САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Наукові доповіді (статична)

This post is also available in: English

 

Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного роз­витку : наукова доповідь / О.П. Шестаковський, Є.В. Білоус ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2015. – 36 с.

ISBN 978–966–02–7515–7

У доповіді розглядаються фундаментальні виміри культури суспільства (відповідно до підходу Г. Хофстеде) у їхньому зв’язку з показниками соці­ально-економічного і політичного розвитку. Обґрунтовано необхідність стратегії цілеспрямованої трансформації цінностей українського суспільства, розрахованої на кілька десятиліть.

Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться джерелами суспільного розвитку України.

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця;  чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка, чл.-кор. НААН України,  д-ра екон. наук Т.О.Осташко ; НАН України,  ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2015. – 104. с.

ISBN 978-966-02-7510-2

У доповіді представлені результати комплексного дослідження проблем імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, насамперед, її економічної частини – поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Рекомендації щодо імплементації положень Угоди базуються на аналізі досвіду впровадження структурних реформ країнами Центральної та Східної Європи протягом періоду набуття ними членства в ЄС.

Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

Твердохлібова Д.В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України : наук. доповідь / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К. , 2014. – 110 с.

ISBN 978-966-02-7427-3

У науковій доповіді викладено методичні засади оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України, що ґрунтуються на податковому обліку господарських операцій, пов’язаних із залученням, обслуговуванням, використанням і поверненням таких запозичень. За 2006 р. – II кв. 2014 р. розраховано квартальні оцінки впливу на доходи бюджету України операцій із залучення, обслуговування і повернення зовнішніх корпоративних запозичень та операцій з імпорту товарів, оплачуваних за рахунок коштів цих запозичень. З цією метою використано дані офіційної статистики та дані, обчислені на її основі шляхом побудови і розв’язання чотирьох задач лінійного програмування.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 102 с.

ISBN 978-966-02-7245-3

У доповіді обґрунтовано та оцінено наслідки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для економіки України. Розкриваються перспективи та аналізуються ризики для окремих галузей, товарних, фінансових ринків, ринку державних закупівель і ринку праці.

Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. академіка НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л.В.Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. –К., 2014. – 92 с., табл., рис.

ISBN 978-966-02-7191-3

У доповіді подано результати досліджень щодо можливих наслідків покращення торговельних режимів для національної економіки у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й торговельних конфліктів між Україною та РФ. Розкрито особливості реалізації в Україні інвестиційних проектів з країнами ЄС та країнами світу. Розглянуто варіанти співробітництва з РФ у авіабудівній іракетно-космічній галузі суднобудуванні та залізничному машинобудуванні.

Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, а також широкого кола читачів, якіцікавляться питаннями економічного розвитку України.

Integration Possibilities for Ukraine: Perspectives and Consequences (eng)

Фінансовий механізм забезпечення розвитку реального сектора України : науково-аналітична доповідь / за ред. А.І.Даниленка ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 92 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-7193-7

Викладено результати досліджень, що висвітлюють основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку; обґрунтовано необхідність переходу до моделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів. Особливу увагу приділено оцінці впливу кризи на фінанси підприємств; фінансовим важелям та інструментам забезпечення стабілізації і розвитку реального сектора, податковим та кредитним факторам зміцнення фінансів підприємств; амортизаційній політиці; питанням формування, використання та відтворення капіталу; проблемам приватизації та управління державними корпоративними правами; напрямам фінансового планування та внутрішнього контролю в контексті забезпечення процесів оздоровлення фінансів підприємств.

Для працівників органів виконавчої влади, науковців, викладачів і студентів, а також широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями стійкості фінансів реального сектора економіки.

Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України : наук. доп. / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк та ін.]; за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.”. – К., 2013. – 248 с. : табл., рис.

ISBN 978–966–02–6881–4

У представленій доповіді досліджено комплекс проблем зайнятості та безробіття в світі та Україні. На основі вивчення практичного досвіду США, Євросоюзу, України та інших країн дано цілісне уявлення про новітні тенденції регулювання зайнятості населення, окреслено перспективи розвитку сфери зайнятості та ринку праці в Україні. Практичні рекомендації та конкретні заходи, запропоновані авторами, сприятимуть удосконаленню політики зайнятості в Україні.

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів і усіх, кого цікавлять проблеми глобального і національного ринку праці.

Ризики і загрози безпеці секторa державних фінансів України : аналітична доповідь / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 56 с. : табл., рис.

В аналітичній доповіді досліджуються теоретичні аспекти ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектора державних фінансів. На основі систематизації існуючих теоретико-методологічних підходів обґрунтовується принципово нова концептуальна модель ідентифікації ризиків такій безпеці у сучасних умовах, яка передбачає диференціацію ризиків на довгострокові та поточні, а також враховує вплив стану фінансових ринків на рівень такої безпеки. На основі математичної моделі розробляється формалізований підхід до оцінки ризиків безпеці сектора державних фінансів. Акцентується увага на загрозливих тенденціях зростання боргової залежності держави та пов’язаних із цим ризиках безпеці сектора державних фінансів України. Досліджуються особливості розвитку світової економіки на сучасному етапі та визначаються зовнішні загрози безпеці сектора державних фінансів України. На основі розробленої концептуальної моделі визначаються внутрішні загрози безпеці сектора державних фінансів України та оцінюється їхній вплив на ризики недоотримання державних доходів і зростання державних витрат. Досліджується вплив стану фінансів реального сектора на рівень безпеки сектора державних фінансів України. Визначаються основні ризики безпеці сектора державних фінансів України на сучасному етапі та пропонуються конкретні заходи практичної політики щодо їхньої мінімізації.

Для науковців, викладачів і студентів, працівників органів виконавчої влади, а також широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями стійкості державних фінансів.

Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України : науково-аналітична доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НАНУ А.І.Даниленка, д-ра екон. наук. Л.В.Дейнеко, д-ра екон. наук. В.О.Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 70 с.

ISBN 978–966–02–6732–9

У доповіді розкривається зміст основних напрямів і заходів державної політики, спроможних забезпечити динамічне зростання внутрішнього ринку України.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною : наук. доп. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААНУ Т.О. Осташко, д-ра екон. наук В.О. Точиліна ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.” – К., 2013. – 98 с.

ISBN 978-966-02-6945-3

У доповіді розкриваються перспективи та аналізуються ризики від імплементації положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, спрямованих на досягнення мети поступової економічної інтеграції України в ЄС.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку : наук.-аналіт. доп. / [Л.І.Федулова, І.В.Скорнякова, І.А.Шовкун та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 132 с.

ISBN 978–966–02–6480–9

У науково-аналітичній доповіді розглянуто концептуальні засади розвитку регіональних інноваційних систем (РІС) та обґрунтована їхня роль у соціально-економічному розвитку; наведено результати системного аналізу складових інноваційних систем у розрізі регіонів України та здійснено оцінку їхнього інвестиційно-фінансового забезпечення; виявлено та проаналізовано проблеми формування РІС в умовах глобальних викликів. Запропоновано механізми та комплекс організаційно-економічних заходів щодо активізації організаційного ресурсу держави і бізнесу у контексті реалізації стратегії інноваційного розвитку регіонів.

Для науковців, державних службовців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ануфрієва К.В. Трансформація зовнішньоборгової моделі розвитку банків України: передумови та наслідки: науково-аналітична доповідь / К.В.Ануфрієва, Н.М.Шелудько ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012. – 148 с.

ISBN 978-966-02-6673-5

У доповіді розглядаються питання стосовно трансформації зовнішньоборгової моделі розвитку банків України та її наслідків для економіки України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Науково-аналітичну доповідь підготовлено у рамках НДР відділу грошово-кредитних відносин “Структурно-функціональні деформації банківської системи України та її розвиток у посткризовий період” (номер держреєстрації 0110U000309), яка фінансувалась з держбюджету України.

Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Л.В.Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2012. – 152 с., табл., рис.

ISBN 978–966–02–6671–1

У доповіді розглядаються основні світогосподарські диспропорції, їхній вплив на стан національної економіки у контексті нової господарської парадигми світу (посилення глобалізаційних процесів) та напрями формування відповідної політики економічного зростання України.

Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України.

Наукову доповідь підготовлено у рамках НДР «Світогосподарська диспропорційність та політика економічного зростання в Україні».

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О.М.Бородіна, В.М.Геєць, А.О.Гуторов та ін.] ; за ред. В.М.Гейця, О.М.Бородіної, І.В.Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с. – ISBN 978–966–02–6374–1

Викладено авторську оцінку передумов, чинників і особливостей формування нинішньої моделі вітчизняного аграрного сектора в процесі ринкового трансформування національного господарства, висвітлено специфіку його організаційної структури, механізму функціонування, тенденцій розвитку. Розкрито причини і наслідки деформацій в аграрному і сільському розвиткові. Обґрунтовано необхідність відновлення багатофункціонального характеру українського сільського господарства, сутність і шляхи соціоекономічної модернізації аграрного сектора.

Для науковців, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та аграрного профілів.

Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки та майбутнє : наук. доп. / Валентина Іванівна Гаркавенко ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 108 с. : табл., рис.

Комплексно та з використанням різних інструментів досліджується вплив іноземного капіталу, залученого банківським сектором України на показники діяльності та ситуацію як у цьому секторі, так і фінансового ринку країни загалом. Особлива увага приділяється поведінці банків з іноземним капіталом та інолземним кредиторам в умовах кризи та їхнього впливу на стабільність банківського сектора України. Зроблено висновки щодо лібералізації рахунку операцій із капталом на економіку України.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладаів ВНЗ, аспірантів, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями впливу іноземного капіталу на економіку країни.

Подолець Р.З. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі “TIMES-Україна” : наук. доп. / Р.З.Подолець, О.А.Дячук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 150 с.

На базі вивчення та узагальнення світового досвіду з формування і функціонування систем стратегічного планування в ПЕК у науковій доповіді запропоновано комплекс методичних підходів та організаційних рішень для створення в Україні цілісної системи аналізу, моделювання та прогнозування розвитку енергетики. Визначено вимоги до інформаційного, організаційного та кадрового забезпечення такої системи. З використанням економіко-математичної моделі “TIMES-Україна” проведено комплексні науково обґрунтовані розрахунки прогнозного енергетичного балансу України за базовим сценарієм енергозабезпечення.

Доповідь є результатом наукових досліджень, виконаних співробітниками сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Федулова Л.І., Андрощук Г.О., Хаустов В.К. Інтелектуальна власність в національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Любов Іванівна Федулова, Геннадій Олександрович Андрощук, Володимир Кирилович Хаустов ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 216 с. : табл., рис.

У науково-аналітичній доповіді виявлено та охарактеризовано сутність глобальних тенденцій у сфері інтелектуальної власності. Визначено тенденції створення та використання об’єктів промислової власності в Україні. Здійснено оцінку системи управління інтелектуальною власністю на макро- та регіональному рівні і виявлено та обґрунтовано тенденції її розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду. Запропоновано комплекс методичних та організаційних заходів щодо посилення впливу держави на забезпечення ролі інтелектуальної власності як складової національної інноваційної системи.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Антонов С.М., Шишков С.Є., Шелудько Н.М. Фондові біржі в Україні: від становлення до ефективності : Науково-аналітична доповідь / Сергій Михайлович Антонов, Станіслав Євгенійович Шишков, Наталія Михайлівна Шелудько ; за ред. Н.М.Шелудько ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України; АУФТ. – К., 2009. – 56 с. : табл., рис.

Розглядаються ключові проблеми сучасного стану функціонування вітчизняних фондових бірж. Визначено напрями подальшого розвитку фондових бірж в Україні з урахуванням загальноекономічних тенденцій і глобальних факторів. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування біржового сегмента фондового ринку України.

Для науковців, державних службовців, фахівців фондового ринку, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення : Науково-аналітична доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України ; Ін-т демограф. та соц. дослід. НАН України. – К., 2009. – 160 с. : табл., рис.

У науково-аналітичній доповіді розглянуті питання, що стосуються розгортання фінансово-економічної кризи в Україні з вересня 2008 року (банківська система та грошово-кредитний ринок, податково-бюджетна сфера та ін.) та можливі антикризові заходи у сферах, що найбільше постраждали від впливу цієї кризи. Надано уточнені прогнози щодо розвитку економіки України у 2009 р.

Доповідь може бути використана відповідними органами державної влади з метою опрацювання заходів щодо виходу з економічної кризи в Україні.

Проблеми та напрями захисту внутрішнього ринку: Наукова доповідь / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, д-ра екон. наук В.О.Точиліна; д-ра екон. наук Т.О.Осташко; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – 102 с.

Показано, що розвиток внутрішнього ринку в умовах членства в СОТ стає вагомим чинником економічного зростання. Зосередившись на розбудові внутрішнього ринку, економічна політика України отримує реальну можливість надати своїй економіці системності, синергії та соціально орієнтованого характеру, одночасно визначивши перспективи інтеграції у світовий економічний простір та ефективне співвідношення обсягів внутрішнього ринку і зовнішньої торгівлі.

Доповідь є результатом наукових досліджень, виконаних відділами секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків та економічного зростання та структури змін в економіці ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні: Наукова доповідь / Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – 272 с.

Розкрито процес формування монетарного режиму інфляційного таргетування під дією теоретико-методологічних, внутрішньо-інституційних і міжнародних чинників, його поширення, інституціоналізації та модифікації. Проаналізовано передумови запровадження та умови ефективності. Показано генезис сучасного операційного механізму інфляційного таргетування та механізмів комунікації і підзвітності.

Систематизовано зарубіжний досвід таргетування інфляції: проаналізовано загальні процеси його поширення, а також передумови та особливості реалізації в окремих розвинених ринкових економіках і ринкових економіках, що формуються. Виявлено особливості стратегій переходу до інфляційного таргетування та роль обмінного курсу в умовах функціонування цього монетарного режиму. Узагальнено існуючі дослідження щодо макроекономічних наслідків таргетування інфляції. Запропоновано авторський погляд на можливі вектори його еволюції та появу нових монетарних режимів. Показано мотивації та напрями вдосконалення монетарного режиму в Україні.

Капіталізація економіки України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, д-ра екон. наук А.А.Гриценка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 220 с.

Розкрито зміст, основні форми та кількісні характеристики капіталізації економіки України. Капіталізація трактується як складний багаторівневий процес, що охоплює всю економіку та проявляється в різноманітних формах залежно від того, на якому рівні, в якій сфері та за допомогою яких механізмів вона відбувається. Проаналізовано структуру національного капіталу (речовий, людський, природний, фінансовий) і на цій основі визначено потенціал капіталізації економіки України.

Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: Наукова доповідь / За ред. акад. УААН В.М.Трегобчука, чл.-кор. УААН Б.Й.Пасхавера. – К.: Інт-т екон. та прогнозув., 2007. – 260 с.

Розкрито сутність, фактори і кількісні характеристики конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на світовому і вітчизняному продовольчих ринках. Запропоновані шляхи удосконалення механізмів фінансового забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільського господарства і харчової промисловості, стимулювання експортної діяльності, розвитку організованого ринку сільськогосподарської сировини і продовольчих товарів. Показано роль земельної реформи у формуванні конкурентного середовища в агросфері. Доведена необхідність соціально-економічного розвитку сільських територій як складової формування конкурентоспроможності агросфери.

Гриценко А.А., Кричевська Т.О. Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні / Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2006. – 144 с.

Досліджено генезис інституту і cформульовано методологічні основи побудови середньострокової монетарної стратегії, що пояснює суспільству цілі і поведінку центрального банку щодо їх досягнення. Узагальнено міжнародний досвід запровадження монетарних стратегій стосовно визначення цілей, механізмів реалізації монетарної влади, врахування особливостей розвитку національних економік, характеристик монетарних устроїв, ієрархії кількісних параметрів монетарної політики, способів комунікації центрального банку з суспільством. Обґрунтовано необхідність та основні положення середньострокової монетарної стратегії України на 2007–2009 роки. На основі аналізу монетарних та інституційних процесів запропоновано кількісні середньострокові орієнтири та способи розв’язання суперечностей щодо ієрархії параметрів монетарної політики Національного банку України, шляхи удосконалення інструментів комунікації НБУ з громадськістю.

Конкурентоспроможність української економіки / За ред. д-ра екон. наук Б.Є.Кваснюка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006. – 96 c.

Узагальнені теоретичні засади та сучасні погляди на конкуренцію як рушійну силу економічного розвитку, технологічного прориву в майбутнє, відображено реальний стан конкурентоспроможності України, проаналізовані внутрішні й зовнішні чинники, що формують об’єктивні передумови виведення економіки на вищий щабель соціально-економічної зрілості, поступового формування інформаційно-індустріального суспільства. На основі даних Національних рахунків і Міжгалузевого балансу України проаналізовано макроекономічний зріз конкуренції, а також представлено мікроекономічні оцінки конкуренції на товарних ринках. Розглянуто проблеми регулювання природних монополій, монополістичного прибутку, вилучення в бюджет земельної та гірничої ренти, подолання тіньових процедур ухилення в оподаткуванні прибутку. Вироблено методику розрахунків норми валового та чистого прибутку по економіці в цілому. Запропоновано заходи державної політики, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.

Осташко Т.О. Структурно-інституційний аналіз аграрного ринку. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006. − 56 с.

У науковій доповіді обґрунтовано методологічні засади і методичні підходи до аналізу результативності аграрного ринку. В доповіді розвивається методологія аналізу галузевих ринкових структур за рахунок поглибленого дослідження інституційних чинників. Запропоновано методику структурно-інституційного аналізу ринку, досліджено структуру і оцінено результативність аграрного ринку за цією методикою. Досліджено чинники вертикальної інтеграції на аграрному ринку і напрямки структурних змін в умовах набуття Україною членства у СОТ.

Наукова доповідь призначена для спеціалістів законодавчих і виконавчих органів влади, відповідальних за розробку і впровадження аграрної політики в Україні, науковців, викладачів і аналітиків.

Економіка знань та її перспективи для України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2005. – 168 с.

Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань та обґрунтовано фактори, що сприяють можливості її реалізації в Україні. З позицій вивчення досвіду зарубіжних країн, що обрали шлях формування знаннєвої економіки, висвітлено індикатори та показники оцінки результативності такої економіки. Проаналізовано сфери інформаційно-комунікаційних технологій та високоінтелектуальних послуг, освіти і науки, трансферу технологій та інтеграційних процесів у науковій та освітній діяльності, що є складовою економіки знань. Виходячи із наявного освітнього та науково-технічного потенціалу, запропоновано заходи державної політики, що сприятимуть ефективності економічних перетворень та становленню національної інноваційної системи України як основи інституційного забезпечення економіки знань.

Галузеві ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку / За ред. д-ра екон. наук Точиліна В.О. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2004. – 77 с.

Доповідь присвячена актуальній проблемі прискореного розвитку внутрішніх ринків як альтернативі відкритості економічних систем в країнах, що розвиваються. Розроблена система показників, які характеризують внутрішню і зовнішню орієнтацію національної економіки на різних стадіях її відтворення. У доповіді є цілий ряд науково обґрунтованих висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення галузевих ринків, державної регуляторної політики щодо подальшого розвитку зазначених секторів економіки, показані переваги і ризики щодо вступу України до СОТ.

Робота носить комплексний і системний характер. Розглянуто проблеми розвитку внутрішніх ринків продовольства, енергоресурсів, металопродукції, машинобудування та послуг, тобто досліджено всі базові галузі економіки. Вона стане в пригоді як науковій громадськості, так і міністерствам і відомствам, які розробляють нормативні документи з державного управління розвитком ринків і програми розвитку реальних секторів економіки.

Стратегія фінансової політики держави у перехідній економіці / За ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2004. – 116 с.

У науковій доповіді досліджено фактори, що впливають на рівень державних видатків, обґрунтовано інституційні умови підвищення їх прозорості та ефективності в Україні. Проаналізовано роль фондового ринку як сфери залучення фінансових ресурсів в економіку України, структуру фінансування інвестицій в основний капітал, визначено стратегічні джерела фінансових ресурсів розвитку підприємств та умови їх залучення шляхом випуску та розміщення корпоративних цінних паперів. Узагальнено теоретичні засади та проаналізовано практичний досвід регулювання міждержавного руху капіталів у країнах світу. Запропоновано шляхи підвищення ефективності регулювання потоків іноземного капіталу в Україні.

Доповідь буде корисною для працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.

Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 76 с.

Зроблено оцінки зв’язку національної економіки зі світової точки зору ймовірності розгортання кризи в Україні. Узагальнено симптоми кризових явищ у світовому соціально-економічному розвитку та виділено основні підходи до антикризового регулювання економіки. Розглянуто основні напрямки політики протидії негативним явищам економічного розвитку та запропоновано заходи щодо запобігання впливу кризових явищ світової економіки на Україну.

Для науковців, працівників державного апарату управління, аспірантів та студентів старших курсів економічних спеціальностей вищих учбових закладів.

Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році / За ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 96 с.

Досліджено причини зниження рівня бюджетних надходжень в Україні у 1997–2002 рр., подано пропозиції щодо подолання негативної динаміки надходжень від ПДВ. Оцінено наслідки реалізації можливих варіантів реформування системи оподаткування доходів фізичних осіб. Обґрунтовано необхідність прийняття бюджетів України лише у контексті довгострокової стратегії управління державним боргом. Проаналізовано політику державних запозичень та її наслідки для витратної частини державного бюджету. Доведено, що першочергова увага має приділятися формуванню профіцитних бюджетів, встановленню критеріїв боргової безпеки, використанню частини доходів від приватизації на виконання боргових зобов’язань, диверсифікації джерел зовнішнього кредитування тощо.

Для працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.

Держава та економічне зростання (Концепція державного регулювання відтворювальних процесів економіки України) / За ред. д.е.н. Кваснюка Б.Є. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 96 с.

Концепція відображає результати багаторічних наукових досліджень стану та перспектив відтворення суспільного продукту, переходу України на траєкторію економічного зростання. В ній представлено узагальнені рекомендації щодо посилення ролі держави в трансформаційних процесах, впровадження інноваційної моделі розвитку, антимонопольного регулювання, удосконалення промислової політики, поліпшення стану домашніх господарств, розвитку інвестиційного потенціалу розширеного відтворення та економічного зростання.

Концепцію і кількісні аналітичні параметри побудовано на базі національних рахунків та міжгалузевого балансу України. Розрахунки та висновки виконані на основі т сучасних наукових методів, деякі з яких мають піонерний характер, розкривають нові обрії для дослідження та розроблення важливих аспектів державного регулювання.

Концепція розвитку національного кооперативного руху / Кер. авт. кол. акад. НАН України В.М.Геєць. – К.: Укоопспілка, 2000. – 80 с.

Викладені історичні та соціально-економічні засади кооперації, економічні засади та стратегія її розвитку. Визначено зв’язки держави і кооперації, пріоритети і перспективи кооперативного руху, його кадрове та наукове забезпечення.

Формування бюджету України та бюджетно-податкова політика у 1999–2001 рр. / Вахненко Т.П., Кваснюк Б.Є., Луніна І.О. та ін. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2000. – 102 с.

У науковій доповіді досліджено комплекс ключових бюджетних проблем та обґрунтовано практичні пропозиції щодо вдосконалення бюджетно-податкової політики України. Проаналізовано негативні тенденції в сфері державних фінансів України у 1999–2000 рр. Розглянуто широке коло питань, пов’язаних з формуванням реального і збалансованого бюджету на 2001 р.: нормативно-правове поле бюджетного процесу; прогноз макроекономічних показників, що формують фінансово-економічну базу бюджету; шляхи підвищення ефективності державних витрат, зниження боргового навантаження на економіку, вдосконалення податкової системи в напрямі створення стимулів для розвитку реального сектора економіки України.

Доповідь буде корисною для працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.

Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток / Луніна І.О., Короткевич О.В., Вахненко Т.П. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2000. – 96 с.

У науковій доповіді досліджено теоретичні проблеми державної підтримки підприємств у перехідних умовах, дані оцінки загального рівня податкових вилучень в Україні та його галузевих відмінностей в умовах чинного податкового законодавства, розкрито механізми впливу державного запозичення на основні складові фінансово-кредитної системи та реального сектору. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності державних видатків, подано практичні пропозиції щодо проведення податкової політики в контексті створення умов для економічного зростання та оптимізації політики державного запозичення.

Доповідь буде корисною для працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.

 Твердохлібова Д.В.  Грошові потоки: методичні засади побудови і аналізу : наук.  доповідь. – К. : Ін-т екон. прогнозування НАНУ, 2000. – 88 с.

Викладено методичні засади побудови грошових потоків і методику аналізу грошових, які ґрунтуються на механізмі проходження платежів. Побудовано грошові потоки у національній валюті та проведено їх аналіз з точки зору впливу на запаси грошей економічних агентів.

Інноваційні фактори економічного зростання / Ю.М.Бажал, В.П.Александрова, М.С.Данько та ін.; відп. ред. Ю.М.Бажал. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 1999. – 52 с.

Розроблено концептуальні принципи реалізації інноваційних важелів подолання сучасної економічної кризи в Україні та переходу до економічного зростання, обґрунтовано шляхи і методи вдосконалення головних складових державної інноваційної політики: моделі фінансування науково-технологічної сфери, механізмів програмування інновацій, економічних оцінок технологічного рівня виробництва, процедур визначення науково-технологічних пріоритетів, управління оновленням та конкурентоспроможністю виробництва, системи економічних стимулів у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.

Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України / За ред. академіка НАН України В.М.Гейця., д.е.н., проф. В.О.Точиліна. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 1999. – 87 с.

Викладено погляди економістів на наслідки світової фінансової кризи, що негативно вплинули на зовнішню торгівлю України і позначилися на стані діяльності основних секторів економіки – паливно-енергетичного, металургійного, агропродовольчого, а також на ринку споживчих товарів. Окремим розділом подано прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України на найближчий період. Для науковців, працівників державних органів, аспірантів і студентів економічного профілю.

Концепція економічної безпеки України / Кер. проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

У Концепції розглянуто суть та основні загрози економічній безпеці, обґрунтовано національні економічні інтереси України. Особлива увага приділяється висвітленню питань безпеки реального сектора економіки, розробці рекомендацій щодо зміцнення енергетичної, технологічної, військово-технічної, продовольчої безпеки та проблем відтворення основного капіталу. В Концепції проаналізовано стан безпеки фінансового сектора економіки як однієї з найважливіших складових економічної безпеки України. Науковою новизною відрізняється розгляд структурних та відтворювальних аспектів економічної безпеки країни. Як підсумок розгляду якісних параметрів, в Концепції обґрунтовано індикатори економічної безпеки України і виведено її інтегральний показник.

Продовольча безпека як концепція ринкових реформ в аграрному секторі економіки України / Точилін В.О., Осташко Т.О., Городній В.В. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 1998. – 98 с.

Досліджується стан, визначаються основні засоби досягнення продовольчої безпеки в умовах нестачі необхідних інвестицій у розвиток АПК. Здійснено моніторинг законодавчої бази приватизації землі та реорганізації виробництва в сільському господарстві. Викладаються методологічні і методичні засади моніторингу процесу реформування в аграрному секторі економіки.

-->