внутрішнього ринку і ринків базових галузей реального сектора економіки України: аграрного, енергетичного та ринку металопродукції. Більше

Ціна: 52,00 грн, без ПДВПродано

Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку

Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та партнерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Більше

Ціна: 65,00 грн, без ПДВ.       Продано

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні

У монографії визначаються основні чинники та прояви соціальних і економічних процесів в українському суспільстві; аналізується їх взаємодія та взаємовплив; розглядаються можливі механізми гармонізації соціальної політики з проявами ринкової економіки з урахуванням особливостей соціокультурної детермінації економічних процесів у сучасній Україні, а також пропонується комплексна система моніторингу соціально-економічних трансформацій. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ. Продано
2008 рік

Розвиток банківської системи України

У монографії визначено сутність фінансового посередництва, його функції й моделі, посередницьку роль банків України на фінансовому ринку. Більше

Ціна: 40,00 грн, без ПДВПродано

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований

В монографии раскрыто содержание институциональной архитектоники как такой фундаментальной структуры, которую образуют правила, нормы, стереотипы, традиции, учреждения и другие социальные образования в их соотношениях с сущностью и общим эстетическим планом построения целостной общественной системы. Більше

Ціна: 58,00 грн, без ПДВКупити

Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель Том 1. Глобализация и экономическое развитие

Исследуются теоретико-методологические проблемы внешних экономических связей, глобализации экономики и ее взаимодействия с процессами экономического развития, обобщаются имеющиеся в научной литературе подходы к указанным проблемам. Більше

Ціна: 40,00 грн, без ПДВПродано

Державні цільові програми та упорядування програмного процесу в бюджетній сфері

Розглянуто тенденції та особливості використання державних цільових програм у бюджетній сфері України. Більше

Продано

Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми

Монографія присвячена розробці концептуальних засад розвитку системи державної підтримки аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації з урахуванням еволюційних змін у міжнародній протекціоністській практиці. Більше

Ціна: 32,00 грн, без ПДВПродано

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління

Розглянуто сутність фінансів підприємств, їх особливості та актуальні проблеми в Україні. Більше

Вартість тритомника - 95,00 грн, без ПДВКупити

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 2: Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України

У другому томі монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на роль грошово-кредитної політики в системі регулювання економічного розвитку на рубежі XX–XXI ст. Більше

Вартість тритомника - 95,00 грн, без ПДВКупити

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації

Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування і реалізації фінансової політики, у тому числі формування та використання фінансового потенціалу України. Більше

Вартість тритомника - 95,00 грн, без ПДВКупити

Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання

Монографія висвітлює широке коло питань, пов'язаних з економічними аспектами функціонування ринків електричної і теплової енергії, зокрема ціноутворенням, регулюванням ринків, трансформацією їх структурних моделей, наслідками змін форм власності їх суб'єктів. Більше

Ціна: 18,00 грн, без ПДВПродано
2007 рік

Фінансові посередники як інститути розвитку

У монографії досліджуються теоретико-прикладні проблеми становлення інституту фінансового посередництва в Україні. Більше

Продано

Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика

Монографію присвячено питанням державного регулювання діяльності природних монополій. Більше

Продано

Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення

У монографії комплексно досліджено конкурентоспроможність української економіки як фактор забезпечення її стабільного та динамічного розвитку, а також активізації міжнародних інтеграційних процесів. Більше

Ціна: 38,00 грн, без ПДВПродано

Енергетичний баланс України: моделювання і прогнозування

На основі вивчення сучасного стану проблем розробки інформаційних технологій для аналізу діяльності ПЕК країни та узагальнення досвіду предметної області пропонуються комплекс організаційних рішень і методичних підходів до формування, аналізу, моделювання та прогнозування енергетичного балансу України. Більше

Ціна: 15,00 грн, без ПДВ Продано

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки (556 c.)

У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на конкуренцію та конкурентоспроможність на рубежі ХХ–ХХІ ст. Більше

Вартість тритомника - 120,00 грн, без ПДВПродано

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки (564 c.)

У томі 2 монографії розглянуто концептуальні засади інноваційно-технологічного розвитку і наведено результати аналізу науково-технологічної та інноваційної сфери в цілому та галузей наукомісткого промислового виробництва зокрема. Більше

Вартість тритомника - 120,00 грн, без ПДВПродано

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 1: Економіка знань - модернізаційний проект України (544 с.)

Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань, перспективи формування якої в Україні розглядається як своєрідна відповідь на виклики ХХІ ст. Більше

Вартість тритомника - 120,00 грн, без ПДВПродано

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України

У монографії розглянуто методологічні засади соціальної спрямованості технологічного розвитку економіки та науково-методологічні аспекти глобалізації світової економіки. Більше

Ціна: 28,00 грн, без ПДВ Продано

Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій

Висвітлено нові теоретичні погляди на зміст промислового потенціалу. Більше

Продано

Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання

У монографії комплексно досліджено структурні процеси в економіці та їх зв’язок із економічною динамікою. Більше

Ціна: 42,00 грн, без ПДВПродано

Інфляція та фінансові механізми її регулювання

Уперше в Україні системно розглянуто теоретичні і практичні питання сутності оцінки та методів контролю і регулювання інфляції. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВ Продано

Українська фінансова думка другої половини ХIХ – початку ХХ століть

У монографії досліджуються історико-методологічні проблеми становлення фінансової науки як самостійної галузі знання та внесок українських економістів другої половини ХIХ – початку ХХ ст. Більше

Ціна: 20,00 грн, без ПДВПродано

Корпоративні структури в національній інноваційній системі України

Розглянуто концептуальні засади розвитку корпоративних структур і наведено результати системного аналізу інноваційної спрямованості корпоративного сектора економіки України. Більше

Ціна: 52,00 грн, без ПДВПродано

Моделі ендогенного зростання економіки України

Системне розкриття ознак та складових модернізаційного проекту подальшого розвитку української економіки і суспільства розглядається водночас і як складова природного історичного процесу і як керований процес, основним механізмом якого на даному етапі розвитку є процеси ендогенного характеру, пов’язані з послідовною трансформацією нового знання в буденне, що є визначальною складовою суспільного життя. Більше

Ціна: 35,00, без ПДВПродано

Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети

У монографії на основі широкого статистичного матеріалу визначені та проаналізовані основні тенденції формування вартісних величин і структурних пропорцій капіталу підприємств у цілому по економіці та за основними видами діяльності за період ринкової трансформації України. Більше

Ціна: 35,00 грн, без ПДВПродано
2006 рік

Україна у вимірі економіки знань

Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань; обґрунтовано фактори, що впливають на її реалізацію в Україні. Більше

Ціна: 40,00 грн, без ПДВПродано

Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації

Це видання укладено на основі матеріалів докторської дисертації О. Більше

Ціна: 25,00 грн, без ПДВ Продано

Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования

У монографії досліджено логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни як розгортання поняття і відносин економічної цінності. Більше

Ціна: 35,00 грн, без ПДВПродано

Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин

У монографії висвітлюються теоретичні та методичні засади розвитку державних фінансів і міжбюджетних відносин в Україні. Більше

Продано

Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для України

Монографію присвячено дослідженню перспектив використання механізмів Кіотського протоколу для модернізації національної економіки з метою підвищення її енергоефективності та конкурентоспроможності. Більше

Ціна: 18,00 грн, без ПДВПродано

Технологічний розвиток економіки України

У монографії розглянуто методологічні засади технологічного розвитку і наведено результати системного аналізу науково-технологічної сфери в цілому та галузей промислового виробництва зокрема. Більше

Продано

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції

У монографії досліджено історичні засади становлення та розвитку Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС); узагальнено досвід адаптації аграрного сектора країн Центральної та східної Європи до інтеграції в єдиний європейський агроподовольчих простір; здійснено критичний аналіз економічних та соціальних процесів в аграрній сфері України протягом періоду ринкових трансформацій. Більше

Продано

Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин

У монографії представлено результати дослідження соціально-економічних передумов і наслідків формування зовнішньоборгових зобов'язань у системі світових фінансово-економічних відносин. Більше

Ціна: 35,00 грн, без ПДВПродано
2005 рік

Актуальні проблеми менеджменту в Україні

У монографії системно розглянуто проблеми формування менеджменту як науки і практики управління сучасним підприємством в умовах трансформаційних змін, починаючи з виявлення закономірностей та міжнародних тенденцій і закінчуючи аналізом проблем бізнес-освіти та формуванням стратегії і принципів підготовки менеджерів на основі впровадження науково-методичних інновацій в економічній освіти. Більше

Ціна: 28,00 грн, без ПДВ Продано

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика

Розглянуто сутність і характерні особливості інноваційної моделі розвитку економіки та виявлено причини і фактори, що створюють можливість її реалізації в Україні. Більше

Ціна: 37,00 грн, без ПДВ Продано

Регулювання аграрної сфери

У монографії досліджуються теоретико-методологічні аспекти й особливості регулювання аграрної сфери та основні засади державної стратегії конкурентного ринку сільського господарства України. Більше

Продано

Развитие форм обмена, стоимости и денег

У монографії досліджено логіку розвитку форм обміну, вартості та грошей. Більше

Ціна: 18,00 грн, без ПДВПродано

Конкурентоспроможність національної економіки

У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на конкуренцію та конкурентоспроможність на рубежі ХХ–ХХІ ст. Більше

Ціна: 35,00 грн, без ПДВПродано
2004 рік

Формування галузевих ринків України: перехідний період

Висвітлено найважливіші проблеми розвитку галузевих ринків України: паливно-енергетичного, металурійного, аграрного, машинобудування, а також ринків послуг. Більше

Продано

Ринкова трансформація аграрного сектора

У монографії комплексно розглядаються соціально-економічні трансформації аграрного сектора України, починаючи від визначення мети перетворень, закономірностей і особливостей трансформаційних процесів в Україні порівняно з іншими постсоціалістичними країнами, і закінчуючи аналізом переваг і ризиків наступних кроків ринкових реформ. Більше

Продано

Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків

У монографії проаналізовано дієвість та ефективність чинного в Україні еколого-економічного механізму, що дає змогу запропонувати підходи до компенсації еколого-економічних збитків. Більше

Продано

Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку

У монографії розглядаються методологічні та практичні проблеми моделювання і прогнозування агрегатних макроекономічних показників в умовах трансформаційних процесів. Більше

Продано

Структурні чинники розвитку економіки України

У монографії подаються результати дослідження трансформаційного етапу розвитку економіки України. Більше

Продано
2003 рік

""Відмивання"" грошей: сутність та шляхи запобігання

У монографії комплексно розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані з формуванням “брудних” грошей, способами і методами їх легалізації (“відмивання”), засадами і практикою організації боротьби з цими негативними проявами. Більше

Продано

Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України

У монографії висвітлюється низка теоретичних питань та досліджується інституціональне забезпечення корпоративних відносин, корпоратизму та корпоративного управління як умови становлення громадянського суспільства в Україні. Більше

Продано

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні

Робота, що пропонується читачеві, є спробою проаналізувати найважливіші аспекти проблеми взаємозв’язку держави та довгострокового економічного піднесення у ринковому і трансформаційному суспільстві. Більше

Продано

Україна в процесах міжнародної інтеграції

У монографії комплексно розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані зі стратегією міжнародної інтеграції України. Більше

Продано

Відмивання грошей: сутність та шляхи запобігання

У монографії комплексно розглядаються теоретичні і практичні проблеми, пов’язані з формуванням “брудних” грошей, способами і методами їх легалізації (“відмивання”), засадами і практикою організації боротьби з цими негативними проявами. Більше

Продано

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку

У монографії подаються результати економічного аналізу взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів економічного розвитку та досвіду трансформаційних перетворень в Україні протягом 1990–2002 років. Більше

Продано
2002 рік

Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку

У монографії досліджено теоретичні питання економічної оцінки технологічного розвитку країни; визначено методологічні та методичні підходи щодо формування державних технологічних пріоритетів та вдосконалення системи управління пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки; обґрунтовано принципи і методи створення об’єктивного наукового апарату економічного аналізу інноваційної спрямованості технологічного розвитку галузей промисловості України; розроблено методи створення інформаційної бази для здійснення статистичного моніторингу та економічної оцінки тенденцій технологічного розвитку країни‚ включаючи оцінку діючих державних науково-технічних програм, “критичних технологій”, трансферу технологій; розглянуто проблеми державної системи охорони прав на об’єкти промислової власності. Більше

Продано
2001 рік

Розвиток секторів і товарних ринків України

У монографії висвітлено найважливіші, з погляду авторів, проблеми паливно-енергетичного, металургійного та аграрного секторів економіки України та відповідних товарних ринків. Більше

Продано
2000 рік

Державний борг України та його економічні наслідки

У монографії розкрито причини критичної ситуації з державною заборгованістю України, обґрунтовано економічні наслідки державного запозичення, дано оцінку політиці залучення державних позик, що проводилася в Україні, запропоновано конкретні шляхи розв’язання боргової проблеми України. Більше

Купити

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання

У монографії подаються результати аналізу десятирічного досліду економічних перетворень в Україні, пропозиції щодо змісту економічної політики на перспективу, а також сценарні прогнози розвитку економіки на період до 2005 року. Більше

Продано

Національні заощадження та економічне зростання

У роботі викладено концепцію розвитку системи національних заощаджень України, їх фінансових джерел та механізмів конвертації в інвестиції, фонду нагромадження валового внутрішнього продукту як головної передумови економічного зростання. Більше

Продано

Державні фінанси України в перехідний період

Монографію присвячено дослідженню ключових проблем державних фінансів України. Більше

Продано

Нестабільність та економічне зростання

В монографії вперше зроблено системні узагальнення теоретичного і практичного характеру стосовно забезпечення розвитку за умов нестабільності. Більше

Продано

Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування

У монографії висвітлюються питання макроекономічного моделювання (включаючи узагальнення сучасної зарубіжної та вітчизняної практики), а також аналізу та короткострокового прогнозування економічного розвитку України. Більше

Продано
1999 рік

Секторальні моделі прогнозування економіки України

В монографії запропоновано систему секторальних моделей прогнозування, використання якої дозволяє визначити можливості стабілізації та перспективи економічного зростання, шляхи збалансованості між сукупним попитом і пропозицією, удосконалити фінансову та грошово-кредитну політику. Більше

Продано

Трансформація моделі економіки України: (ідеологія, протиріччя, перспективи)

В монографії висвітлюються питання аналізу сучасного стану економіки України в період розбудови її державності і формування нової економічної моделі. Більше

Продано
------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Розповсюдження літератури здійснюється через відділ науково-технічної інформації

Контактний телефон (044) 254-20-36

Контактна особа

головний економіст відділу Чимбай Світлана Вікторівна

E-mail: chimbay@ief.org.ua

Також наші видання можна придбати у книжкових магазинах України, а саме:

у Києві

– книжковий ринок “Петрівка” (ряд 42, місце № 37);

– “Квадрат” (Площа Слави);

– магазин “Сяйво” (вул. Червоноармійська, 6);

– магазин-салон ТОВ НВП “Ідея” (тел. у Києві 417-87-67, 204-36-34).

в Івано-Франківську

– книжковий дім “Буква” (Незалежності, 44)

у Кривому Розі

– книжковий дім “Буква” (проспект Гагаріна, 38-А)

в Одесі

– магазин “Книголов” (вул. Преображенська, 59/61)

у Маріуполі

– магазин ТОВ НВП “Ідея” – проспект Строителей, 85 (2-й поверх), тел.: (0629) 37-01-04

у Дніпропетровську

– “Галерея книги” (вул. Московська, 15).