САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку : у 2-х книгах / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. Книга 1 : Справедливість у доступі до земельних ресурсів і вигід від їх використання на сільських територіях : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 225 с.; табл.. рис. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/350.pdf

ISBN 978-966-02-9635-0 (загальний, електронне видання) ISBN 978-966-02-9636-7 (Кн.1, електронне видання)

Досліджено особливості просторового розвитку сільських територій та трансформації системи землеволодіння і землекористування в історичній ретроспективі та в умовах сучасного реформування адміністративно – територіального устрою в Україні. Сформовано теоретичні засади дослідження просторової справедливості у землекористуванні з акцентом на створенні простору для життя і можливостей для праці на сільських територіях, збереження сільського способу життя, захисту сільського соціуму та сільських поселень. Розкриті прояви порушення справедливості у землеволодінні і землекористуванні в процесі створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та визначені потенційні загрози справедливому просторовому розвитку ОТГ, зумовлені їх суттєвою диференціацією. Виявлено нерівності внесків землекористувачів – суб’єктів господарювання в корпоративному та індивідуальному секторах сільського господарства – у формування економічної бази сільського розвитку на локальному рівні.
Доведено, що досягнення просторової справедливості у землекористуванні на сільських територіях передбачає застосування набору інструментів захисту просторових прав сільських спільнот і окремих їх членів на використання земельних ресурсів на їх територіях та отримуваних від цього вигід. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення синергії та посилення взаємодії держави, органів місцевого самоврядування, сільських громад та громадянського суспільства для запобігання формуванню причин просторової несправедливості у землекористуванні та зменшення їх негативних впливів.
Для науковців, політиків, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.

-->