Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ економічного зростання та структурних змін в економіці

Про відділ: Відділ економічного зростання та структурних змін в економіці було створено у 1997 р. під керівництвом доктора економічних наук, професора, член-кореспондента Національної Академії Наук України Бориса Євгеновича Кваснюка (1938–2008), родоначальника наукової школи інституційного макроструктурного аналізу національної економіки, з метою дослідження структурних процесів у національній економіці та структурної політики держави в період формування її сучасної економічної моделі.

Основні напрями наукової діяльності: – макроекономічні проблеми політики економічного зростання;
– циклічність розвитку економіки;
– світогосподарські диспропорції та структурні зміни в економіці;
– причини і наслідки структурних обмежень у розвитку провідних галузей і сегментів національної економіки;
– конкурентоспроможність національної економіки;
– нагромадження капіталу та економічна динаміка.
– трансформація структури реального сектора;
– стратегія формування структурної, промислової, інвестиційної політики держави.

Персоналії (текст): З проблем досліджень взаємозв’язку системи національних заощаджень та економічного зростання – вперше викладено концепцію розвитку системи національних заощаджень, їх фінансових джерел та механізмів конвертації в інвестиції; вперше здійснено теоретичний аналіз заощаджень як економічної категорії, обґрунтовано необхідність підвищення частки чистих заощаджень нефінансових корпорацій та їх ефективного використання на інвестиційні цілі як підґрунтя структурних зрушень в економіці України.
З проблем оцінки взаємозв’язку державного управління та довгострокового економічного піднесення у ринковому і трансформаційному суспільстві – представлено сучасну парадигму державного регулювання економіки, визначено основні важелі державного впливу на економічне зростання через інституційні перетворення, підтримання бюджетної збалансованості та регулювання основних пропорцій, які забезпечують ринково-орієнтовану поведінку економічних суб’єктів, розроблено модель підвищення конкурентоспроможності національної економіки та прогноз соціально-економічного розвитку України.
З проблем дослідження реального сектору економіки теорії й практики його функціонування в умовах глобалізації з урахуванням особливостей української національної моделі – розроблено категорійний апарат та методологічний інструментарій оцінки структури реального сектора та визначено концептуальні принципи державної політики формування ефективної структури реального сектора; обґрунтовано необхідність підвищення частки високотехнологічних виробництв у структурі реального сектору у зв'язку із зростанням їх значущості на постіндустріальному (неоіндустріальному) етапі економічного розвитку.
З проблем дослідження впливу світогосподарських диспропорцій на стан національної економіки та формування політики економічного зростання – на основі застосування розробленого методологічного інструментарію оцінки диспропорційності економічних систем виявлено внутрішні диспропорції і особливості структурних змін основних складових реального сектору економіки України; досліджено територіальні диспропорції у світогосподарському розвитку та розроблено рекомендації щодо використання потенціалу особливих економічних зон як механізму подолання внутрішньої регіональної та виробничої диспропорційності.

З проблем дослідження структурних трансформацій, що відбувались в економіці після набуття державної незалежності, та їх впливу на розвиток України – обґрунтовано основні засади структурної політики держави та напрями здійснення структурних реформ, розроблено прогнозний сценарій необхідних структурних трансформацій та механізмів регулювання структурних змін; визначено, що найважливішими напрямами трансформації посткризової економіки України мають стати: підвищення енергоефективності, зниження енергоємності економіки; розширення експортних можливостей та розвиток потенційно потужного внутрішнього ринку, забезпечення високої динаміки промислового зростання при одночасному технологічному оновленні виробничої бази.
З проблем удосконалення методології моделювання і прогнозування розвитку галузей національної економіки в умовах інтеграційних процесів – розроблено концепцію моделювання інтеграційних процесів економіки України, яка відрізняється можливістю моделювання торговельних, секторальних та інвестиційних ефектів, а також ефектів технологічного наближення та може застосовуватися для моделювання участі України у будь яких інтеграційних об’єднаннях; розроблено інструментарій оцінювання технологічного потенціалу окремих видів діяльності на основі концепції простору товарів з метою визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо активізації розвитку національної економіки; визначено прогнозні тенденції розвитку галузей національної економіки у зв’язку зі створенням Зони вільної торгівлі в рамках підписання Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС.

Теми, виконані у рамках співробітництва із зарубіжними науковими установами – на замовлення Дослідницького центру економічних і регіональних досліджень Угорської академії наук – «Розвиток торгівельних та торгівельно-політичних відносин з Європейським Союзом – Досвід країн Вишеградської Четвірки (V4): висновки і уроки для Східних Партнерів» (Developing trade and trade policy relations with the European Union – Experience of V4 countries and implications/lessons for EaPs) (2013 р.);

Результати роботи відділу широко застосовувалися у державній політиці: лише за період 2010-2015 рр. відділом було розроблено і направлено до органів державної влади біля 130 аналітичних записок, відгуків на законопроекти, рекомендацій щодо удосконалення механізмів реалізації структурної, промислової, інвестиційної, амортизаційної політики держави.

У 2015 р. відділ виступив організатором круглого столу «Яка стратегія структурних змін створить умови для економічного розвитку України?» (30.10.2015 р.) та співорганізатором засідання Клубу Банкірів «Регулятори і регулювання: ефективність реформ у фінансовому секторі» (01.12.2015 р.), проведеного в ДУ «Інститут економіки та прогнозування України» за участю міжнародних експертів, науковців, представників органів державної влади, бізнесу та громадських організацій, зокрема .
Працівники відділу пройшли зарубіжні стажування:
– Тищук Т.А. (2013 р.) у EcoMod Modelling School, м. Брюссель, Бельгія (курс «Practical General Equilibrium Modeling with GAMS»);
– Шинкарук Л.В. (2015-2016 рр.) у Вищій школі інформатики та мистецтв (Факультет Інформатики та Управління), м. Лодзь, Польща (курс – «Післядипломна Освіта «Менеджер європейських проектів в фінансовій перспективі 2014-2020»);
– Бобух І.М., Ромусік Я.В. (2015 р.) у Фундації «Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) та Вищій школі інформатики та мистецтв (Wy?sza Szko?a Informatyki i Umiej?tno?ci), м. Лодзь, Польща (курс «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок»).

Наукове життя: Фахівцями відділу здійснюється дослідження чинників економічного зростання України, яким передбачається оцінити національні та глобальні детермінанти економічного зростання в умовах турбулентності світової економіки, розробити макроекономічну модель для ідентифікації та оцінки внутрішніх можливостей національної економіки і зовнішніх впливів на неї, розробити рекомендації щодо удосконалення державної економічної політики з метою переходу до економічного зростання.
Іншим важливим напрямом перспективних досліджень відділу є структурні зміни як основа інклюзивного розвитку економіки України, у рамках якого вивчатимуться такі питання як ринкова турбулентність та проблеми адаптивності економічних систем, ендогенні та екзогенні чинники інклюзивного розвитку, інклюзивні інвестиції, інституційні бар’єри інклюзивності підприємницької діяльності, науково-технологічні та освітні параметри інклюзивності економіки, пріоритети та механізми державної політики інклюзивного розвитку.

Основні публікації (текст): Протягом часу існування відділу за результатами наукових досліджень працівників було підготовлено та надруковано понад п’ятсот науково-дослідних робіт, в тому числі 11 монографій, з яких 9 колективних та 2 індивідуальні, а також близько ста пропозицій та проектів щодо вдосконалення системи діючого законодавства й основних економічних програм і проектів розвитку країни, в тому числі:
1. Держава та економічне зростання (концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України) / за ред. д-ра екон. наук Кваснюка Б.Є. – К.: Ін-т економ. прогнозув. 2001. – 88 с.
2. Єщенко П.С., Кваснюк Б.Є., Бірюков О.А. Нова модель держави – Слов’янськ, ЗАТ «Печатный двор», 2002. – 144 с.
3. Шинкарук Л. В. Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні : [монографія] / Л. В. Шинкарук. – К. : Університет «Україна», 2006. – 393 с.
4. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл..-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – 544 с.; 564 с.; 556 с.
5. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / Відпов. ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерський. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.
6. Бобух І.М. Пропорції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І.М. Бобух ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 372 с.
7. Структурні зміни та економічний розвиток України / за ред. Л. В. Шинкарук ; Ін-т екон. та прогнозування. – К: ВПЦ «Експрес», 2011. – 696 с.
8. Шинкарук Л. В. Управління оборотним капіталом в економіці України : [монографія] / Л. В. Шинкарук, Н. П. Стахова. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 166 с.
9. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України. Наукова доповідь / За ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. –152 с.
10. Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю.В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 536 с.
11. Фащевська О. М. Інфраструктурні та регіональні складові ресурсного забезпечення розвитку індустрії високих технологій в Україні // Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні можливості розвитку / [Одотюк І. В., Саліхова О. Б., Мусіна Л. А. та ін.] ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. - К., 2013. - С. 273-322.
12. Хаустов В. К. Трансфер технологий в инновационных процессах Украины и Беларуси / В. К. Хаустов // Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики Беларусь на инновационной основе: монограф. / [Федулова Л. И., Шовкун И. А., Хаустов В. К. и др.] ; под. ред. Л. И. Федуловой ; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. НАНУ – К., 2013. – С. 119–138.
13. Shynkaruk L., Baranovska I., Herasimova O. Ukraine’s experiences on developing trade and trade policy relations with the European Union // Developing Trade and Trade Policy Relations with the European Union: Experience of V4 countries and implications/lessons for EaPs / ed. by T. Szigertvari. – Budapest, 2014. – P. 85–112.
14. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки : наукова доповідь / За ред. В.М. Гейця, Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 92 с.
15. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь / [Шинкарук Л.В., Барановська І.В., Бобух І.М. та ін.] ; за ред. Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 304 с.

Партнери: Відділом керує д.е.н. Бобух Ірина Миколаївна.

Співробітники відділу:
Провідний науковий співробітник, д.е.н. Бобух Ірина Миколаївна.
Старший науковий співробітник, д.е.н. Кіндзерський Юрій Вікторович.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Барановська Ірина Вікторівна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Фащевська Ольга Миколаївна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Ромусік Яніна Василівна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Тищук Тетяна Анатоліївна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Снігова Оена Юріївна.
Старший науковий співробітник, к.е.н. Щегель Світлана Миколаївна.
Науковий співробітник, к.е.н. Левчук Наталія Іванівна.
Науковий співробітник, к.е.н. Луцков Віталій Олегович.
Науковий співробітник Герасімова Олена Аркадіївна
Молодший науковий співробітник Лопатенко Дар’я Борисівна
Молодший науковий співробітник Москвіна Оксана Дмитрівна
Головний економіст Бевз Ірина Андріївна.Контакти: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ економічного зростання та структурних змін в економіці
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 254-22-36
E-mail в.о. завідуючого відділу: irinnr@ukr.net
E-mail вченого секретаря відділу: fon86@ukr.net