САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Posts Tagged With 'книги'

Наші нові видання

kn2014_5Засади модернізації виробничої інфраструктури України : кол. монографія / [Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Никифорук О.І. та ін.] ; ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 276 с., табл. – 56, рис.- 15. ISBN 978-966-02-7192-0 Вартість 30,00 грн без ПДВ Розглядаються теоретичні положення щодо економічного змісту виробничої інфраструктури як інтеграційного чинника продуктивних сил. Висвітлена особливість взаємного впливу модернізації виробничої інфраструктури та комплексного оновлення продуктивних сил країни як одного із засобів забезпечення сталого розвитку економіки країни на основі узгодження відтворювальних процесів у інфраструктурних секторах і суміжних з ними основних виробництвах. Визначені проблеми та напрями модернізації виробничої інфраструктури із виокремленням загальних тенденцій і специфічних обставин, які притаманні розглянутим інфраструктурним секторам. Сформульовано засади державної політики модернізації виробничої інфраструктури. Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків.   Zibulyk1Цибуляк В.Я. Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект : монографія / В.Я. Цибуляк; ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН Украї¬ни". – К., 2014. – 272 с. : 25 табл., 34 рис. ISBN 978-966-02-7253-8 Досліджено проблеми сільського розвитку, пов'язані з поступовим подоланням кризових явищ в економічному та суспільному житті. Розкрито сутність і складові інституційного середовища сільського розвитку, визначено взаємодію інститутів управління сільським розвитком, узагальнено методологічні засади сільського розвитку. Розглянуто тенденції формування сучасної інституційної системи сільського розвитку; визначено особливості його управління в сучасному інституційному середовищі; проаналізовано соціально-економічну результативність суспільних функцій села. Обґрунтовано пропозиції щодо інституціалізації системи управління сільським розвитком на основі формування громадських інститутів сталого розвитку села, інституційних змін в організації державного регулювання сільського розвитку, оцінювання рівня сприяння інституційного середовища в управлінні сільським розвитком. Для науковців, фахівців регіонального і соціального розвитку, працівників державних органів влади та органів місцевого самоврядування, аспірантів, студентів і викладачів ВНЗ гуманітарного профілю.   kn2014_6Бойко А.В. Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика / Аліна Василівна Бойко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 288 с. : табл.., рис. ISBN 978–966–02–7264–4 Вартість 30,00 грн без ПДВ У монографії фундаментально розкрито природу стійкості національної економіки у контексті внутрішніх і зовнішніх викликів й ризиків сучасності. Застосовуючи міждисциплінарний і комплексний підхід, системно обґрунтовано теоретико-методоло¬гічні положення та практичні рекомендації щодо формування стійкості економіки, що розвивається у глобальному просторі. Розроблено концептуальні засади забезпечення стійкості національної економіки, які враховують зовнішні чинники впливу на економічні процеси, детермінують її внутрішні фактори формування, а також включають механізми, інститути та стратегії управління. Для вчених-фахівців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.   Obl_KindzerskyEКіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю.В.Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. –536 с. табл., рис. ISBN 978–966–02–7157–9 Проаналізовано зміст категорії «модернізація», виділено її соціальну, інституційну і технологічну складові, показано їхню діалектичну єдність. Висвітлено напрацьовані у світі підходи до формування промислової політики як засобу технологічної модернізації. Представлено еволюцію моделей політики на різних етапах суспільного прогресу. Виявлено протилежність тенденцій у розвитку промисловості світу та України і розкрито вади вітчизняної промислової політики, що зумовили деіндустріалізацію країни. З’ясовано інституційні обмеження модернізації, пов’язані з інститутами держави і власності. Показано можливості використання інститутів розвитку і державного замовлення в активізації структурно-технологічних змін у виробництві. Викладено основні положення стратегії розвитку української промисловості, обґрунтовано модель і заходи державної політики її реалізації. Для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.   kn2014_1Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні / Володимир Васильович Юрчишин ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ". – К., 2013. – 424 с. : табл. ISBN 978–966–02–6996–5                                     Вартість 32,00 грн без ПДВ Викладено результати початкового етапу досліджень об’єктивно зумовлених аграрних перетворень в Україні після набуття нею суверенності. Увага акцентується на базових основах їхнього очікуваного успіху: реальному визнанні чільного місця у перетворювальних процесах ефективного вирішення селянського питання; чіткому визначенні мети, завдань, етапів і механізмів проведення реформ; всебічній відпрацьованості відповідної державної нормативно-правової бази; вмілому й достатньо відповідальному проведенню реформувань. Розглядаються науково-прикладні напрацювання з приводу аграрних перетворень, їхня виробничо-експериментальна перевірка і основи практичного втілення. Привернуто увагу до неоднозначного ставлення до очікуваних і здійснюваних аграрних перетворень різних політичних партій, керівників і спеціалістів сільського господарства. Для науковців, фахівців агропродовольчої сфери, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.   kn2014_2 Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку : монографія / [Одотюк І.В., Саліхова О.Б., Мусіна Л.А. та ін.] ; за ред. д.е.н. Одотюка І.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України" – К., 2013. – 392 с. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6883-8                                      Вартість 30,00 грн без ПДВ Узагальнено теоретичні і практичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу здійснення технологічної модернізації вітчизняної економіки. На основі комплексного аналізу виробничого, кадрового, інвестиційного та організаційного ресурсів запропоновано шляхи удосконалення державного стимулювання піднесення вітчизняної високотехнологічної індустрії. Розрахована на фахівців у галузі економіки, державних і регіональних органів управління, науковців, викладачів, студентів.   kn2014_4 Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів : монографія / за ред. д-ра екон. наук проф. Л.І. Федулової ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2013. – 724 c. : табл., рис. ISBN 978-966-02-6998-9                                  Вартість 60,00 грн без ПДВ Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних систем України в умовах євроінтеграційних викликів. Здійснено оцінювання стану формування економіко-технологічного потенціалу регіонів та визначено детермінанти його реалізації. Значну увагу приділено технологічній конкурентоспроможності та технологічній безпеці регіонів. Розроблено механізми активізації процесу формування сучасних регіональних інноваційних систем в Україні, серед яких фінансовий, організаційно-мережевий, механізм інвестиційного забезпечення. Запропоновано напрями реалізації сучасної парадигми регіональної інноваційної політики. Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Continue Reading

Наші нові видання

Knugu13_1

Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки) : кол. монограф. / [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І.Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В.Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О.Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2013. – 292 с., табл., рис.

Висвітлено основні тенденції та чинники нестійкого розвитку внутрішнього ринку України в межах світового господарства. Показано, що його інерційний розвиток несе загрозу уповільнення економічного зростання України, обмежує її можливості протистояти негативним шокам зовнішньоекономічної кон’юнктури. Окреслено пріоритети державної політики щодо збільшення виробництва вітчизняної продукції, орієнтованої на задоволення потреб вітчизняного споживача.

Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.

  Knugu13_2

Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние и механизмы развития : монография / под. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Федуловой; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозирования.  – К. , 2013. – 328 с.

 Представлены результаты исследования состояния научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Российской Федерацией. Определены и обоснованы стратегические направления научно-технологического сотрудничества Украины и России в рамках реализации программных документов создания инновационного пространства стран СНГ. Разработана модель проектного инвестирования развития международного кластера на инновационной основе.

 Для научных работников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

obl_13_003

Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем : монография / [Артёмова Т.И., Гриценко А.А., Кричевская Т.А. и др.] ; под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А.Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2013. – C. 580: табл. 31, рис. 48.

В данной работе соотношение иерархии и сетей квалифицируется как основная структурно-организационная проблема ХХI века. Выявлено, что иерархия и сеть являются не разными самостоятельными и независимыми, а взаимопредполагающими и взаимозависимыми структурами, взаимосвязь которых исторически развивается и принимает различные формы в глобальном и локальных институциональных пространствах. На современном этапе это развитие связано с формированием информационно-сетевого общества и сетевого человека. Показано, что закономерности функционирования информационно-сетевого общества существенно отличаются от закономерностей индустриального общества, а развитие сетевого характера общественных связей не только открывает огромные перспективы, но и создаёт фундаментальные риски, ведёт к фрагментации и разложению человеческого общества и личности. Судьба человеческого общества будет зависеть от того, сможет ли оно иерархизировать сети, удержать общечеловеческие ценности в качестве господствующего приоритета и сформировать соответствующие институты, или же сеть без иерархии погрузит общество во всеобщий хаос.

Для специалистов в области экономики и общественных наук, преподавателей и студентов вузов экономического и социально-гуманитарного направления.

obl_13_001

Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе : монограф. / [Федулова Л.И., Шовкун И.А., Хаустов В.К. и др.] ; под. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Федуловой; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. НАНУ – К., 2013. – 348 с., табл., рис.

Представлены результаты исследования вопросов состояния торгово-экономических отношений, научно-технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Республикой Беларусь. Особое внимание уделено сотрудничеству между странами в направлении обеспечения инновационного развития экономики. Предложены организационно-экономические механизмы внедрения проектов инновационно-технологического взаимодействия, обоснованы механизмы повышения эффективности торгово-экономических отношений двух стран на инновационной основе.

Для научных работников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

  obl_13_002

Небрат В.В.

 Еволюція теорії державних фінансів в Україні / Вікторія Василівна Небрат ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 584 с.

 Монографія присвячена історико-економічному дослідженню еволюції теорії державних фінансів в Україні. Розглянуто основні етапи, закономірності, особливості формування та розвитку наукових поглядів на податки, витрати держави, бюджет, державний кредит. Проаналізовані концептуальні джерела та суспільно-політичні детермінанти, що обумовили специфіку теоретичної побудови та практичної реалізації вітчизняної моделі фінансового забезпечення господарського розвитку. Представлений внесок українських учених у розроблення теорії державних фінансів у контексті наукового обґрунтування ринкових реформ, державної економічної політики та розвитку світової фінансової науки.

 Для науковців, працівників міністерств і відомств, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться історією державних фінансів та фінансової думки.

Continue Reading
-->