САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Консолідація державних фінансів України : кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Степанова О.В. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.О. Луніної ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – Електрон. дані. – К., 2017. – 344 с. ; 62 табл., 24 рис. –Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/288.pdf

ISBN 978-966-02-8389-3 (електронне видання)


Досліджено теоретико-методологічні засади консолідації державних фінансів України в умовах дії факторів фінансової нестабільності. Визначено економічний зміст процесів фіскальної консолідації та напрями побудови інституційного каркасу політи-ки консолідації. Обґрунтовано підходи до зменшення ризиків втрати доходів держави та удосконалення бюджетно-податкового стимулювання економічної діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання трансформації політики державної підтримки підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки та зменшення навантаження на державні фінанси; окреслено напрями реформування бюджетної політики у соціальній сфері (на прикладі охорони здоров'я та соціального захисту населення).
Проаналізовано проблемні аспекти процесів бюджетної децентралізації та визна-чено шляхи підвищення ефективності діяльності публічної влади різних рівнів як стра-тегічного напряму консолідації державних фінансів Україні.
Для спеціалістів з питань бюджетно-податкової політики, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

(натисніть для розгортання/згортання)


 Купити
-->