САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : монографія / [В.В.Небрат, Н.А.Супрун та ін.] ; за ред. д.е.н. В.В. Небрат ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Еелектрон. дані. – К., 2019. – 532 c.: табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/314.pdf

ISBN 978-966-02-9087-7 (електронне видання)

Монографія представляє результати комплексного історико-економічного дослідження процесу зародження, становлення, розвитку та трансформації під-приємницької діяльності на українських теренах від ХІ ст. до сьогодення. Вияв-лено історичні закономірності та національні особливості еволюції підприємництва як цілісного інституційного комплексу, що став рушіем економічного розвитку та ринкових перетворень господарства. На основі застосування якісно нового в українській науковій літературі історико-інституційного методологічного підходу до вивчення еволюції господарського середовища обґрунтовано положення про деформацію інституту підприємництва у вітчизняній економіці як наслідок попередньої траєкторії її розвитку. Розглянуто історичні форми підприєм-ницької діяльності та узагальнено провідні тенденції та істотні бар’єри розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі.

-->