Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник 2002 (1)

Завантажити

Зміст

Бажал Ю.М. Економіка інноваційних процесів

Александрова В.П. Економічні аспекти державного програмування інновацій

Данько М.С. Визначення науково-технологічних пріоритетів як складова політики економічного зростання

Лапко О.О. Світовий досвід державної підтримки пріоритетної інноваційної діяльності на прикладі енергозбереження

Щедріна Т.І. Конкурентоспроможність промислової продукції як результат інноваційного розвитку

Анотації

Бажал Ю.М., д-р екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Узагальнено концептуальні підходи щодо генезису та розвитку інноваційної теорії економічного розвитку, обґрунтовано необхідність застосування цієї теорії для вирішення сучасних проблем економіки України, сформульовано концептуальні науково-методичні засади і практичні рекомендації щодо формування державної інноваційної політики як інструмента політики економічного зростання.

Александрова В.П., д-р екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

економічні аспекти державного програмування інновацій

Висвітлено теоретичні передумови програмування науково-технічної діяльності в умовах формування ринку, особливості формування державних науково-технічних програм (ДНТП) в ракурсі пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні. Запропоновано інтегрований методологічний підхід до процесу формування ДНТП, викладено сучасну практику розробки ДНТП та їхньої реалізації, а також концептуальні особливості пріоритетних напрямків НТР, на основі яких формуються та відбираються програми. Висвітлено ринкові засади щодо обґрунтування і фінансування ДНТП з урахуванням зарубіжного досвіду і практики окремих міністерств і відомств України, сформульовано висновки та пропозиції стосовно упорядкування системи договірних взаємовідносин між виконавцем і замовником науково-технічної продукції та контролю за реалізацією ДНТП.

Данько М.С., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Визначення науково-технологічних пріоритетів як складова політики економічного зростання

Розглядається стан науково-технічної та інноваційної діяльності і її вплив на формування промислової політики в Україні. Виявлено закономірності довгострокового еволюційного розвитку промисловості, проаналізовано тенденції зміни тривалості стадій науково-виробничого циклу. Запропоновано цільову модель, систему критеріїв та рейтингову оцінку пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку країни. Містяться пропозиції щодо удосконалення шляхів прискорення інноваційного розвитку.

Лапко О.О., д-р екон. Наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Світовий досвід державної підтримки пріоритетної інноваційної діяльності на прикладі енергозбереження

На прикладі Австрії та Німеччини розглянуто досвід ефективного впровадження заходів з енергозбереження на рівні державних програм та можливість його використання в умовах української економіки. Наводяться приклади матеріального заохочення підприємств та населення за допомогою методів державного регулювання при реалізації окремих етапів програми енергозбереження, передбачених в ході проведення енергоаудиту. Визначено принципові підходи до відбору інноваційних проектів з енергозбереження в Україні та запропоновано етапи реалізації державної програми з цього напрямку.

Щедріна Т.І., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Конкурентоспроможність промислової продукції як результат інноваційного розвитку

Визначено терміни та етапи оцінки конкурентоспроможності продукції, а також результати відповідного аналізу продукції України, розглянуто значення та зміст мікро- та макроекономічного управління конкурентоспроможністю продукції.