САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Механізми реконструктивного економічного розвитку та соціальні критерії їх ефективності : монографічний збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон дані. – К., 2017. – 256 с.: табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/scc/6.pdf

ISBN 978-966-02-8418-0 (електронне видання)


У статтях монографічного збірника розкрито зміст загальних та локальних механізмів форму-вання реконструктивного типу економічного розвитку, досліджено особливості співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості. Автори пропонують новий концептуальний підхід до формування програм розвитку, ядро якого складає загальний алгоритм механізму реконст-руктивного розвитку економіки, що зв’язує формування попиту і пропозиції в єдиний скоординований з монетарною і фіскальною політикою процес та є основою специфікації локальних механізмів соціально-економічного розвитку в окремих сферах та на різних рівнях діяльності, зокрема щодо поєднання аграрного і сільського розвитку, вирішення проблем ха рчування населення, фінансування розвитку транспортної галузі та інфраструктури. На основі дослідження історичної обумовленості вітчизняного досвіду економічних реформ як способу зміни механізмів розвитку авторами з’ясовано їх модернізуючу роль та обмежений характер; визначено умови успішності реалізації модернізаційних проектів, що полягають у переході від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституційного трактування господарського розвитку та реалізації реформ на ґрунті власних національних традицій, з урахуванням вітчизняного історичного досвіду і внутрішнього реконструктивного потенціалу суспільства; розкрито особливості співвідношення рівності і нерівності у забезпеченні справедливості як соціального критерію реалізації завдань реконструктивного розвитку.
Монографічний збірник буде корисним як фахівцям у сфері економіки, політики і права, так і широкому колу читачів, які цікавляться соціально-економічними та інституціональними проблемами розвитку.-->