САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Виклики та наслідки агропродовольчої спеціалізації України у світовій економіці : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Шубравської О.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2023. – 254 с. Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Vyklyky-ta-naslidky-ahroprodovol’choi-spetsializatsii-Ukrainy.pdf

ISBN 978-617-14-0064-1 (електронне видання)

У монографії обґрунтовано основні прояви глобальної агропродовольчої спеціалізації України, напрями і масштаби впливу світової економіки на розвиток вітчизняного аграрного виробництва і продовольчого споживання, стан екологічного та соціального середовища, а також наведено рекомендації щодо запобігання й пом’якшення негативних наслідків такої спеціалізації. Зокрема, виявлено основні виклики і наслідки глобальної агропродовольчої спеціалізації України; доведено необхідність коригування у повоєнний період такої спеціалізації для забезпечення дотримання національних інтересів та відповідності розвитку вітчизняного аграрного сектора сучасним світовим тенденціям; охарактеризовано вплив інноваційних процесів в агропродовольчому виробництві на перспективи його розвитку та формування напрямів спеціалізації відповідно до потреб довгострокової сталості у період повномасштабного повоєнного відновлення аграрного сектора; обґрунтовано виклики та наслідки упровадження вимог європейського зеленого курсу для сільськогосподарського виробництва й експорту України; здійснено наукові оцінки залучення аграрного сектора України у світовий економічний простір на основі використання даних таблиці «витрати-випуск».

Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також широкого загалу читачів.

-->