САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України : колективна монографія / Єгоров І.Ю., Никифорук О.І. та ін. ; за ред.: чл.-кор. НАН України Єгорова І.Ю., д.е.н. Никифорук О.І., к.е.н. Ліра В.Е. ; НАН України, ДУ “Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України”. – Електрон. ресурс. – К., 2020. – 308 с. : 41 табл., 17 рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/321.pdf

ISBN 978-966-02-9305-2 (електронне видання)

Монографію підготовлено за результатами дослідження по науково-дослідній роботі «Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України».
При дослідженні розроблено систему показників цифровізації економіки України в інноваційній сфері на основі індексу цифрової економіки та інформаційного суспільства ЄС; за результатами проведеного порівняльного аналізу відповідних показників та методологічної бази ЄС та України виявлено напрями подальшого вдосконалення вітчизняної статистики та сформовано пропозиції щодо моніторингу розвитку цифрової економіки та інформаційного суспільства в Україні.
На основі аналізу можливостей створення системи цифрового моніторингу енергетичних ресурсів у національному господарстві України, зокрема її інформаційно-аналітичного забезпечення, створено систему цифрових індикаторів, які відповідають потребам прийняття ефективних рішень щодо управління станом та розвитком енергетичної сфери країни та підготовлено методичні рекомендації щодо їх практичного використання.
Сформовано системи індикаторів цифрових трансформацій для секторів транспортної га¬лузі, зокрема – залізничного, автомобільного, водного транспорту, в контексті завдань, по¬ставлених у Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

-->