САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Новини Інституту

Результати дослідження вимушених переселенців в Україні було презентовано на круглому столі

Круглий стіл «Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування» пройшов 9 липня 2014 року в Інституті демографії і соціальних досліджень НАНУ. Співорганізатором також виступив Аналітичний центр «Нова соціальна та економічна політика». Коло учасників включало представників органів і структур, які надають чи прагнуть надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам з Криму та Донбасу: працівників міністерств і служб, міжнародних і українських громадських організацій, академічних вчених.

На круглому столі обговорювалися ключові проблеми тимчасових переселенців, які вимагають вирішення і державного реагування; наявний досвід надання відповідної допомоги; а також необхідні нормативно-правові зміни.

Учасники прийшли до консенсусу щодо загального переліку основних проблем переселенців. Неодноразово було  наголошено на необхідності запровадження реєстрації переселенців, радикальної дебюрократизації цього процесу, термінового законодавчого забезпечення надання допомоги і покращення координації між державними і неурядовими структурами.

Однією з перших виступила Ольга Миколаївна Балакірєва, завідуюча відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки і прогнозування НАНУ,  голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Презентація з назвою «Спектр проблем вимушених переселенців в Україні: швидка оцінка ситуації та потреб» представляла результати пілотажного емпіричного дослідження внутрішньо переміщених осіб.

Висновки базувалися передусім на даних трьох фокус-групових дискусій, проведених в місцях компактного проживання переселенців 5–7 липня 2014 року, а також доступних інтерв’ю і аналітиці. Виходячи з цього, узагальнено умови проживання переселенців, їхні нагальні потреби і потреби найближчого майбутнього. В кінці виступу О.М. Балакірєва висунула рекомендації щодо змін у законодавстві і державних програм, покликаних вирішити проблеми переселенців. Також вона підкреслила необхідність комплексного дослідження, адже визначення пріоритетів і кроків державної політики має базуватися на обґрунтованій і репрезентативній оцінці планів, намірів і потреб самих переселенців.

Сама презентація доступна за посиланням:

PDF     09_07_2014_RT_BON

Презентація   09_07_2014_RT_BON

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ

У кінці травня 2014 р. співробітники Інституту економіки та прогнозування НАН України зустрілися з відомим польським економістом, директором Центру трансформації, інтеграції та глобалізації економічних досліджень (Transformation Integration and Globalization Economic Research – TIGER) в Університеті ім. Леона Козьминського у Варшаві, колишнім заступником прем’єр-міністра і міністромфінансів Польщі Ґжеґожем Колодко. Пан Колодко розповів про перетворення, які здійснювалися в Польщі впродовж 25 постсоціалістичних років, відповів на запитання присутніх і презентував книгу «Куди йде світ: політична економія майбутнього».

Ознайомитися з основними тезами виступу Ґ. Колодка можна тут.

Виконання НДР

Публікуємо звіт про виконання науково-дослідної роботи “Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення”, виконану відділом фінансів реального сектора, керівник НДР – чл.-кор. НАН України А.І. Даниленко

Пропонуємо ознайомитися з новою науковою доповіддю співробітників нашого Інституту “Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки” за редакцією В.М.Гейця і Л.В.Шинкарук

У доповіді подано результати досліджень щодо можливих наслідків покращення торговельних режимів для національної економіки у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й торговельних конфліктів між Україною та РФ. Розкрито особливості реалізації в Україні інвестиційних проектів з країнами ЄС та країнами світу. Розглянуто варіанти співробітництва з РФ у авіабудівній і ракетно-космічній галузі, суднобудуванні та залізничному машинобудуванні. Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України.

Shynkaruk_Dopovid 2014

Вчена рада від 3 липня 2014 року

На черговому засіданні Вченої ради від 3 липня 2014 р. розглядалися результати виконання НДР відомчої тематики «Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток» (науковий керівник – завідуюча відділом економічного зростання та структурних змін в економіці – чл.-кор. НАН України Л. Шинкарук) (термін виконання: IV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р.) та «Еволюція концепцій економічного розвитку у вітчизняній економічній науці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст..)» (науковий керівник – завідуюча відділом економічної історії – д-р екон. наук В. Небрат) (термін виконання: IV кв. 2011 р. – ІІІ кв. 2014 р.), а також монографії за результатами виконання НДР. Ухвалено рішення про прийняття НДР відомчої тематики, монографії «Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток», «Концепції економічного розвитку у вітчизняній науці» рекомендовано до друку з урахуванням зауважень.

Члени Вченої ради також розглянули монографію О. Кудласевич «Розвиток теоретичних основ підприємництва в українській економічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» та наукову доповідь Д. Твердохлібової «Методологічні підходи та оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України», які рекомендовано до друку з урахуванням зауважень.

На Вченій раді також обговорювалися завдання та заходи щодо реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр., участь наукових відділів у конкурсах на отримання грантів від міжнародних, громадських організацій, благодійних фондів, виконанні господарських договорів і стан підготовки матеріалів до прогнозно-аналітичного бюлетеня розвитку економіки України, звіт про роботу журналу “Економіст” у 2013 р.

Розглянуто питання про обрання за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників: канд. екон. наук Т. Бурлай  – на посаду старшого наукового співробітника відділу економічної теорії за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; канд. екон. наук Я. Юрик – на посаду старшого наукового співробітника відділу соціально-економічних проблем праці за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; канд. екон. наук  Цибуляк В.Я. – на посаду старшого наукового співробітника відділу економіки і політики аграрних перетворень за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством», про подання клопотання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ст. наук. співр. відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків О. Дячуку за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», заслухані  та схвалені звіти стипендіатів Президента України Д. Дмитрука, О. Никифорук, С. Киризюка, О. Чорної та стипендіатів НАН України Є. Бублика, К. Січкаренка, О. Дячука за період 01.04.2014 р. – 01.09.2014 р.

Співробітники Інституту В. Грига, Л. Дідковська, В. Подлєсна висунуті кандидатами для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента України для молодих учених, а співробітники Інституту О. Кудласевич, П. Купчак, О. Чорна кандидатами для участі у конкурсі на здобуття стипендії НАН України для молодих учених.

Уточнена тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня д-ра екон. наук О. Никифорук та теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук Г. Яценко, А. Пельо, відраховано здобувача Інституту С. Палицю.

Наші нові видання

kn2014_5Засади модернізації виробничої інфраструктури України : кол. монографія / [Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Никифорук О.І. та ін.] ; ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 276 с., табл. – 56, рис.- 15.
ISBN 978-966-02-7192-0
Вартість 30,00 грн без ПДВ

Розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструктури як інтеграційного чинника продуктивних сил. Висвітлена особливість взаємного впливу модернізації виробничої інфраструктури та комплексного оновлення продуктивних сил країни як одного із засобів забезпечення сталого розвитку економіки країни на основі узгодження відтворювальних процесів у інфраструктурних секторах і суміжних з ними основних виробництвах. Визначені проблеми та напрями модернізації виробничої інфраструктури із виокремленням загальних тенденцій і специфічних обставин, які притаманні розглянутим інфраструктурним секторам. Сформульовано засади державної політики модернізації виробничої інфраструктури.
Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків.

 

Zibulyk1Цибуляк В.Я.
Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект : монографія / В.Я. Цибуляк; ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН Украї¬ни”. – К., 2014. – 272 с. : 25 табл., 34 рис.
ISBN 978-966-02-7253-8

Досліджено проблеми сільського розвитку, пов’язані з поступовим подоланням кризових явищ в економічному та суспільному житті. Розкрито сутність і складові інституційного середовища сільського розвитку, визначено взаємодію інститутів управління сільським розвитком, узагальнено методологічні засади сільського розвитку. Розглянуто тенденції формування сучасної інституційної системи сільського розвитку; визначено особливості його управління в сучасному інституційному середовищі; проаналізовано соціально-економічну результативність суспільних функцій села. Обґрунтовано пропозиції щодо інституціалізації системи управління сільським розвитком на основі формування громадських інститутів сталого розвитку села, інституційних змін в організації державного регулювання сільського розвитку, оцінювання рівня сприяння інституційного середовища в управлінні сільським розвитком.
Для науковців, фахівців регіонального і соціального розвитку, працівників державних органів влади та органів місцевого самоврядування, аспірантів, студентів і викладачів ВНЗ гуманітарного профілю.

 

kn2014_6Бойко А.В.
Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика / Аліна Василівна Бойко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 288 с. : табл.., рис.
ISBN 978–966–02–7264–4
Вартість 30,00 грн без ПДВ

У монографії фундаментально розкрито природу стійкості національної економіки у контексті внутрішніх і зовнішніх викликів й ризиків сучасності. Застосовуючи міждисциплінарний і комплексний підхід, системно обґрунтовано теоретико-методоло¬гічні положення та практичні рекомендації щодо формування стійкості економіки, що розвивається у глобальному просторі. Розроблено концептуальні засади забезпечення стійкості національної економіки, які враховують зовнішні чинники впливу на економічні процеси, детермінують її внутрішні фактори формування, а також включають механізми, інститути та стратегії управління.
Для вчених-фахівців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

 

Obl_KindzerskyEКіндзерський Ю.В.
Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю.В.Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. –536 с. табл., рис.
ISBN 978–966–02–7157–9

Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напрацьовані у світі підходи до формування промислової політики як засобу технологічної модернізації. Представлено еволюцію моделей політики на різних етапах суспільного прогресу. Виявлено протилежність тенденцій у розвитку промисловості світу та України і розкрито вади вітчизняної промислової політики, що зумовили деіндустріалізацію країни. З’ясовано інституційні обмеження модернізації, пов’язані з інститутами держави і власності. Показано можливості використання інститутів розвитку і державного замовлення в активізації структурно-технологічних змін у виробництві. Викладено основні положення стратегії розвитку української промисловості, обґрунтовано модель і заходи державної політики її реалізації.
Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

kn2014_1Юрчишин В. В.
Сучасні аграрні перетворення в Україні / Володимир Васильович Юрчишин ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ”. – К., 2013. – 424 с. : табл.

ISBN 978–966–02–6996–5                                     Вартість 32,00 грн без ПДВ

Викладено результати початкового етапу досліджень об’єктивно зумовлених аграрних перетворень в Україні після набуття нею суверенності. Увага акцентується на базових основах їхнього очікуваного успіху: реальному визнанні чільного місця у перетворювальних процесах ефективного вирішення селянського питання; чіткому визначенні мети, завдань, етапів і механізмів проведення реформ; всебічній відпрацьованості відповідної державної нормативно-правової бази; вмілому й достатньо відповідальному проведенню реформувань. Розглядаються науково-прикладні напрацювання з приводу аграрних перетворень, їхня виробничо-експериментальна перевірка і основи практичного втілення. Привернуто увагу до неоднозначного ставлення до очікуваних і здійснюваних аграрних перетворень різних політичних партій, керівників і спеціалістів сільського господарства.
Для науковців, фахівців агропродовольчої сфери, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.

 

kn2014_2

Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку : монографія / [Одотюк І.В., Саліхова О.Б., Мусіна Л.А. та ін.] ; за ред. д.е.н. Одотюка І.В. ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України” – К., 2013. – 392 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-6883-8                                      Вартість 30,00 грн без ПДВ

Узагальнено теоретичні і практичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу здійснення технологічної модернізації вітчизняної економіки. На основі комплексного аналізу виробничого, кадрового, інвестиційного та організаційного ресурсів запропоновано шляхи удосконалення державного стимулювання піднесення вітчизняної високотехнологічної індустрії.

Розрахована на фахівців у галузі економіки, державних і регіональних органів управління, науковців, викладачів, студентів.

 

kn2014_4 Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів : монографія / за ред. д-ра екон. наук проф. Л.І. Федулової ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2013. – 724 c. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-6998-9                                  Вартість 60,00 грн без ПДВ

Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних систем України в умовах євроінтеграційних викликів. Здійснено оцінювання стану формування економіко-технологічного потенціалу регіонів та визначено детермінанти його реалізації. Значну увагу приділено технологічній конкурентоспроможності та технологічній безпеці регіонів. Розроблено механізми активізації процесу формування сучасних регіональних інноваційних систем в Україні, серед яких фінансовий, організаційно-мережевий, механізм інвестиційного забезпечення. Запропоновано напрями реалізації сучасної парадигми регіональної інноваційної політики.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

19% респондентів зазначають про тіньовий доход

19% респондентів, або 23,5% серед економічно активного населення, зазначили, що мають тіньовий доход. А 38% повідомляють, що їхні знайомі або рідні отримують доход «у конверті»

Ці та інші результати всеукраїнського моніторингового опитування населення України за темою «Динаміка матеріального становища та соціально-економічних очікувань населення: березень 2014», що проводилося у співпраці відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка з 1 по 6 березня 2014 року в усіх областях України, АР Крим та м. Києві.

«Українська весна»: майже 60% населення України за запровадження жорсткої бюджетної економії

Пропонуємо ознайомитися з результатами моніторингу громадської думки населення «Українська весна», проведеного у співпраці відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, Центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка з 1 по 6 березня 2014 року в усіх областях України, АР Крим та м. Києві.

«Ukraine’s Experiences on Developing Trade And Trade Policy Relations with The European Union»

Пропонуємо ознайомитися із результатами дослідження науковців ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» «Ukraine’s Experiences on Developing Trade And Trade Policy Relations with The European Union», які було оприлюднено на міжнародному семінарі-конференції «Розвиток торговельних та торговельно-політичних відносин з Європейським Союзом. Досвід країн Вишеградської четвірки: висновки і уроки для східних партнерів» (Будапешт, 23–24 травня 2013 р.). Збірник матеріалів конференції побачив світ на початку 2014 р.

Наші нові видання

Knugu13_1

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І.Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В.Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О.Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с., табл., рис.

Висвітлено основні тенденції та чинники нестійкого розвитку внутрішнього ринку України в межах світового господарства. Показано, що його інерційний розвиток несе загрозу уповільнення економічного зростання України, обмежує її можливості протистояти негативним шокам зовнішньоекономічної кон’юнктури. Окреслено пріоритети державної політики щодо збільшення виробництва вітчизняної продукції, орієнтованої на задоволення потреб вітчизняного споживача.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

 

Knugu13_2

Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние и механизмы развития : монография / под. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Федуловой; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозирования.  – К. , 2013. – 328 с.

 Представлены результаты исследования состояния научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Российской Федерацией. Определены и обоснованы стратегические направления научно-технологического сотрудничества Украины и России в рамках реализации программных документов создания инновационного пространства стран СНГ. Разработана модель проектного инвестирования развития международного кластера на инновационной основе.

 Для научных работников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

obl_13_003

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : монография / [Артёмова Т.И., Гриценко А.А., Кричевская Т.А. и др.] ; под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А.Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. – C. 580: табл. 31, рис. 48.

В данной работе соотношение иерархии и сетей квалифицируется как основная структурно-организационная проблема ХХI века. Выявлено, что иерархия и сеть являются не разными самостоятельными и независимыми, а взаимопредполагающими и взаимозависимыми структурами, взаимосвязь которых исторически развивается и принимает различные формы в глобальном и локальных институциональных пространствах. На современном этапе это развитие связано с формированием информационно-сетевого общества и сетевого человека. Показано, что закономерности функционирования информационно-сетевого общества существенно отличаются от закономерностей индустриального общества, а развитие сетевого характера общественных связей не только открывает огромные перспективы, но и создаёт фундаментальные риски, ведёт к фрагментации и разложению человеческого общества и личности. Судьба человеческого общества будет зависеть от того, сможет ли оно иерархизировать сети, удержать общечеловеческие ценности в качестве господствующего приоритета и сформировать соответствующие институты, или же сеть без иерархии погрузит общество во всеобщий хаос.

Для специалистов в области экономики и общественных наук, преподавателей и студентов вузов экономического и социально-гуманитарного направления.

obl_13_001

Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе : монограф. / [Федулова Л.И., Шовкун И.А., Хаустов В.К. и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Федуловой; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. НАНУ – К., 2013. – 348 с., табл., рис.

Представлены результаты исследования вопросов состояния торгово-экономических отношений, научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Республикой Беларусь. Особое внимание уделено сотрудничеству между странами в направлении обеспечения инновационного развития экономики. Предложены организационно-экономические механизмы внедрения проектов инновационно-технологического взаимодействия, обоснованы механизмы повышения эффективности торгово-экономических отношений двух стран на инновационной основе.

Для научных работников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

 

obl_13_002

Небрат В.В.

 Еволюція теорії державних фінансів в Україні / Вікторія Василівна Небрат ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 584 с.

 Монографія присвячена історико-економічному дослідженню еволюції теорії державних фінансів в Україні. Розглянуто основні етапи, закономірності, особливості формування та розвитку наукових поглядів на податки, витрати держави, бюджет, державний кредит. Проаналізовані концептуальні джерела та суспільно-політичні детермінанти, що обумовили специфіку теоретичної побудови та практичної реалізації вітчизняної моделі фінансового забезпечення господарського розвитку. Представлений внесок українських учених у розроблення теорії державних фінансів у контексті наукового обґрунтування ринкових реформ, державної економічної політики та розвитку світової фінансової науки.

 Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться історією державних фінансів та фінансової думки.

-->