САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Монографії

This post is also available in: English

2024 рік

Вплив багатополярної глобалізації на зовнішню торгівлю України

2023 рік

Мобільність робочої сили України: тенденції та перспективи

Ефективність грошово-кредитної політики в Україні в умовах глобальної економічної дестабілізації

Інклюзивні інститути забезпечення розвитку економіки України

Розвиток конкуренції в секторах транспортної та енергетичної інфраструктури України

Оцінка та прогнози ендогенного зростання економіки України

Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України

Відбудова для розвитку: зарубіжний досвід та українські перспективи

Траєкторії розвитку повоєнної економіки України в системі координат постпандемічного світу

Виклики та наслідки агропродовольчої спеціалізації України у світовій економіці

2022 рік

Шаров О.М.Глобалізація грошей. Економіософський / монетарософський трактат з питання еволюції грошей

Економічні суперечності глобалізації та локалізації в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку. Книга 2 : Гарантування базових прав селян та просторова справедливість в умовах лібералізації земельного ринку в Україні

Глобалізаційні процеси у світовій економіці: виклики та можливості для України

Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України

Промисловість України перед викликами майбутнього: у пошуках відповідей та рішень

Венгер В.В. Металургійна галузь України: фактори зростання та напрями державного регулювання

2021 рік

Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки

Оцінка інтеграції України до європейського економічного простору

Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні

Ринок праці та професійно-технічна освіта: особливості взаємодії

Інституційно-організаційні основи проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»

Індустрія фінансових послуг в умовах «нової реальності»

Макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України

Юхимець Р. С. Ринки природного газу України та ЄС: лібералізація та інтеграція

Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України

Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах. Частина 3 : Регуляторна та кадрова політика: проблеми та можливості удосконалення

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку. Книга 1 : Справедливість у доступі до земельних ресурсів і вигід від їх використання на сільських територіях

Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин

Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 1 : Аграрна політика для селянських фермерських господарств та їх об’єднань: світовий досвід для України

Горкіна Л. П. На перехресті парадигм: М.І. Туган-Барановський в історії економічної думки

2020 рік

Шаров О. М. Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин

Гриценко А. А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми

Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 4 : Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців: досвід і перспективи

Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України

Формування «розумної спеціалізації» в економіці України

Інклюзивний сільський розвиток в Україні

Корпоратизація аграрного сектора економіки України

Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 2 : Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, один шлях»

Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п’ятого покоління

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України

Бублик Є. О. Фінансова відкритість транзитивних економік

Кричевська Т. О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження

2019 рік

Єлісєєва Л. В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз

Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики України

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України

Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України

Бурлай Т. В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика

2018 рік

Лір В. Е. Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку

Український ринок праці: імперативи та можливості змін

Степанова О.В.  Фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України

Чинники і тренди економічного зростання в Україні

Корнівська В. О. Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки

Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність

Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні

2017 рік

Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України

Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України

Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків

Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки

Білоусова О. С. Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку

Боднарчук Т. Л. Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.)

Консолідація державних фінансів України

Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці

Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України

Подлєсна В. Г. Логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів

2016 рік

Пустовойт О. В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України

Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України

Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні

Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи теорія, практика, перспективи

2015 рік

Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

Cелянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

2014 рік

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України

Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція

Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку

Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві

Кудласевич О. М. Українські джерела теорії підприємництва

Никифорук О. І. Модернізація наземних транспортних систем України

Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

Промислова політика посткризової економіки

Засади модернізації виробничої інфраструктури України

Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації

Бойко А. В. Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика

Цибуляк В. Я. Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект

2013 рік

Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку

Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины

Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів

Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

Сучасні аграрні перетворення в Україні

Еволюція теорії державних фінансів в Україні

Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)

Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние и механизмы развития

Понад п’ять десятиліть у фундаментальній науці. До 85-річчя від дня народження академіка Олексія Мусійовича Онищенка

Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу

Короткострокове прогнозування валової доданої вартості

2012 рік

Енергетична політика сталого розвитку

Мінливий світ

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки

Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні

Новые вызовы для денежно-кредитной политики в современных условиях : в 2-х кн. Книга 2: Взгляд из Украины

Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення

Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція

Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України

Інститут довіри в координатах економічного простору-часу

Еволюція ринкових інститутів в Україні

Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку

Фінансові кризи на ринках, що розвиваються

Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір

2011 рік

Державна фінансова політика економічного розвитку

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України

Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель : в 2-х т. Т. 2: Европейская интеграция и экономическое развитие

Агробіоенергетичний ринок України

Структурні зміни та економічний розвиток України

Прокопа І. В., Беркута Т. В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні

Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку

Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки

Волощенко-Холда Л. Ю., Осташко Т. О. Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів

Державна політика стабілізації фінансів підприємств

2010 рік

Волощенко Л. Ю., Лєнівова Г. В., Осташко Т. О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ

Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів

Теорія, політика та практика сільського розвитку

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення

Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці

Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения

Економіка України за 1991–2009 роки

Потенціал ендогенного зростання економіки України

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку

Пропорції та перспективи формування національного багатства України

2009 рік

Зеленый бизнес – миллиардная сделка! На смену доткомам приходят дотгрины

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку

Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-соціально-економічні нариси

Економіка знань

Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування

Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку

Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації

Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз

Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні

2008 рік

Розвиток банківської системи України

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований

Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель Том 1. Глобализация и экономическое развитие

Державні цільові програми та упорядування програмного процесу в бюджетній сфері

Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 2: Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації

Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання

2007 рік

Фінансові посередники як інститути розвитку

Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика

Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення

Енергетичний баланс України: моделювання і прогнозування

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 1: Економіка знань – модернізаційний проект України

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України

Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій

Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання

Інфляція та фінансові механізми її регулювання

Українська фінансова думка другої половини ХIХ – початку ХХ століть

Корпоративні структури в національній інноваційній системі України

Моделі ендогенного зростання економіки України

Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети

2006 рік

Україна у вимірі економіки знань

Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації

Артемова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования

Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин

Дюканов В.Г., Дюканова О.В. Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для України

Технологічний розвиток економіки України

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції

Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин

2005 рік

Актуальні проблеми менеджменту в Україні

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика

Регулювання аграрної сфери

Развитие форм обмена, стоимости и денег

Конкурентоспроможність національної економіки

2004 рік

Формування галузевих ринків України: перехідний період

Ринкова трансформація аграрного сектора

Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків

Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку

Структурні чинники розвитку економіки України

2003 рік

“Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання

Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні

Україна в процесах міжнародної інтеграції

Відмивання грошей: сутність та шляхи запобігання

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку

2002 рік

Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку

2001 рік

Розвиток секторів і товарних ринків України

2000 рік

Державний борг України та його економічні наслідки

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання

Національні заощадження та економічне зростання

Державні фінанси України в перехідний період

Нестабільність та економічне зростання

Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування

1999 рік

Секторальні моделі прогнозування економіки України

Трансформація моделі економіки України: (ідеологія, протиріччя, перспективи)

-->