САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Чинники і тренди економічного зростання в Україні : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук М.І.Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 386 с. : табл., рис.– Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf

ISBN 978-966-02-8719-8 (електронне видання)


У монографії системно розкрито та формалізовано специфіку взаємодії основних фундаментальних чинників прискорення зростання в економіці України у розрізі основних макросекторів економіки (реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньо-економічного) за сучасних волатильних умов розвитку світової і вітчизняної економіки, на базі яких з використанням розроблених комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури, та модельного інструментарію оперативного тестування ситуативних змін макросередовища здійснено оцінку трендів економічного зростання і виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на період до 2020 (2035) рр.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, фахівців у сфері економічного планування та прогнозування. Купити
-->