Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій

Історія створення: Відділ було створено у 2005 р. згідно з Протоколом №2 засідання Вченої ради Інституту економічного прогнозування від 15.02.2005 та Постановою №10 загальних зборів Інституту.
Першим завідуючим відділом був к.е.н. Яременко О.О. (квітень-липень 2005).
З липня 2005 р. відділ очолює гол. ред. журналу «Український соціум» к.соціол.н. Балакірєва Ольга Миколаївна.

Основні напрями наукової діяльності: • взаємодія соціальних та економічних процесів в українському суспільстві;
• соціокультурні детермінанти економічних процесів;
• моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів;
• інтегральний індекс соціального самопочуття населення;
• моніторингові соціологічні та соціально-економічні дослідження;
• соціальне прогнозування.

Основні публікації: Монографії:
1. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : монографія / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 320 с.
2. Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред.. канд. соціол наук О.М.Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 296 с.
3. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. : табл., рис.
4. Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні: монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Левін Р.Я. та ін.]; за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 320 с. : табл., рис.
5. Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр. О.М. Балакірєва, Н.О. Рингач, Р.Я. Левін та ін. / К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2007. – 128 с. (Балакірєва О. М. – особистий внесок 1,4 обл. вид. арк., Левін Р. Я. – особистий внесок 0,75 обл. вид. арк.).
6. Яременко О.О. Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації: Монографія. Статті. Виступи. Інтерв’ю. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України; УІСД ім. Олександра Яременка, 2006. – 480 с.
Наукові доповіді:
1. Соціологічні зрізи українського суспільства (моніторинг соціально-економічних очікувань населення: 2005–2014 рр.) : наукова доповідь / [Балакірєва О.М., Середа Ю.В., Дмитрук Д.А. та ін.] ; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 78 с.
2. Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи : наукова доповідь / за ред.. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 162 с., табл., рис.
3. Шестаковський О.П. Білоус Є. В. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку : наукова доповідь / за ред. О.М.Балакірєвої; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозування НАН України". – К., 2015. – 36 с. (1,07 друк. арк.)
Основні публікації:
1. Балакірєва О. М. Соціально-демографічні обстеження як метод дослідження шлюбної і дітородної поведінки // Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. Колективна монографія. – К.: АДЕФ-Україна, Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008.– С.40–74.
2. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України: моногр. О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Н. О. Рингач та ін. / К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2008. – 152 с.
3. Головенько В.А. Проблеми формування і реалізації державної молодіжної політики // Молодь та молодіжна політика в Україні : соціально-демографічні аспекти / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – С.203–221.
4. Балакірєва О. Вплив кризи на соціальні настрої та очікування населення, (С.265-298) // Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення / За ред. А.І. Даниленка; НАН України; Ін-т економіки та прогнозування – К., 2012. – 242 с.
5. Balakireva O., Sereda, I. «Religion and civil society in Ukraine and Russia» in ‘Religion and civil society in Europe’, Ed. by de Hart J., Dekker P. & Halman L., Springer, 2013, p. 219-250.

Публікації відділу по роках


Контактна інформація: ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій
кім. 402,501,502,507,508
вул. Панаса Мирного,26,м.Київ,01011,Україна
+38(044)280-83-05

Персоналії: У відділі працює 9 співробітників, з них 5 кандидатів наук:

Завідуюча відділом - Балакірєва Ольга Миколаївна, к.соціол.н. bon@ief.org.ua

Дмитрук Дмитро Анатолійович, к.соціол.н., с.н.с., dmitruk_d@ukr.net


Левін Роман Якович, к.пед.н., с.н.с., LevinR@ukr.net

Белінська Вікторія Миколаївна, к.е.н., н.с., aechmea26@gmail.com


Тітар Іван Олександрович, к.соціол.н., н.с., titarivan@yahoo.com

Білоус Євген В’ячеславонич, м.н.с., bilous2@ukr.net

Локтєва Ірина Іванівна, м.н.с., iryna.lokteva@gmail.com

Романовська Лілія Семенівна, гол. інж.

Учений секретар відділу – Штаба Катерина Віталіївна, провід. екон., katerina.shtaba@ukr.net

Партнери: 1. Інститут демографії і соціальних досліджень ім. В.М. Птухи НАН України
2. Інститут соціології НАН України
3. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка
4. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
5. ЛСИ Национальный иследовательский университет Высшая школа экономики
6. Соціологічна асоціація України
7. Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка (ГО)
8. «Центр «Соціальний моніторинг» (ГО)