САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Наукова доповідь

Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь / [Шинкарук Л.В., Бевз І.А., Барановська І.В. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 304 с. : табл., рис

ISBN 978-966-02-7689-5

У доповіді розглядаються основні особливості структурних трансформацій у національній економіці за період 2000–2014 рр., їхній вплив на економічний розвиток України у контексті євроінтеграційних процесів і напрями формування структурної полі-тики держави.
Для фахівців у сфері економіки та державного управління, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями економічного розвитку України.
Наукову доповідь підготовлено у рамках НДР «Структурні трансформації в еко-номіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток».Кількість завантажень :540