САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Реконструктивний економічний розвиток: основні напрями, ефективність і соціальна справедливість : монографічний збірник / за ред. акад. НАН України Гейця В.М., чл.-кор. НАН України Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2016. – 221 с. : табл., рис. – Режим доступу :

ISBN 978-966-02-8125-7


Розкрито зміст реконструктивного типу економічного розвитку, основні напрями його формування, співвідношення економічної ефективності і соціальної справедливості. Автори пропонують новий концептуальний підхід, згідно з яким реконструктивний економічний розвиток полягає у поєднанні докорінної перебудови несучих конструкцій соціально-економічної системи з відновленням власної ідентичності та господарської суб’єктності України на засадах соціальної справедливості, що може відбуватися як в умовах економічного зростання, так і за нульових і навіть від’ємних темпів зростання економіки. Показано вплив історичної траєкторії розвитку господарства України на виникнення сучасних інституційних деструкцій, особливості вза-ємозв’язку економічних та політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України, обґрунтовано вибір стратегії реіндустріалізації, з’ясовано зміст реконструктивного розвитку аграрного сектора України на основі його соціоекономічної модернізації, розкрито особливості реконструкції транспортної інфраструктури, виклики та підходи до реконструкції соціально-трудової сфери, способи монетарного забезпечення реконструктивного розвитку економіки України. Обґрунтовано необхідність розробки інструментів обмеження соціальних ризиків та нерівності, забезпечення прав людини у економічних і соціально-трудових відносинах.
Монографічний збірник буде корисним як фахівцям у сфері економіки, політики і права, так і широкому колу читачів, які цікавляться соціально-економічними та інституціональними проблемами розвитку.-->