САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / відп. ред. – акад. НАН України В.М. Геєць; редколегія: В.М. Геєць (голова), А.А. Гриценко, В.В. Небрат, І.І. Бажал (відповідальний секретар) / НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 568 с.

ISBN 978-966-02-8705-1


Видання присвячене історії створення та діяльності головного академічного осеред-
ку розвитку економічних досліджень у незалежній Україні – ДУ "Інститут економіки
та прогнозування НАН України". У монографії розглядаються найголовніші моменти
у постановці та вирішенні теоретико-методологічних і науково-практичних проблем,
як вони поставали в ході трансформації суспільства та економіки України упродовж
першого двадцятиліття діяльності інституту, що відповідає початковому періоду фор-
мування держави, її економічної стратегії, системи державного управління, державних
фінансів, механізмів регулювання та, зрештою, моделі економічного розвитку. Окремі
розділи присвячені аналізу напрямів та результатів наукової діяльності установи;
представленню наукових шкіл, які сформовано в інституті; розкриттю внеску окремих
вчених у розвиток економічної науки; підготовці наукових кадрів та видавничій діяль-
ності Інституту економіки та прогнозування.
Книгу адресовано вченим-економістам, які займаються розробленням наукового
забезпечення економічних реформ та макропрогнозуванням, фахівцям у галузі теорії
та історії суспільних трансформацій, викладачам, аспірантам і студентам економічних
спеціальностей вищих закладів освіти, всім, хто цікавиться історією української науки
та її перспективами.Продано
-->