Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


------------------------------------------------------------------

Перспективи

This post is also available in: English

Перспективи досліджень пов’язані з:
– з’ясуванням механізмів взаємовпливу інститутів та економічної діяльності у відтворювальній динаміці з метою визначення шляхів забезпечення усталеного соціально-економічного розвитку України (керівник – чл.-кор. НАН України Гриценко А.А.);
– обґрунтуванням методологічних підходів та розробленням модельного інструментарію оперативного тестування ситуативних змін макросередовища щодо вибору трендів економічного зростання в Україні; розробленням альтернативних сценаріїв та прогнозних оцінок за підходами нормативного та пошукового (дослідницького) прогнозування щодо потенційних можливостей, умов і факторів відновлення та забезпечення прискореного економічного зростання в Україні у 2015–2018 рр. (керівник – акад. НАН України Геєць В.М., відповідальний виконавець Скрипниченко М.І.);
– обґрунтуванням шляхів подолання системних обмежень монетарного механізму розвитку економіки України (керівник – д.е.н. Шелудько Н.М.);
– бюджетною децентралізацією як фактором активізації економічного розвитку та зміцнення державних фінансів України та бюджетно-податковим стимулюванням конкурентоспроможності національної економіки (керівник – д.е.н.Луніна І.О.);
– вдосконаленням співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, адаптацією валютної політики України до нових умов глобальної економіки, боргової політики держави в умовах зміни конфігурації міжнародної валютно-кредитної системи, впливу фінансової глобалізації на розвиток фондового ринку України (керівник – д.е.н. Богдан Т.П.);
– визначенням та класифікацією механізмів фінансового забезпечення модернізації підприємств реального сектора; аналізом стану та динаміки формування і ефективності розподілу фінансових ресурсів в Україні (керівники – чл.-кор. НАН України Даниленко А.І., д.е.н. Зимовець В.В.);
– визначенням національних і глобальних детермінант економічного зростання на основі розкриття особливостей структурних трансформацій економіки України; розробкою макроекономічної моделі економічного зростання на основні структурних змін як результату імплементації Угоди між Україною та країнами ЄС на середньострокову перспективу (керівник – чл.-кор. НАН України Шинкарук Л.В.);
– обґрунтуванням державної політики впровадження високих технологій в економіку країни (спеціальну увагу буде приділено нанотехнологіям, інформаційно-комунікаційним технологіям, біотехнологіям та фармацевтиці) та удосконаленням системи управління інноваційним розвитком, зокрема моніторингом процесів інноваційного розвитку (в т.ч. – статистичного) (керівник – д.е.н. Єгоров І.Ю.);
– розвитком методологічних положень та методичних підходів щодо оцінки впливу перспективного розвитку інфраструктурних секторів на результативність національної економіки та конкурентоспроможність суміжних виробництв відповідно до пріоритетних напрямів економічної політики (керівник – к.е.н. Никифорук О.І.);
– оцінкою готовності різних секторів вітчизняного промислового комплексу та інститутів державного управління до неоіндустріальної модернізації економіки та визначенням стратегічних цілей, основних завдань та механізмів забезпечення неоіндустріальної трансформації промисловості України (керівник – д.е.н. Дейнеко Л.В.);
– розробленням методології оцінки та моделювання впливу нетарифних бар‘єрів на обсяги та структуру зовнішньої торгівлі України та оцінкою впливу виконання положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на розвиток окремих галузей та товарних ринків та розроблення рекомендацій щодо імплементації Угоди (керівник – чл.-кор. НААНУ Осташко Т.О.);
– розробленням методологічних підходів до аналізу впливу інтеграційних факторів на внутрішнє інституційне середовище та структуру ринків енергоресурсів України (ринки електроенергії, природного газу, вугільної продукції, енергії з відновлюваних джерел) (керівник – к.е.н. Подолець Р.З.);
– оцінкою історичних, діючих і перспективних тенденцій розвитку аграрного сектора в контексті їхнього впливу на загальноекономічне становище України (керівник – д.е.н. Шубравська О.В.);
– розробленням пропозицій щодо інституціонального забезпечення політики сільського розвитку на основі адаптаційного потенціалу сільських громад; обґрунтуванням напрямів і шляхів підвищення рівня готовності сільських громад до розроблення і реалізації програм локального розвитку на засадах партнерства та взаємодії сільських громад, органів влади і господарюючих суб’єктів, наділення громад повноваженнями для мобілізації ресурсів і зусиль у формуванні і реалізації проектів місцевого розвитку (керівник – чл.-кор. НАН України Бородіна О.М.);
– визначенням впливу досвіду трудової міграції за кордоном на розвиток людського капіталу на українському ринку праці та відповідності професійної освіти пріоритетам ринку праці у секторальному та регіональному аспектах (керівник – канд. соціол. н. Балакірєва О.М.);
– визначенням структури видів та організаційних форм підприємництва на різних етапах господарської еволюції та історико-економічних підвалин розвитку малого і середнього бізнесу як основи формування середнього класу (керівник – д.е.н. Небрат В.В.);
– визначенням новітніх імперативів розвитку ключової складової соціально-трудової сфери – ринку праці і пошуку інструментів для ефективних відповідей на виклики з метою адаптації ринку праці до умов економічної нестабільності (керівник – к.е.н. Близнюк В.В.).

-->