САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукові доповіді

2023 рік

Трансформації у фінансуванні корпоративного бізнесу в умовах нестабільності

У доповіді розвинено науково-практичні підходи щодо оцінки впливу нестабільності та інституціональних чинників на стратегії фінансування бізнесу. Визначено вразливість бізнесу до систематичних та ідіосинкратичних воєнних ризиків; розроблено інструментарій оцінювання прямих збитків бізнесу від війни. Проаналізовано ефективність грошово-кредитної політки НБУ під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ у 2022 р. Узагальнено трансформації у фінансах великого, середнього та малого бізнесу під час війни. Більше

Фінанси підприємств України під час війни та завдання їх повоєнного відновлення

Узагальнено попередні наслідки війни для фінансів підприємств в Україні з урахуванням їх вразливості до валютних, кредитних та ринкових ризиків. Показано, що адаптовані до умов нестабільності стратегії фінансування дали підприємствам України змогу частково пом’якшити негативні наслідки війни для свого фінансового стану. Визначено попередні масштаби збитків бізнесу за перший рік війни і ключові завдання його рекапіталізації. Визначено позитивні та негативні наслідки рішень у сфері грошово-кредитної політики та державної фінансової підтримки бізнесу під час війни для фінансової системи країни загалом і фінансів підприємств зокрема. Обґрунтовано концептуальну основу інституціонального забезпечення фінансування повоєнного відновлення бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та особливостей поточної геополітичної ситуації у світі. Більше

2022 рік

Розвиток фіскального простору для забезпечення економічного зростання

Досліджено фактори формування фіскального простору країн, що розвиваються; розроблено інструментарій оцінки потенціалу розвитку фіскального простору України, що базується на показниках потенційного ВВП, розриву ВВП, податкового розриву з податку на прибуток підприємств та дозволяє виявляти резерви розширення фіскального простору завдяки використанню різних складових його внутрішнього потенціалу та зменшення втрат податкових надходжень; розкрито канали впливу торгових війн на стан державних фінансів третіх країн, запропоновано інструменти державної підтримки економічного зростання в умовах торгових війн; розроблено засади підвищення ефективності бюджетного фінансування видатків, що забезпечують формування людського капіталу (освіти та охорони здоров’я) у контексті створення умов для економічного зростання; визначено особливості формування фіскального простору у воєнний період; обґрунтовано рекомендації щодо забезпечення змін у фіскальному просторі України та його впливу на стійке економічне зростання. Більше

Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України

У доповіді представлено концептуально-практичний план реконструктивного повоєнного відновлення економіки України, реалізація якого створює можливість об’єднати багатоманітні заходи суб’єктів господарювання та державних органів управління у цілеспрямований процес національно укоріненого стійкого технологічного та соціально-економічного розвитку, що дасть змогу подолати фрагментованість і сировинну спрямованість української економіки та сформувати національний господарський комплекс – основу входження в європейський та світовий простір як повноправного суб’єкта. Більше

Ціннісна складова економічних орієнтацій та поведінки

У доповіді представлено ціннісні засади й детермінанти формування економічної поведінки українців; ціннісні складові структури повсякденної економічної свідомості; панівні ціннісні орієнтації у сфері праці, в тому числі у порівнянні з трудовими ціннісними пріоритетами населення інших європейських країн; теоретичну модель зв’язку між цінностями індивіда, отриманням інформації та формуванням ставлення до неї; наслідки участі населення у процесі навчання впродовж життя у вигляді змін в системі цінностей людини. Більше

Виклики майбутнього для промислового розвитку України

Представлено виклики майбутнього для промисловості України, що формують детермінанти соціально-економічного зростання національної економіки в умовах глобальної нестабільності. Більше

Фінансові ризики ведення бізнесу в Україні: сектор нефінансових корпорацій

У науковій доповіді досліджуються та аналізуються фінансові ризики ведення бізнесу у корпоративному секторі економіки України Більше

2021 рік

Твердохлібова Д. В. Державний бюджет України в 2005–2020 рр.: оцінка бюджетного простору

Наукову доповідь присвячено дослідженню бюджетного простору України в 2005–2020 рр Більше        

2020 рік

Солідарна відповідальність виробників і споживачів у сільському господарстві. CSA – Community supported agriculture

Узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку солідарного сільського господарства (ССГ), що ґрунтується на безпосередній взаємодії фермерів та споживачів продовольства, адекватному розподілі між ними відповідальності, ризиків і вигід від виробництва сільськогосподарської продукції; розкрито сутність, фундаментальні ознаки, а також переваги ССГ як для їх учасників, так і для сільських громад і суспільства загалом Більше  

Дослідження організаційної культури державної служби України

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами опитування, що є продовженням спільного проєкту «Цикл зворотного зв’язку державної служби» Секретаріату Кабінету Міністрів України, Асоціації українців – випускників провідних університетів світу «Професійний уряд» (PGA), Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL), Київської школи економіки (KSE) та Офісу реформ Кабінету Міністрів України Більше    

2019 рік

Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку

У науково-аналітичній доповіді акцентовано увагу на необхідності здійснення в державі виваженої промислової політики для модернізації вітчизняної промисловості та її розбудови відповідно до цілей українського суспільства Більше            

Розвиток фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України

У науковій доповіді досліджуються та аналізуються фінанси корпоративного сектора економіки України Більше

2018 рік

Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному просторі

У доповіді проаналізовано основні риси та тенденції створення єдиного науково-технічного та інноваційного простору у країнах ЄС, розроблено концепцію та методичний інструментарій для проведення комплексного аналізу стану інноваційної діяльності в Україні із залученням як «традиційних» статистичних, так і нових показників, значення яких отримано на основі проведення національних інноваційних обстежень; оцінено характер інноваційної діяльності різних секторів економіки за методикою інноваційних обстежень ЄС; удосконалено концептуальні засади євроінтеграції України в науково-технічній та інноваційній сфері, включаючи конкретні рекомендації щодо стимулювання відповідного процесу Більше        

Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки

У науковій доповіді представлено базу для конструктивного діалогу всіх зацікавлених сторін задля формування системного бачення розвитку української промисловості та обґрунтування її спроможності стати ключовим елементом стратегії економічного розвитку Більше

Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки

У науковій доповіді охарактеризовано макроекономічні аспекти розвитку транспорту та здійснено аналіз і прогноз макроекономічних тенденцій та ризиків розвитку транспорту України Більше    

Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України

У доповіді розглядаються національні та глобальні детермінанти економічного зростання, їхній вплив на стан національної економіки та напрями формування державної політики переходу до нової якості економічного зростання України Більше      

Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки

У доповіді охарактеризовано макроекономічні цілі, завдання і виклики сучасного агропродовольчого розвитку, наголошується на необхідності відновлення взаємопов’язаності аграрного і сільського розвитку як обов’язкової умови довгострокового стійкого зростання в аграрному секторі та поліпшен-ня якості життя на селі Більше                

2017 рік

Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості

У науковій доповіді надано кількісну та якісну оцінку ресурсного та демовідтворювального потенціалів Донбасу; здійснено оцінку представленості базових галузей До¬нецької та Луганської областей на території, підконтрольній українській владі Більше         

2016 рік

Депозитні та кредитні операції: вплив на доходи бюджету України

У науковій доповіді оцінено та проаналізовано податкові надходження і втрати Зведеного бюджету України від депозитних та кредитних операцій економічних агентів – резидентів (банків, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб) у цілому по Україні за I кв Більше     

Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції

Узагальнено міжнародний досвід щодо формування державної політики стосовно ВПО та підходів до оцінки їх інтеграції й адаптації Більше  

Імплементація високих технологій в економіку України

За підсумками 2010–2014 р. визначено економічні тенденції розвитку процесів виробництва та споживання передових технологій України, що у поєднанні з міжнародними порівняльними оцінками результативності стимулювання вітчизняної науки дозволило виокремити і сформулювати головні недоліки сучасної практики; запропоновано методичний інструментарій та дано аналітичні оцінки потенціалу та інституціональному середовищу розвитку в таких секторах, як біотехнології, нанотехнології, ядерна енергетика, інформаційно-комунікаційні технології, шляхом аналізу важелів державної політики розвитку відповідної сфери, в тому числі заходів із організаційного та фінансового забезпечення і політики статистичного моніторингу зазначених сфер; досліджено досвід окремих країн щодо формування технологічної політики, орієнтованої на розробку та впровадження новітніх технологій; розроблено пропозиції щодо імплементації нормативно-правової бази країн ЄС до законодавчої бази України для забезпечення розвитку високих технологій Більше 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості

У доповіді аналізуються економічні, екологічні та науково-технічні чинники, що зумовлюють успішність імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Більше

Розвиток бюджетної децентралізації в Україні

У науковій доповіді представлено результати оцінки рівня бюджетної децентралізації в Україні у 2006–2015 рр Більше                                

2015 рік

Політика сільського розвитку на базі громад

У доповіді узагальнено еволюцію процесів аграрного і сільського розвитку, розглянуто реалії й обґрунтовано перспективи політики сільського розвитку на базі громад в Україні Більше 

Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України

Доповідь містить результати комплексного дослідження проблем зміни структури ринків економіки України під впливом участі країни у світових процесах лібералізації торгівлі Більше        

Січкаренко К. О. Мережева організація інноваційної діяльності

Наукова доповідь присвячена історії становлення інноваційних мереж, їх сутності та струк-турі, концепції мережевих структур взагалі Більше    

Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток

У доповіді розглядаються основні особливості структурних трансформацій у національній економіці за період 2000–2014 рр Більше                

Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи

У доповіді розглядаються, яким чином соціальні, культурні, політичні, інституційні та інші неекономічні аспекти сприяли модернізації у країнах ЦСЄ у контексті євроінтеграції та які уроки можуть бути застосовані для України Більше     

Соціологічні зрізи українського суспільства (моніторинг соціально-економічних очікувань населення: 2005–2014 рр.)

Представлено головні тенденції соціально-економічного розвитку в українському суспільстві у вимірі громадської думки, зокрема, щодо соціально-економічних оцінок та очікувань, соціального капіталу, матеріального розшарування та бідності, тіньових доходів, соціально-політичних викли-ків і сприйняття окремих заходів уряду, питань інформаційної безпеки Більше   

Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного роз­витку

У доповіді розглядаються фундаментальні виміри культури суспільства (відповідно до підходу Г Більше                                                     

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи

У доповіді представлені результати комплексного дослідження проблем імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, насамперед, її економічної частини – поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Більше                    

2014 рік

Твердохлібова Д. В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України

У науковій доповіді викладено методичні засади оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України, що ґрунтуються на податковому обліку господарських операцій, пов’язаних із залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням таких запозичень Більше                                    

Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України

У доповіді обґрунтовано та оцінено наслідки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для економіки України Більше                

Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки

Integration Possibilities for Ukraine: Perspectives and Consequences (eng)


У доповіді подано результати досліджень щодо можливих наслідків покращення торговельних режимів для національної економіки у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й торговельних конфліктів між Україною та РФ Більше    

Фінансовий механізм забезпечення розвитку реального сектора України

Викладено результати досліджень, що висвітлюють основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку; обґрунтовано необхідність переходу до моделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів Більше                                         

2013 рік

Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України

У представленій доповіді досліджено комплекс проблем зайнятості та безробіття в світі та Україні Більше                                          

Ризики і загрози безпеці секторa державних фінансів України : аналітична доповідь

В аналітичній доповіді досліджуються теоретичні аспекти ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектора державних фінансів Більше       

Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України

У доповіді розкривається зміст основних напрямів і заходів державної політики, спроможних забезпечити динамічне зростання внутрішнього ринку України Більше        

Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною

У доповіді розкриваються перспективи та аналізуються ризики від імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, спрямованих на досягнення мети поступової економічної інтеграції України в ЄС Більше                                

2012 рік

Федулова Л. І., Скорнякова І. В., Шовкун І. А. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку

У науково-аналітичній доповіді розглянуто концептуальні засади розвитку регіональних інноваційних систем (РІС) та обґрунтована їхня роль у соціально-економічному розвитку; наведено результати системного аналізу складових інноваційних систем у розрізі регіонів України та здійснено оцінку їхнього інвестиційно-фінансового забезпечення; виявлено та проаналізовано проблеми формування РІС в умовах глобальних викликів Більше          

Ануфрієва К. В. Трансформація зовнішньоборгової моделі розвитку банків України: передумови та наслідки: науково-аналітична доповідь

У доповіді розглядаються питання стосовно трансформації зовнішньоборгової моделі розвитку банків України та її наслідків для економіки України Більше  

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація

Викладено авторську оцінку передумов, чинників і особливостей формування нинішньої моделі вітчизняного аграрного сектора в процесі ринкового трансформування національного господарства, висвітлено специфіку його організаційної структури, механізму функціонування, тенденцій розвитку Більше                                        

Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України:

У доповіді розглядаються основні світогосподарські диспропорції, їхній вплив на стан національної економіки у контексті нової господарської парадигми світу (посилення глобалізаційних процесів) та напрями формування відповідної політики економічного зростання України Більше          

2011 рік

Гаркавенко В. І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки та майбутнє

Комплексно та з використанням різних інструментів досліджується вплив іноземного капіталу, залученого банківським сектором України на показники діяльності та ситуацію як у цьому секторі, так і фінансового ринку країни загалом Більше   

Подолець Р. З., Дячук О. А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі “TIMES-Україна”      

На базі вивчення та узагальнення світового досвіду з формування і функціонування систем стратегічного планування в ПЕК у науковій доповіді запропоновано комплекс методичних підходів та організаційних рішень для створення в Україні цілісної системи аналізу, моделювання та прогнозування розвитку енергетики. Більше

2010 рік

Федулова Л. І., Андрощук Г. О., Хаустов В. К. Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі

У науково-аналітичній доповіді виявлено та охарактеризовано сутність глобальних тенденцій у сфері інтелектуальної власності. Більше

2009 рік

Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення

У науково-аналітичній доповіді розглянуті питання, що стосуються розгортання фінансово-економічної кризи в Україні з вересня 2008 року (банківська система та грошово-кредитний ринок, податково-бюджетна сфера та ін Більше

Антонов С. М., Шишков С. Є., Шелудько Н. М. Фондові біржі в Україні: від становлення до ефективності

Розглядаються ключові проблеми сучасного стану функціонування вітчизняних фондових бірж Більше

2008 рік

Гриценко А. А., Кричевська Т. О., Петрик О. І. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні

Розкрито процес формування монетарного режиму інфляційного таргетування під дією теоретико-методологічних, внутрішньо-інституційних і міжнародних чинників, його поширення, інституціоналізації та модифікації Більше          

Проблеми та напрями захисту внутрішнього ринку

Показано, що розвиток внутрішнього ринку в умовах членства в СОТ стає вагомим чинником економічного зростання Більше              

2007 рік

Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора еко­номіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках

Розкрито сутність, фактори і кількісні характеристики конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на світовому і вітчизняному продовольчих ринках Більше           

Капіталізація економіки України

Розкрито зміст, основні форми та кількісні характеристики капіталізації економіки України Більше      

2006 рік

Осташко Т. О. Структурно-інституційний аналіз аграрного ринку

У науковій доповіді обґрунтовано методологічні засади і методичні підходи до аналізу результативності аграрного ринку Більше          

Конкурентоспроможність української економіки

Узагальнені теоретичні засади та сучасні погляди на конкуренцію як рушійну силу економічного розвитку, технологічного прориву в майбутнє, відображено реальний стан конкурентоспроможності України, проаналізовані внутрішні й зовнішні чинники, що формують об’єктивні передумови виведення економіки на вищий щабель соціально-економічної зрілості, поступового формування інформаційно-індустріального суспільства Більше        

Гриценко А. А., Кричевська Т. О. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні 

Досліджено генезис інституту і cформульовано методологічні основи побудови середньострокової монетарної стратегії, що пояснює суспільству цілі і поведінку центрального банку щодо їх досягнення Більше                                    

2005 рік

Економіка знань та її перспективи для України

Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань та обґрунтовано фактори, що сприяють можливості її реалізації в Україні Більше

2004 рік

Стратегія фінансової політики держави у перехідній економіці

У науковій доповіді досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обґрунтовано інституційні умови підвищення їх прозорості та ефективності в Україні Більше     

Галузеві ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку

Доповідь присвячена актуальній проблемі прискореного розвитку внутрішніх ринків як альтернативі відкритості економічних систем в країнах, що розвиваються Більше 

2002 рік

Держава та економічне зростання (Концепція державного регулювання відтворю­вальних процесів економіки України)

Концепція відображає результати багаторічних наукових досліджень стану та перспектив відтворення суспільного продукту, переходу України на траєкторію економічного зростання Більше   

Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році

Досліджено причини зниження рівня бюджетних надходжень в Україні у 1997–2002 рр Більше  

Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України

Зроблено оцінки зв’язку національної економіки зі світової точки зору ймовірності розгортання кризи в Україні Більше                                        

2000 рік

Твердохлібова Д. В. Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу

Викладено методичні засади побудови грошових потоків і методику аналізу грошових, які ґрунтуються на механізмі проходження платежів Більше         

Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток

У науковій доповіді досліджено теоретичні проблеми державної підтримки підприємств у перехідних умовах, дані оцінки загального рівня податкових вилучень в Україні та його галузе­вих відмінностей в умовах чинного податкового законодавства, розкрито механізми впливу державного запозичення на основні складові фінансово-кредитної системи та реального сектору Більше           

Формування бюджету України та бюджетно-податкова політика у 1999–2001 рр.

У науковій доповіді досліджено комплекс ключових бюджетних проблем та обґрунтовано практичні пропозиції щодо вдосконалення бюджетно-податкової політики України Більше   

Концепція розвитку національного кооперативного руху

Викладені історичні та соціально-економічні засади кооперації, eкономічні засади та стратегія її розвитку Більше                                        

1999 рік

Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України

Викладено погляди економістів на наслідки світової фінансової кризи, що негативно вплинули на зовнішню торгівлю України і позначилися на стані діяльності основних секторів економіки – паливно-енергетичного, металургійного, агропродовольчого, а також на ринку споживчих товарів Більше           

Концепція економічної безпеки України

У Концепції розглянуто суть та основні загрози економічній безпеці, обґрунтовано національні економічні інтереси України Більше      

Інноваційні фактори економічного зростання

Розроблено концептуальні принципи реалізації інноваційних важелів подолання сучасної економічної кризи в Україні та переходу до економічного зростання, обґрунтовано шляхи і методи вдосконалення головних складових державної інноваційної політики: моделі фінансування науково-технологічної сфери, механізмів програмування інновацій, економічних оцінок технологічного рівня виробництва, процедур визначення науково-технологічних пріоритетів, управління оновленням та конкуренто­спроможністю виробництва, системи економічних стимулів у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності Більше                 

1998 рік

Точилін В.О., Осташко Т.О., Городній В.В. Продовольча безпека як концепція ринкових реформ в аграрному секторі економіки України 

Досліджується стан, визначаються основні засоби досягнення продовольчої безпеки в умовах нестачі необхідних інвестицій у розвиток АПК Більше  

-->