САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України : колективна монографія / [Дейнеко Л.В., Шовкун І.А., Шелудько Е.І. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Л.В.Дейнеко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2016. – 278 с.: табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf

ISBN 978-966-02-8124-0


Висвітлено наукові засади неоіндустріальної трансформації промислового потенціалу в
умовах глобальних викликів та можливості застосування стратегічних варіантів неоіндустрі-
альної трансформації промислового потенціалу в Україні. Обґрунтовано основні пріоритети
формування нової промислової політики, які передбачають впровадження «зеленого» зрос-
тання промисловості, вдосконалення фінансових механізмів реіндустріалізації економіки,
покращення інституціонального та інвестиційного середовища, стимулювання імпортозамін-
ного виробництва, формування сучасної промислової структури експорту та вбудовування в
міжнародні ланцюжки створення кінцевої вартості в умовах глобальної конкуренції.
Призначена для наукових працівників, фахівців державних органів управління, керівників
та спеціалістів різного рівня управління промисловістю, викладачів і студентів вищих нав-
чальних закладів І-ІV рівня акредитації. Купити
-->