САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Мобільність робочої сили України: тенденції та перспективи : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, д.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 334 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Mobilnist-robochoi-syly-Ukrainy.pdf

ISBN 978-617-14-0183-9 (електронне видання)

Монографію присвячено актуальній проблематиці мобільності робочої сили як основній детермінанті структурних та професійних трансформацій ринку праці, забезпечення гідного рівня, якості трудового життя та добробуту населення. Авторським колективом створено теоретико-методологічний фрейм дослідження мобільності як системи гармонійно взаємодіючих інститутів та інституційних суб’єктів, що забезпечують релокацію робочої сили між окремими сегментами ринку, статусами економічної активності та професіями, впливаючи на продуктивність праці, а отже – й економічне зростання країни

Обґрунтовано пропозиції щодо подальшого удосконалення державного регулювання ринку праці з урахуванням воєнних викликів, які суттєво загострили соціальні та економічні проблеми. Дослідження світових інтеграційних процесів, поширення нових технологій, цифровізації та змін в організації виробництва, посилення ролі інноваційних та освітніх факторів дало змогу розробити логіко-структурну модель забезпечення трудової мобільності.

Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

-->