САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 648 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/327.pdf

ISBN 978-966-02-9259-8 (електронне видання)

У колективній монографії представлено результати досліджень щодо: розроблення системи індикаторів і «Табло індикаторів» для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні на основі застосування європейської процедури макроекономічного дисбалансу (МІР); обґрунтування переліку основних та допоміжних індикаторів макроекономічних дисбалансів з урахуванням як європейського досвіду, так і специфіки української економіки щодо наявних загроз стабільності соціально-економічного розвитку у розрізі: структури інституційних секторів економіки України (за рівнями чистого кредитування/запозичення та валового національного доходу тощо); ринку праці (рівень безробіття, номінальна вартість одиниці робочої сили, рівень зайнятості, рівень економічної активності тощо); інвестиційної сфери (валове нагромадження основного капіталу, надходження прямих іноземних інвестицій, обсяг житлового будівництва тощо); соціальної сфери (безробіття молоді, рівень бідності тощо); фінансової сфери (чиста інвестиційна позиція, кредити приватному сектору, борг приватного сектора, сукупні зобов’язання фінансового сектора в Україні тощо); зовнішньоекономічної сфери (рахунок поточних операцій, індекси реального ефективного обмінного курсу, частка України в світовому експорті товарів та послуг тощо); обґрунтовано сучасні методологічні підходи щодо проведення оцінки поточного стану та наближення до макроекономічної збалансованості на прикладі економіки України та оцінено їхній вплив на економічну динаміку України на період до 2020 р. за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економік.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування.

-->