САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукова доповідь

Розвиток фіскального простору для забезпечення економічного зростання : наукова доповідь / за ред. д.е.н., І.О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2022. – 208 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rozvytok-fiscalnogo-prostory-dlja-zabezpechennja-economichnogo-zrostannja.pdf

ISBN 978-617-14-0022-1 (електронне видання)

Досліджено фактори формування фіскального простору країн, що розвиваються; розроблено інструментарій оцінки потенціалу розвитку фіскального простору України, що базується на показниках потенційного ВВП, розриву ВВП, податкового розриву з податку на прибуток підприємств та дозволяє виявляти резерви розширення фіскального простору завдяки використанню різних складових його внутрішнього потенціалу та зменшення втрат податкових надходжень; розкрито канали впливу торгових війн на стан державних фінансів третіх країн, запропоновано інструменти державної підтримки економічного зростання в умовах торгових війн; розроблено засади підвищення ефективності бюджетного фінансування видатків, що забезпечують формування людського капіталу (освіти та охорони здоров’я) у контексті створення умов для економічного зростання; визначено особливості формування фіскального простору у воєнний період; обґрунтовано рекомендації щодо забезпечення змін у фіскальному просторі України та його впливу на стійке економічне зростання.

Для науковців, практиків, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та фінансового профілів.

-->