САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості : наукова доповідь / за ред. канд. екон. наук В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2017. – 136 с. – http://ief.org.ua/docs/sr/297.pdf

ISBN 978-966-02-8183-7

У науковій доповіді надано кількісну та якісну оцінку ресурсного та демовідтворювального потенціалів Донбасу; здійснено оцінку представленості базових галузей До¬нецької та Луганської областей на території, підконтрольній українській владі. Проаналізовано економічні передумови та розроблено сценарні припущення трансформаційних змін у зайнятості населення регіону. Запропоновано план реформування соціально-трудової сфери Донбасу, що ґрунтується на основі стратегічного бачення економічних перетворень і розвитку регіону на засадах структурної перебудови з урахуванням європейського досвіду.
Оскільки наукову доповідь підготовлено у межах виконання НДР «Модернізація соціально-трудової сфери Донбасу: загрози та можливості» на замовлення НАН України, яку було завершено наприкінці 2015 р., у ній подано статистичні дані та результати соціологічних досліджень станом на кінець 2015 р., що, на думку авторів, не впливає на оцінку сучасної ситуації на Донбасі.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.