САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія / О.Б.Саліхова ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 624 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–6457–1

ISBN 978–966–02–6457–1


Ґрунтовно досліджено еволюцію поняття високотехнологічне виробницт-во, а також ґенези міжнародних та національних методологічних підходів до агрегації галузей і продуктів за їхньою технологомісткістю. Запропоновано та реалізовано авторський науково-методичний та інформаційно-статистичний інструментарій ідентифікації високотехнологічних підприємств України й оцінки імпорту високотехнологічних товарів за сферами призначення, нові індикатори порівняльних переваг і нові теоретичні поняття, а також авторську систему заходів зі стимулювання дослідницької та інноваційної діяльності для підне-сення національних високотехнологічних виробництв.
Для представників політичних, наукових, освітніх, громадських та бізне-сових кіл.Ціна: 72,00 грн без ПДВ
Продано
-->