САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 340 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-7425-9


У монографії представлені результати дослідження трансформації ціннісної системи суспільства та визначено її вплив на процеси модернізації. Представлено досвід модернізації українського суспільства, приклади проектів модернізації різних країн світу та можливості їх впровадження в Україні. Для активації створення цінностей, що властиві успішним модернізаційним проектам, авторами запропоновано цінності-медіатори. Проаналізовано різноманітні сторони модернізації, зокрема: потенціал економічних орієнтацій населення; ціннісні орієнтири виробничого сектора; соціальний капітал як один з ресурсів модернізації; механізми формування громадянської активності в Україні; бар'єри на шляху модернізації вищої освіти.
Монографія підготовлена в межах проекту "Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України" (№ держреєстрації 0112U002980).
Робота зацікавить вчених-фахівців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.Ціна: 45,00 грн, без ПДВ
Продано
-->