Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ фінансів реального сектора

Про відділ: Відділ фінансів реального сектора було створена у 2010 р. на базі потужного відділу фінансово-монетарного регулювання.

Основні напрями наукової діяльності: Основні напрями наукових досліджень співробітників відділу:
– Розвиток фінансів корпоративного сектора економіки України : вплив макроекономічних та інституційних чинників
- Адаптація теорії корпоративних фінансів до особливостей фінансової системи України.
- Системні ризики та структурні диспропорції у фінансах корпоративного сектора економіки України
- Фінансові відносини підприємств сектора нефінансових корпорацій з державою, банками та фондовим ринком
- Проблеми нагромадження продуктивного капіталу у корпоративному секторі економіки
- Роль держави у фінансовому забезпеченні потенційних точок зростання у промисловості: фінансові інструменти та інститути розвитку .

Персоналії (текст): Розроблено концептуальні засади та визначено напрями державної політики у сфері податкового регулювання та банківського кредитування, спрямованих на підвищення капіталізації та забезпечення достатнього рівня ліквідності підприємств в умовах кризи.
Поглиблено теоретико-методологічні засади та розроблено практичні рекомендації щодо проведення державної антикризової політики по оздоровленню та забезпеченню стабільності фінансів підприємств реального сектора економіки на основі переходу від галузевого принципу управління до проектного.
Доведено, що причиною виникнення і функціонування в Україні деформованої фінансова модель ведення бізнесу (проявом якої є надмірна боргова залежність) сформувалась під впливом поєднання інституційних (слабкий рівень захисту прав власності та кредиторів, недосконалість механізмів банкрутства, складність та обтяжливість адміністративних та фіскальних процедур) та макроекономічних (валютні ризики, незадовільний стан публічних фінансів та «ефект витіснення») чинників.
Визначено фіскальні та інституційні бар’єри, які перешкоджають процесам концентрації капіталу на пріоритетних напрямах економічного розвитку та міжгалузевої мобільності капіталу, у т.ч. через механізми банківського кредитування та фондового ринку.
Встановлено, що існуючі ринкові механізми міжсекторальної реалокації фінансових ресурсів в Україні не спроможні забезпечити достатніми обсягами фінансування розвиток підприємств реального сектора на новітній технологічній основі, що зумовлює необхідність державної фінансової підтримки перспективних інвестиційних проектів.
Обґрунтовано концептуальні засади державної політики у сфері фінансового забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки в умовах недостатності власного та дефіциту позичкового капіталу внутрішньому ринку, в основу яких покладено концентрацію ресурсів держави та бізнесу на реалізації пріоритетних модернізаційних проектів.

Наукове життя: Поглиблення теоретичних основ фінансового забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки, визначення на цій основі напрямів державної фінансової політики та розробка рекомендацій щодо забезпечення модернізаційних процесів стійкими і прогнозованими джерелами фінансування.
Теоретичне переосмислення функціонування фінансів корпоративного сектора економіки України та визначення закономірностей їх розвитку з урахуванням впливу інституційних та макроекономічних чинників

Основні публікації (текст): Серед найвагоміших наукових праць, які вийшли друком за безпосередньої участі науковців відділу за період 2011–2015 рр. слід виділити:
індивідуальні монографії:
Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / Владислав Вікторович Зимовець ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 356 с.
Досліджено проблеми формування фінансової стратегії економічного розвитку України у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Проаналізовано вплив державної фінансової політики на макроекономічну стабільність, нагромадження капіталу та добробут населення. Досліджуються інституційні чинники формування фінансової системи та розподілу капіталу між інституційними секторами економіки. Державна фінансова політика економічного розвитку розглядається у контексті взаємозв’язку фіскальної і монетарної політики у короткостроковому періоді та її впливу на нагромадження капіталу і рівень добробуту населення у довгостроковому. Визначено концептуальні засади реалізації державної фінансової політики економічного розвитку та її стратегічні цілі.
Білоусова О.С. Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія та практика / О.С.Білоусова; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – (20 друк.арк.).
Розглядаються питання фінансового планування на підприємствах як важливої складової системи управління. Досліджено теоретико-методологічні основи фінансового планування, зокрема концепції, наукові підходи, сутність, принципи і методи. Виявлено подвійну роль планування фінансів підприємств – для забезпечення як державного, так і корпоративного пруденційного управління. Особливу увагу приділено: механізмам державного регулювання фінансів підприємств; засобам формування індикативного взаємозв’язку і трансляції показників фінансових планів; проблемам гармонізації стратегічних і тактичних планів; методичному, організаційному забезпеченню та практиці планування; фінансовій політиці підприємств; підходам до імплементації показників фінансових планів за різних форм об’єднання капіталу для реалізації інноваційних проектів кластерного та державно-приватного партнерства.
колективні монографії:
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Колективна монографія у 3-х томах / За ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. – 1217 с. – 82,79 обл.-вид. д.а.
Т.1. Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації – 468 с. (29,8 обл.-вид. д.а.).
Т.2. Механізми грошового та фінансового ринків та їх вплив на розвиток економіки України – 441 с. (31,02 обл.-вид. д.а.).
Т.3. Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління – 308 с. (21,97 обл.-вид. д.а.).
У монографії вперше в Україні зроблено спробу системного розгляду державних фінансів, грошово-кредитної сфери та фондового ринку через призму єдиної фінансової політики і обґрунтування відповідних їй фінансово-монетарних важелів розвитку економіки України.
Монографія підготовлена на основі проведених в ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" наукових досліджень за 2000-2007 роки, а з окремих питань – починаючи з 1992 року. Висновки і пропозиції щодо багатьох проблем фінансово-монетарної сфери, які викладені в книзі, у ряді випадків обґрунтовуються в економічній літературі вперше. Всі положення, що наведені в ній, базуються на великому масиві інформації, систематизованої за сім років.
За колективну монографію «Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку» було отримано Премію НАН України імені М. І. Туган-Барановського.
Вказану монографію було відмічено у числі інноваційних та наукових розробок з різних галузей науки, що були представлені в експозиції НАН України на щорічній виставковій акції „Барвиста Україна”, що проводилась до Дня незалежності України у Національному комплексі „Експоцентр Україна” (18-21 серпня 2009 р.).
Державна політика стабілізації фінансів підприємств / за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2011. – 542 с., табл., рис. (обсяг – 28,25 д.а.) (авторські науковців відділу – 25,25 д.а.).
У монографії викладені результати досліджень, що охоплюють методологічні проблеми державної регуляторної політики в сфері фінансів реального сектора та канали і сфери можливого впливу держави на фінансовий стан підприємств. Особливу увагу авторами приділено: податковим інструментам зміцнення фінансового стану підприємств, оцінці ефективності антикризової політики та методологічним і методичним аспектам податкового навантаження; розвитку кредитних відносин між комерційними банками і підприємствами, особливо щодо формування оборотних коштів промислових підприємств; розвиткові механізму залучення інвестиційного капіталу підприємствами на фондовому ринку, а також акцентовано увагу на проблемі залучення коштів на фондовому ринку в умовах реформування корпоративного і податкового законодавства; тенденціям, чинникам та шляхам вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості промислових підприємств.
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія / [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, В.І. Сіденко та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А.І. Даниленка; НАН України, Ін-т екон. та пронозу. НАН України. – К., 2012. – 348 с., табл., рис.
Досліджено широке коло соціально-економічних та фінансових проблем на сучасному етапі розвитку економіки України. Проаналізовано загальноекономічні тенденції в Україні у контексті світової рецесії в 2008–2011 рр., проблеми і перспективи розвитку металургії, агропромислового комплексу, енергетичної галузі. Визначено ключові завдання державної економічної політики, зокрема інноваційної політики в країні. Проаналізовано вплив зовнішньоекономічних факторів на формування фінансових ресурсів розвитку економіки України. досліджено вплив кризи на стан фінансів державного і реального секторів економіки України та визначено основні проблеми у цій сфері. Розкриті проблеми соціально-трудової сфери, у тому числі вплив кризи на ринок праці та рівень її оплати. Наведено результати соціологічних досліджень щодо соціальних настроїв та очікувань населення України на сучасному етапі. розроблено концептуальні підходи щодо управління економкою на засадах державно-приватного партнерства та механізми їх реалізації. Дається кількісна та якісна оцінка перспектив економічного розвитку України.
Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення / А.І.Даниленко, В.В.Зимовець та ін. за ред.. чл.-кор. НАНУ А.І.Даниленка. – ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України, К., 2014. – 520 с. (27,8 д. а.)
У монографії викладено результати досліджень, що висвітлюють теоретико-методологічні проблеми розвитку державного регулювання економіки та формування державної політики оздоровлення фінансів підприємств реального сектора в Україні. Розглянуті основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку; обґрунтовується необхідність переходу до моделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів. Особливу увагу приділено: оцінці впливу кризи на фінанси підприємств; фінансовим важелям та інструментам фінансового забезпечення стабілізації, податковим і кредитним факторам зміцнення фінансів підприємств; амортизаційній політиці; питанням формування, використання та відтворення капіталу; проблемам приватизації та управління державними корпоративними правами; напрямам фінансового планування та внутрішнього контролю у контексті забезпечення процесів оздоровлення фінансів підприємств.
наукові доповіді:
Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 108 с.: табл., рис. (обсяг – 6,05 д.а.).
Комплексно та з використанням різних інструментів досліджується вплив іноземного капіталу, залученого банківським сектором України на показники діяльності та ситуацію як в цілому, так і фінансового ринку країни загалом.

Аналітика: Відділ фінансів реального сектора виступив організатором значимих заходів:

14 грудня 2012 р. було проведено наукову конференцію «Фінансова політика України за сучасних умов». У роботі конференції взяли участь відомі вітчизняні науковці.
Мета проведення конференції – обговорення наукових і практичних проблем фінансової політики України на сучасному етапі розвитку економіки країни, особливо тих, що породжені кризовими явищами у світі та в Україні..

25 вересня 2014 року ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» разом з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України провели міжнародний круглий стіл на тему: «План Маршалла: досвід та уроки для України», в роботі якого, крім провідних вчених, взяли участь координатор з питань допомоги Посольства США в Україні Кліффорд Бонд, в.о. міністра економічного розвитку і торгівлі Максюта А.А., керівники відповідних департаментів Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представники міжнародних організацій та комерційних банків України.
Мета проведення круглого столу : розкриття принципів та умови надання фінансової підтримки окремим країнам Західної Європи згідно з Планом Маршалла та визначення можливостей застосування цього досвіду для стабілізації економічного стану в Україні.

Партнери: Очолює відділ доктор економічних наук Зимовець Владислав Вікторович.

Співробітництво: Науковці відділу плідно співпрацюють з такими виконавчими органами як:
Міністерство фінансів України,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство промисловості України,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України,
Фонд державного майна України та інші.

Контакти: Тел. +38 (044) 280-18-59
Факс +38(044) 280-88-69
e-mail: finotdel2004@ukr.net