САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

ERASMUS+

This post is also available in: English

 

logo

Міжнародний проект Erasmus+ CBHE action “Structuring Cooperationin Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine‘s regions /DocHub/” («Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України») згідно з Партнерською Угодою між ІЕПр та Вільнюським університетом (Vilniaus Universitetas, Литва), номер Грантової угоди – 2016–3092/001-001.

 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 р. – 31 липня 2021 р.

Програма фінансування ЄС – Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства.

Отримувач гранту – Вільнюський університет (Литва)

Координатор: проф. Валентина Дагієне, valentina.dagiene@mii.vu.lt

 

Офіційний сайт проекту  – dochub.com.ua

Сторінка на facebook – www.facebook.com/DocHub-1702855843350916

 

Партнери:

Вільнюський університет (Литовська Республіка)

Технологічний інститут Лімерика (Ірландія)

Університет Тампере (Фінляндія)         

Університет Люмьер ЛІОН-2 (Франція)  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України

Міністерство освіти і науки України

 

Цільова група: аспіранти, докторанти, керівники докторських програм та завідувачі аспірантур

Мета Проекту – впровадження на національному рівні освітньо-наукових навчальних програм третього циклу освіти у відповідності до Болонських реформ, будуючи сприятливу системну структуру (нормативні документи Міністерства освіти і науки України і регламенти підготовки аспірантів на рівні університетів) і зосереджуючи критичну масу дослідників (через інтеграцію ресурсів і дослідницького потенціалу наукових інститутів Академії наук України з навчальним і дослідницьким потенціалом університетів)  для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD). 

 

Робоча група Проекту:

 • Шумська С.С. – к.е.н., пров. наук. співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку,  sv.shumska@gmail.com;
 • Близнюк В.В. – к.е.н., зав. відділом соціально-економічних проблем праці, vikosa72@gmail.com;
 • Скрипниченко М.І. – д.е.н., гол. наук. співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, skrypnichenko@gmail.com.

Роль Інституту у Проекті:

Розроблення та імплементація навчальних курсів у межах освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з напряму «Фінанси».

 

РЕЗУЛЬТАТИ:  

РОЗРОБЛЕНО

та проведено апробацію 2-х курсів (навчальних дисциплін): «Фінанси та інклюзивність ринку праці й соціальної політики» (5 ЄКТС)  та «Фінансове прогнозування, планування і регулювання економіки» (5 ЄКТС).

Освітня програма: PhD-програма за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Анотація курсу «Фінанси та інклюзивність ринку праці й соціальної політики»

Навчальна програма є новітнім освітнім продуктом, спрямованим на отримання новим поколінням аналітиків та дослідників компетенцій щодо ролі фінансів у набутті ринком праці та соціальної політики ознак інклюзивності.  Курс розроблено для підвищення розуміння PhD-студентами концепцій інклюзивного зростання і надавати їм аналітичні та операційні інструменти для оцінки, вимірювання та моніторингу того, як фінансова політика може вплинути на включеність усіх суб’єктів до соціально-трудових відносин на ринку праці, нерівність і створення робочих місць.

Докторська програма побудована таким чином, щоб забезпечити вирішення ключових завдань, без реалізації яких неможливо правильно орієнтуватися в професійних інноваціях та тенденціях розвитку теорії фінансів, а також дослідницькій діяльності. Лекційний матеріал спрямований на отримання слухачами знань щодо ролі фінансів у забезпеченні інклюзивності соціальної політики у довгостроковій перспективі. Практичні заняття у вигляді семінарів надають слухачам змогу обрати найоптимальніші фінансові інструменти і механізми забезпечення інклюзивності ринку праці та соціальної політики.

 

Анотація курсу «Фінансове прогнозування, планування і регулювання економіки»

Реалії нинішнього етапу розвитку української держави висувають у ряд  першочергових завдання переходу до стійкого й ефективного розвитку економіки країни, що у свою чергу неможливе без передбачення  майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Масштаб проблем, які необхідно вирішити,  а також якісний рівень розвитку науково-технічного потенціалу вимагає відповідної теоретичної та практичної підготовки фахівців з напряму «Фінанси» також і у сфері прогнозування та планування.

Вивчення курсу дасть змогу PhD-студентам сформувати глибоке розуміння теоретичних засад  розвитку економіки та фінансової системи,  розвинути здатність до розробки прогнозів, планів та програм із використанням новітніх методів дослідницької діяльності та існуючого математичного апарату. Отримані знання та навички стануть основою для обґрунтування заходів фінансової, соціально-економічної політики від короткострокової до далекострокової перспективи та оцінки ефектів їх реалізації.

Курс орієнтований на підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних формулювати і розв’язувати комплексно наукові й практичні проблеми управління та адміністрування фінансових та інших ресурсів, організовувати та здійснювати науково-дослідну, викладацьку, управлінську та адміністративну діяльність.

 

УКЛАДЕНО

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  ТА  ДОКТОРА НАУК (ДокХаб)

між ДУ «Інститут економіки  та прогнозування НАН України» та:

 • Національним університетом «Києво-Могилянська академія», м. Київ;
 • Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, м. Харків;
 • Національним університетом «Львівська політехніка», м. Львів;
 • Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ;
 • Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ;
 • Дніпровським  національним університетом імені Олеся Гончара, м. Дніпро;
 • Хмельницьким національним університетом, м. Хмельницький;
 • Національним університетом біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 • Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, м. Київ;
 • Київським національним торговельно-економічним університетом, м. Київ;
 • Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ;
 • Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (відділення методів системного моделювання), м. Київ;
 • Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, м. Київ;
 • Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ.
-->