САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Імплементація високих технологій в економіку України : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ю. Єгорова, д-ра екон. наук І.В. Одотюка, д-ра екон. наук О.Б. Саліхової ; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 166 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-8050-2

За підсумками 2010–2014 р. визначено економічні тенденції розвитку процесів виробництва та споживання передових технологій України, що у поєднанні з міжнародними порівняльними оцінками результативності стимулювання вітчизняної науки дозволило виокремити і сформулювати головні недоліки сучасної практики; запропоновано методичний інструментарій та дано аналітичні оцінки потенціалу та інституціональному середовищу розвитку в таких секторах, як біотехнології, нанотехнології, ядерна енергетика, інформаційно-комунікаційні технології, шляхом аналізу важелів державної політики розвитку відповідної сфери, в тому числі заходів із організаційного та фінансового забезпечення і політики статистичного моніторингу зазначених сфер; досліджено досвід окремих країн щодо формування технологічної політики, орієнтованої на розробку та впровадження новітніх технологій; розроблено пропозиції щодо імплементації нормативно-правової бази країн ЄС до законодавчої бази України для забезпечення розвитку високих технологій.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.