Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вчена рада

This post is also available in: English

 

Голова Вченої ради – директор Інституту, академік НАН України В.М.Геєць,
секретар – вчений секретар Інституту, канд. тех. наук В.К.Хаустов.

 

Склад членів Вченої ради Інституту:

Геєць В.М., академік НАН України

Гриценко А.А, чл.-кор. НАН України

Даниленко А.І., чл.-кор. НАН України

Антоненко В.Г, заступник директора

Хаустов В. К., канд. техн. наук

Алимов О.М., академік НАН України

Балакірєва О.М., канд. соціол. наук

Бершеда Є.Р., чл.-кор. НАН України

Білорус О.Г., академік НАН України

Близнюк В.В., канд. екон. наук

Бобух І.М., д-р екон. наук

Богдан Т.П., д-р екон. наук

Бородіна О.М., чл.-кор. НАН України

Буковинський С.А., канд. екон. наук, голова Ради Національного банку України

Дейнеко Л.В., д-р екон. наук, проф.

Єгоров І.Ю., д-р екон. наук, проф.

Єфименко Т.І., чл.-кор. НАН України 

Зимовець В.В., д-р екон.наук

Кораблін С.О., д-р екон. наук

Крючкова І.В.‚ д-р екон. наук

Луніна І.О., д-р екон. наук, проф.

Молдаван Л.В., д-р екон. наук, проф.

Небрат В.В., д-р екон. наук

Никифорук О.І., канд. екон. наук

Осауленко О.Г., чл.-кор. НАН України

Осташко Т.О., чл.-кор. НААН України

Пасхавер Б.Й., академік НААН України, проф.

Подолець Р.З., канд. екон. наук

Прокопа І.В., д-р екон. наук, чл.-кор. НААН України

Пустовойтенко В.П., д-р техн. наук

Сіденко В.Р., чл.-кор. НАН України

Скрипниченко М.І., чл.-кор. НАН України,  проф.

Шелудько Н.М., д-р екон. наук, проф.

Шубравська О.В., д-р екон. наук, проф.

Серебрянська Д.М., канд. екон. наук, голова Ради молодих вчених Інституту

Скрипка Л.Г., голова профспілкового комітету Інституту

 

 

 

Завдання

Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової та науково-організаційної діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням економіки та Президією НАН України, у тому числі:

– розглядає питання, пов’язані з удосконаленням структури Інституту; координацією та науковим співробітництвом з іншими організаціями та установами; проведенням нарад і конференцій; міжнародним науковим співробітництвом Інституту; науково-видавничою діяльністю, висуванням видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у  тому числі міжнародних;  висуненням та обговоренням кандидатур на посаду директора Інституту; обранням наукових працівників за конкурсом; порушенням клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань; висуванням кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України;

– аналізує стан реалізації результатів наукових досліджень, їхнього матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів;

– ухвалює програми, проекти науково-дослідних робіт; річний звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту;

– затверджує результати атестації наукових працівників;  теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їхніх наукових керівників (консультантів); рекомендує кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченим секретарем Інституту, головними редакторами та членами редколегій наукових видань Інституту.

Останні засідання Вченої ради

На  засіданні Вченої ради Інституту 15 жовтня 2019 р.  присутні вітали члена Вченої ради  академіка НАН України Білоруса О.Г. з нагоди 80-річчя від дня народження.

Було заслухано наукову доповідь «Фінансова інклюзія як чинник соціоекономічного розвитку України».

Схвалено посадові інструкції працівників науково-дослідних підрозділів Інституту, внесено зміни до складу Вченої ради.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 2 вересня 2019 р. схвалено звіт стипендіата Президента України Ануфрієвої К.В.

Уточнено тему дисертаційної роботи на здобуття науковим співробітником відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Герасімовою О.А. наукового ступеня канд. екон. наук. Затверджено додаткову програму для складання Герасімовою О.А. кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління народним господарством».

Подано науково-дослідну роботу «Шляхи подолання дивергенції в економіках України та ЄС» за керівництва д-ра екон. наук Борзенко О.О. для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Подано науково-дослідну роботу «Оцінка наслідків регуляторних рішень в сфері тарифної політики: методичні та практичні підходи»  за керівництва д-ра екон. наук Никифорук О.І.  для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України, (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Подано науково-дослідну роботу «Інституційно-організаційні основи проведення Форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»» за керівництва чл.-кор. НАН України Скрипниченко М.І. для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Подано науково-дослідну роботу «Ризики і загрози стійкості фінансової системи України: фактор офшоризації бізнесу» за керівництвом чл.-кор. НАН України Корабліна С.О. для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Подано науково-дослідну роботу «Інституційна підтримка цифрової трансформації економіки України» за керівництва д-ра екон. наук  Яременка О.Л. для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Подано науково-дослідну роботу «Просторова справедливість у землекористуванні для сталого розвитку сільських територій» за керівництва чл.-кор. НАН України Бородіної О.М. для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України, (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Подано науково-дослідну роботу «Ефективна державна торговельна політика: фокус на ринках Азії, що швидко розвиваються» за керівництва д-ра екон. наук  Осташко Т.О. для участі у конкурсі прикладних наукових робіт, оголошеному Відділенням економіки НАН України (термін виконання: 2020 – 2021 рр., прикладні дослідження) на 2020 рік на виконання Розпорядження № 421 від 10.07. 2019 р. «Про  проведення конкурсного відбору наукових та наукових та науково-технічних робіт на 2020 рік за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230 )».

Представника Інституту, кандидата економічних наук Кричевську Т.О. рекомендовано до Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України для проведення вступних іспитів з іноземної мови.

Затверджено робочі навчальні плани підготовки аспірантів 1-го та 2-го років навчання за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відкрито науково-дослідні роботи з госпдоговірної тематики (прикладні дослідження) на 2019 рік, включено їх до тематичного плану Інституту, погоджено тематичний план Інституту з госпдоговірної тематики (прикладні дослідження) на 2019 рік.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 10 липня 2019 р. уточнено та затверджено робочі плани з НДР відомчої тематики “Індустрія фінансових послуг в умовах нової реальності”.

Відкрито науково-дослідну  роботу «Фінансова інклюзія як чинник соціоекономічного розвитку України» за керівництвом  Шкляра  А.І.  відповідно до Розпорядження Президії НАН України №385 від 26.06.19 р. «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2019 р.» та включено її до тематичного плану Інституту на 2019 р.

Схвалено звіт стипендіата НАН України Назукової  Н.М.

Відкрито науково-дослідну  роботу «Науково-практичні аспекти реалізації політики низьковуглецевого розвитку економіки України» за керівництва Подольця Р.З.  відповідно до Розпорядження  Президії НАН України № 349 від 10.06.2019 р. «Про затвердження переліку наукових робіт цільового міждисциплінарного проекту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України», що будуть виконуватись у 2019 році»  та включено її до тематичного плану Інституту із прикладних наукових досліджень  (конкурсна тематика НАН України, КПКВК 6541030) на 2019 р.

Погоджено тематичний плану Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна  тематика НАН України, КПКВК 6541030) на 2019 р.

Рекомендовано до друку  монографію «Феномен нестабільності – виклик сучасному економічному розвитку».

Порушено клопотання щодо включення журналу «Економіка України» до цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України» на 2020 р.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту   4 липня 2019 р.  уточнено та затверджено робочі плани НДР відомчої тематики «Конвергенція енергетичних ринків України та ЄС».

Схвалено звіти стипендіатів Президента України Курбет О.П., Юхимця Р.С. та стипендіатів НАН України Івасько І.М., Серебрянської Д.М.

Висунуто  кандидатуру молодшого наукового співробітника відділу грошово-кредитних відносин Шаповал Ю.І. для участі в конкурсі на здобуття стипендії НАН України для молодих учених.

Уточнено тему дисертаційної роботи на здобуття старшим науковим співробітником відділу промислової  політики, канд. екон. наук  Кушніренко О.М. наукового ступеня доктора економічних  наук.

Уточнено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук наукового співробітника відділу промислової  політики канд. екон. наук  Ципліцькій О.О.

Затверджено до друку рукопис монографії «Інтеграція України у глобальний соціально-економічний простір».

 

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 29 травня 2019 р.  розглянуто та затверджено результати виконання НДР відомчої тематики  «Економічна політика розвитку інтегрованих енергетичних ринків України»  (прикладні дослідження, терміни виконання: І кв. 2017 р.–  ІІ кв. 2019 р.), затверджено до друку  наукову доповідь «Економічна політика розвитку інтегрованих енергетичних ринків України».

Обрано голову Вченої ради, заступників голови Вченої ради, вченого секретаря Вченої ради Інституту та погоджено кандидатури заступників директора Інституту з наукової роботи та вченого секретаря Інституту.

Заслухано наукову доповідь д.е.н.  Бобух І.М. на тему «Державне управлiння i структурнi реформи» за результатами проходження навчального курсу австрійського уряду з питань державного управління та структурних реформ (Course on Public Governance and Structural Reforms) 13–18 травня 2019 р. у Віденському об’єднаному інституті (Joint Vienna Institute).

Відкрито  науково-дослідну  роботу  «Економічні важелі формування та розвитку інтелектуальної екологічно безпечної енергетики» (Етап 1. «Визначення сучасних викликів та стратегічних імперативів трансформації систем енергозабезпечення») відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 277 від 24.04.2019 р. «Про затвердження переліку наукових завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика») та включення її до тематичного плану Інституту із прикладних наукових досліджень на 2019 рік (конкурсна тематика НАН України, 6541030).

Відкрито науково-дослідну  роботу «Стабільність і нестабільність як характерні риси сучасної соціально-економічної динаміки»   за керівництвом чл.-кор. НАН України Гриценка А.А.  відповідно до Розпорядження Президії НАН України  №  294 від 14. 05. 2019 р. «Про затвердження переліку проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності», що будуть виконуватись у 2019 році» та включення її до тематичного плану Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України, 6541030)  на 2019 рік.

Відкрито науково-дослідну  роботу «Соціальна взаємодія та комунікація у продовольчому забезпеченні для формування нової якості життя» за керівництвом чл.-кор. НАН України Бородіної О.М. відповідно до Розпорядження Президії НАН України  №  317 від 23. 05. 2019 р. «Про затвердження переліку проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя»,  що будуть виконуватися у 2019 р.» та включення її до тематичного плану Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України, 6541030)  на 2019 рік

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України, 6541030)  на 2019 рік.

Поновлено в аспірантурі Інституту після відпустки по догляду за дитиною аспірантів 4-го року підготовки без відриву від виробництва, понад державне замовлення, зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» Чернецьку Людмилу Вікторівну та Сосновську Інну Віталіївну.

Затверджено Положення «Про науково-дослідну та педагогічну практику аспірантів Інституту».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 22 квітня  2019 р.  затверджено звіт про результати виконання НДР відомчої тематики  «Розвиток фінансових інститутів ЄС і виклики для фінансової політики України»  (прикладні дослідження, терміни виконання: І кв. 2017 р.–  ІІ кв. 2019 р.),   рекомендовано до друку монографію  «Розвиток фінансових інститутів ЄС і виклики для фінансової політики України». Рекомендовано до друку збірник наукових праць за результатами круглого столу «Фінансово-економічний потенціал успішного співробітництва  між КНР та  Україною  в  контексті  реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях».

Затверджено звіт про результати виконання НДР відомчої тематики  «Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку» (прикладні дослідження, терміни виконання: І кв. 2017 р.–  ІІ кв. 2019 р.). Рекомендовано до друку наукову доповідь «Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку».

Затверджено звіт про результати виконання НДР відомчої тематики «Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України» (прикладні дослідження, терміни виконання: І кв. 2017 р.–  ІІ кв. 2019 р.). Рекомендовано до друку монографію«Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України».

Відкрито науково-дослідні роботи відомчої тематики, що розпочинаються у 2020 році та включено їх до тематичного плану Інституту з відомчої тематики на 2020 рік.

Подано науково-дослідну роботу «Науково-практичні аспекти реалізації політики низьковуглецевого розвитку економіки України»за керівництвом Подольця Р.З.  на конкурс наукових робіт відповідно до Розпорядження  Президії НАН України № 256 від 15. 04. 2019 р. «Про затвердження концепції, складу наукової ради, положення про наукову раду цільового міждисциплінарного проекту НАН України «Науково-технічні та економіко-екологічні засади низьковуглецевого розвитку України» та оголошення конкурсу наукових робіт за цим проектом на 2019 рік».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 5  квітня  2019 р.  затверджено заключний звіт за надані консультативні послуги у сфері регулювання ціноутворення на ринку електричної енергії України за договором № 9/2019 від 13 лютого 2019 р.

Рекомендовано до друку збірник матеріалів міжнародної наукової конференції  «Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС».

Рекомендовано подати науково-дослідну роботу «Стабільність і нестабільність як характерні риси сучасної соціально-економічної динаміки»  за керівництвом чл.-кор. НАН України Гриценка А.А.   для  участі у конкурсі  проектів  відповідно до Розпорядження Президії НАН України  №  164 від 12. 03. 2019 р. «Про затвердження концепції, складу наукової ради, положення про наукову раду цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя».

Рекомендовано подати науково-дослідну роботу «Соціальна взаємодія та комунікація у продовольчому забезпеченні для формування нової якості життя» за керівництвом чл.-кор. НАН України Бородіної О.М. для  участі у конкурсі  проектів  відповідно до Розпорядження Президії НАН України  №  164 від 12. 03. 2019 р. «Про затвердження концепції, складу наукової ради, положення про наукову раду цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя» та оголошення конкурсу проектів цієї програми на 2019 рік».

Рекомендовано подати науково-дослідну роботу «Фінансова інклюзія як чинник соціоекономічного розвитку України»   за керівництвом канд. екон. наук Шкляра А.І.  для  участі у конкурсі  проектів  відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 25.03.2019 р. №195 «Про підсумки виконання проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України та організацію чергового конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України»

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 13 березня  2019 р. висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки   2019 року роботу «Інтеграція України у глобальний соціально-економічний простір» авторського колективу у складі: Білорус О.Г., Власов В.І., Гриценко А.А., Єфименко Т.І.,  Звєряков М.І.,  Лібанова Е.М.,  Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М.

Схвалено звіти стипендіатів Президента України Ануфрієвої К.В., Тітаря І.О.,  Юхимця Р.С. та стипендіатів НАН України Назукової  Н.М., Саприкіної Т.А., Серебрянської Д.М.

Висунуто кандидатуру наукового співробітника  відділу економічної теорії  Івасько І.М. для участі в конкурсі на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених

Затверджено додаткову програму випускника аспірантури Інституту Алексіна Г.О.  зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси та кредит».

Подано  науково-дослідну  роботу  «Економічні важелі формування та розвитку інтелектуальної екологічно безпечної енергетики» на конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» («Нова енергетика») на 2019-2021 роки на виконання постанови Президії НАН України від 13.02.2019 № 34 «Про виконання Цільової програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами енергії» та відкрито науково-дослідну роботу «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап V «Стратегічні напрями забезпечення сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів і адаптації України до глобальних змін навколишнього середовища») відповідно до Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку і Розпорядження Президії НАН України від 28.02.2019 р. № 140 «Про затвердження переліку наукових проектів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2019 рік», включено науково-дослідну роботу «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап V «Стратегічні напрями забезпечення сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів і адаптації України до глобальних змін навколишнього середовища»)до тематичного плану Інституту прикладних наукових досліджень на 2019 рік (конкурсна тематика НАН України); погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових досліджень  (конкурсна тематика НАН України)  на 2019 рік.

Висунуто кандидатуру наукового співробітника відділу економічної історії Курбет О. П. для участі в конкурсі на здобуття стипендії ПрезидентаУкраїни для молодих вчених.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 8 лютого 2019 р. слухали повідомлення заступника директора Інституту з наукової роботи, чл.-кор. НАН України Гриценка А.А. про висунення кандидатури д-ра екон. наук, академіка НАН України Гейця В.М. на посаду директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»та виступи членів Вченої ради чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., академіка НАН України Білоруса О.Г.,  чл.-кор. НАН України Бершеди Є.Р., чл.-кор. НАН України Даниленка А.І, чл.-кор. НАН України  Єфименко Т.І, чл.-кор. НАН України Сіденка В.Р. та  д-ра екон. наук Артьомової Т.І. на підтримку висунення кандидатури д-ра екон. наук, академіка НАН України Гейця В.М. на посаду директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Шляхом відкритого голосування кандидатуру д-ра екон. наук, проф., академіка НАН України Гейця В.М. було висунутона посаду директора Державної установи «Інститут економіки та  прогнозування НАН України» (одноголосно).

Було розглянуто та затверджено результати виконання НДР відомчої тематики  «Розвиток фінансів  підприємств корпоративного сектора економіки України» (терміни виконання: ІI кв. 2017 р. – I кв. 2019 р.) та затверджено до друку  наукову доповідь «Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України».

Відповідно до постанови Президії НАН України від 30.12.2015 № 320 “Про започаткування конкурсу на краще книжкове видання НАН України” було запропоновано і підтримано пропозицію подати на конкурс монографію «ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України» для участі в номінації «Довідкові видання» за напрямом «Суспільно-гуманітарні науки».

Затверджено план підготовки та випуску у світ друкованих видань Інституту на 2019 рік.

Відкрито науково-дослідну  роботу з відомчої тематики НАН України «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків» (термін виконання: 2018 – 2019 рр., прикладні дослідження) Розділ 2. Реформування економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків: реалізація можливостей і мінімізація загроз (2019 рік)»,«Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні» (термін виконання: 2018 – 2019 рр., прикладні дослідження) Розділ 2. Індикатори ідентифікації макродисбалансів і загроз фінансово-економічних криз в умовах «Нормалізації» монетарної політики центробанків та оцінювання наслідків демографічного старіння на стійкість державних фінансів»,  «Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України» (термін виконання: 2018 – 2019 рр., прикладні дослідження) Розділ 2. «Засадничі та структурні характеристики моніторингу процесів цифровізації в Україні за видами діяльності»   на 2019 рік на виконання Постанови № 232  від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік» та Постанови Президії НАН України від 19.12.2018 р. № 341 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2019 рік» та включено їх до тематичного плану Інституту з відомчої тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2019 рік по КПКВК 6541230.

Погоджено тематичний плану Інституту із прикладних наукових  досліджень  (відомча  тематика НАН України, КПКВК 6541230).

Відкрито науково-дослідні роботи з госпдоговірної тематики (прикладні дослідження) на 2019 рік, включено їх до тематичного плану Інституту, та погоджено тематичний план Інституту з госпдоговірної тематики (прикладні дослідження) на 2019 рік

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 31 січня  2019 р. заслухали наукові доповіді співробітників Інституту к.е.н Бублика Є.О., к.е.н Назукової  Н.М. за результатами стажування в Об’єднаному Віденському інституті. Заслухали та обговорили наукову  доповідь д-ра екон. наук  Бобух І.М.  на тему «Теоретичні основи дослідження і оцінки інклюзивного розвитку економіки».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 15 січня 2019 р. відбулося обговорення та затвердження пропозицій наукових підрозділів Інституту щодо робочих планів з науково-дослідних робіт відомчої тематики на 2019 рік, а також включення науково-дослідних робіт з відомчої тематики до тематичного  плану Інституту на  2019 рік.

Затверджено звіти про роботу спеціалізованих рад Д26.239.01 та Д26.239.02 у 2018  році. Схвалено “Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”. Погоджено тематичні плани  Інституту із фундаментальної (КПКВ 6541031)  та прикладної (КПКВ 6541051)  базової відомчої тематики на 2019 рік. Затверджено план роботи Вченої ради на 2019 р.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 26 грудня 2018 р. розглянуто та затверджено результати виконання таких НДР відомчої, конкурсної та програмно-цільової тематики: «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків» (термін виконання: 2018–2019 рр., прикладні дослідження) на 2018 рік відповідно до Постанови № 232  від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік» та Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230  «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік», «Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні», (термін виконання: 2018–2019 рр., прикладні дослідження) на 2018 рік на виконання Постанови № 232  від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік»  а Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік», «Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України», (термін виконання: 2018–2019 рр., прикладні дослідження) на 2018 рік на виконання Постанови № 232 від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік»  та Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів досліджень на 2018 рік», «Цифрові компетенції у формуванні соціальної якості освіти в Україні»  (прикладні дослідження) на 2018 рік за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти» відповідно до Розпоряджень Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік», від 26.02 2018 р. № 120, від 07.03.2018 р. № 136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України, від 06.06.2018 р. № 321 «Про проведення конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2018 р.»,  «Узгоджена економічна, екологічна та технологічна політика розвитку енергетики» відповідно до Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 р.  №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік» з метою виконання цільового наукового проекту “Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України”, Розпорядження №  198 від «10» 04 2018 р. «Про виконання у 2018 році цільового  наукового проекту “Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України”, «Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 411 від 25. 07. 2018 р. «Про затвердження переліку  науково-технічних проектів наукових установ НАН України, які будуть виконуватися у 2018 році», «Виклики та наслідки політики лібералізації в природно-монопольних секторах економіки України» відповідно до Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 р. № 368 «Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України», Розпорядження Президії НАН України  № 84 від 12.02.2018 р. «Про відкриття додаткових відомчих тем  для молодих вчених України».

Затверджено теми дисертації та індивідуальних планів наукової роботи аспірантам  Інституту першого року навчання, Правила прийому до аспірантури/докторантури Інституту у 2019 році.

Затверджено звіт Інституту про наукову та науково-організаційну діяльність за 2018 р. та  скориговано тематичний план Інституту за 2018 рік з виконання відомчої, конкурсної та госпдоговірної тематики.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 11 грудня 2018 р. розглянуто та затверджено результати виконання таких НДР конкурсної та програмно-цільової тематики: «Формування нової якості економічної освіти як складова реконструктивного розвитку» відповідно до Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 № 369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік», Розпорядження Президії НАН України від 07.03.2018 №136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України», Розпорядження № 199 від «10» 04 2018 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України  «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть виконуватись у 2018 році», наукового завдання Об. 1.5. «Інституційні детермінанти процесів інтеграції ринків енергоресурсів України та Європейського Союзу» (Етап 3. Стратегічні домінанти гармонізації енергетичної політики України та ЄС) цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (Об’єднання-3) відповідно до Постанови Президії НАН України від 30.12.2015 № 311, Постанови Президії НАН України від  27.12.2017 р. № 369, Розпорядження Президії НАН України від 01.02.2018 № 69, заключний звіт за результатами виконання наукового завдання Об. 1.5 «Інституційні детермінанти процесів інтеграції ринків енергоресурсів України та Європейського Союзу» цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (Об’єднання-3), «Становлення медіум-класу  в процесі соціального розвитку та подолання суперечностей між економічною ефективністю і справедливістю» відповідно до Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік», Розпоряджень Президії НАН України від 07.03.2018 №136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України», від 10.04.2018 р. № 200 «Про затвердження переліку проектів  цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна  справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», що будуть виконуватись у 2018 році», «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап ІV «Розробка та економічний аналіз сценаріїв сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів і адаптації до глобальних змін навколишнього середовища»)  Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 12.03.2018 р. № 139 «Про затвердження переліку наукових проектів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2018 рік», «Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для нової якості економічного зростання України» відповідно до Постанови Президії НАН України від 14.02.2018 № 59 «Про продовження фінансування проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2018 р.».

Рекомендовано до друку монографічний збірник «Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України» за загальною редакцією акад. НАН України Гейця В.М. та чл.-кор. НАН України Гриценка А.А.

Заслухано інформацію про підсумки виконання угод Інституту про наукове співробітництво та спільну діяльність.

Рекомендовано до друку монографію ст. наук співр. відділу економічної теорії, к.е.н. Бурлай Т.В. «Соціально-економічна конвергенція: теорія і практика», а також уточнено тему її дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних  наук.

Рекомендовано до друку матеріали круглого столу «Роль економічної науки у суспільному розвитку: до 100-річчя НАН України», прооведеного 22 листопада 2018 року та збірник матеріалів міжнародного наукового семінару «Стратегії взаємодії МВФ та України».

Заслухано  звіти докторантів Інституту  Корнівської В.О. та Письменної У.Є.

Уточнено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук докторанта відділу  економічної теорії канд. екон. наук Корнівської В.О.

Схвалено звіт про результати виконання НДР «Оцінка оцінювання наукових організацій в Україні: можливе використання досвіду Німеччини (Eval-Science)» у рамках міжнародного проекту Міністерств освіти і науки Німеччини та України

Затверджено результати проведення атестації аспірантів  Інституту 1-го – 4-го років навчання.

***

Засідання Вченої ради Інституту 10 грудня 2018 р. приурочене до 80-річчя з дня народження Кваснюка Б.Є. — чл.-кор. НАН України, проф., заступника директора Інституту з наукової роботи. Із виступами та доповідями про його наукову спадщину виступили: директор Інституту, акад. НАН України, проф. В.М. Гейця, пров.н.с. з покладенням обов’язків зав. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Інституту, д.е.н. І.М. Бобух («Творча далекоглядність і доказовість досліджень чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка з проблем економічної безпеки»), президент  ДННУ «Академія фінансового управління», акад. НАН України, проф. Т.І. Єфименко («Нова модель держави: веління часу»), г.н.с. відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України, д.е.н., проф. П.С. Єщенко («Б.Є. Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень»), г.н.с. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту, д.е.н., проф. І.В. Крючкова («Б.Є. Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень»), заст. директора Інституту з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. А.А. Гриценко («Логіка і методологія економічних досліджень Б.Є. Кваснюка»), зав. кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту НУБіП, чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Л.В. Шинкарук («Основні підходи до парадигми економічного зростання в роботах Б.Є. Кваснюка»), д.е.н., проф. А.А. Ревенко («Макроекономічні показники: методичні аспекти розрахунку в Україні»).

Відкрито науково-дослідні роботи відповідно до Розпорядження КМУ від 22.08. 2018 р. № 569-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 р. бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – підтримка регіональної  політики України, що пройшли конкурсний відбір та Наказу Мінрегіону від 22.03. 2018 р. № 64 «Про розподіл бюджетних коштів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до бюджетної програми КП КВК 2751270» та включено їх до тематичного плану Інституту з госпдоговірної тематики (прикладні дослідження) на 2018 рік та погоджено тематичний план Інституту з госпдоговірної тематики (прикладні дослідження) на 2018 рік.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 17 вересня 2018 р.     на відзначення державними нагородами  України та Президії НАН України висунуто кандидатури: д.е.н., проф., чл.-кор. НААН України Прокопи І.В. – на представлення до присвоєння почесного звання «Заслужений економіст України»; к.е.н., завідувача сектору прогнозування розвитку ПЕК відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Подольця Р. З.  на представлення до присвоєння почесного звання «Заслужений економіст України»; чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Гриценка А.А. на представлення до нагородження орденом “За заслуги” ІІІ ступеня; завідувача відділу державних фінансів, доктора економічних наук Луніну І.О. на представлення до нагородження орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; вченого секретаря  Інституту, к.т.н. Хаустова В.К. на представлення до нагородження  Грамотою Верховної Ради України.

Відкрито НДР «Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні» за керівництва академіка НАН України Гейця В.М.  відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 411 від 25.07.2018 р. «Про затвердження переліку науково-технічних проектів наукових установ НАН України, які будуть виконуватися у 2018 році» та включено її до тематичного плану Інституту з програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2018 рік, відповідно до Розпорядження КМУ від 22.08. 2018 р. № 569-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 р. бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – підтримка регіональної  політики України, що пройшли конкурсний відбір, та Наказу Мінрегіону від 22.03. 2018 р. № 64 «Про розподіл бюджетних коштів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до бюджетної програми КП КВК 2751270». Відкрито НДР «Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України на основі «розумної спеціалізації», «Модернізація системи професійно-технічної освіти для потреб регіонального ринку праці».

Відкрито науково-дослідну роботу «Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні» за керівництвом академіка НАН України Гейця В.М. відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 411 від 25. 07. 2018 р. «Про затвердження переліку  науково-технічних проектів наукових установ НАН України, які будуть виконуватися у 2018 році» та включено її до тематичного плану Інституту з програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2018 рік.

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України).

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових досліджень  (відомча тематика НАН України, КПКВК 6541230) на 2018 рік відповідно до Постанови Президії НАН України від 26.09.2018 р. №275 «Про внесення змін до Постанови Президії НАН України від 11.07.2018 р. № 232».

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових досліджень  (конкурсна тематика НАН України, КПКВК 6541230) на 2018 рік відповідно до Постанови Президії НАН України від 26.09.2018 р. №275 «Про внесення змін до Постанови Президії НАН України від 11.07.2018 р. № 232».

Представника Інституту, к.е.н. Кричевську Т.О. рекомендовано членом комісії зі складання вступних іспитів з іноземної мови до Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Уточнено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук мол. наук. співр. відділу економіки і політики аграрних перетворень  Фраєру О.В.

Рекомендовано до друку рукопис колективної монографії  «Доверие в институциональной архитектонике экономического пространства-времени» (в 2-х томах: Том 1: «Доверие в общественно-экономической системе»; Том 2: «Доверие в денежно-кредитной системе»)

Надано рекомендації для працевлаштування в Інституті  випускникам аспірантури (з відривом від виробництва за державним замовленням): Мартишеву Павлу Андрійовичу (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством) – на посаду молодшого наукового співробітника відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі на 0,25 ставки посадового окладу та Юхті Олексію Ігоровичу (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) – на посаду провідного економіста (на час декретної відпустки К.І.Шулакової) відділу грошово-кредитних відносин на умовах повної зайнятості і на повний робочий день.

Затверджено робочі навчальні плани підготовки аспірантів 1-го та 2-го років навчання за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (відомча тематика НАН України, КПКВК 6541230) на 2018 рік на виконання Постанови № 232  від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік», тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України, КП КВК 6541030») та спеціального фонду Держбюджету на 2018 рік   відповідно до Розпорядження КМУ від 22.08. 2018 р. № 569-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 р. бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – підтримка регіональної  політики України, що пройшли конкурсний відбір та Наказу Мінрегіону від 22.03. 2018 р. № 64 «Про розподіл бюджетних коштів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до бюджетної програми КП КВК 2751270».    

***

На засіданні Вченої Ради 24.07.2018 р. відкрито науково-дослідну роботу з відомчої тематики НАН України «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків» (термін виконання: 2018 – 2019 рр., прикладні дослідження) на 2018 рік на виконання Постанови № 232  від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік» та Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230  «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік» та включити її до тематичного плану Інституту з відомчої тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2018 рік.

Відкрито науково-дослідну роботу з відомчої тематики НАН України «Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні», (термін виконання: 2018 – 2019 рр., прикладні дослідження) на 2018 рік на виконання Постанови № 232  від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік»  та Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік» та включено її до тематичного плану Інституту з  відомчої тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2018 рік;

Відкрито науково-дослідну роботу з відомчої тематики НАН України «Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України», (термін виконання: 2018 – 2019 рр., прикладні дослідження) на 2018 рік на виконання Постанови № 232 від 11.07. 2018 р. «Про  напрями використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2018 рік»  та Розпорядження Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік» та включено її до тематичного плану Інституту з відомчої тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2018 рік;

Відкрито науково-дослідну роботу з конкурсної тематики НАН України  «Цифрові компетенції у формуванні соціальної якості освіти в Україні»  (прикладні дослідження) на 2018 рік за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти» на виконання Розпоряджень Президії НАН України від 20.07.2018 р. № 403 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних  напрямів досліджень на 2018 рік», від 26.02 2018 р. № 120, від 07.03.2018 р. № 136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України, від 06.06.2018 р. № 321 «Про проведення конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2018 р.»  та включено її до тематичного плану Інституту з конкурсної тематики НАН України (прикладні дослідження) на 2018 рік.

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових досліджень  (відомча тематика НАН України, КПКВК 6541230) та тематичний план Інституту із прикладних наукових досліджень  (конкурсна тематика НАН України, КПКВК 6541230) на 2018 рік.

***

  На засіданні Вченої Ради 13.04.2018 р. відкрито науково-дослідну роботу конкурсної тематики НАН України  «Узгоджена економічна, екологічна та технологічна політика розвитку енергетики»  на виконання Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 р.  №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік» з метою виконання цільового наукового проекту “Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України” та  Розпорядження №  198 від «10» 04 2018 р. «Про виконання у 2018 році цільового  наукового проекту “Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку  енергетики України” і  включено її до тематичного плану Інституту  прикладних наукових досліджень (конкурсна тематика  НАН України) на 2018 рік.

Відкрито науково-дослідну роботу конкурсної тематики НАН України “Формування нової якості економічної освіти як складова реконструктивного розвитку» на виконання Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік» та відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 07.03.2018 №136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України» і Розпорядження  №  199 від «10» 04 2018 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України  «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть виконуватись у 2018 році» і  включено її до тематичного плану Інституту прикладних наукових досліджень (конкурсна тематика  НАН України) на 2018 рік

Відкрито науково-дослідну роботу конкурсної тематики НАН України «Становлення медіум-класу в процесі соціального розвитку та подолання суперечностей між економічною ефективністю і справедливістю» на виконання Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 №369 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2018 рік» та відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 07.03.2018 №136 «Про проведення конкурсу наукових проектів установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України» і Розпорядження Президії НАН України від 10.04.2018 р. № 200 «Про затвердження переліку проектів  цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України  «Економічна ефективність vs соціальна  справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», що будуть виконуватись у 2018 році» і  включено її до тематичного плану Інституту  прикладних наукових досліджень (конкурсна тематика  НАН України) на 2018 рік

Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України)  на 2018 рік.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 20 березня 2018 р. було розглянуто питання про результати виконання НДР відомчої тематики «Розвиток інноваційної системи України у європейському науково-технологічному просторі», затверджено до друку наукову доповідь «Розвиток  інноваційної системи України у європейському науково-технологічному просторі». Прийнято рішення про підготовку наукових статей  провідних наукових співробітників та керівників наукових підрозділів до ювілейного випуску журналу «Економіка України».

Розглянуто та  схвалено звіти стипендіатів Президента України Дячука О.А., Горіна Н.О., Щегель С.М., Стасюк О.М. та стипендіатів НАН України Серебрянської Д.М.,  Саприкіної Т.А., Яценко Г.Ю., наукового співробітника відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій к.соц.н. Тітара І.О. висунуто для участі в конкурсі на здобуття стипендії Президента для молодих учених, молодшого наукового співробітника відділу державних фінансів Назукову Н.М. – для участі в конкурсі на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених.

Розглянуто питання  про відкриття НДР відомчої тематики «Глобалізаційні процеси у світовій економіці: виклики та можливості для України» (фундаментальна)  та включення її до тематичного плану Інституту з відомчої тематики на 2019 р.

Відкрито науково-дослідну роботу «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап ІV «Розробка та економічний аналіз сценаріїв сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів і адаптації до глобальних змін навколишнього середовища») відповідно до Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку і Розпорядження Президії НАН України від 12.03.2018 р. № 139 «Про затвердження переліку наукових проектів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2018 рік»  та включено  її до тематичного плану Інституту прикладних наукових досліджень на 2018 рік (конкурсна тематика НАН України). Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України)  на 2018 рік.

 ***

На засіданні Вченої ради Інституту 2 березня 2018 р. слухали повідомлення директора Інституту, академіка НАН України Гейця  В.М. про підсумки оцінювання  наукових установ НАН України у 2017 році. Заслухали та обговорили наукову доповідь д-ра екон. наук Зимовця В.В. на тему «Корпоративний сектор економіки України». Обрано за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників:к.е.н. Ануфрієву К.В. на посаду старшого наукового співробітника відділу грошово-кредитних відносин за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Зубика С.П. на посаду наукового співробітника відділу грошово-кредитних відносин за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Биконю С. на посаду наукового співробітника сектору галузевих ринків відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. Обговорено та затверджено робочі плани з науково-дослідних робіт відомчої тематики на 2018 р. Погоджено тематичні плани Інституту на 2018 р.

 

07.02.2018 р.

Відкрито науково-дослідну роботу «Інституційні детермінанти процесів інтеграції енергоресурсів України та Європейського Союзу» п. 3 «Стратегічні детермінанти гармонізації енергетичної політики України та ЄС»  розділу 1. «Технологічні, методичні та нормативно-правові основи забезпечення функціонування енергетики України, в тому числі, розбудови ринкових відносин, з урахуванням європейських вимог» Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 69 від 01.02.2018 року «Про затвердження переліку наукових завдань  Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3», що будуть виконуватися в 2018 році», включення її до тематичного плану Інституту прикладних наукових досліджень (конкурсна тематика НАН України) на 2018 рік та погодження його.

Відкрито науково-дослідну роботу «Інституційні детермінанти процесів інтеграції енергоресурсів України та Європейського Союзу» п. 3 «Стратегічні детермінанти гармонізації енергетичної політики України та ЄС»  розділу 1. «Технологічні, методичні та нормативно-правові основи забезпечення функціонування енергетики України, в тому числі, розбудови ринкових відносин, з урахуванням європейських вимог» Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 69 від 01.02.2018 року «Про затвердження переліку наукових завдань  Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3», що будуть виконуватися в 2018 році», включення її до тематичного плану Інституту прикладних наукових досліджень (конкурсна тематика НАН України) на 2018 рік та погодження його.

 

***

На засіданні Вченої ради Інституту 16 січня 2018 р. обговорювалися та затверджувалися пропозиції наукових підрозділів Інституту щодо робочих планів з НДР відомчої тематики на 2018 рік, щодо включення НДР з відомчої та госпдоговірної тематики до тематичного плану Інституту на 2018 р., а також плани підготовки публікацій наукових співробітників Інституту на 2018 р.

Відкрито НДР додаткової відомчої тематики «Виклики та наслідки політики лібералізації для залізничного транспорту України» (керівник – д.е.н. Никифорук О.І.) відповідно до Постанови Президії НАН України від 27.12.2017 р. № 368 «Про цільову фінансову підтримку молодих учених, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України», та включення її до тематичного плану Інституту на 2018 р.

Рекомендовано до друку збірник матеріалів за результатами проведення круглого столу «Розвиток співробітництва України із СОТ».

Погоджено тематичні плани Інституту із фундаментальної та прикладної базової відомчої тематики  на 2018 рік.

Заслухано звіти про роботу спеціалізованих рад Д26.239.01 та Д26.239.02 у 2017  році.

Взято до уваги повідомлення голови та членів  комісій про врахування зауважень і рекомендацій по звітних матеріалах НДР відомчої  тематики (звіт і монографія)  «Чинники і тренди економічного зростання в Україні».

Підтримано  висунення кандидатури  чл.-кор. НАН України Мазура В.Л. для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади дійсного члена НАН України за спеціальністю «Матеріалознавство» та кандидатури д-ра фізико-математичних наук Пепеляєва В.А.для участі в конкурсі  на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Інформатика».

***

На засіданні Вченої ради Інституту 26 грудня 2017 р. розглянуто та затверджено результати виконання наступних НДР конкурсної та програмно-цільової тематики: «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 21.02.2017 № 147 «Про затвердження переліку наукових проектів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2017 рік», «Моделювання та економічна оцінка довгострокового інноваційного розвитку ядерної енергетики України в контексті низьковуглецевого розвитку економіки» відповідно до  Розпорядження Президії НАН України  № 229 від 29.03. 2017 р. «Про затвердження переліку науково-технічних проектів НАН України, що будуть виконуватися у 2017 році»; «Імперативи взаємоузгодженого цільового розвитку енергетики та економіки відповідно до  Розпорядження Президії НАН України № 285  від 24.04.2017 р. «Про виконання у 2017 році цільового наукового проекту «Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України».

Рекомендовано до друку монографії «Ринок, сировина та макроекономічні цикли України» та «Український досвід економічного прогнозування: 20 років» (відп. ред. акад. Геєць В.М.).

Було заслухано наукову доповідь на тему «Загальна модель макроекономічної динаміки – модель кумулятивної недосконалості ринків (СМІ-модель)  та її потенційні можливості».

Уточнено напрями наукових досліджень сектору цифрової економіки та сектору інституційної економіки.

Було затверджено теми дисертації та індивідуальних планів наукової роботи аспірантам Інституту першого року навчання та Правила прийому до аспірантури/докторантури Інституту у 2018 році.

Затверджено звіт Інституту про наукову та науково-організаційну діяльність за 2017 р.

Затверджено звіт про виконання  протягом 2017 року  НДР з госпдоговірної тематики, звіти з яких були прийняті замовниками та  скоригований тематичний план Інституту за 2017 рік з виконання відомчої, конкурсної та госпдоговірної тематики.

Схвалено звіт про результати виконання НДР «Оцінка оцінювання наукових організацій в Україні: можливе використання досвіду Німеччини (Eval-Science)»: договір з МОН України від  08 червня 2017 р. № М/47-2017, що фінансується Міністерством освіти і науки України.

Затверджено Положення про організаційний комітет та виборчу комісію для проведення виборів директора Інституту.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 20 грудня 2017 р. було ухвалено рішення  про висунення: чл.-кор. НАН України Гриценка А.А. кандидатом для обрання академіком Національної академії наук України за спеціальністю «Економічна безпека», д-ра екон. наук Корабліна С.О. кандидатом для обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Макроекономіка», д-ра екон. наук Єгорова І.Ю. кандидатом для обрання членом-кореспондентом Національної академії наук України за  спеціальністю «Економіка науки».

Розглянуто питання про результати виконання НДР відомчої тематики «Інституційні детермінанти модернізації фінансового сектора економіки  України», затверджено до друку монографію «Фінансовий сектор економіки України: інституційні детермінанти модернізації».

Розглянуто питання про результати виконання НДР відомчої тематики «Чинники і тренди економічного зростання в Україні», затверджено до друку монографію  «Чинники і тренди економічного зростання в Україні».

Розглянуто питання про результати виконання НДР відомчої тематики «Соціально-економічні імперативи розвитку ринку праці», затверджено до друку монографію  «Український ринок праці: імперативи та можливості змін».

Розглянуто та затверджено результати виконання наступних НДР конкурсної та програмно-цільової тематики: «Загальні та локальні механізми реконструктивного розвитку економіки» на виконання Розпорядження № 239 від 31.03.2017 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть  виконуватися у 2017 році; «Співвідношення економічної рівності та нерівності у забезпеченні соціальної справедливості» на виконання Розпорядження № 242 від 31. 03. 2017 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», що будуть виконуватися у 2017 році та рекомендовано до публікації монографічний збірник «Механізми реконструктивного економічного розвитку та соціальні критерії їх ефективності», підготовленого за результатами виконання наукових проектів «Загальні та локальні механізми реконструктивного розвитку економіки» та «Співвідношення економічної рівності та нерівності у забезпеченні соціальної справедливості»; науково-дослідної роботи «Визначення техніко-економічних особливостей та оцінка інституційних можливостей застосування в Україні європейських механізмів розвитку енергетичних технологій та ринків енергоресурсів» у межах наукового завдання «Інституційні детермінанти процесів інтеграції енергоресурсів України та Європейського Союзу» розділу 1. «Технологічні, методичні та нормативно-правові основи забезпечення функціонування енергетики України, в тому числі, розбудови ринкових відносин, з урахуванням європейських вимог» Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3»  відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 99 від 03.02.2017 року «Про затвердження переліку наукових завдань  Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання–3», НДР «Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для нової якості економічного зростання України» відповідно до Постанови № 178 від «14» 06 2017 р. «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2017 р.» .

Рекомендовано до друку монографії «Механізм взаємодії держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку», «Архітектоніка економічної безпеки».

Обрано  за конкурсом на  вакантні посади наукових  співробітників:д.е.н. Яненкову Ірину Георгіївну на вакантну (з 01.01.2018 р.) посаду провідного наукового співробітника сектору цифрової економіки відділу економічної теорії за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; к.е.н. Білоусову Олену Станіславівну на вакантну (з 01.01.2018 р.) посаду провідного наукового співробітника сектору державних фінансів відділу державних фінансів за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”;  к. геогр. н. Січкаренка Кирила Олексійовича на  вакантну (з 01.01.2018 р.) посаду старшого наукового співробітника сектору цифрової економіки відділу економічної теорії за спеціальністю 11.00.02 “Економічна та соціальна географія”; к.е.н. Горіна Назара Олеговича на вакантну (з 01.01.2018 р.) посаду старшого наукового співробітника відділу економічної історії за спеціальністю 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”;  Чернишенко Оксану Василівну на вакантну (з 01.01.2018 р.) посаду головного економіста сектору інституційної економіки відділу економічної теорії за спеціальністю 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки».

Взято до уваги повідомлення голів комісій про врахування зауважень і рекомендацій по звітних матеріалах наступних НДР відомчої  тематики: «Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України», «Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність» та щодо монографії «Відтворювальна динаміка  економічних систем: інститути та діяльність».

Уточнені теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук пров. наук співр. сектора галузевих ринків відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, канд. екон. наук Лipy В.Е., пров. наук співр. сектора галузевих ринків відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, канд. екон. наук  Пустовойту О.В.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 31 жовтня 2017 р. затверджено результати атестації аспірантів Інституту.

Розглянуто питання: про результати виконання НДР відомчої тематики «Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність» та затверджено до друку монографію «Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність»;про результати виконання НДР відомчої тематики «Організаційно-економічний механізм імплементації європейських засад сільського розвитку в Україні» та затверджено до друку монографію «Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні».

Кандидатуру головного наукового співробітника відділу економічної теорії, д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата наукових премій НАН України, засновника і лідера української наукової школи глобалістики, академіка НАН України О.Г.Білоруса висунуто для участі у конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України.

Підсумовано проведені заходи щодо пошуку іноземних партнерів згідно з рекомендаціями ЄС.

Схвалено звіт докторанта Інституту Письменної У.Є.; продовжено відпустки аспірантці Інституту 2-го року навчання (без відриву від виробництва, за державним замовленням) Колдрі Я.В. та аспірантці Інституту 3-го року навчання (без відриву від виробництва, понад державне замовлення) Чернецькій Л.В. для догляду за другою дитиною. Затверджено робочі навчальні плани підготовки аспірантів 1-го року навчання за спеціальностями 051 – «Економіка» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».Уточнено тему дисертаційної роботи аспіранта Інституту Ткаченка О.С.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 11 вересня 2017 р. прийнято рішення про запровадження змін у структурі Інституту: у складі відділу економічної теорії (зав. відділу – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.) створити з  01.01. 2017 р. науково-дослідні підрозділи – сектор інституційної економіки і сектор інформаційної і цифрової економіки  зі  збереженням раніше затвердженої тематики досліджень відділу.

Обрано за конкурсом к.е.н. Гук Л. П.  на посаду старшого наукового співробітника відділу соціально-економічних проблем праці за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” (з 01.10.2017 р.), к.е.н. Курбет О.П.на посаду наукового співробітника відділу економічної історії за спеціальністю 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”(з 01.10.2017 р.).

Було заслухано та взято до уваги повідомлення голови комісії, чл.-кор. НАН України Гриценка А.А. про врахування зауважень і рекомендацій до звітних матеріалів (звіту і монографії) з НДР відомчої тематики «Історія підприємництва в Україні», члена комісії, д.е.н. наук Прокопи І.В. про  врахування зауважень і рекомендацій до звітних матеріалів (звіту і монографії) з НДР відомчої тематики «Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України».

Затверджено план, спеціальність, тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та наукового консультанта докторанту  відділу економічної теорії к.е.н. Корнівській В.О.; затверджено  план, спеціальність, тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та наукового консультанта докторанту відділу державних фінансів к.е.н. Пелехатому А.О.; заслухано та схвалено звіт докторанта Інституту Подлєсної В.Г. Представника Інституту – к.е.н. Сльозко О.О. рекомендовано на вступний іспит з іноземної мови до Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Поновлено в аспірантурі Інституту аспірантку 3-го року навчання Сосновську І.В. (без відриву від виробництва, понад державне замовлення, спеціальність 08.00.03) з 21.07.2017 р. після відпустки для догляду за дитиною та подальшого надання їй відпустки по догляду за дитиною з 17.08.2017 до 17.02.2018 рр.

Взято до уваги повідомлення к.е.н. Шумської С.С. про проміжні результати виконання проекту «Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions: 574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 06 липня 2017 р. обговорювалися:  підготовка наукових  доповідей «Програма розвитку  аграрного сектора та сільського розвитку з метою зростання і відновлення української економіки», «Програма розвитку української промисловості з метою зростання і відновлення української економіки», «Програма розвитку  інфраструктури в Україні з метою зростання і відновлення української економіки»; зміст Програми розвитку деревообробної промисловості України, стан підготовки монографії  про підсумки наукової діяльності  Інституту з нагоди 20-ої  річниці створення Інституту та матеріалів до неї про наукові школи Інституту; порядок підготовки публікацій співробітниками Інституту відповідно до вимог міжнародних науко метричних БД.

Відкрито науково-дослідну роботу «Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для нової якості економічного зростання України»за керівництвом д.е.н. Бобух І.М.  відповідно до Постанови № 178  від «14» 06 2017 р. «Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2017 р.»  та включено її до тематичного плану Інституту на 2017  рік. Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України)  на 2017 рік.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту  21 червня 2017 р. розглянуто питання: про результати виконання НДР відомчої тематики «Історія підприємництва в Україні» та затвердження до друку монографію  «Підприємництво в Україні: історико-економічний аналіз»; про результати виконання НДР відомчої тематики «Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України» та затвердження до друку монографії “Ресурсні  можливості розвитку аграрного сектора економіки України»; про результати виконання НДР відомчої тематики «Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України» та  затвердження до друку наукової доповіді «Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України». Обговорено результати підготовки пропозицій наукових відділів Інституту щодо реалізації наукових, науково-технічних, соціально-економічних та інших розробок за результатами закінчених НДР попередніх років. Затверджено звіти стипендіатів Президента України Дячука О.А., Горіна Н.О., Щегель С.М., Стасюк О.М. та стипендіатів НАН України Данилової К.І., Саприкіної Т.А., Яценко Г.Ю. Затверджено характеристику  для надання рекомендації щодо вступу у докторантуру, теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальності та наукового консультанта доценту, к.е.н. Гусєву Ю.В. Затверджено характеристику  для надання рекомендації щодо вступу у докторантуру, тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальності та наукового консультанта старш. наук. співроб. відділу економічної теорії к.е.н. Корнівській В.О. Кандидатуру к.е.н., наук. співроб. сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Серебрянської Д.М. висунуто для участі у конкурсі на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених. Уточнено теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук мол. наук. співроб. сектору галузевих ринків відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Биконі О.С. та наук. співроб. сектору  прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Юхимцю Р.С.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 01 червня 2017 р. затверджено підсумки атестації  наукових працівників Інституту 23 травня 2017 року, поновлено  в аспірантурі Інституту Івасько І.М. – аспірантку третього року навчання (з відривом від виробництва, за державним замовленням) зі спеціальності 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» після відпустки для догляду за дитиною (з 23.06.2017 р.).

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 25 квітня  2017 р. заслухали доповідь про специфіку планування і проведення фундаментальних досліджень та доповідь «Ключові пріоритети змін у грошово-кредитній політиці НБУ»; обговорили та затвердили пропозиції щодо відкриття науково-дослідних робіт відомчої тематики, що розпочинаються у 2018 р. та включення їх до тематичного плану Інституту з відомчої тематики на 2018 рік. Кандидатури д-ра екон. наук, завідувача відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій І.Ю. Єгорова та чл.-кор. НАН України, завідувача відділу досліджень економіки і політики  аграрних  перетворень О.М. Бородіної було висунуто для участі у конкурсі щодо обрання членами Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Науково-дослідні  роботи  «Виклики та  наслідки політики лібералізації для залізничного транспорту України» (кер. д.е.н. О.І. Никифорук),  «Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для нової якості економічного зростання України» (кер. д.е.н. І.М.Бобух ),  «Макродисбаланси та економічне зростання в Україні» (кер. к.е.н. Г.Ю. Яценко) висунуто  для участі у конкурсі проектів НДР молодих вчених НАН України відповідно до Розпорядження  № 217 від 23.03.2017 р. «Про підсумки виконання проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України та організацію чергового конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України». Відкрито науково-дослідні роботи конкурсної та програмно-цільової тематики НАН України «Загальні та локальні механізми реконструктивного розвитку економіки» відповідно до Розпорядження  №  239 від 31. 03. 2017 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть  виконуватися  у 2017 р.,  «Співвідношення економічної рівності та нерівності у забезпеченні соціальної справедливості» відповідно до Розпорядження  №  242 від 31. 03. 2017 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», що будуть виконуватися у 2017 р., «Моделювання та економічна оцінка довгострокового інноваційного розвитку ядерної енергетики України в контексті низьковуглецевого розвитку економіки»  відповідно до Розпорядження  №  229  від 29. 03. 2017 р.  «Про затвердження переліку науково-технічних проектів НАН України, що будуть виконуватися  у 2017 році» та включення їх до тематичного плану Інституту на 2017 р. Погоджено  тематичний плану Інституту з конкурсної та програмно-цільової тематики на 2017 р.  Продовжено відпустку по догляду за дитиною   аспірантці  Інституту 2-го року підготовки  (без відриву від виробництва, за державним замовленням) зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» Я.В.Колдрі.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 20 березня 2017 р. розглянуто результати виконання НДР відомчої тематики «Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці» та затверджено до друку монографію  „Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці”; заслухано повідомлення заступника директора Інституту з наукової роботи, д-ра екон. наук Корабліна С.О.про врахування зауважень і рекомендацій комісії по звіту НДР відомчої тематики “Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України” та ступінь готовності монографії «Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України» за редакцією д-ра екон. наук Зимовця В.В.; було обговорено та  затверджено пропозиції щодо відкриття науково-дослідних робіт відомчої тематики, що розпочинаються у 2018 році та включення їх до тематичного плану Інституту з відомчої тематики на 2018 рік;  затверджено до друку монографію  Боднарчук Т.Л.  «Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.)»; затверджено звіти стипендіатів Президента України – канд. екон. наук Горіна Н.О., канд. техн. наук Дячука О.А., канд. екон. наук Щегель С.М., канд. екон. наук Стасюк О.М.та стипендіатів НАН України – канд. екон. наук Буланої О.О., канд. екон. наук Данилової К.І.,  канд. екон. наук Степанової О.В.; канд. екон. наук, наук. співроб. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, Яценко Г.Ю. та мол. наук. співроб. сектора  прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу  секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків  Саприкіну Т.А. було висунуто для участі у конкурсі на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених. НДР«Загальні та локальні механізми реконструктивного розвитку економіки» за керівництва чл.-кор. НАНУ  Гриценка А.А. подано для участі у конкурсі проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти» відповідно до Розпорядження  №  164 від 03. 03. 2017 р. «Про проведення конкурсу наукових проектів установ  Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України», а НДР«Співвідношення рівності та нерівності у досягненні соціальної справедливості» за керівництва д-ра екон. наук, професора Яременка О.Л. – на конкурс проектів цільової програми наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність vs соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи» відповідно до Розпорядження  №  164 від 03. 03. 2017 р. «Про проведення конкурсу наукових проектів установ  Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України в рамках цільових програм наукових досліджень НАН України». Продовжено відпустку для догляду за дитиною аспірантці 3-го року навчання (з відривом від виробництва, за державними замовленням) зі спеціальності 08.00.08.  – «Гроші, фінанси і кредит» Івасько І.М.  з 02. 03. 2017 р. до 22. 06. 2017 р.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 10 березня 2017 р. заслухано виступ  директора Інституту, академіка НАН України В.М. Гейця на тему «Торговельна політика США. Час, щоб починати все спочатку», тези доповіді Інституту економічної політики США (30 листопада 2016 р.») «Економіка України  на шляху до післякризового зростання» та продовжено дискусію з обговорення статті «U.S. trade policy – time tostartover». «Стрімкий розворот  у  торговельній політиці: зміст і логіко-історичне підгрунтя». Кандидатури чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко та  д-ра екон. наук І.О. Луніної запропоновано для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2017 року у складі колективу претендентів наукової роботи  «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації». Прийнято постанову про порушення клопотання щодо нагородження співробітників Інституту відзнаками НАН України з нагоди 20-річчя створення Інституту.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 27 лютого 2017 р. слухали повідомлення на тему «U.S. trade policy – time tostartover». «Стрімкий розворот у торговельній політиці: зміст і логіко-історичне підгрунтя». Відбулася жвава дискусія, зі співдоповідями виступили: чл.-кор. НАН України  А.А. Гриценко – «Логіко-історичне підгрунтя кардинальних економічних змін», чл.-кор. НАН України  В.Р. Сіденко – «Нова торговельна політика США: глобальний антракт». також виступили академік НАН України О.Г. Білорус, д-р екон. наук Т.О. Осташко, д-р екон. наук В.В. Небрат, д-р екон. наук Т.П. Богдан .

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 24 лютого  2017 р. розглядалися результати виконання  науково-дослідної роботи відомчої тематики  «Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України»  та затверджено до друку однойменну монографію. Слухалося питання про підготовку монографії  з нагоди 20-ої  річниці  створення Інституту; ювілейне видання  «М.І. Туган-Барановський: вчений,  громадянин,  державотворець (до 150-річчя від дня народження)» запропоновано для участі у конкурсі на краще книжкове видання НАН України; затверджено план видавничої діяльності Інституту на 2017 рік. Було обговорено та  затверджено пропозиції щодо робочих планів з науково-дослідних робіт відомчої тематики на 2017 рік, включення науково-дослідних робіт з відомчої тематики до тематичного  плану Інституту на  2017 рік. Погоджено тематичний план Інституту із прикладних наукових  досліджень  (конкурсна тематика НАН України)  на 2017 рік.

Кандидатуру завідувача відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій, д-ра екон. наук Єгорова І.Ю.  запропоновано для участі у конкурсі щодо обрання членом  Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Відкрито науково-дослідну роботу «Визначення техніко-економічних особливостей та оцінка інституційних можливостей застосування в Україні європейських механізмів розвитку енергетичних технологій та ринків енергоресурсів» у межах наукового завдання «Інституційні детермінанти процесів інтеграції енергоресурсів України та Європейського Союзу» розділу 1 «Технологічні, методичні та нормативно-правові основи забезпечення функціонування енергетики України, в тому числі, розбудови ринкових відносин, з урахуванням європейських вимог» Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 99 від 03.02.2017 року «Про затвердження переліку наукових завдань  Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» та включено її до тематичного плану Інституту на 2017 рік.  Калініченка Б.В. – аспіранта 3-го року навчання (з відривом від виробництва, за державним замовленням) зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» – відраховано з числа аспірантів Інституту за станом здоров’я з правом поновлення. Внесено зміни до складу Вченої ради, з її складу виведено Буковинського С.А.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 17 січня 2017 р. обговорювалися та були затверджені: пропозиції щодо робочих планів з науково-дослідних робіт відомчої тематики на 2017 рік, щодо включення науково-дослідних робіт з відомчої та госпдоговірної тематики до тематичного  плану Інституту на 2017 рік. Погоджено тематичні плани Інституту із фундаментальної та прикладної базової відомчої тематики  на 2017 рік з урахуванням висловлених зауважень, затверджено плани підготовки публікацій наукових співробітників Інституту на 2017 рік, заслухано та схвалено звіти про роботу спеціалізованих рад Д26.239.01 та Д26.239.02 у 2016  році. Затверджено план роботи Вченої ради на 2017 р. Подано на конкурс науково-технічний проект «Моделювання та економічна оцінка довгострокового інноваційного розвитку ядерної енергетики України в контексті низьковуглецевого розвитку економіки» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 20 від 12.01.2017 р. «Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2017 році». Прийнято постанову про необхідність внесення змін до структури Інституту на виконання Постанови Президії Національної академії наук  від 25.02.2013 р. № 128 «Про забезпечення пожежної безпеки  об’єктів НАН України». Шулакову К.І. – аспірантку 3-го року навчання (з відривом від виробництва, за державним замовленням) відраховано з числа аспірантів Інституту зі спеціальності 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит» та внесено до списку співробітників Інституту, що виконують наукову та науково-організаційну роботу; аспірантці  Інституту 3-го року підготовки Сосновській І.В. продовжено відпустку по догляду за дитиною.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 26 грудня 2016 р. розглядалися питання про результати виконання таких науково-дослідних робіт конкурсної та програмно-цільової  тематики: «Реконструктивний тип економічного розвитку та основні напрями його реалізації в Україні» на виконання Розпорядження Президії НАН України № 311 від 24.05.2016 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми  наукових досліджень НАН України «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», що будуть виконуватися у 2016 році» (науковий керівник – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.); «Суперечливість економічної ефективності і соціальної справедливості та шляхи забезпечення їх комплементарності» на виконання Розпорядження № 325 від 27.05.2016 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми  наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність та соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи» (науковий керівник – д.е.н. Яременко О. Л.); «Функціональні та міжгалузеві зв’язки і політики цільового розвитку енергетики» на виконання  Розпорядження Президії НАН України від 10.06.2016 р. № 366 «Про виконання у 2016 році цільового наукового проекту «Економічні, техніко-технологічні та екологічні  імперативи цільового розвитку енергетики України» (науковий керівник – к.е.н. Подолець Р.З. ); «Формування державної науково-технічної та інноваційної політики на основі розширеної моделі «потрійної спіралі»  (держава – наука – промисловість)» на виконання Розпорядження Президії НАН України № 197 від 31.03.2016 року «Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України», які будуть реалізовуватися у 2016 році»  (науковий керівник – д.е.н. Єгоров І.Ю.). Розглянуто та затверджено звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту  за 2016 рік. Затверджено Правила прийому до аспірантури/докторантури Інституту в 2017 році.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту 23 грудня  2016 р. розглядалися питання про результати виконання таких науково-дослідних робіт конкурсної та програмно-цільової  тематики:  «Інституційні детермінанти процесів інтеграції ринків енергоресурсів України та Європейського Союзу» в межах наукового завдання «Інвентаризація стану виконання зобов’язань, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині енергетичного співробітництва» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 25.03.2016 № 180 «Про затвердження переліку наукових завдань  Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» (науковий керівник – к.е.н. Лір В.Е.); «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 25.02.2016 № 118 «Про затвердження переліку наукових проектів Цільової міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2016 рік» (науковий керівник – к.т.н. Дячук О.А.).  Презентовано доповідь групи експертів ЄС «Про стан та перспективи науково-технологічного розвитку України».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту  5 грудня  2016 р.  прийнято рішення підтримати рішення Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана про висунення на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2016 рік підручника «Гроші та кредит» (за ред. д.е.н., проф. кафедри банківської справи М.І.Савлука, виданого 2011 р.). Заслухано повідомлення д.е.н., проф. Шубравської О.В., д.е.н. проф. Прокопи І.В.,  обговорено та затверджено план-проспект підготовки Програми розвитку  аграрного сектора та сільського розвитку з метою зростання і відновлення української економіки. Заслухано повідомлення д.е.н. Никифорук О.І., обговорено та затверджено план-проспект підготовки Програми розвитку  інфраструктури в Україні з метою зростання і відновлення української економіки. Заслухано повідомлення д.е.н. проф. Дейнеко Л.В. та затверджено план-проспект підготовки Програми розвитку української промисловості з метою зростання і відновлення української економіки Затверджено до друку колективну монографію «Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України»  за ред. д.е.н. Богдан Т.П. та монографічний збірник «Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість» за заг. ред. академіка НАН України  Гейця В.М. та чл.-кор. НАН України  Гриценка А.А.

***

На  засіданні Вченої ради Інституту  16 листопада   2016 р. було затверджено до друку  колективну монографію відділу промислової політики «Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України»; заслухано звіти  про закордонне відрядження  директора Інституту, акад. НАН України Гейця В.М. та  пров. наук. співроб. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, д-ра екон. наук Жаліла Я.А.; заслухано повідомлення завідувачів наукових підрозділів про підготовку пропозицій щодо участі у 2017 році очолюваних ними  підрозділів у виконанні проектів Програми наукових досліджень «Горизонт 2020», міжнародних конкурсів і грантів, госпдоговірних робіт,  про укладання договорів про міжнародне співробітництво Інституту; затверджено результати атестації відділом докторанта Інституту, старшого наукового співробітника відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, кандидата економічних наук Барановської І.В. за другий рік підготовки  в докторантурі Інституту та стан  докторської  дисертації для подальшого перебування в докторантурі; затверджено результати проведення атестації аспірантів Інституту 2-го, 3-го та 4-го років навчання, що відбулась 28.10.2016 р.; продовжено відпустку для догляду за дитиною аспірантки Інституту Колдри Я.В; відраховано  з числа аспірантів Інституту Шокотька О.С.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 12 жовтня 2016 р. заслухали повідомлення д.е.н., проф. Шубравської О.В., чл.-кор. НАН України Бородіної О.М. та обговорили Програму розвитку  аграрного сектора та сільського розвитку з метою зростання і відновлення української економіки, повідомлення д.е.н., проф. Дейнеко Л.В. та обговорили Програмурозвитку української промисловості з метою зростання і відновлення української економіки, повідомлення д.е.н. Никифорук О.І.та обговорили Програму розвитку інфраструктури в Україні з метою зростання і відновлення української економіки; заслухали доповідь наукового керівника, д.е.н. Никифорук О.І. про результати виконання науково-дослідної роботи відомчої тематики  «Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України» та рекомендували до друку рукопис колективної монографії «Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України»; підтримано висунення кандидатури д-ра екон. наук, проф. Рябоконя В.П. для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади члена  академії (академіка) НААН України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)», кандидатури  д-ра екон. наук, проф., члена-кореспондента НААН України Жука В.М. для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади члена академії (академіка) НААН України за спеціальністю «Облік і оподаткування», кандидатури д-ра екон. наук, проф. Федорова М.М.  для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Економіка (економіка землекористування)», кандидатури д-ра екон. наук, проф.  Ібатулліна Ш.І. для участі в конкурсі  на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Економіка (економіка природокористування», кандидатури д-ра екон. наук, проф. Дребот О.І. на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НААН України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку лісогосподарського  комплексу)»; затверджено до виходу у світ рукопису колективної монографії «Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні» за ред. д.е.н., проф. Єгорова І.Ю. та рукопису монографії д.е.н. Крисанова Д.Ф.«Інтеграція аграрного  сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу»; затверджено Положення про аспірантуру/докторантуру Інституту.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 10 жовтня 2016 р. заслухали доповіді наукового керівника, д-ра екон. наук Луніної І.О. про результати виконання  науково-дослідної роботи відомчої тематики «Консолідація державних фінансів України в умовах світової фінансової нестабільності та про затвердження до друку монографії  «Консолідація державних фінансів України в умовах світової фінансової нестабільності» та наукового керівника, канд. екон. наук Подольця Р.З. про результати виконання  науково-дослідної роботи відомчої тематики «Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України» та про затвердження до друку монографії «Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України»; було затверджено до друку монографію канд. екон. наук Подлєсної В.Г. «Соціально-економічні цикли: логіко-історичні підгрунтя формування та розгортання», а також план, тему та спеціальність її дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і  призначено наукового консультанта; схвалено звіт докторанта Інституту Письменної У.Є.; затверджено додаткові програми для складання кандидатського екзамену зі спеціальності 08.00.03. «Економіка та управління національним господарством» аспірантам Інституту Курченко О.О. та Козловському І.В.; надано відпустку для догляду за дитиною аспірантці Інституту 3-го року навчання (без відриву від виробництва понад державне замовлення) Чернецькій Л.В.; повідомлено про працевлаштування випускника аспірантури Інституту Козловського І.В..

***

На засіданні Вченої ради Інституту 7 жовтня 2016р. заслухали доповіді наукового керівника, д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. про результати виконання науково-дослідної роботи відомчої тематики «Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України» та наукового керівника, д-ра екон. наук Богдан Т.П. про результати виконання науково-дослідної роботи відомчої тематики «Вплив глобальних фінансових трансформацій на валютно-фінансову систему України»; обрано за конкурсом канд. екон. наук., доц. Перегудову  Т.В. на заміщення вакантної (з 01.11.2016 р.) посади старшого наукового співробітника відділу соціально-економічних проблем праці за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” та Кузьміна Євгена Антоновича на заміщення вакантної (з 01.11.2016 р.) посади наукового співробітника сектора міжнародних фінансових досліджень відділу державних фінансів за спеціальністю 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

***

На засіданні Вченої ради Інституту 5 вересня 2016 р. заслухали, обговорили та схвалили звіт стипендіата Президента України для молодих учених, старшого наукового співробітника відділу  інноваційної політики, економіки та організації високих технологій к.е.н. Григи В.Ю.; було уточнено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук ст. наук. співроб. відділу  фінансів реального сектора к. е. н. Білоусовій О.С. та вирішено питання про надання їй творчої відпустки для завершення підготовки дисертації; обговорили підготовку до участі Інституту у розробленні пріоритетних напрямів наукових досліджень у зв’язку з ухваленням Постанови Кабінету Міністрів України № 556 від  23.08.2016 р. “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 ”Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року” ; було поновлено в аспірантурі  та надано відпустку для догляду за дитиною аспірантці Сосновській І.В.; продовжено відпустку для догляду за дитиною аспірантці Івасько І.М.; представників Інституту к. е. н. Черненко С.М. та к. е. н. Кричевську Т.О. було рекомендовано на вступні екзамени на кафедрах НАН України з філософії та іноземної мови.

 ***

На  засіданні Вченої ради Інституту  14 липня  2016 р.  затверджено до друку наукові доповіді «Депозитні та кредитні операції: вплив на доходи бюджету», «Імплементація високих технологій в економіку України»; заслухано звіти стипендіатів Президента України к.т.н. Дячука О.А., к.е.н.  Подлєсної В.Г., к.е.н.  Григи В.Ю. та стипендіатів НАН України к.е.н.  Буланої О.О., к.е.н.  Данилової К.І.,  к.е.н.  Степанової О.В.; висунуто кандидатури наук. співр. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, к.е.н.  Щегель С. М.,  наук. співр. відділу розвитку виробничої інфраструктури, к.е.н. Стасюк  О. М.,  наук. співр. відділу економічної історії, к.е.н.  Горіна Н.О.  для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента  України для молодих учених; затверджено теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук та наукового консультанта пров. наук. співр. відділу  інноваційної політики, економіки та організації високих технологій,  к.е.н.  Бойко О.М.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 8 липня 2016 р. заслухано та обговорено доповідь  директора Інституту, академіка НАН України В.М. Гейця про  діяльність Інституту за 2011–2015 рр. та стратегічне планування роботи на наступні роки, виступи членів експертної комісії з оцінювання міжнародним аудитом ефективності наукової діяльності Інституту за 2011–2015 рр. відповідно до Методики, затвердженої розпорядженням Президії Національної академії наук України  від 17 травня 2016 р. №290 «Про оцінювання ефективності діяльності установ НАН України»  – заступника директора Інституту економіки промисловості НАН України, академіка НАН України В.П. Вишневського (голова експертної комісії)та членів комісії – чл.-кореспондента НАН України  І.Г. Манцурова, ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, чл.-кореспондента НАН України  О.Г.Осауленка, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чл.-кореспондента НАН України В.Д.Базилевича, заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, чл.-кореспондента НАН України О.В.Макарової (секретар комісії). Вчена рада Інституту ухвалила розробити протягом двох місяців план заходів щодо реалізації висловлених пропозицій відповідно до висновків експертної комісії з оцінювання ДУ «Інститут економіки  та прогнозування НАН України».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту  30 червня 2016 р.  схвалено призначення на посаду радника при дирекції ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» чл.-кор. НАН України Даниленка А.І.;  погоджено кандидатуру д-ра екон. наук Корабліна С.О. на посаду заступника директора з наукової роботи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; обговорено підготовку матеріалів науковими підрозділами для критеріїв оцінювання рівня досягнень і потенціалу Інституту згідно з п. 3.2. «Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України», відраховано аспірантку 3-го року навчання без відриву від виробництва Назарук А.Л.; уведено до складу Вченої ради Інституту, д-ра екон. наук Корабліна С.О.; затверджено скоригований тематичний плану Інституту  на 2016  рік; включено до списку співробітників Інституту, які виконують наукову та науково-організаційну роботу головного інженера відділу організаційного забезпечення наукових досліджень Філіппову  К.С.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 13 червня 2016 р. обговорювалися питання про підготовку до здійснення оцінювання міжнародним аудитом діяльності Інституту та про наукові школи ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; заслухано повідомлення про відкриття науково-дослідних робіт відомчої тематики, що розпочинаються у 2017 році, та включення їх до тематичного плану Інституту з відомчої тематики; відкрито науково-дослідну роботу конкурсної тематики НАН України «Суперечливість економічної ефективності і соціальної справедливості та шляхи забезпечення їх комплементарності» відповідно до Розпорядження № 325 від 27.05.2016 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми  наукових досліджень НАН України «Економічна ефективність та соціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», що будуть виконуватися у 2016 році, та  включено її до тематичного плану Інституту на 2016 рік; затверджено  підсумки  повторної атестації наук. співроб. відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій  Мельника О.Г.; затверджено характеристику для надання рекомендації щодо вступу у докторантуру, тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальності та наукового консультанта старш. наук. співроб. відділу економічної теорії канд. екон. наук Подлєсної В.Г.; затверджено матеріали ліцензійних справ за спеціальностями:  051 – «Економіка», спеціалізація «Економіка та політична економія» та 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, гроші та кредит».

***

На  засіданні Вченої ради Інституту  25 травня 2016 р. обговорено  та затверджено до друку наукову доповідь «Економічні та науково-технічні чинники імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, затверджено  підсумки  атестації наук. співр. відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій  Мельника О.Г., мол. наук. співр. відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі Грецької Н. А., гол. ред. наук.  відділу науково-технічної інформації Макєєва В.О.,  схвалено повнотекстові звіти наукових співробітників за І квартал 2016 року та  обговорено необхідні кроки для просування наукових видань Інституту в міжнародний простір, продовжено  відпустку для  догляду за дитиною аспірантці Колдрі Я.В., затверджено навчальний план та освітньо-наукову програму для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Інституті, затверджено додаткову програму для складання кандидатського іспиту аспіранту Бурковському П.А.

***

На засіданні 12 квітня 2016 р. члени Вченої ради Інституту заслухали та обговорили повідомлення директора Інституту, голови Вченої ради Інституту, академіка НАН України В.М.Гейця і директора Одеського національного економічного університету, чл.-кор. НАН України М.І. Звєрякова про зміст та напрями творчої співпраці між Одеським національним економічним університетом та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», в результаті чого було укладено Угоду про творчу співпрацю між Одеським національним економічним університетом та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Заслухано повідомлення наукових керівників про відкриття науково-дослідних робіт відомчої тематики, що розпочинаються у 2017 р., і включення їх до тематичного плану Інституту з відомчої тематики.
Відкрито науково-дослідну роботу конкурсної тематики НАН України «Формування державної науково-технічної та інноваційної політики на основі розширеної моделі «потрійної спіралі» (держава – наука – промисловість)» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 197 від 31.03.2016 року «Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2016 році» та включення її до тематичного плану Інституту на 2016 рік. Науковий керівник – д-р екон. наук І.Ю.Єгоров
До складу Вченої ради ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» уведено в. о. завідувача відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, д-ра екон. наук І.М.Бобух.

***

На засіданні Вченої ради Інституту від 31 березня 2016 р. відкрито НДР «Інституційні детермінанти процесів інтеграції енергоресурсів України та Європейського Союзу» в межах наукового завдання «Інвентаризація стану виконання зобов’язань, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині енергетичного співробітництва» Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 180 від 25.03.2016 року «Про затвердження переліку наукових завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом «Об’єднання – 3» та включено її до тематичного плану Інституту на 2016 рік.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 17 березня 2016 р. обговорено та затверджено робочий план з НДР відомчої тематики «Інституційні детермінанти модернізації фінансового сектора економіки України» (науковий керівник – д-р екон. наук Шелудько Н.М.) та включено її до тематичного плану Інституту з відомчої тематики на 2016 рік, відкрито науково-дослідну роботу конкурсної тематики «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища» (Етап 2. Розробка модельних засобів для аналізу та оптимізації взаємопов’язаного функціонування продовольчої, водної та енергетичної систем) відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 25.02.2016 № 118, включено її до тематичного плану Інституту, затверджено скоригований тематичний план Інституту на 2016 рік з відомчої тематики.
Схвалено звіти стипендіатів Президента України канд. екон. наук Григи В.Ю., канд. екон. наук Дідковської Л.І., канд. екон. наук Киризюка С.В., канд. екон. наук Подлєсної В.Г. та стипендіатів НАН України канд. екон. наук Буланої О.О., канд. екон. наук Данилової К.І., канд. екон. наук Степанової О.В. з урахуванням висловлених зауважень.
Висунуто кандидатуру старшого наукового співробітника сектора прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків канд. техн. наук Дячука О.А. для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента України для молодих учених.
Продовжено відпустку для догляду за дитиною аспірантці Інституту третього року навчання з відривом від виробництва за державним замовленням Івасько І.М. за станом здоров’я дитини і переведено в аспірантуру без відриву від виробництва аспіранта Айвазовського В.В.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 25 лютого 2016 р. затверджено робочі плани відділів і календарні плани наукових співробітників з науково-дослідних робіт відомчої тематики Інституту на 2016 рік з урахуванням висловлених зауважень. Затверджено план підготовки та випуску у світ друкованих видань Інституту на 2016 рік, заслухано звіти аспірантів Інституту Шокотька О.С., Алексіна Г.О., Чернецької Л.В. про виконання індивідуальних календарних планів з метою атестації.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 1–2  лютого 2016 р. затверджено робочі плани відділів і календарні плани наукових співробітників з науково-дослідних робіт відомчої тематики Інституту на 2016 рік з урахуванням висловлених зауважень. Для участі у конкурсі на краще книжкове видання НАН України у 2016 році у номінації «Монографічні видання» за напрямом «Суспільно-гуманітарні науки» рекомендовано подати національну доповідь «Інноваційна Україна 2020».

***

На засіданні Вченої ради Інституту 28 січня 2016 р. було заслухано повідомлення директора Інституту академіка НАН України Гейця В.М. про виконання Постанови Президії НАН України «Про фінансування НАН України у 2016 році» від 20 січня 2016 року № 11 та виступи щодо цього питання членів Вченої ради, представників профспілкового комітету. Слухали звіт наукового керівника, завідувача відділом інноваційної політики, економіки та організації високих технологій д-ра екон. наук, професора Єгорова І.Ю. про результати виконання НДР відомчої тематики «Імплементація високих технологій в економіку України. Було затверджено робочі плани відділів і календарні плани наукових співробітників з науково-дослідних робіт відомчої тематики Інституту на 2016 рік з урахуванням висловлених зауважень та теми дисертаційних робіт аспірантів Інституту першого року навчання. Заслухано звіти про роботу спеціалізованих рад Д26.239.01 та Д26.239.02 у 2015 році. Кандидатуру чл.-кор. НАН України Бородіної О.М. рекомендовано до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки.

***

На засіданні Вченої ради Інституту 28 грудня 2015 р. заслухано: наукового керівника – завідувача відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій канд. соціол. наук О.М. Балакірєву про результати виконання НДР «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 01.04. 2015 р. № 237 «Про затвердження розподілу фінансування проектів, що виконуються у 2015 році за результатами конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук»; гол. наук. співроб. з покладенням обов’язків завідувача відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко про результати виконання НДР «Макроекономічні перспективи структурних реформ в Україні» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 01.04.2015 № 236 «Про затвердження переліку проектів Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття», що будуть виконуватись у 2015 році»; наукового керівника – завідувача відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій д-ра екон. наук, професора І.Ю. Єгорова про результати виконання НДР «Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 24.04.2015 р. № 310 «Про затвердження переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2015 році; доповідь наукового керівника – канд. екон. наук Р.З. Подольця про результати виконання НДР «Державні та ринкові механізми оптимізації енергетичного балансу України» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 01.04.2015 р. № 235 «Про виконання у 2015 р. наукового проекту «Оцінка стратегій довгострокового розвитку енергетики та економічна політика оптимізації енергетичного балансу України»; наукового керівника – завідувача відділу соціально-економічних проблем праці канд. екон. наук В.В. Близнюк про результати виконання НДР «Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від №241 від 2.04.2015 р. «Про затвердження переліку проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії», що будуть виконуватися у 2015 році. Заслухано доповідь заступника директора Інституту з наукової роботи, чл.-кор. НАН України Даниленка А.І. та затверджено звіт про результати науково- та науково-організаційної роботи Інституту за 2015 рік.

 ***

На засіданні Вченої ради Інституту 21 грудня 2015 р. було заслухано: відповідального виконавця НДР – канд. екон. наук Б.С.Серебреннікова про результати виконання наукової роботи «Моделювання та економічна оцінка забезпечення надійної роботи Об’єднаної енергетичної системи України при подовженні або виведенні з експлуатації діючих ядерних блоків АЕС» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 25.02.2015 № 112 «Про затвердження на 2015 рік переліку наукових проектів цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки»; відповідального виконавця НДР – наук. співроб. М.Г. Чепелєва про результати виконання науково-дослідної роботи «Методологічні підходи до оптимізації взаємопов’язаного використання земельних, водних та енергетичних ресурсів в умовах зміни клімату» в рамках наукового проекту «Моделювання та оцінка сталого використання земельних, водних та енергетичних ресурсів України в умовах глобальних змін навколишнього середовища»; наукового керівника НДР – д-ра екон. наук Н.М. Шелудько про результати виконання науково-дослідної роботи «Рекапіталізація фінансового сектора економіки України як передумова її модернізації» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 01.04.2015 № 236 «Про затвердження переліку проектів Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття», що будуть виконуватись у 2015 році», наукового керівника НДР – канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої про результати виконання науково-дослідної роботи «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції» відповідно до Розпорядження Президії НАН України від 01.04. 2015 р. № 237 «Про затвердження розподілу фінансування проектів, що виконуються у 2015 році за результатами конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук». Заслухано повідомлення д-ра екон. наук Н.А. Супрун і рекомендовано до друку рукопис монографії «Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубичного».
К.е.н., доц. О. М. Кушніренко обрано на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу промислової політики за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; надано рекомендації щодо творчої відпустки пошукачеві наукового ступеня д-ра екон. наук Н.С. Терьошкіній для завершення підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, уточнено назви теми дисертаційних досліджень аспірантки Інституту четвертого року навчання О.А. Ткачової та випускниці аспірантури Інституту 2014 р. Г.О. Бак.

 ***

На засіданні Вченої ради Інституту 15 грудня 2015 р. слухали інформацію завідувачів наукових підрозділів про підсумки фундаментальних досліджень Інституту за період 2000 – 2015 рр. Члени Вченої ради дали згоду на видання монографії академіка НАН України О.Г. Білоруса «Економічна глобалістика».

***

На черговому засіданні Вченої ради Інституту 7 грудня 2015 р. директор Інституту, академік НАН України Геєць В.М. виступив із повідомленням про завдання підрозділів у зв’язку із запровадженням «Методики оцінювання наукових установ НАН України».
Було заслухано: завідувача відділу грошово-кредитних відносин, д-ра. екон. наук Шелудько Н.М. про результати виконання науково-дослідної роботи відомчої тематики «Монетарний механізм розвитку економіки України в умовах глобальної фінансової нестабільності» та про затвердження до друку рукопису монографії «Монетарная власть в современном мире: кто бросит вызов доллару?», науково-аналітичної доповіді «”Неринковість” ринку державних цінних паперів в Україні: причини і наслідки», рукопису науково-аналітичної доповіді «Ринок корпоративного публічного боргу в Україні: перспективи відродження»; завідувача відділу державних фінансів, д-ра екон. наук Луніної І.О. про рекомендацію до друку рукопису наукової доповіді «Розвиток бюджетної децентралізації в Україні»; завідувача відділу економічної історії, д-ра. екон. наук Небрат В.В. про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України. Випуск 48». Затверджено головного редактора та склад редакційної колегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України».
Розглянуто питання про подання клопотання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ст. наук. співр. відділу економіки і політики аграрних перетворень, канд. екон. наук Риковській О.В. зі спеціальності 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”, ст. наук. співр. відділу економічної історії, канд. екон. наук Кудласевич О.М. зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», ст. наук. співр. відділу державних фінансів, канд. екон. наук Степановій О.В. зі спеціальності 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” та затверджено результати атестації аспірантів Інституту 2–4 років підготовки.

 ***

На черговому засіданні Вченої ради Інституту 1 жовтня 2015 р. відбулося громадське обговорення роботи «Трансформація аграрного сектора економіки України до ринкових умов господарювання», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р., заслухано повідомлення чл-кор. НАН України Гриценка А.А., чл-кор. НАН України Скрипниченко М.І., чл-кор. НАН України Шинкарук Л.В., д-ра екон. наук Шелудько Н.М. про результати складання вступних іспитів до аспірантури Інституту. Про результати виконання науково-дослідної роботи відомчої тематики «Формування державної політики сільського розвитку на основі адаптаційного потенціалу громад» та затвердження до друку наукової доповіді «Формування державної політики сільського розвитку на основі адаптаційного потенціалу громад» доповіла завідувач відділу досліджень економіки і політики аграрних перетворень, чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.. Затверджено тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук докторанту Інституту, ст. наук. співроб. сектора прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, канд. екон. наук Письменній У.Є.; заслухано звіт докторанта Інституту, канд. екон. наук Киризюка С.В. за третій рік навчання у докторантурі та стан підготовки докторської дисертації; звіт докторанта Інституту, канд. екон. наук Барановської І.В. за перший рік навчання у докторантурі. Затверджено додаткові програми складання кандидатського іспиту аспірантам Інституту Керімову П.О. і Шаповал Ю.І. зі спеціальності 08.00.08. – «Гроші, фінанси і кредит», поновлено в докторантурі Макару О.В., внесено зміни до складу Вченої ради Інституту – введено до складу Вченої ради ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» гол. наук. співр., д-ра техн. наук Пустовойтенка В.П.

 

 

***

На черговому засіданні Вченої ради Інституту 7 вересня 2015 р. заслухано звіти стипендіатів Президента України Григи В.Ю., Дідковської Л.І., Киризюка С.В., Подлєсної В.Г. та стипендіатів НАН України Буланої О.О., Степанової О.В., висунуто кандидатуру наук. співроб. відділу економічної теорії, к.е.н. Данилової К. І. для участі у конкурсі на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених, надано відпустку для догляду за дитиною аспірантці Інституту Бевз І.А. з 01.09.2015 до 24.09. 2017 рр., продовжено відпустку для догляду за дитиною аспірантці Інституту Івасько І.М. з 02.09.2015 до 014.03. 2016 рр.

***

На черговому засіданні Вченої ради 16 червня 2015 р. було заслухано інформацію про виконання науково-дослідної роботи відомчої тематики «Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі». За результатами виконання НДР члени Вченої ради затвердили до друку наукову доповідь під назвою «Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України».
Також було заслухано інформацію про індивідуальні монографії: О.В.Пустовойта «Інституційна природа економічних циклів. Досвід України» та Н.Є. Терьошкіної «Національна інноваційна стратегія: механізми реалізації та глобалізаційні виклики», а також про наукову доповідь «Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи» (керівник авторського колективу – канд. соціол. наук Балакірєва О.М.). Зазначені монографії та наукову доповідь рекомендовано до друку.
Заслухано звіти аспірантів Бурковського П.А. та Керімова П.О, а також затверджено характеристику старшого наукового співробітника відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків канд. екон. наук Письменної У.Є., для участі у конкурсі на зарахування до докторантури Інституту у 2015 р.

***

На черговому засіданні Вченої ради Інституту 20 травня 2015 р. було заслухано інформацію академіка НАН України В.М. Гейця про результати розгляду на засіданні Президії НАН України Національної доповіді «Інноваційна Україна – 2020»; інформацію заступника голови спеціалізованої вченої ради Інституту Д 26.239.01, д-ра екон. наук Прокопи І.В.; виступи голів спеціалізованих вчених рад Інституту, академіка НАН України В.М.Гейця та члена-кореспондента НАН України А.І. Даниленка про роботу спеціалізованих Вчених рад Д 26.239.01 та Д 26.239. 02 із захисту дисертацій. Ухвалено ряд заходів щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт.
Було заслухано доповідь д-ра екон. наук Богдан Т.П. на тему «Євроінтеграційний курс України: проблеми, протиріччя, перспективи».
Розглянуто питання про подання клопотання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ст. наук. співроб. відділу грошово-кредитних відносин канд. екон. наук С.І. Брус зі спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”, ст. наук. співроб. відділу грошово-кредитних відносин канд. екон. наук Є.О. Бублику зі спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”, про обрання за конкурсом канд. соціол. наук Галустян Ю.М. на посаду старшого наукового співробітника відділу соціально-економічних проблем праці за спеціальністю 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології”.
Прийнято рішення щодо науково-популярного та публіцистичного висвітлення у засобах масової інформації результатів наукових досліджень Інституту.

 

 

***

На черговому засіданні Вченої ради Інституту 28 квітня 2015 р. було заслухано інформацію про результати атестації наукових співробітників Інституту; розглядалося питання про відкриття НДР з конкурсної тематики НАН України на 2015 рік, затвердження робочих планів та включення їх до тематичного плану Інституту; заслухано: чл.-кор. НАН України Шинкарук Л.В., д.е.н. Єгорова І.Ю, д.е.н. Чукаєву І.К., к.е.н. Сльозко О.О., к.е.н. Подольця Р.З. про роботу з аспірантами Інституту, повідомлення про стан захисту аспірантів – випускників Інституту за 2010–2014 рр. та роботу наукових керівників, звіт аспіранта 4-го року навчання Стефанківа В.О.; затверджено додаткові програми для складання кандидатських іспитів аспірантами Інституту Чепелєвим М.Г., Юхимцем Р.С., Чернишевич О.М.; розглянуто питання про припинення виплати стипендії НАН України к.е.н. Купчаку П.М.

***
На черговому засіданні Вченої ради Інституту 27 березня 2015 р. заслухано повідомлення завідувача відділу досліджень економіки і політики аграрних перетворень, чл. – кор. НАН України Бородіної О.М., завідувача відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій, д. е. н. Єгорова І.Ю., завідувача відділу грошово-кредитних відносин, д. е. н. Шелудько Н.М. про відкриття нових науково-дослідних робіт відомчої тематики, що розпочинаються у 2016 році; відбулося обговорення пропозицій на 2015 рік щодо відкриття НДР з конкурсної тематики НАН України, що будуть виконуватися у 2015 році; заслухано звіти стипендіатів Президента України Григи В.Ю., Дідковської Л.І., Киризюка С.В., Подлєсної В.Г. та стипендіатів НАН України Кудласевич О.М., Купчака П.М., Чорної О.Є.; ст. наук. співр. відділу державних фінансів, к.е.н. Степанову О.В. висунуто для участі у конкурсі на здобуття стипендії Національної академії наук України для молодих учених; розглянуто питання про подання клопотання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника к. е. н. Дідковській Л.І. зі спеціальності 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; заслухані звіти наукових керівників д. е. н. Бобух І.М., д. е. н. Дейнеко Л.В., д. е. н. Зимовця В.В., д. е. н. Крисанова Д.Ф., д. е. н. Одотюка І.В., к. е. н. Серебреннікова Б.С., д. е. н. Шелудько Н.М. про роботу з аспірантами Інституту; розглянуто питання про прикомандирування до кафедри міжнародних фінансів Київського національного університету ім. Т.Шевченка пров. наук. співр. сектора міжнародних фінансових досліджень відділу державних фінансів, к. е. н. Сльозко О.О. для попереднього розгляду та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;, заслухані звіти аспірантів Інституту Бурковського П.А., Керімова П.О., Стефанківа В.О.; подовжено відпустку по догляду за дитиною докторанту Інституту Макарі О.В.

***

На черговому засіданні Вченої ради Інституту 25 лютого 2015 р. заслухали та обговорили наукову доповідь канд. екон. наук Кравченко О.О. на тему «Фінансове планування на основі сценарних прогнозів на залізничному транспорті». Розглядалися питання про подання клопотання щодо присвоєння вченого звання професора завідувачу відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій, д-ру екон. наук Єгорову І.Ю. зі спеціальності 08.00.03. – “Економіка та управління національним господарством”; про надання творчої відпустки провідному науковому співробітнику сектора міжнародних фінансових досліджень відділу державних фінансів канд. екон. наук Сльозко О.О. для завершення підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук; про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам першого року навчання; про відрахування аспірантів Савицького С.В., Мельника Д.В., Васьківського В.А., переведення в аспірантуру з відривом від виробництва за контрактом аспіранта Алексіна Г.О. та про зміну наукового керівника аспіранту четвертого року навчання Стефанківу В.О.

***

На чергових засіданнях Вченої ради Інституту 15 та 20 січня 2015 р. було затверджено до друку чотири наукові доповіді: «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи» (за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка, чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко), «Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для економічного розвитку» (автори Шестаковський О.П., Білорус Є.В.; за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої), «Моніторинг соціально-економічних очікувань населення (за підсумками 2014 р.) (за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої) та «Мережева організація інноваційної діяльності» (автор Січкаренко К.О.).
Було заслухано звіти спеціалізованих рад Д26.239.01 та Д26.239.02 у 2014 р., результати їх роботи визнано задовільними.
Затверджені робочі плани з НДР відомчої тематики та тематичний план Інституту на 2015 р.

 

***

На чергових засіданнях Вченої ради 22 та 25 грудня розглядалися результати виконання науково-дослідних робіт конкурсної та програмно-цільової тематики. Було ухвалено рішення прийняти результати щодо всіх НДР.
Було затверджено до друку ювілейне видання до 90-річчя академіка НААН України, головного наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень В.В.Юрчишина під робочою назвою «Служіння аграрній науці на зламі політичних епох».
Вчена рада одноголосно затвердила висунення доктора економічних наук, професора М.І.Скрипниченко кандидатом для обрання членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Економетрика».
Було задоволено клопотання щодо присвоєння кандидату наук, старшому науковому співробітнику відділу наукової політики Купчаку П.М. вченого звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».
Члени Вченої ради проголосували за обрання д-ра екон. наук Бандури О.В. за конкурсом на посаду провідного наукового співробітника відділу економічної теорії.
Було заслухано звіт докторанта Інституту Є.В.Редзюка, інформацію про атестацію аспірантів та відрахування аспірантки О.М.Колоток.
Члени Вченої ради заслухали звіт про роботу Інституту за 2014 рік і затвердили його.

***

Чергові засідання Вченої ради 25 листопада та 2 грудня 2014 р. були присвячені підготовці пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку науково-практичних розробок Інституту в світлі сприяння поглибленню економічних реформ на період 2015–2018 рр. Обговорювалися питання щодо участі Інституту в підготовці пропозицій до Програми діяльності уряду, коаліційної угоди в частині стану справ в економіці, економічної політики, її імплементації та Угоди про асоціацію з ЄС, участі у розробленні проекту Стратегії розвитку економіки України, обговоренні питань, пов’язаних з проведенням переговорного процесу з МВФ, іншими міжнародними структурами.
Ухвалено рішення про покращення організації досліджень наукових підрозділів, вчасне реагування на запити та виклики, внесення своїх пропозицій. Поставлено завдання – працювати на випередження подій. Тому, враховуючи задекларований державою потенційний попит, завідувачам наукових відділів необхідно викласти своє бачення пропозицій уряду відповідно до напрямів досліджень, досвіду дослідницької роботи і спрямовувати діяльність своїх співробітників з огляду на визначені теоретичними і економічними документами проблеми. Поставлено завдання налагодити координацію робіт щодо підготовки аналітичних матеріалів, обміну думками, їх взаємної кореляції. Концептуальний зміст Стратегії розвитку економіки України має стати предметом наукових досліджень із розробленням пропозицій щодо проекту відповідного Закону.
Відповідно до результатів обговорення мають бути внесені зміни до робочих планів з фундаментальних досліджень на наступний рік.
***

На черговому засіданні Вченої ради 11 листопада 2014 р. розглядалися питання про підсумки виконання чотирьох науково-дослідних робіт відомчої тематики:
– «Інституційні трансформації соціально-економічної системи України» (відділ економічної теорії, науковий керівник – чл.-кор. НАНУ А.А. Гриценко, строк виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2014 р. );
– «Макроекономічна збалансованістьу системі моделей розвитку економіки України» (відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку, науковий керівник – д.е.н. М.І. Скрипниченко, строк виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2014 р.);
– «Розвиток соціально-трудової сфери: пріоритети , детермінанти і вектори модернізації» (відділ соціально-економічних проблем праці, науковий керівник – к.е.н. В.В.Близнюк, строк виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2014 р.);
– «Публічно-приватне партнерство як складова стратегії співробітництва держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями» (відділ управління економікою, науковий керівник – к.е.н. І.В.Богдан, строк виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2014 р.).
Щодо всіх НДР відомчої тематики було ухвалено рішення про прийняття, монографії «Інституційні трансформації соціально-економічної системи України», «Макроекономічна збалансованість у системі моделей розвитку економіки України», «Розвиток соціально-трудової сфери: пріоритети, детермінанти і вектори модернізації», «Публічно-приватне партнерство як складова стратегії співробітництва держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями» рекомендовано до друку з урахуванням висловлених зауважень.
Також було затверджено до друку ювілейне видання «М.І.Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець» (за ред. д.е.н. В.В.Небрат).
Члени Вченої ради заслухали та затвердили звіт докторанта Інституту С.В.Киризюка, вирішили питання щодо переведення у аспірантуру без відриву від виробництва аспірантки Ю.І.Шаповал, щодо відрахування аспірата Д.В.Попика та про затвердження додаткової програми для складання кандидатського іспиту аспірантці А.Б.Пельо за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

 ***

Чергове засідання Вченої ради 15 жовтня 2014 р. було присвячене обговоренню методики оцінювання наукових установ НАН України. В огляді доповідача І.Ю.Єгорова було відзначено насамперед те, що методика розроблена з акцентом на технічні науки, має забагато показників і серед них такі, що не відповідають гуманітарному напряму діяльності Інституту. Тому є потреба у модифікації деяких показників, узгодженні вагових коефіцієнтів, акцентуванні саме на зовнішній, а не внутрішній оцінці, яка може бути суб’єктивною. Також І.Ю.Єгоров ознайомив присутніх із деякими аспектами оцінки наукових установ на заході.
На думку Т.І.Артьомової, оскільки поряд із зовнішнім аудитом існує і внутрішній, не варто занижувати значення чи взагалі відмовлятися від самооцінки.
Охарактеризувавши обговорювану методику оцінювання як складну, громіздку, таку, що потребує багато часу, але націлює на проміжний, а не кінцевий результат, А.А.Гриценко запропонував свої показники у балах, які фіксують саме кінцевий результат.
Вчена рада доручила І.Ю.Єгорову та В.К.Хаустову звести всі пропозиції, подані співробітниками Інституту, до спільного знаменника і подати пропозиції до секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.
Крім цього, було заслухано інформацію та рекомендовано до друку рукопис 47-го випуску збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України», який видається Інститутом.
Також Вчена рада розглянула питання про затвердження посадових інструкцій наукових працівників Інституту; про затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів аспірантами Інституту зі спеціальностей 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; про прикріплення здобувачами наукового ступеня канд. екон. наук Г.П.Дубинського та О.А.Хименка і призначення їм наукового керівника; про продовження відпустки докторанту О.В.Макарі та аспірантці І.М.Івасько та про відрахування аспіранта Ю.М.Лук’янчука і здобувача С.С.Єременка.

***

На черговому засіданні Вченої ради від 3 липня 2014 р. розглядалися результати виконання НДР відомчої тематики «Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток» (науковий керівник – завідуюча відділом економічного зростання та структурних змін в економіці – чл.-кор. НАН України Л. Шинкарук) (термін виконання: IV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р.) та «Еволюція концепцій економічного розвитку у вітчизняній економічній науці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст..)» (науковий керівник – завідуюча відділом економічної історії – д-р екон. наук В. Небрат) (термін виконання: IV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р.), а також монографії за результатами виконання НДР. Ухвалено рішення про прийняття НДР відомчої тематики, монографії «Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток», «Концепції економічного розвитку у вітчизняній науці» рекомендовано до друку з урахуванням зауважень.

Члени Вченої ради також розглянули монографію О. Кудласевич «Розвиток теоретичних основ підприємництва в українській економічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» та наукову доповідь Д. Твердохлібової «Методологічні підходи та оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України», які рекомендовано до друку з урахуванням зауважень.

На Вченій раді також обговорювалися завдання та заходи щодо реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр., участь наукових відділів у конкурсах на отримання грантів від міжнародних, громадських організацій, благодійних фондів, виконанні господарських договорів і стан підготовки матеріалів до прогнозно-аналітичного бюлетеня розвитку економіки України, звіт про роботу журналу “Економіст” у 2013 р.

Розглянуто питання про обрання за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників: канд. екон. наук Т. Бурлай – на посаду старшого наукового співробітника відділу економічної теорії за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; канд. екон. наук Я. Юрик – на посаду старшого наукового співробітника відділу соціально-економічних проблем праці за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; канд. екон. наук Цибуляк В.Я. – на посаду старшого наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством», про подання клопотання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ст. наук. співр. відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків О. Дячуку за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», заслухані та схвалені звіти стипендіатів Президента України Д. Дмитрука, О. Никифорук, С. Киризюка, О. Чорної та стипендіатів НАН України Є. Бублика, К. Січкаренка, О. Дячука за період 01.04.2014 р. – 01.09.2014 р.

Співробітники Інституту В. Грига, Л. Дідковська, В. Подлєсна висунуті кандидатами для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента України для молодих учених, а співробітники Інституту О. Кудласевич, П. Купчак, О. Чорна – кандидатами для участі у конкурсі на здобуття стипендії НАН України для молодих учених.

Уточнена тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук О. Никифорук та теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук Г. Яценко, А. Пельо, відраховано здобувача Інституту С. Палицю.

***

На черговому засіданні Вченої ради від 22 травня 2014 року розглядалися результати виконання  НДР відомчої тематики «Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки», яку виконував відділ форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі (зав. відділу – О.В.Шубравська) та однойменна монографія  на виконання НДР. Результати досліджень затверджено, монографію рекомендовано до друку.

З ІУ кв. 2011 р. у відділі форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі (зав. відділу, д.е.н., проф. О.В.Шубравська)  проводились  наукові дослідження  за НДР відомчої тематики “Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки”. Серед низки викликів, що постали перед аграрним сектором економіки на нинішньому етапі, однією з найважливіших і складних з позицій вирішення була і залишається проблема випуску безпечної та якісної харчової продукції. Особливої гостроти ця проблема набула у 2013 р., коли Україна постала перед вибором: підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом чи ставити за мету вступити до Митного союзу?  Вибір ускладнювався тією важливою обставиною, що починаючи з кінця 90-х років Україна обрала курс на гармонізацію з вітчизняної нормативно-правової базою з відповідною базою ЄС, включаючи формування національної системи технічного регулювання для аграрного сектора економіки згідно з моделлю, що запроваджена в Євросоюзі. Глибокий аналіз ситуації з точки зору адаптації вітчизняної політики у техно-регуляторній сфері до вимог ЄС чи МС, реальні проблеми та можливі переваги і втрати за умови приєднання до одного чи другого союзу достатньо професійно розкриті в статті д.е.н., проф. Д.Ф.Крисанова  „Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності”, яка опублікована в журналі „Економіст” (№ 2 за 2014 р.).

Члени Вченої ради також розглянули одноосібну монографію А.В.Бойко «Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика», яку рекомендовано до друку із зауваженнями. Одноосібні монографії О.І.Никифорук «Модернізація транспортної системи України» та Т.Б.Лебеди «Перерозподіл ВВП через бюджет в макромоделях економічного розвитку України» затверджено до друку.