Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Національна доповідь

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

ISBN 978-966-02-5605-7


Колективна праця продовжує започатковану Національною академією наук України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України. Ґрунтуючись на основних відправних положеннях і висновках попередньої доповіді «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» щодо проблем, які нагромадилися впродовж попереднього десятиліття, Національна доповідь 2010 р. являє собою стратегічний і одночасно практичний документ, спрямований у майбутнє. Її метою є окреслення сформованого вітчизняною академічною наукою концептуального бачення принципово нового курсу здійснення в Україні на зрілих модернізаційних перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалізації.

Розраховано на політичну, управлінську та наукову еліти України, усіх, хто причетний до розроблення та прийняття відповідальних політичних і управлінських рішень.

Collective writing continues founded by the National academy of sciences of Ukraine in 2009 year series of annual reports on key issues of social and economic, social and political and cultural advancement of modern Ukraine. Based on substantive provisions and conclusions of previous report «Social and economic Situation in Ukraine: Implications for Nation and State» in relation to problems, which accumulated during a previous decade, the National report of 2010 is a strategic and simultaneously practical document, directed in the future. Its purpose is to outline conceptual vision on the principally new course of realization in Ukraine of comings to a head modernizing transformations, concrete tasks and mechanisms of their realization, formed by the national academic science.

It is expected on political, administrative and scientific elites of Ukraine, all, who participate in development and making of responsible political and administrative decisions.

Кількість завантажень :354