Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ розвитку виробничої інфраструктури

Про відділ: Економічні дослідження, присвячені розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури, які є ключовими секторами економіки України, викликані вимогами сьогодення, сучасними умовами функціонування в умовах переходу до ринкової економіки. Академічні дослідження за цим науковим напрямом в Україні розпочалися ще у Раді по вивченню продуктивних сил України (РВПС) НАН України, ініціатором заснування якої у 1919 р. і першим Головою став академік В.І.Вернадський. Дослідження енергетичної інфраструктури багато років проводилися у відділі паливно-енергетичного комплексу РВПС НАН України, який було створено у 1962 р. До основних напрямів досліджень паливно-енергетичного комплексу відносились: розроблення методологічних принципів і методичних підходів формування раціональної структури паливно-енергетичного балансу України, основних принципів формування енергетичної політики, положень енергетичної стратегії України на довгострокову перспективу, прогнозування основних напрямів розвитку і розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу, аналізу стану та прогнозування енергозабезпечення країни, попиту і пропозиції енергетичних ресурсів адекватно до сценаріїв соціально-економічного розвитку, тощо. У 1992 р. у РВПС НАН України була створена група з дослідження проблем розвитку і розміщення транспорту та зв’язку, яка у 1994 р. трансформувалися у відділ проблем розвитку і розміщення транспорту та зв’язку, який займався науковими дослідженнями присвяченими розробці науково-методологічних основ інтеграції транспортної системи України до світової та європейської транспортних систем; регіональним аспектом розвитку та розміщення транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України; розробкою основ стратегії розвитку і розміщення ТДК як складової частини продуктивних сил України; вивченням, оцінкою і прогнозом транспортної забезпеченості України та її регіонів, тощо.
У 2011р. в результаті оптимізації підрозділів Національної академії наук України та з метою продовження наукових досліджень енергетичної та транспортної інфраструктури в Інституті економіки та прогнозування був створений відділ розвитку виробничої інфраструктури. На той час, його очильником став к.е.н. Борис Захарович Піріашвілі. До основних напрямків наукової діяльності Б.З. Піріашвілі варто віднести дослідження пов’язані з розробкою перспективних паливно-енергетичних балансів; обґрунтуванням розвитку і розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу; впливом енергетичного фактора на розміщення продуктивних сил; оцінкою потреб галузей і регіонів в енергетичних ресурсах; техніко-економічним обґрунтуванням розвитку об'єктів енергетики, у тому числі ядерної енергетики та ін. До складу підрозділу входили фахівці, що займаються дослідженнями у сфері інфраструктури паливно-енергетичного та транспортно-дорожнього комплексів, серед них: один доктор та шість кандидатів економічних наук.
З 2014 року відділ розвитку виробничої структури очолює доктор економічних наук Никифорук Олена Ігорівна.
Сьогодні відділ проводить дослідження за безпосередньою спрямованістю та замовленнями з Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці, передбачають обґрунтування напрямів та регуляторних заходів політики уряду, розроблення стратегічних прогнозів і програм розвитку енергетичної та транспортної інфраструктури України на основі аналізу та узагальнення вітчизняного та світового досвіду, дослідження сучасної нормативно-правової бази у сфері регулювання виробничою інфраструктурою та розробку пропозиції щодо необхідних змін у законодавчих та нормативних документах.
Нова постановка цілей і завдань щодо модернізації та розвитку виробничої інфраструктури в умовах глобалізації та інтеграції у європейський та світовий простір обумовила докорінну зміну підходів і перебудову методики наукової роботи. Завдання, що постали перед відділом розвитку виробничої інфраструктури у період розбудови національного господарства та ринкової трансформації економічної системи, обумовили необхідність перегляду як теоретико-методологічних підходів, методологічного інструментарію, так і проблематики досліджень.
Переорієнтація економічних досліджень виробничої інфраструктури викликана її значимістю, яку вона відіграє у сучасних умовах господарювання, являючись фактором реалізації геостратегічного потенціалу країни, що пов’язане, у першу чергу, з процесами інтеграції економіки країни у світовий простір, необхідністю створення глобальної інноваційної енергетичної та транспортно-комунікаційної інфраструктури, яка б відповідала вимогам якісного та кількісного забезпечення потреб національного господарства та населення, збереження навколишнього природного середовища.
Ситуація у світовій економіці, яка характеризується переходом від індустріальних до інформаційних суспільств, з одного боку, недостатній розвиток теоретико-методологічної бази, сучасних наукових досліджень щодо оцінки перспектив розвитку, визначення та рішення нагальних проблем модернізації виробничої інфраструктури України, з іншого, обумовлюють об'єктивну необхідність наукових досліджень, присвячених забезпеченню стабільної її динаміки у перспективі. Проблеми розробки теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій модернізації та розвитку виробничої інфраструктури набувають величезного значення, особливо в умовах пошуку потенційних можливостей забезпечення динамічного її розвитку і спрямування економічного вектора до стабільного зростання.

Основні напрями наукової діяльності: - виробнича інфраструктура у господарському комплексі країни;
- модернізація виробничої інфрастурктури та її вплив на економічне зростання та конкурентоспроможність економіки;
- розвиток виробничої інфрасруктури системи енергозабезпечення;
- розвиток транспортно-дорожнього комплексу та транспортних коридорів;
- фінансово-економічні механізми підвищення ефективності та розвитку виробничої інфраструктури (за її видами), інституційне забезпечення, державне і приватне партнерство;
- тарифна політика у сфері виробничої інфраструктури;
- виробнича інфраструктура в процесах глобалізації та інтеграції.

Наукове життя: - методологічні та методичні підходи щодо розвитку інфраструктурних секторів як чинників забезпечення розвитку пріоритетних напрямів в економіці країни;
- дослідження стану та проблем розвитку транспортно-дорожнього комплексу для життєзабезпечення економіки країни й підвищення її конкурентоспроможності та міжнародних транспортних коридорів для реалізації транспортно-транзитного потенціалу та забезпечення транспортної безпеки країни;
- напрями розвитку систем енергозабезпечення з урахуванням чинників енергетичної та екологічної безпеки;
- вплив розвитку інфраструктурних систем на ефективний розвиток господарського комплексу та підвищення конкурентоспроможності виробництва;
- спрямованість розвитку інфраструктурних секторів, включаючи:
а) розвиток транспортно-дорожнього комплексу як фактор реалізації пріоритетних напрямів в економіці;
б) розвиток транспортних коридорів та реалізація транзитного потенціалу в контексті активізації й ефективності міжнародного економічного співробітництва;
в) розвиток енергозабезпечуючих секторів на інноваційній основі як фактору стабільного розвитку економіки й підвищення її ефективності, рівня енергетичної та екологічної безпеки країни.

Основні публікації (текст): 1.Кудрицька Н.В. Транспортно-дорожній комплекс України: сучасний стан, проблеми та шляхи розвитку : монографія / Н.В. Кудрицька. – К.: Національний транспортний університет. 2010. – 326 с.
2. Пащенко Ю. Є.Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції: монографія / Ю.Є. Пащенко , О.І. Никифорук. – Ніжин : ТОВ "Аспект-поліграф", 2008. – 192 с.
3. Шестак О. І. Виробнича інфраструктура: суть, класифікація, специфічні риси у нових умовах господарювання / О.І.Шестак // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України. – 2003. – С. 190–196.
4. Шестак О. І. Теоретичні основи вивчення інфраструктури міжнародних транспортних коридорів // Матеріали науково-практичної конференції “Внесок академіка В.І. Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил“ / О.І.Шестак. – Ч. 2. – К.: РВПС України НАН України. – 2003. – С. 150–154
5. Карпов В.М. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва / В.М.Карпов // Продуктивні сили і регіональна економіка. - К. : РВПС України НАН України, 2005. – С. 125–127.
6. Шестак О. І. Теоретичні основи вивчення інфраструктури міжнародних транспортних коридорів / О.І. Шестак // Матеріали науково-практичної конференції “Внесок академіка В.І. Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил“. – Ч. 2. – К. : РВПС України НАН України. – 2003. – С. 150–154.
7. Карпов В.М. Проблеми модернізації залізничного транспорту на інноваційній основі / В.М.Карпов // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте». – К.: ЭКУЖТ, 2009. – С. 131–133.
8. Шестак О. І. Інфраструктура міжнародних транспортних коридорів / О.І. Шестак // Тези доп. першої наук.-практ. конф. “Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління“. – К. :КУЕТТ, 2003. – С. 125.
9. Никифорук О. І. Перспективи створення мережі транспортно-логістичних центрів в Україні / О.І.Никифорук // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. пр. : у 2 ч./ РВПС України НАН України. - К. : РВПС України НАН України, 2007. – Ч. 1. – С.131.
10. Піріашвілі Б.З. Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження : монографія. Р. 4.1 : Енергозабезпечення України та оцінка його впливу на розвиток економічного простору / Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Галиновський Є.І. ; РВПС України НАНУ. – К., 2008.– 225 с.
11. Чукаєва І. К. Природний газ в економіці України : монографія / І. К. Чукаєва ; відп. ред. Дорогунцов С. І. – К. : Наукова думка, 2002. – 354 с.
12. Чукаєва І. К. Проблеми та перспективи реформування газової промисловості / І. К. Чукаєва // Економіка розвитку. – 2002. – № 4 (24). – С. 20–22.
13. Піріашвілі Б.З. Інфраструктура паливно-енергетичного комплексу України та її регіонів: стан, проблеми та основні напрями розвитку» : монографія / Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Галиновський Є.І. ; за ред. д.е.н., проф., академіка НАН України Б.М. Данилишина. – К. : Вид-во ТОВ «Формула -1», 2011. – С. 272–275.
14. Чукаєва І. К. Сучасний стан нафтопереробної промисловості України / І. К. Чукаєва // Економіка промисловості України : зб. наук. праць. – К. : РВПС України НАН України, 2004.- С.208-214.
15. Чукаєва І. К. Деякі аспекти правового реформування галузей паливної промисловості України / І. К. Чукаєва // Економіка та право. – 2007. – № 1 (17). – С. 38–41.
16. Піріашвілі Б.З. Енергозабезпечення України та оцінка його впливу на розвиток її економічного розвитку / [Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Галиновський Є.І., Чукаєва І. К.] // Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження : монографія / за ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С.182–90.
17. Пириашвили Б.З. Энергообеспечение Украины: состояние, основные проблемы и пути повышения результативности / Б.З.Пириашвили, Б.П. Чиркин // Энергетическая политика Украины. – 2004. – № 6.. – С.181–189.
18. Концепція і стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України. Паливно-енергетичне забезпечення : монографія. – К. : РВПС України НАН України, 2003. – 283 с. Розділ 2.3., с. 48–56.
19. Чиркін Б.П. До оптимізації тарифної політики в енергетиці за умов сприяння приватизації енергопостачальних компаній / Б.П.Чиркін, В.Є. Щуліпенко // Енергетика: економіка, технологія / НТУУ «КПІ» (Національний технічний університет України). 2002. – № 2. – С. 73–77.
20. Чиркін Б.П. Формування основних засад тарифної політики в енергетиці як фактор підвищення ефективності приватизації енергопостачальних компаній. / Б.П.Чиркін, В.Є. Щуліпенко // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України / ДНДІІМЕ НАІ та НАН України. – К., 2003. – С. 90–105.
21. Анишин А.С. Основные тенденции и перспективы обеспечения Украины энергетическими ресурсами / Анишин А.С., Пириашвили Б.З., Чиркин Б.П. // Проблемы прогнозирования. – 2013.– №1. – Москва : «МАИК Наука / Интерпериодика». – С. 112–130.

Партнери: Колектив відділу складається з 13 співробітників, серед них: двоє докторів та 7 кандидатів наук.

Контакти: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ розвитку виробничої інфраструктури
Адрес: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна

Телефон: +38 (044) 280-26-62
E-mail: elena.nikiforuk@gmail.com