САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

This post is also available in: English

Гриценко А.А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми : монографія / Андрій Андрійович Гриценко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2020. – 436 с.

ISBN 978-966-02-9536-0

У монографії показано, що економіко-інформаційні перетворення вимагають формування нової статистичної парадигми з огляду на те, що сучасна статистична система сформувалась на основі індустріально-ринкової економіки, а зараз розгортається історичний перехід до інформаційно-мережевої системи господарювання, що базується на принципово інших закономірностях функціонування. З’ясовано, що натурально-господарським системам був притаманний натурально-господарський облік, індустріально-ринковим – економічна статистика, що набуває завершеної форми в системі національних рахунків, а інформаційно-мережевій економіці відповідатиме соціально-часова статистика, в якій субстанційною основою обліку стане час – як у перетворених формах вартості, грошей та майна, так і у своїй власній формі вільного часу як простору для всебічного розвитку людини. Загальнометодологічною основою парадигми соціально-часової статистики є розуміння часу життєдіяльності людини як фундаментального виміру індивідуального і суспільного багатства. Все в кінцевому підсумку вартує людині певного часу її життя. Для періоду формування інформаційно-мережевої економіки будуть характерні змішані форми статистичних систем, де поєднуватимуться натурально-господарський облік, вартісно-економічна і соціально-часова статистика.
Для спеціалістів з питань соціально-економічного розвитку, якісного і кількісного аналізу економічних процесів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасною економічною проблематикою.

-->