THIS WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

Our journals


Our projects
Link
Our partners


------------------------------------------------------------------

Monographs

This post is also available in: Ukrainian

2024

Impact of multipolar globalization on foreign trade of Ukraine

2023

Labor force mobility in Ukraine: trends and prospects

Effectiveness of monetary policy in Ukraine in conditions of global economic destabilization

Inclusive institutions for ensuring the development of Ukraine’s economy

Development of competition in the transport and energy infrastructure sectors of Ukraine

Assessment and forecasts of endogenous growth of Ukraine’s economy

Evaluation of innovative development and structural transformations in Ukraine’s economy

Reconstruction for development: foreign experience and Ukrainian perspectives

Trajectories of the development of Ukraine’s post-war economy in the coordinat e system of the post-pandemic world

Challenges and consequences of Ukraine’s agro-food specialization in the world economy

2022

Globalization of money. Economiosophical / monetarosophical treatise on the issue of the evolution of money

Economic contradictions of globalization and localization in the conditions of hybrid war and post-war reconstruction

Guaranteeing the Basic Rights of Peasants and Spatial Justice in Land Market Liberalization in Ukraine.In Spatial Justice in Land Use and Sustainable Rural Development (in 2  books)

Globalization processes in the world economy: challenges and opportunities for Ukraine

General mechanism and factors of the stabilization of Ukraine’s socio-economic development

Industry of Ukraine facing the challenges of the future: in search of answers and solutions

The metallurgical industry of Ukraine: growth factors and directions of state regulation

2021

Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки

Оцінка інтеграції України до європейського економічного простору

Інституційні засади розвитку ринку праці в Україні

Ринок праці та професійно-технічна освіта: особливості взаємодії

Інституційно-організаційні основи проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»

Індустрія фінансових послуг в умовах «нової реальності»

Макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України

Юхимець Р. С. Ринки природного газу України та ЄС: лібералізація та інтеграція

Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України

Інституціональне забезпечення функціонування виробничої інфраструктури України

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків : у 4-х частинах. Частина 3 : Регуляторна та кадрова політика: проблеми та можливості удосконалення

Просторова справедливість у землекористуванні та сталому сільському розвитку. Книга 1 : Справедливість у доступі до земельних ресурсів і вигід від їх використання на сільських територіях

Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин

Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 1 : Аграрна політика для селянських фермерських господарств та їх об’єднань: світовий досвід для України

Горкіна Л. П. На перехресті парадигм: М.І. Туган-Барановський в історії економічної думки

2020

Шаров О. М. Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин

Гриценко А. А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми

Луніна І. О. Публічні фінанси в макроекономічній політиці зростання

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 4 : Оцінювання функціональної та компетентнісної спроможності державних службовців: досвід і перспективи

Стійкість державних фінансів України у довгостроковій перспективі

Структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України

Формування «розумної спеціалізації» в економіці України

Інклюзивний сільський розвиток в Україні

Корпоратизація аграрного сектора економіки України

Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні

Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків. Частина 2 : Торговельна політика: перспективи участі України в ініціативі «Один пояс, один шлях»

Розвиток економічних та науково-технічних основ транспорту п’ятого покоління

Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України

Бублик Є. О. Фінансова відкритість транзитивних економік

Кричевська Т. О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження

2019

Єлісєєва Л. В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку

Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз

Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики України

Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України

Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України

Бурлай Т. В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика

2018

Лір В. Е. Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку

Український ринок праці: імперативи та можливості змін

Степанова О.В.  Фінансування соціальних функцій держави в умовах транс-формації фіскального простору

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОГНОЗАХ: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України

Чинники і тренди економічного зростання в Україні

Корнівська В. О. Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки

Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність

Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні

2017

Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України

Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України

Кораблін С. О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків

Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки

Білоусова О. С. Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку

Боднарчук Т. Л.Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.)

Консолідація державних фінансів України

Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці

Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України

Подлєсна В. Г. Логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів

2016

Пустовойт О. В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України

Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України

Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні

Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи

2015

Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України

Cелянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні

2014

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України

Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція

Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку

Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві

Кудласевич О. М. Українські джерела теорії підприємництва

Никифорук О. І. Модернізація наземних транспортних систем України

Вплив кризи на фінанси реального сектора економіки України та шляхи їх оздоровлення

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України

Промислова політика посткризової економіки

Засади модернізації виробничої інфраструктури України

Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації

Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика

Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект

2013

Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку

Перспективы и риски экономической динамики и взаимодействия России и Украины

Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів

Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

Сучасні аграрні перетворення в Україні

Еволюція теорії державних фінансів в Україні

Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки)

Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние и механизмы развития

Понад п’ять десятиліть у фундаментальній науці. До 85-річчя від дня народження академіка Олексія Мусійовича Онищенка

Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу

Короткострокове прогнозування валової доданої вартості

2012

Енергетична політика сталого розвитку

Мінливий світ

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки

Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні

Новые вызовы для денежно-кредитной политики в современных условиях : в 2-х кн. Книга 2: Взгляд из Украины

Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення

Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція

Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України

Інститут довіри в координатах економічного простору-часу

Еволюція ринкових інститутів в Україні

Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія, практика

Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку

Фінансові кризи на ринках, що розвиваються

Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір

2011

Державна фінансова політика економічного розвитку

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України

Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель : в 2-х т. Т. 2: Европейская интеграция и экономическое развитие

Агробіоенергетичний ринок України

Структурні зміни та економічний розвиток України

Прокопа І. В., Беркута Т. В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні

Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку

Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки

Волощенко-Холда Л. Ю., Осташко Т. О. Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів

Державна політика стабілізації фінансів підприємств

2010

Волощенко Л. Ю., Лєнівова Г. В., Осташко Т. О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ

Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів

Теорія, політика та практика сільського розвитку

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення

Сільськогосподарська кооперація : вибрані праці

Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения

Економіка України за 1991–2009 роки

Потенціал ендогенного зростання економіки України

Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку

Пропорції та перспективи формування національного багатства України

2009

Зеленый бизнес – миллиардная сделка! На смену доткомам приходят дотгрины

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку

Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-соціально-економічні нариси

Економіка знань

Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування

Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку

Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації

Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз

Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні

2008

Розвиток банківської системи України

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований

Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель Том 1. Глобализация и экономическое развитие

Державні цільові програми та упорядування програмного процесу в бюджетній сфері

Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 2: Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації

Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання

2007

Фінансові посередники як інститути розвитку

Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика

Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення

Енергетичний баланс України: моделювання і прогнозування

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки (556 c.)

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки (564 c.)

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. Т. 1: Економіка знань – модернізаційний проект України (544 с.)

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України

Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій

Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання

Інфляція та фінансові механізми її регулювання

Українська фінансова думка другої половини ХIХ – початку ХХ століть

Корпоративні структури в національній інноваційній системі України

Моделі ендогенного зростання економіки України

Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети

2006

Україна у вимірі економіки знань

Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації

Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин

Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для України

Технологічний розвиток економіки України

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції

Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин

2005

Актуальні проблеми менеджменту в Україні

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика

Регулювання аграрної сфери

Развитие форм обмена, стоимости и денег

Конкурентоспроможність національної економіки

2004

Формування галузевих ринків України: перехідний період

Ринкова трансформація аграрного сектора

Моделювання страхового механізму компенсації еколого-економічних збитків

Секторальні та міжкраїнні моделі економічного розвитку

Структурні чинники розвитку економіки України

2003

“Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання

Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України

Роль держави у довгостроковому економічному зростанні

Україна в процесах міжнародної інтеграції

Відмивання грошей: сутність та шляхи запобігання

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку

2002

Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку

2001

Розвиток секторів і товарних ринків України

2000

Державний борг України та його економічні наслідки

Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання

Національні заощадження та економічне зростання

Державні фінанси України в перехідний період

Нестабільність та економічне зростання

Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування

1999

Секторальні моделі прогнозування економіки України

Трансформація моделі економіки України: (ідеологія, протиріччя, перспективи)

-->