Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
------------------------------------------------------------------

Вісник ІЕП, 2002 (2)

Зміст

Геєць В.М., Точилін В.О. Концепція розвитку внутрішнього ринку України

Мазаракі А.А. Внутрішній ринок як основа економічного зростання

Скрипниченко М.І. Становлення ринку праці в Україні: міжнародні порівняння

Півень М.П., Соколик М.П. Фактори розвитку ринку продовольчих товарів в Україні

Базилевич В.Д. Формування ринку електронної комерції в Україні

Кораблін С.О. Проблеми курсової стабільності гривні

Лір В.Е., Подолець Р.З. Формування ринків енергоресурсів

Загорська Т.П., Гуменюк К.В. Розвиток внутрішнього ринку металопродукції: перепони і шляхи подолання

Бридун Є.В. Формування ринку машинобудівної продукції

Приходько О.І. Вплив оборонно-промислового комплексу на розвиток внутрішнього ринку України

Осташко Т.О. Формування ринку сільськогосподарських земель: економічна доцільність на фоні суспільного консерватизму

Міщенко Н.М. Ринок як чинник розвитку аграрного сектора

Олефір В.К. Розвиток ринку транспортних послуг

Мартьянов О.І., Гурленко А.О. Державний протекціонізм як необхідна складова еволюційного розвитку економіки України

Фомін І.С. Удосконалення національної системи нетарифного регулювання імпорту

Анотації

Геєць В.М., акад. НАН України, Інститут економічного прогнозування НАН України

Точилін В.О., д-р екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Конценція розвитку внутрішнього ринку України

Викладені основні концептуальні положення щодо об’єктивної необхідності розвитку внутрішнього ринку для забезпечення економічного зростання на сучасному етапі інтеграції України у світовий ринковий простір. Визначено роль держави у формуванні і стимулюванні розвитку ринку.

Мазаракі А.А., д-р екон. наук, Київський національний торговельно-економічний університет

Внутрішній ринок як основа економічного зростання

Висвітлено тенденції зростання та вдосконалення ринкових відносин у сфері товарного обігу в умовах трансформаційних змін. Показано основні напрямки подальшого реформування торгівлі і роль держави у цьому процесі.

Скрипниченко М.І., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Становлення ринку праці в Україні: міжнародні порівняння

Аналізуються основні проблеми формування ринку праці України на фоні країн СНД та Східної Європи, серед яких –посилення відмінностей між східними та західними регіонами, надзвичайно висока частка неорганізованого сектора економіки та робота за сумісництвом. Розглядаються напрями удосконалення та розробки ефективної політики зайнятості населення.

Півень М.П., Інститут економічного прогнозування НАН України

Соколик М.П., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Фактори розвитку ринку продовольчих товарів в Україні

Проаналізовано обсяги споживання та динаміка цін на основні продукти харчування в 1991–2001 рр., визначено основні тенденції платоспроможності домашніх господарств з окремих продуктів харчування, досліджено фактори диференціації обсягів споживання залежно від рівня доходів і витрат населення, розглянуто середньострокові перспективи розвитку споживчого ринку в Україні.

Базилевич В.Д., д-р екон. наук, Київський національний торговельно-економічний університет

Формування ринку електронної комерції в Україні

Досліджуються особливості формування та функціонування ринку електронної комерції у трансформаційній економіці. Визначаються шляхи побудови сучасної інформаційної інфраструктури ринку України, аналізуються проблеми розвитку глобальних телекомунікаційних мереж, створення правового поля для електронної комерції.

Кораблін С.О., д-р екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Проблеми курсової стабільності гривні

Розглянуто доцільність утримання фіксованого валютного курсу та його номінальної ревальвації за умов, що склалися у вітчизняній економіці. Доводиться доцільність переходу до режиму поступового знецінення гривні з темпами, що збігаються з рівнем інфляції.

Лір В.Е., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Подолець Р.З., Інститут економічного прогнозування НАН України

Формування ринків енергоресурсів

Аналізується ситуація, що склалася на вітчизняних ринках енергоносіїв, зокрема в наслідок процесів приватизації та реструктуризації енергетичної галузі. Надаються пропозиції щодо формування ефективної моделі енергоринків.

Загорська Т.П., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Гуменюк К.В., Інститут економічного прогнозування НАН України

Розвиток внутрішнього ринку металопродукції: перепони і шляхи подолання

На основі аналізу процесів формування ринку металопродукції в Україні і визначення чинників, що призводять до гальмування цих процесів, запропоновано напрямки подальшого розвитку внутрішнього ринку.

Бридун Є.В., Інститут економічного прогнозування НАН України

Формування ринку машинобудівної продукції

Аналізується діяльність галузі машинобудування та її підгалузей в 1999–2002 рр. з точки зору наявного і перспективного споживчого попиту на продукцію. З урахуванням основних проблем галузі запропоновані напрямки розширення внутрішнього ринку машинобудівної продукції.

Приходько О.І., канд. техн. наук, Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу

Вплив оборонно-промисловОГО комплексу на розвиток внутрішнього ринку України

Концепція розвитку економіки країни, завдання нарощування темпів товарного наповнення внутрішнього ринку та завоювання зовнішніх ринків особливо складною та наукоємною продукцією визначають необхідність пріоритетного розвитку високотехнологічного комплексу України.

Осташко Т.О., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Формування ринку сільськогосподарських земель: економічна доцільність на фоні суспільного консерватизму

Ринок земель сільськогосподарського призначення і застава землі розглядаються з точки зору економічної доцільності, ситуації в суспільстві і економічних інтересів власників земельних паїв.

Міщенко Н.М., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Ринок як чинник розвитку аграрного сектора

Аналізуються проблеми взаємопов’язаного розвитку аграрного сектора та аграрного ринку України; надаються пропозиції стосовно удосконалення останнього.

Олефір В.К., канд. екон. наук, Інститут економічного прогнозування НАН України

Розвиток ринку транспортних послуг

Розглянуті концептуальні підходи до формування ринку транспортних послуг в Україні. Проаналізовано досвід формування і функціонування ринкових відносин у транспортних комплексах промислово розвинутих країн і країн з перехідною економікою. Особливу увагу приділено зв’язку між реформуванням транспортного сектора на засадах ринкових відносин і збільшенням експорту транспортних послуг.

Мартьянов О.І., канд. екон. наук, Українська академія зовнішньої торгівлі

Гурленко А.О.

Державний протекціонізм як необхідна складова еволюційного розвитку економіки України

Розглянуто роль держави у створенні умов для ефективної зовнішньоекономічної діяльності. Показані ефективні важелі та інструменти впливу на розвиток зовнішньоекономічних процесів використання яких в Україні сприятиме захисту національних інтересів.

Фомін І.С., канд. екон. наук, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України

Удосконалення національної системи нетарифного регулювання імпорту

Проаналізовані основні напрями підвищення ефективності і обґрунтованості національної системи нетарифного регулювання імпорту та механізмів застосування заходів у відповідь в цілях прискорення розвитку економіки України.