САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Подлесная В.Г. Логико-исторические основания формирования социально-экономических циклов : монография / Василиса Георгиевна Подлесная ; НАН Украины, ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». – К. , 2017. – 444 с.: табл., рис.

ISBN 978-966-02-8239-1


У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов`язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних і військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. У монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку XXI ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли в плановій і трансформаційній економіках.
Монографія призначена для науковців, аспірантів, фахівців у сфері економіки, студентів вищих навчальних закладів.
***
В монографии представлена концепция, раскрывающая логико-исторические основания формирования социально-экономических циклов и базирующаяся на исследовании взаимосвязанного влияния технико-технологических, хозяйственно-экономических, институциональных, социальных и военно-политических факторов на динамику общественного воспроизводства. Данная концепция определяет доминирующие формы циклического движения на всех исторических этапах развития общества. В логико-исторической последовательности проанализировано развитие научных теорий социально-экономической цикличности, обоснован циклический характер развития экономической теории. В монографии обоснованы новые формы социально-экономических циклов, порожденные усложнением социально-экономической динамики в ХХ – начале XXI в., в частности, военно-экономические циклы, циклы в плановой и трансформационной экономиках.
Монография предназначена для ученых, аспирантов, специалистов в области экономики, студентов высших учебных заведений.
Ціна: 70 грн
Продано
-->