Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Виконання НДР

Фахівцями тимчасового творчого колективу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» було завершено виконання НДР «Рекапіталізація фінансового сектора економіки України  як передумова її модернізації», що розроблялася у рамках конкурсної тематики НАН України. Дослідження проблеми декапіталізації фінансового сектора в економіці України містить узагальненняпричин, форм, масштабів і наслідків декапіталізації фінансового сектора на сучасному етапі; оцінки потреб у рекапіталізації суб’єктів фінансового сектора для відновлення функціональної спроможності фінансових інститутів, пропозиції щодо рекапіталізації фінансового сектора (у розрізі банків і небанківських фінансових установ) з позицій необхідності посилення його ролі у фінансуванні модернізації національної економіки.

Економічний ефект від практичної реалізації результатів проведеного дослідження полягатиме у підвищенні ролі рекапіталізації суб’єктів фінансового сектора як передумови посилення його ролі в процесах модернізації економіки України в умовах зростання ризиків глобальної фінансової нестабільності та загострення внутрішніх економіко-політичних протиріч.

За період виконання НДР напрацьовано низку науково-практичних матеріалів для органів державної влади та управління, зокрема Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України та регуляторів фінансового сектора (Мінфіну, НКЦПФР, НКРРФП).

З основними матеріалами дослідження можна ознайомитись тут

Continue Reading

Виконання НДР

Відділ економіки і політики аграрних перетворень завершив науково-дослідну роботу «Формування державної політики сільського розвитку на основі адаптаційного потенціалу сільських громад» (керівник – д.е.н., проф., член-кор. НАН України Бородіна О.М.),яка виконувалась протягом IV кв. 2012 р. – IV кв. 2015 р. За підсумками виконаного дослідження отримано наукові результати, що полягають в обґрунтуванні основних засад формування політики сільського розвитку за методологічним підходом “знизу – вгору” (“від громади до держави”) на основі оцінювання готовності різних типів сільських громад до розробки і реалізації програм локального розвитку. В межах дослідження розкрито зміст поняття «сільська громада» як суб’єкта сільського розвитку, виокремлені ендогенні та екзогенні чинники становлення сільських громад; обґрунтовано концептуальні підходи до формування політики сільського розвитку як складової Стратегії розвитку сільського господарства і села на середньострокову перспективу. Удосконалено методологічні підходи до оцінювання адаптаційного потенціалу сільських громад: сформовано матрицю та процедури опитування громад з метою визначення рівня їх готовності до участі в місцевому розвитку, включено до поняття рушійних сил цього розвитку активи нематеріального характеру, запропоновано розраховувати Коефіцієнт соціальної взаємодії в громаді та ін. Розроблено науково-прикладні засади удосконалення державного регулювання аграрного сектору з урахуванням інтересів сільських громад (формалізація аграрного устрою загалом і сімейного фермерства зокрема, використання «ланцюгового» підходу до зміцнення економічних основ сільського розвитку тощо); обґрунтовані пріоритетні для України напрями підвищення ефективності систем життєзабезпечення на селі на засадах державно-приватного партнерства; розкрито загрози реалізації потенціалу периферійних сільських громад в процесі реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні та обґрунтовано шляхи їх подолання. З результатами дослідження можна ознайомитись тут  

Continue Reading

Виконання НДР

У ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» завершено виконання НДР «Монетарний механізм розвитку економіки України в умовах глобальної фінансової нестабільності».

Дослідженням охоплене широке коло питань, пов’язаних з домінантами і суперечностями монетарного розвитку малих трансформаційних сировинних економік в умовах глобальної фінансової нестабільності, чинниками і особливостями монетарного механізму економічної кризи в Україні, концептуалізацією та обґрунтуванням шляхів модернізації монетарного механізму економічного розвитку України у контексті викликів і ризиків, породжених глобальними фінансовими дисбалансами і підсилених внутрішніми протиріччями.

Отримані результати характеризуються теоретичною та практичною значимістю, доповнюють теорію і практику грошово-кредитного регулювання економіки, а також мають практичну цінність для реалізації завдань, пов’язаних із підвищенням впливу монетарних важелів на економічний розвиток України.

Економічний ефект від практичної реалізації наукових здобутків проведеного дослідження полягатиме у підвищенні ролі монетарного механізму відтворення економіки України у процесі її трансформації в умовах посилення ризиків глобальної фінансової нестабільності господарювання та загострення внутрішніх економічних протиріч.

У процесі роботи над виконанням НДР науковцями було підготовлено низку науково-аналітичних записок, висновків та пропозицій з актуальних питань підвищення ефективності використання монетарних важелів регулювання макро- і мікроекономіки.

З презентацією результатів дослідження можна ознайомитись тут

Continue Reading

Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі

Відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків презентує результати досліджень за темою  «Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі»

Роботу присвячено дослідженню впливу процесів лібералізації та протекціонізму у світовій торгівлі на структуру внутрішнього ринку та базових ринків економіки України. У роботі поглиблено теоретичні основи дослідження структури ринків і за результатами дослідження обґрунтовано ефективні механізми регулювання базових ринків реального сектору економіки України, що забезпечують використання переваг глобальної лібералізації на зовнішніх ринках та нівелювання ризиків лібералізації торговельних режимів на внутрішньому ринку. Науковий керівник теми – гол.н.с. з покладанням обов’язків зав. відділу, д.е.н., чл.-кор. НААН України Осташко Т.О., колектив авторів: пр.н.с., к.е.н. Венгер В.В., пр.н.с., к.е н. Лір В.Е., пр.н.с., к.е.н. Пустовойт О.В., ст.н.с., к.е.н. Гуменюк В.В., ст.н.с., к.е.н. Олефір В.К., ст.н.с., к.е.н. Кобута І.В., мол.н.с. Биконя О.С., мол.н.с. Лєнівова Г.В., мол.н.с. Олександренко Ю.А.

Continue Reading

Моніторинг факторів, що створюють ризики стійкості державних фінансів України

Науковцями відділу фінансів реального сектора (науковий керівник – д.е.н. Зимовець В.В.) у рамках виконання НДР «Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України» підготовлено науково-аналітичні матеріали «Моніторинг факторів, що створюють ризики стійкості державних фінансів України», де висловлено пропозиції, що спрямовані на пом’якшення кризових явищ у сфері державних фінансів і можуть використовуватись при опрацюванні конкретних заходів зі зміцнення стійкості державних фінансів. Матеріали направлено керівним та виконавчим органам України.

Моніторинг факторів що створюють ризики стійкості державних фінансів

Continue Reading

Модернізація регіонального і муніципального управління Росії та України

Відділ промислової політики завершив роботу над НДР конкурсної тематики «Модернізація регіонального і муніципального управління Росії та України». Узагальнено зарубіжний досвід формування та реалізації моделей управління регіонами, обґрунтовано інституціональні механізми забезпечення модернізації регіонального управління, визначено напрями децентралізації і деконцентрації владних повноважень органів місцевого самоврядування в умовах трансформаційних процесів в Україні, обґрунтовано аспекти координації політики щодо транскордонного співробітництва. Визначені перспективи розвитку та можливі шляхи модернізації регіонального та муніципального управління в сучасних умовах, що базуються на вітчизняному і зарубіжному досвіді, враховуючи інтеграційну складову вітчизняної економіки; обґрунтовані пропозиції і рекомендації щодо реформування територіальної організації влади, забезпечення дієвості та ефективності прийняття рішень в органах державного управління різних рівнів, модернізації національної системи регіонального і муніципального управління, що сприятиме гармонійному розвитку регіонів і муніципальних утворень та нарощуванню їх економічного потенціалу; визначені перспективи співпраці регіонів України із прикордонними регіонами суміжних держав.

Continue Reading

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

Відділ економічної теорії презентує результати досліджень за темою «Інституційні трансформації соціально-економічної системи України». Роботу  присвячено визначенню основних напрямів та механізмів   корекції інституційних трансформацій з метою удосконалення інституційної структури соціально-економічної системи України та підвищення  її здатності до збалансованого розвитку. Науковий керівник теми – чл-кор. НАН України Гриценко А.А., колектив авторів: гол.н.с., д.е.н. Малий І.Й., гол.н.с., д.е.н. Артьомова Т.І., пр.н.с., д.е.н. Яременко О.Л., пр.н.с., д.е.н. Мандибура В.О., пр.н.с., д.е.н. Унковська Т.Є., пр.н.с., к.е.н. Кричевська Т.О., ст.н.с., к.е.н. Корнівська В.О., ст.н.с., к.е.н. Мельник В.П., ст.н.с., к.е.н. Подлєсна В.Г., ст.н.с., к.е.н. Чорна О.Є., ст.н.с., к.е.н. Бурлай Т.В., н.с. Прозоров Ю.В., м.н.с., к.е.н. Данилова К.І., м.н.с., к.е.н. Дідківська Т.В.

«Інституційні трансформації соціально-економічної системи України»

Continue Reading

Дослідження перспективних напрямів забезпечення сталого розвитку України з використанням економіко-математичних модельних засобів

Сектор прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків закінчив роботу над науковим проектом «Економіко-математичні модельні засоби підтримки прийняття рішень для забезпечення принципів сталого розвитку України»; ІІ (V) етап: «Дослідження перспективних напрямів забезпечення сталого розвитку України з використанням економіко-математичних модельних засобів» (науковий керівник теми – завідувач сектора, канд. екон. наук Подолець Р.З.).

Уперше в Україні авторський колектив провів факторний сценарний аналіз наслідків реалізації політики сталого розвитку енергетики країни в довгостроковій перспективі з використанням комплексу спеціалізованих модельних засобів, що дозволило визначити вклад (пріоритетність) окремих політик (заходів) для досягнення заданих критеріїв сталості розвитку енергетики, зокрема, відповідно до міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, підвищення енергоефективності, скорочення викидів парникових газів тощо, а також кількісно оцінити інвестиційні потреби, можливі економічні втрати за категоріями споживачів енергетичних ресурсів на окремих етапах економічного розвитку та шляхи попередження або компенсації таких втрат.

Удосконалено комплексний модельний інструментарій, що складається з лінійної оптимізаційної моделі енергетичної системи (TIMES-Україна) та обчислювальної моделі загальної рівноваги з розширеним енергетичним блоком (ОМЗР+Е) у частині структурної інтеграції модельних засобів, сезонних характеристик та горизонту прогнозування, умов і обмежень розвитку енергетичного сектора України до 2050 р., розширенні множини параметрів, що використовуються в ітераційному процесі обміну даними між моделями. Удосконалення модельного інструментарію забезпечує можливість його використання як системи підтримки прийняття рішень для урахування критеріїв сталого розвитку в процесі державного управління та стратегічного планування розвитку енергетики України (при розробленні (актуалізації) галузевих програмних документів), що за рівнем науково-технічної розробки не має аналогів в Україні.

Отримали подальший розвиток методичні підходи до комплексного використання економіко-математичних моделей різних класів для прогнозування та оцінки наслідків впровадження політики сталого енергетичного розвитку шляхом реалізації підходу "слабкої інтеграції" моделей (softlinking) через проведення процедури ітераційних розрахунків. Запропонований алгоритм передбачає додаткову процедуру верифікації та калібрування даних, отриманих після кожної ітерації модельних розрахунків, що проводиться до досягнення визначеного рівня відхилення між уніфікованими результуючими змінними моделей.

Continue Reading

Еволюція концепцій економічного розвитку у вітчизняній економічній науці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)

Відділ економічної історії завершив роботу над плановою науково-дослідною роботою «Еволюція концепцій економічного розвитку у вітчизняній економічній науці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)». Науковий керівник теми – д.е.н. Небрат В.В.; колектив авторів: д.е.н. Супрун Н.А., д.н.д.у. Петроє О.М., к.е.н. Кудласевич О.М., к.е.н. Горін Н.О., к.е.н. Гордіца К.А., к.е.н. Дідківська Л.В., к.е.н. Сливка Т.О., к.е.н. Корніяка О.В., к.е.н. Чистякова С.В., к.е.н. Боднарчук Т.Л. Науковим результатом є загальна концепція еволюції теоретичних поглядів на проблему економічного розвитку у вітчизняній науці, що розкриває парадигмальні зміни у трактуванні змісту і механізмів економічного розвитку (перехід від екзогенно-трансформаційних моделей до ендогенно-макрорегульованих, а пізніше – до моделі самопідтримуючого цивілізаційного розвитку). Визначено етапи становлення у вітчизняній науці екологічної парадигми природокористування; узагальнено основні тенденції розвитку поглядів на місце людини та роль соціальних чинників у економічному розвитку суспільства; виокремлено характерні риси та основні етапи еволюції концепцій науково-технологічного розвитку України; запропоновано принципи протекціоністської політики як чинника господарського поступу; здійснено ретроспективне узагальнення процесу становлення макроекономічного прогнозування та моделювання як напряму економічної науки; визначено актуальні положення щодо теоретичного обґрунтування структурних трансформацій економіки на різних етапах вітчизняної історії та роль інституційних чинників економічного розвитку. Практичним результатом є підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності регуляторних механізмів політики економічного розвитку, рекомендації щодо розбудови демократично-правових механізмів управління національним господарством, зокрема розвитку системи соціального діалогу та інституціоналізації корпоративної соціальної відповідальності. Розроблено та надіслано органам державної влади 18 доповідних записок та інших науково-аналітичних матеріалів; співробітники відділу взяли участь у розробленні Національної стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу; проведено круглий стіл з участю представників Мережі Глобального договору ООН в Україні, органів державної влади, громадських організацій та вищих навчальних закладів „Аналіз економічної ефективності заходів КСВ: нові методичні підходи”. За матеріалами НДР подано до друку колективну монографію за редакцією д.е.н. Небрат В.В. «Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку». У книзі представлені наукові результати дослідження історії вітчизняної економічної думки XIX – початку XXI ст. у взаємозв’язку з господарською практикою та розвитком світової економічної науки; розкрито еволюцію теоретичних поглядів на джерела, соціально-економічні механізми та пріоритети економічного розвитку під впливом технологічного прогресу, екологічних обмежень, соціокультурних детермінант, ідеологічних та політичних імперативів, екзогенних викликів; представлено низку оригінальних концепцій українських вчених.

Презентація теми

Continue Reading

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Відділ форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі закінчив роботу над плановою науково-дослідною роботою “Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки” (науковий керівник теми – зав. відділу д.е.н. Шубравська О.В.). Протягом періоду виконання науково-дослідної роботи відділом, відповідно до програми досліджень і річних робочих планів НДР, були здійснені такі найважливіші наукові розробки і отримані нові наукові результати: вперше: розроблені методичні рекомендації щодо визначення рівня концентрації сільськогосподарського виробництва, для чого використовується показник обсягу товарної продукції (виторгу) агровиробників. Пропонуються конкретні розміри такого виторгу, які дозволяють поділити всіх суб’єктів аграрного ринку на чотири групи з різним рівнем концентрації виробництва: мікро-, малі, середні та великі агровиробники. Здійснена оцінка впливу концентрації аграрного виробництва на його прибутковість; доведено, що сучасні процеси концентрації в аграрній сфері проходять шляхом розшарування агровиробників, тобто зростає кількість малих і великих підприємств і зменшується чисельність підприємств середніх розмірів; запропонована система методичних положень і проведені розрахунки розмірів, структури та динаміки аграрного сегмента національного багатства, зокрема, розроблені авторські методики оцінки природних, людських і матеріальних ресурсів, що задіяні в агровиробництві. На цій основі розраховані інтегральні показники ресурсоозброєності та ресурсовіддачі в агросфері; розроблена концептуальна модель економічно сталої агробіосистеми, встановлені її основні характеристики (додатна динаміка й низька коливність обсягів виробництва, раціональне поєднання рослинництва і тваринництва, оптимальні сівозміни, регіональна спеціалізація, диверсифікація видів економічної діяльності на селі, зростання питомого випуску продукції й частки органічного землеробства, використання природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій тощо), запропоновані відповідні їм показники та обґрунтовані їх орієнтовні значення, досягнення яких свідчитиме про підвищення рівня сталості системи; оцінено поточний стан розвитку вітчизняного агропродовольчого виробництва з позиції його економічної сталості на основі порівняння з відповідними нормативними значеннями та параметрами функціонування агропродовольчих систем розвинених країн з подібними до українських природно-кліматичними умовами. Встановлена невідповідність наявного ресурсного забезпечення вітчизняного сільгоспвиробництва та параметрів його поточного розвитку вимогам економічної сталості; здійснено системний аналіз світової законодавчої практики інституалізації багатофункціональності сільського господарства шляхом винесення цього поняття на найвищій рівень ієрархічних норм – на рівень закону як інструменту досягнення сталого (самовідтворюючого, самовідновлюваного) розвитку галузі з правовим статусом основи функціонування сільськогосподарської системи; виокремлено основні індикатори поширених у країнах ЄС методик оцінювання багатофункціональності сільськогосподарської галузі, що характеризують економічні, соціальні та екологічні аспекти її розвитку. На їхній основі доведена невідповідність вітчизняного сільського господарства вимогам концепції багатофункціональності за екологічними і соціальними індикаторами; систематизовано негативні наслідки, зрушення та інституціональні розриви, що виникли у системі ресурсозабезпечення переробно-харчових підприємств агропродовольчого комплексу внаслідок руйнації планово-директивної моделі економіки та під впливом фінансово-економічної кризи й поширення глобалізації, та обґрунтовано комплекс передумов і принципів, врахування яких сприятиме ефективному функціонуванню галузі, встановлено необхідність запровадження тривалих договірних економічних відносин з основними постачальниками виробничих ресурсів; на основі системного математично-статистичного аналізу тенденцій розвитку аграрного сектора розроблено комплекс економіко-математичних моделей для оцінювання аграрних страхових ризиків та оптимізації розподілу посівних площ за регіонами з урахуванням прогнозованої урожайності та оцінювання основних параметрів страхового ризику, що дозволяє підвищити ефективність та надійність оцінювання страхових ризиків і можливих втрат урожаю сільгоспвиробників.

Презентація теми Агропродовольчий розвиток у контексті забезпечення продовольчої безпеки

Continue Reading