САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Крючкова І. В.

Крючкова, І. В. Структурні чинники розвитку економіки України [Текст] : монографія / І. В. Крючкова ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - К. : Наукова думка, 2004. - 320 с. - (Проект Наукова книга). ISBN 966-00-0089-8

ISBN 966-00-0089-8


У монографії подаються результати дослідження трансформаційного етапу розвитку економіки України. Розглянуто теорії економічної динаміки та циклічності розвитку з акцентом на ролі структурних чинників трансформаційних перетворень та інституційних складових у забезпеченні підвищення конкурентоспромжності економіки.
Особливу увагу приділено структурним зрушенням, що супроводжують процес трансформації постсоціалістичних економік у ринкові. Досліджено закономірності прояву загального закону структурування – закону золотого перетину в економічних процесах на макро- та мікрорівні. Досліджено особливості ринкових перетворень в Україні: розглянуто етапи, чинники та наслідки трансформації; визначено роль цінової конкурентоспроможності в започаткуванні економічного зростання; проаналізовано структурні зміни в зовнішній торгівлі тощо. Окремий розділ присвячено аналізу та методології оцінки тіньового сегмента економіки України на всіх етапах обороту ВВП. За результатами досліджень зроблено висновки та рекомендації щодо підвищення ефективності економічної політики, а саме: щодо гармонізації макропропорцій, підвищення конкурентоспроможності підприємницького середовища та інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.
Для фахівців з питань макроекономіки, в тому числі макромоделювання, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних вузів.Продано
-->