Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Спеціальності

This post is also available in: English


ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ


 • Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”  

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167  “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії” 

Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів

Щодо публікації наукових статтей

Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних

Щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії

Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

Щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів

Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15 січня 2018 року № 32

Про формування Переліку наукових фахових видань України

Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань від 19.03.2018.

Про відповідальність спец.рад про прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів від 15.03.2018.

Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Кодекс Товариства імені Макса Планка для сприяння розвитку наук

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензія щодо здіснення освітньої діяльності

Розпорядження Президії НАН України № 328  “Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей”

Положення про аспірантуру/докторантуру

Положення про приймальну комісію ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі Інституту

Положення про науково-дослідну  та педагогічну практику аспірантів Інституту 

Подоження про Раду молодих вчених ДУ  “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Концепція освітньої діяльності в ДУ  “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Відомості про інформаційне забезпечення  освітньої діяльності ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Положення “Про запобігання і  виявлення академічного плагіату в ДУ “Інститут економіки та прогнозування””

Положення “Про забезпечення академічної доброчесності в ДУ  “Інститут економіки та прогнозування””

Зведена інформація щодо відповідності наукових керівників аспірантів Інституту

Інформація про наукових керівників аспірантів ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Інформація про можливих членів спеціалізованих рад із захисту дисертацій аспірантами Інституту

Наказ про зарахування в аспірантуру Інституту №78 к від 07.10.2021

Відеоматеріали


СПЕЦІАЛЬНОСТІ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 – ЕКОНОМІКА

 • Освітньо-наукові програми

Освітньо-наукова програма 051 — спеціальність “Економіка” (2016 р.)

Освітньо-наукова програма 051 — спеціальність “Економіка”  (проект, виставлено на обговорення 30 серпня 2020 р.).

Освітньо-наукова програма 051 — спеціальність “Економіка” (2020 р.)

Навчальний план — спеціальність 051 “Економіка” (денна/очна форма)

Навчальний план — спеціальність 051 “Економіка” (заочна форма)

Структурно-логічна схема вивчення навчальних дисциплін за ОНП спеціальності 051 – економіка

 • Відгуки стейкхолдерів

Рецензія – Відділення економіки НАН України

Рецензія – ННІ фінансів, економіки та менеджменту  Національного університету “Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка”

Рецензія – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Рецензія –  Полтавська дирекція АТ “Укрпошта”

Рецензія – ГО “Інститут розвитку інновацій ІНТЕНС”

 • Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.1. “Математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.2. “Управління науковими проектами”

Робоча програма навчальної дисципліни  2.1.1. “Сучасні економічні теорії та економічні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.2. “Економіка розвитку”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.3 “Економічна політика” 

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.4. “Структурування та аналіз економіки”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.1. “Економіка приватного сектору”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.2. “Грошово-кредитна політика”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.3. “Аграрний та сільський розвиток”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.4 “Промислова політика”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.5. “Інноваційно-інвестиційна політика”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.6. “Моделювання та прогнозування економічного розвитку”

Робоча програма навчальної дисципліни  2.2.7. “Підприємництво та економічні ризики”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.8. “Інституціональна політична економія”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.9. “Логіка економічного розвитку”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія економічних досліджень та методика економічних дисциплін”

Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни “Філософія”

Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування
для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою СІ»

 • Зворотний зв’язок

Анкета для аспірантів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за спеціальністю 051 – економіка

Результати анкетування аспірантів ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” із спеціальності 051 – економіка

Анкета для стейкхолдерів ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за спеціальністю 051 – економіка

Відповіді на запитання анкети для стейкхолдерів ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України за спеціальністю 051 – економіка

 • Акредитація

Заява про акредитацію освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» в  ДУ “Інститут економіки прогнозування НАН України” щодо проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Економіка» 11–13 січня 2022 р.  

Звіт “Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми”

Роз’яснення ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» щодо недоліків та рекомендацій, викладених у звіті експертної групи «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 43344 «Економіка» (рівень вищої освіти – Доктор філософії, спеціальність 051 – «Економіка»)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 – ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 • Освітньо-наукові програми  та навчальні плани

Освітньо-наукова програма  – спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”  (2016 р.)

Освітньо-наукова програма – спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа і страхування” (проект, виставлено на обговорення 30 серпня 2020 р.).

Освітньо-наукова програма –  спеціальність  072 “Фінанси, банківська  справа і страхування” (2020 р.)

Навчальний план  –  спеціальність 072  “Фінанси, банківська справа та страхування” (денна/очна форма)

Навчальний план  –  спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (заочна форма)

Структурно-логічна схема вивчення навчальних дисциплін за ОНП спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування

 • Відгуки стейкхолдерів

Рецензія – ГО “Українська асоціація Римського клубу”

Рецензія – Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Рецензія – Національний Інститут стратегічних досліджень

Рецензія – Інститут економіки промисловості НАН України 

Рецензія –  ПАТ “Страхова компанія “Престиж””

 • Робочі програми навчальних дисциплін

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.1. ”Математичні методи та інформаційні технології наукових досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни 1.3.2. “Управління науковими проектами”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.1. “Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.2. “ Державні фінанси та міжбюджетні відносини”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.3. “Корпоративні фінанси”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.1.4. “Фінансові інститути та  фінансові ринки”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.1 “ Монетарний розвиток трансформаційних економік”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.2. “Фінансування інвестиційних проектів”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.3. “Банківський нагляд в Україні та ЄС”

Робоча програма навчальної дисципліни2.2.4. “Управління валютним і кредитним ризиками” 

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.5. “Управління вартістю фірми (підприємства)”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.6. “Емпіричні методи в корпоративних фінансах”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.7. “ Поведінкові фінанси”

Робоча програма навчальної дисципліни 2.2.8. “ Стабільність грошової одиниці та шляхи її забезпечення”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія економічних досліджень та методика економічних дисциплін”

Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни “Філософія”

Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування
для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою СІ»

 • Зворотний зв’язок

Анкета для аспірантів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування

Результати анкетування аспірантів ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” із спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування

Анкета для стейкхолдерів ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН УКраїни” за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування

 • Акредитація

Заява про акредитацію освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» у період з 27.10.2021 р. по 29.10.2021 р. освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (ID у ЄДЕБО 43346) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з використанням технічних засобів відеозв’язку

Звіт “Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми”

Роз’яснення ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» щодо недоліків та рекомендацій, викладених у звіті експертної групи «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 43346 «Фінанси, банківська справа та страхування» (рівень вищої освіти – Доктор філософії, Спеціальність 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»)»

РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

-->