Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Директор

This post is also available in: English

Heyets

ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – відомий учений-економіст, академік НАН України, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», головний редактор наукових журналів «Економіка України» та «Економіка і прогнозування».

ORCID   

Scopus ID 

Google Scholar  

Геєць Валерій Михайлович (народився 20.04.1945 р. у с. Сезьки Ічнянського району Чернігівської області) – відомий учений-економіст у галузі економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку, макроекономіки, державного регулювання економіки, доктор економічних наук (1988 р.), професор (1991 р.), член-кореспондент НАН України (1992 р); академік Національної академії наук України (Відділення економіки, спеціальність макроекономіка) (з 04.1995 р.)

Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність – механіка (1963 – 1968 рр.). Підготував та захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук (1974 р.) на тему: «Дослідження моделей росту і методів прогнозування основних показників економіки республіки (на прикладі народного господарства УРСР)» (Інститут економіки АН УРСР) та дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук (1988 р.) на тему «Прогнозування динаміки та структури суспільного виробництва союзної республіки (на матеріалах Української РСР)» (Інститут економіки АН УРСР).

Після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1968 р.) був направлений на роботу до Інституту економіки АН УРСР на посаду інженера. Навчався в аспірантурі цього інституту (1969–1972 рр.), а в подальшому працював на посадах: молодший науковий співробітник (11.1972.–12.1975 рр.), старший науковий співробітник (12.1975–06.1979 рр.), завідувач сектора економіко-математичного моделювання (06.1979–07.1986 рр.), завідувач відділу економіко-математичного моделювання (06.1986–03.1987 рр.), завідувач відділу моделювання економічного розвитку Інституту економіки НАН України (03.1987–11.1997 рр.), директор, завідувач відділу моделювання економічного розвитку Інституту економічного прогнозування НАН України (11.1997–10.2005 рр.), академік-секретар Відділення економіки НАН України (10.1998–04.2009 рр.); директор, завідувач відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (з 10.2005 р.); віце-президент НАН України (04.2009 – 04.2015 рр.).

Лауреат премії ім. О.Г. Шліхтера АН УРСР за цикл робіт «Прогнозування динаміки і структури суспільного виробництва (на матеріалах Української РСР)» (1991 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-методологічні засади системи національної безпеки України» (2002 р.). Лауреат премії В.С. Михалевича за видатні досягнення в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу (Відділення інформатики НАН України) (2005 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (за цикл робіт із проблем теорії та методології макроекономічного прогнозування розвитку економіки) (2002 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2004 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2008 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» I ступеня (2011). Відзначено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004). Переможець щорічного конкурсу «Людина року» в номінації вчений року (2005 р.). Удостоєний звання «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2009 р.), «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (2012 р.). Нагороджений Почесною відзнакою Спілки економістів України (2010 р.).

Професійну діяльність В.М.Геєць успішно поєднує із суспільно-науковою та громадською: 1998–2009 рр. – академік-секретар Відділення економіки НАН України;  2009–2015 рр. – віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук;  з 1992 р. – представник України в міжнародному проекті ЛІНК-ООН; з 2006 р. – віце-президент Спілки економістів України; з 2006 р. – науковий керівник секції економічного прогнозування Спілки економістів України; з 2011 р. – член Наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»;  з 2011 р. – член комітету із системного аналізу при Президії НАН України; з 2011 р. – член Науко-технічної ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; з 2014 р. – заступник голови Експертної ради з суспільних і гуманітарних наук Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при Національній академії наук України; з 2014 р. – член Науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України; з 2015 р. – член науково-експертної колегії Громадської ради при Національному банку України;   з 2016 р. – член Національного комітету з промислового розвитку при Кабінеті Міністрів України  та робочої групи з координації співпраці НАН України з галузевими і громадськими організації промисловців, підприємців та роботодавців; член Правління Українського союзу промисловців і підприємців; з 2016 р. – член Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України; з 2016 р. – член тимчасової робочої групи з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;  з 2017 р. – член Національного комітету з промислового розвитку.

Головний редактор наукових журналів «Економіка України» та «Економіка і прогнозування», член наукових, редакційних рад і колегій міжнародних наукових журналів: “Белорусский экономический журнал”, “Регион: экономика и социология”, “Мир перемен”, “Общество и экономика”, “Известия Национальной академии наук Азербайджана. Серия Наука и инновации”, “Экономическая кибернетика”, “International journal of social quality”.

Під керівництвом академіка В. Гейця підготовлено 28 докторських та 23 кандидатські дисертації. Автор (співавтор)  близько 600 праць, серед яких понад 40 монографій (7 індивідуальних), у тому числі: «Прогнозирование динамики и структуры общественного производства союзной республики» (1987 р.), «Отраслевое прогнозирование: методический и организационный аспекты» (1990 р.), «Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку» (1993 р.), «Україна: наука та інноваційний розвиток» (1997 р., у співавторстві), «Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи)» (1999 р., у співавторстві), «Секторальні моделі прогнозування економіки України» (1999 р., у співавторстві), «Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання» (2000 р., у співавторстві), «Нестабільність та економічне зростання» (2000 р.); «Інноваційна стратегія українських реформ (2002 р., у співавторстві), «Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку» (2003 р., у співавторстві); «Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні» (2003 р., у співавторстві), «Економіка знань: виклики глобалізації та Україна» (2004 р., у співавторстві), «Інноваційні перспективи України» (2006 р., у співавторстві), «Україна у вимірі економіки знань» (2006 р., у співавторстві); «Моделі ендогенного зростання економіки України» (2007 р., у співавторстві); «Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України»: в 3 т. (2007 р., у співавторстві), «Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку» (2009 р.) та ін.

У працях В. Гейця обґрунтовано концептуальні засади державної стратегії економічного розвитку України на довгострокову перспективу, що орієнтована на забезпечення стабільного зростання на основі інноваційно-інвестиційної модернізації економіки, її структурно-технологічного оновлення та інтеграції у світову економіку. Серед наукових інтересів В. Гейця значне місце посідають дослідження інституційних засад взаємодії суспільства, держави та бізнесу та виявлення найбільш ефективних механізмів їхнього впливу на подальшу капіталізацію економіки України і забезпечення її самодостатності як суб’єкта міжнародної діяльності. Значним внеском у розвиток теорії державного регулювання економіки стали дослідження В. Гейця змісту та механізмів державної інноваційної політики та концептуалізація стратегічних пріоритетів політики держави у цій сфері, що є складовими механізму зміцнення державотворчого процесу в сучасних умовах світу, що глобалізується.

Публікації та інтерв’ю  (2009 – 2019)

Heyets V., Grytsenko A.”Tertium Datur” by W. Kolodko. Akta Oeconomika, Vol. 69(S1). pp. 21-30 (2019). Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності стосунків держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. №7. С. 3-19.  Геєць В.М. Інституційна обумовленість ендогенізації економічного розвитку. Журнал Європейської економіки. 2018. Том 17. №2(65). С. 155-166.  Геєць В.М. Держава у забезпеченні соціальної якості в транзитивному суспільстві і економіці. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2019. 388 с. Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/scc/11.pdf.  Геєць В.М. Передмова. Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України: монографія / відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць; редколегія: В.М. Геєць (голова), А.А. Гриценко, В.В. Небрат, І.І. Бажал (відповідальний секретар) / НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. К., 2018. 568 с.  Геєць В.М. Економічну практику – на наукове підґрунтя. Економіка України. 2018. №10(683). С. 3-9. Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast (Ukraine). London, United Kingdom, 2018 (1-12-й випуск). URL: https://www.consensuseconomics.com. Heyets V., Korablin S., Skrypnychenko M. LINK Global Economic Outlook, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, pp. 45-46. URL: http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/Research Centres/ProjectLINK/LINKconferences/LINK-2018-Agenda.  Heyets V., Korablin S., Skrypnychenko M. Ukraine country report: Forecast of main macroindicators of Ukraine’s economy for period 2018-2020. Project LINK Meeting on the World Economy Outlook, Santiago, Chile, 5-7 September, 2018. URL: http://www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ProjectLINK/LINKconferences/LINK-2018.

Шлапак О.В., Геєць В.М., Фудашкін Д.О., Максюта А.А., Кораблін С.О., Гусєв Ю.В., Власюк В.С. Економічна політика України – визначаючи майбутнє. Hаукова доповідь. Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут соціально-економічних досліджень, ДП «Укрпромзовнішекспертиза». 2017. 80 с.  Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку? Економіка України. 2017. №5-6. С. 31-38.  Геєць В.М. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до розвитку економіки України. Частина І. Від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституційного трактування господарського розвитку. Економіка України. 2017. №10. С. 3-17.  Геєць В.М. Новий прагматизм – інструмент досягнення кращого майбутнього. Економічна теорія. 2017. № 1. С. 5-24.  Геєць В.М. Зобов’язань на державу взяли стільки, що немає чим віддати. Країна. 2017. №24(377). 22 червня. С. 10-12.  Геєць В.М. Захід нам не допоможе. Роботодавець. 2017. №6. С. 8-9. Геец В.М. Израиль владеет множественными уникальными технологиями, без которых немыслимо современное развитие аграрного сектора. Бюллетень института им. Голды Меир. 2017. №7. С. 24-26.  Геєць В.М. З кафедри президії НАН України. Коментар щодо доповіді «Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС». Вісник національної академії наук України. 2017. №12. С. 24-25.  Геєць В.М. Довіра в українських реаліях простору і часу. Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Лівів, 17–19 лютого 2016 року / Асоціація українських банків; ДВНЗ «Університет банківської справи»; відп. ред. С.М. Аржевітін. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2017. С. 15-30.  Michel A.Keyzer, Max D. Merbis, Alex N. Halsema, Valeriy Heyets, Olena M. Borodina, Igor V. Prokopa. Unlocking Ukraine’s production potential. The Eurasian Wheat Belt and Food Security – Global and Regional Aspects. Springer International Publishing. 2017. P. 141-154. Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast (Ukraine). London, United Kingdom, 2017 (1-12-й випуск). Режим доступу: http://www.consensuseconomics.com.  Heyets V., Skrypnychenko. Ukraine country report: Forecast of main macroindicators of Ukraine’s economy for period 2017-2019. Project LINK Fall Meeting, New York, October 03-05, 2017, Geneve, Switzerland. Режим доступу: http.www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ProjectLINK/LINKconferences/LINK-2017.  Геец В.М. Слухи о дефолте: экономист оценил шансы Украины. NewsOboz, 2017. 22 червня. Режим доступу: http://newsoboz.org/ekonomika/sluhi-o-defolte-ekonomist-otsenil-shansy-ukrainy-20062017202307. Валерій Геєць, Валерій Ясиновський. Зовнішній вплив на Україну домінував постійно, всі 25 років.  Грінченко Інформ, суспільно-політичне видання. 2017. 25 листопада. Режим доступу: http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/valerij-heyets-zovnishnij-uplyv-na-ukrayinu-dominuvav-postijno-vsi-25-rokiv/#more-7311. Валерій Геєць, Валерій Ясиновський. Уособлювати фінал аграрної реформи з купівлею-продажем землі не можна. Землевпорядний вісник, 2017. №11. С. 2-7.  Valery Heyets. Corporatization and technological modernization of the economy of Ukraine. Koz-Gazdasag, 2017. №5. Р. 19-37. Режим доступу: http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozgazdasagtudomanyi_kar/files/Koz_gazdasag/XII._evfolyam_5.szam_2017._november/KG-ONLINE-Valery-Heyets-.pdf.  Геєць В.М. Досвід і уроки реформації – шанс для України. Економіка України. 2017. №12. С. 99-102.

Геєць В.М. Взаємозв’язок економічних та політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість: монографічний збірник / За ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценко А.А.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2016. 252 с. С. 26-47. Геєць В.М. Резюме. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О. Осташко ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. К., 2016. 184 с. С. 10-22. Геєць В.М. Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні. Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 року / Вісник національної академії України. 2016. №2. С. 46-53. Геєць В.М. Модернізація українського суспільства і економіки в контексті викликів ХХІ століття / Вісник національної академії України. 2016. №3. С. 48-49. Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи // Економіка і прогнозування. 2016. №1. С. 7-22. Геєць В.М. Торгівля як дієвий антикризовий захід в українських реаліях / Імідж-ua. 2016. №1. С. 28-29. Геєць В.М. 25 років трансформаційних змін. Що далі? // Економіка і прогнозування. 2016. №2. С. 7-8.  Геєць В.М. Суспільний капітал – 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України. 2016. №8(657). С. 3-6. Геєць В.М. Інститути у розширенні технологічної модернізації економіки України // Журнал європейської економіки, 2016. Том 15(№3). С. 255-265. Геєць В.М. Економіка України: старі борги і нові перспективи. Питання консолідації державних фінансів має ключове значення // Національна безпека і оборона. 2016. №1-2. С. 2. Геєць В.М. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Економіка України. 2016. №12(661). С. 4-6.  Геєць В.М. Динаміка процесів європеїзації у сфері економіки України: рік перший // Стратегічна панорама. 2016. №1. С. 77-88.  Геєць В.М. Економіка України 2016 року // Бизнес. 2016. №11(1206). 14 березня. С. 20-21. Доступний з: http://www.business.ua/politics/ekonom_ka_ukra_ni_2016_roku-282704/. Valeriy M. Heyets, Olena M. Borodina, Igor V. Prokopa. Unlocking Ukraine’s production potential. The Eurasian Wheat Belt and Food Security – Global and Regional Aspects / Springer International Publishing – 2015 – 366 p. Доступний з: http://www.springer.com/gp/book/9783319332383#aboutAuthors. Gejec W., Pragmatyzm ekonomiczny a rozwуj spoіeczno-gospodarczy. Ekonomia przyszіoњci. Wokуі nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Koіodko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2016. P. 109-120. Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast (Ukraine). London, United Kingdom, 2016 (1-12-й випуск). Доступний з: http://www.consensuseconomics.com. Heyets V., Skrypnychenko M. Ukraine country report: Forecast of main macroindicators of Ukraine’s economy development for period 2016-2018. Project LINK Fall Meeting, New York, October 18-23, 2016, Toronto, Canada. Доступний з: http.www.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/ResearchCentres/ProjectLINK/LINKconferences/LINK-2016.  Геєць: експорт електроенергії допоможе вирішити проблему роботи для шахтарів. РБК – Україна. 2016. 1 лютого. Доступний з: https://www.rbc.ua/ukr/news/geets-eksport-elektroenergii-pomozhet-reshit-1454335284.html.  Геєць В.М. Економіка України 2016 року. Бизнес. 2016. 14 березня. Доступний з: http://www.business.ua/politics/ekonom_ka_ukra_ni_2016_roku-282704/. Валерий Геєць. Больше парковых зон. Как заставить зарубежного инвестора осесть в украинской провинции. Газета 2000. 2016, 25-30 червня. №25(777). Доступен с: http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/bolshe-parkovyh-zon.htm. Валерій Геєць, Любов Молдаван, Олена Бородіна, Юрій Лупенко, Володимир Юрчишин, Василь Андрійчук, Тамара Осташко, Ігор Прокопа, Ольга Попова, Віталій Зіновчук, Павло Кулініч, Олена Шубравська. Кому вигідне “удосконалення орендних відносин” на основі емфітевзису.  Дзеркало тижня. Україна. 2016.  № 36. 18 жовтня. Доступний з: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/komu-vigidne-udoskonalennya-orendnih-vidnosin-na-osnovi-emfitevzisu-_.html. Валерий Геец. Обращение к читателям.  Финансовый клуб. 2016. 25 мая. Доступен с: http://banksrating.com.ua/readers/valerij-geets/. Валерий Геец, Елена Демина. Что ожидает Украину после кризиса.  Деловая столица, 2016. 13 января 2016. Доступен с: http://www.dsnews.ua/economics/chto-ozhidaet-ukrainu-posle-krizisa-13012016151000. Геєць В.М. Системність кризи і необхідність зміни підходів до економічного розвитку в Україні. Політика НБУ щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 5-6 листопада 2015 р. / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; ДВНЗ «Університет банківської справи»; Громадська рада при Національному банку України; Асоціація українських банків; відп. ред. / С.М. Аржевітін. К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», С. 32-45. Інноваційна України 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця та ін. ; НАН України. К., 2015 (пп. 1.3 : Інституційна обумовленість інноваційних процесів, с. 22-35; пп. 2.8: Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання, с. 123-136). Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання // Економіка України. 2015. № 1 (638). С. 4-25. Політико-економічні підстави дослідження сучасного суспільства // Економічна теорія. 2015. № 3. С. 5-13. До питання застосування «плану Маршалла» для України // Економіка України. 2015. № 4(641). С. 6-11. Подолання квазіринковості – шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України. 2015. № 6(643). С. 4-17. «Інноваційна Україна –2020»: основні положення Національної доповіді // Вісник національної академії наук України. 2015. № 7. С. 14-22. Modernization in the system «Society – state ecоnomy» // Journal of european economy. 2014. Vol. 13. № 3. С. 221-234. Unlocking Ukraine’s production potential. The Eurasian Wheat Belt and Food Security – Global and Regional Aspects. Springer International Publishing, 2015. 366 p. http://www.springer.com/gp/book/9783319332383#aboutAuthors. Unlocking Ukraine’s production potential The Eurasian Wheat Belt and Food Security – Global and Regional Aspects. Springer International Publishing, 2015. 366 p. – Режим доступу: http://www.springer.com/gp/book/9783319332383#aboutAuthors. Ціннісна складова модернізаційних  процесів у сучасному соціумі України: кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та інш.]; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України».  К., 2014. 340 с. (Р. 3 : Соціальний капітал, участь і громадська активність у контексті потреб модернізації, с. 139-238). Геєць В.М. Якісні зміни в економіці України є нагальними // Вісник Національного банку України.   2014. № 4(218).  С. 5-9. Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast (Ukraine) [Електроний ресурс].  2014.  (1-6-й випуск).  London, United Kingdom. Доступний з: http://www.consensuseconomics.com. Геєць В.М. Яке майбутнє у соціальної держави? // Економіка України. 2013. № 7. С. 4-20. Геєць В.М., Гриценко А.А. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) // Економіка України. 2013. № 6. С. 4-19. V.Ivanter, V. Geets, V. Yasinskiy, A.Shirov,A.Anisimov.The Economic Effects of the Creation of the Single Economic Space and Potential Accession of Ukraine // Eurasian integration yearbook. 2012. P. 19-41. Heyets V., Skrypnychenko M. Ukraine country report:  The main macroindicators forecast development  of Ukraine’s economy for period 2013–2015 pp., Toronto, Canada. Project LINK Fall Meeting, New York, October 24-26, 2012. www.chass.utoronto.ca/link. Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 4–23; № 11. – С. 4–22. Heyets V., Skrypnychenko M. Eastern Europe Consensus Forecast. London, Unated Kingdom ww.consen suseconomics.com, 2012. –  1-й випуск –  січень-червень; 2-й випуск –  липень-грудень. www.consensuseconomics.com. Геєць В.М., Гриценко А.А. Політекономічні та інституційні засади справедливості та усталеності соціально-економічного розвитку. Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць /  Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. 2012.  Вип. 2 (13). С. 41-46. В.В. Ивантер, В.М. Геец и др. Оценка народнохозяйственных последсттвий создания Единого экономического пространства и присоединения к нему Украины // Проблемы прогнозирования. 2012. № 3. С. 3-28. Геєць В.М., Гриценко А.А. Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздум над прочитаним //  Економіка України. 2012. № 3. С. 4-24. Сжатие Европы (беседу с В.М Гейцем вели Г.Калачова, С. Крюкова) // Эксперт. 2012. 26 марта. №11(340). С. 24-27. http://www.expert.ua/articles/23/0/10010/. Геєць В.М. Б.Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності // Вісник Національної академії наук України. 2012. № 2. С. 73-99. В.В. Ивантер, В.М. Геец, В.А.Ясинский, А.А. Широв, А.М. Анисимов. Экономические последствия создания ЕЭП и присоединения к нему  Украины // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 1(14). С. 4-26. Геєць В.М. Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів соціалізації // Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 20-36. Геец В.М. Общество, государство и экономика: единство и противоречия [Научный доклад]. М. : Институт экономики РАН, 2012. 66 с. Геец В.М. Неизменность цены на газ усилит дефицит платежного баланса // Экономические известия. 2012. 19 января 2012 г. С. 3. Геєць В.М. Державне управління в умовах світової кризи системного характеру: контекст змін // Вісник державної служби України. 2011. № 2. С. 30-43. Валерій Геєць: І двох термінів Януковичу не вистачить для реформ / Сергій Лямець, Світлана Крюкова, ЕП. Понеділок, 22 жовтня 2012, 12:25. http://www.epravda.com.ua/publications/2012/10/22/340493/. Геєць: Україні вкрай важливо захиститься від спекулятивного капіталу // Дзеркало тижня. 2010. 13-19 лютого. № 5 (785). http://www.dt.ua/2000/2020/68520/. Рік перенесених ризиків. Валерій ГЕЄЦЬ: У 2010-му завдання-максимум — реструктурувати 70% усіх боргів України… // День. 2009. 29 грудня. № 237. http://www.day.kiev.ua/290010/. Валерій Геєць: Довіри немає не до банківських інститутів. Довіри немає до влади // Економічна правда. 2009. 9 червня. http://www.epravda.com.ua/publications/4a2e3c3a9621d/. Антидепресант для банків  // День. 2009. № 49. 24 березня. Доступний з: <http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=271675&mainlang=ukr>. Валерій Геєць: «Я розпоряджався би передусім своїми коштами, а не запозиченими, бо ми вже є жертвою кредитної експансії» // Дзеркало тижня. 2009. № 8 (736). 7-13 березня. Доступний з: http://www.dt.ua/2000/2020/65590/.

Публікації та інтерв’ю  (2005 – 2008)

Хроника апокалипсиса. Не стоит надеяться, что отдавать кредиты будет некому [Електронний ресурс] // Контракты UA – портал для бизнеса. Контракты сегодня. Экономика. 14.11.2008. – Доступний з: <http://kontrakty.ua/content/view/6206/39/>. Базовая инфляция идет на опережение [Електронний ресурс] // Экономические известия. – 2008. – 9 октября. – № 180(943). – Доступний з: <http://www.eizvestia.com/fin/full/40986> Валерий Геец. Вызовы для украинской экономики и общества [Електронний ресурс] // Профиль. Оглянись по сторонам; Профиль денег. – 2008. – 23 августа. – № 31(50-51). – Доступний з: <http://profil-ua.com/index.phtml?action=view&art_id=776> Эксперт: Украине нельзя отдавать банковский сектор под иностранный контроль // Зеркало недели. – 2008. – 21-27 июня. – № 23(702). – http://www.zn.ua/2000/2040/63345/ УКРАИНА В ВТО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ / Евразийский дом – информационно-аналитический портал. Форум экспертов. Материал основан на выступлениях экспертов в Российском агентстве международной информации «РИА Новости», организовавшем 8 февраля видеомост Москва-Киев на тему: «Украина в ВТО: плюсы и минусы». 11 февраля 2008 г. – http://www.eurasianhome.org/xml/t/print.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1429 Валерий Геец. Объективных оснований для ревальвации гривни нет // Комментарии. – 2008. – 23 мая. – № 19(125). – http://comments.com.ua/?art=1205428812 Валерий Геец. Наращивая социальные программы, мы ухудшаем перспективы развития страны // Экономические известия. – 2007. – 30 июля. – № 127(660). – http://www.eizvestia.com/fin/full/23474. Валерий Геец. Нужно стимулировать предпринимательскую инициативу, а не иждивенческие настроения [Електронний ресурс] // Экономические известия. – 2008. – 20 марта. – № 50(813). – Доступний з: <http://www.eizvestia.com/fin/full/33487>. БІО-ОРІЄНТОВАНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – ПРИХОВАНІ РИЗИКИ // Інтернет-видання “Аграрний теждень.ua”. – http://a7d.com.ua/2007/05/29/boorntovane_slske_gospodarstvo__prikhovan_riziki.html Інноваційний розвиток: угорський досвід та українські реалії // Дзеркало тижня. – 2007. – 10 -16 лютого. – № 5(634). – http://www.dt.ua/2000/2020/55829/ Геєць В., Семиноженко В. Спеціальні економічні зони: “чорні діри” чи точки економічного зростання? // Дзеркало тижня. – 2006. – 18-24 листопада. – № 14(623). Бюджетні новації: приціл на інновації? Вчені та чирновники сперечаються про те, наскільки наповнені реальним змістом інвестиційно-інноваційні декларації уряду // Дзеркало тижня. – 2006. – 7–13 жовтня. – № 38 (617). Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України // Дзеркало тижня. – 2006. – 8-14 липня. – № 26(605). Наш ВВП вперед летить? // Дзеркало тижня. – 2006. – 17 червня. – № 23(602). Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів (доповідь на пленарному засіданні ХХІ Міжнародного Київського симпозіуму з наукознавства та науково-технічного прогнозування за напрямом “Прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід”. 1-3 червня 2006 року, м. Київ). Банківська система: традиції, проблеми, амбіції… // Дзеркало тижня. – 2006. – 20-26 травня. – № 19(598). Геец В. “К сожалению, решить проблемы Бюджета 2007 г. можно, только “сломав” Бюджет нынешнего года” // Бизнес. – 2006. – 22 мая. – № 21. Геєць В. Незалежність центрального банку – запорука стабільності // Урядовий кур’єр. – 2006. – 19 травня. – № 92(3257). Геєць В. “Сенс у тому, щоб капітал, розвиваючись, виконував свою соціальну функцію” // Дзеркало тижня. – 2006. – 25-31 березня. – № 11(590). Геец В. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем // Общество и экономика. – 2006. – № 3. – С. 23-53. Геец В. Будущее Украины между ЕС и ЕЭП // Вызовы евроинтеграции в венгерско-украинских экономических отношениях: Материалы междунар. конф. – К.: ИЭП НАН Украины, 2005. – С. 7-46. Геєць В. “Зон може бути багато, і кожна має відпрацьовувати свій елемент політики” // Дзеркало тижня. – 2005. – 19-25 березня. – № 10(538). Геєць В.М. Цінова конкурентоспроможність чи цінова стабільність: дуалізм політики економічного зростання // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 9-31.

-->