САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України : монографія / за наук. ред. Т.В. Голікової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 244 с.

ISBN 978-966-02-7424-2


У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на сутність феномену регіо-
нального економічного простору, запропоновані методичні підходи до виміру та моделюван-
ня процесів його формування. Обґрунтовано конкретний інструментарій формування еконо-
мічного простору держави в сучасних умовах з визначенням його властивостей, функцій та
елементів, що його утворюють. Стратегічне управління представлено як ефективний засіб
модернізації сучасного економічного простору, що орієнтує на підвищення конкурентоспро-
можності як держави, так і її регіонів. Розглянуто сукупність інструментів і методів щодо
покращення управління економічною конкуренцією, включаючи трансформацію і синхроніза-
цію структури адміністративно-територіального устрою держави з її економічним простором,
що об'єктивно змінюється у часі під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
Для фахівців у сфері просторово-економічного розвитку, вчених-економістів, працівників
державного апарату управління, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.Продано
-->