САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2020. Частина 3 : Регуляторна та кадрова політика: проблеми та можливості удосконалення : монографія / за ред. д.е.н. О.І. Никифорук та к.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України; ДУ« Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021. – 327 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/351.pdf

ISBN 978-966-02-9300-7 (загальний, електронне видання) ISBN 978-966-02-9303-8 (Ч. 3, електронне видання)

Представлено результати дослідження сучасної регуляторної політики України, розглянуто концептуальні засади аналізу та оцінки впливу регуляторних актів, здійснено аналіз світового досвіду оцінки регуляторного впливу держави на економічні інтереси громадян, суб’єктів господарювання та держави (на прикладі США, європейських країн), здійснено аналіз кількісних (методи вибору альтернатив, для обраних альтернатив – аналіз «витрати-вигоди», «витрати-ефективність») та соціологічних методів (опитування представників зацікавлених груп, населення, бізнес-спільноти); здійснено оцінку стану, особливостей, проблем та обмежень застосування існуючого механізму аналізу та оцінки впливу регуляторних актів в Україні.
Обґрунтовано методологічні підходи ідентифікації освітньо-професійних дисбалансів регіональних ринків праці України, що є гальмом модернізації економічного розвитку країни. Освітньо-професійні дисбаланси розглядалися як структурна невідповідність попиту та пропозиції ресурсів праці внаслідок як низької мобільності робочої сили, так і неефективності системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів. Узагальнення проблем державного регулювання в частині забезпечення перспективної потреби в кадрах регіональної економіки та визначення перспективної потреби економіки в кадрах вищого рівня кваліфікації у розрізі професій дозволило обґрунтувати напрями збалансування підготовки кадрів із потребами регіональної економіки.
Видання є частиною загальної праці у 4-х частинах за результатами науково-дослідної роботи «Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків», яка виконувалася науковим колективом ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України упродовж 2018–2019 рр. (№ держреєстрації 0118U007329).
Монографія може бути корисною для працівників державних органів управління, бізнесу, науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

-->