Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ державних фінансів

Історія створення: Відділ державних фінансів було створено під час організації Інституту, враховуючи, що успіх ринкових реформ залежить від наукової обґрунтованості трансформаційних процесів у системі державних фінансів. Як відомо, в Україні більшість елементів цієї системи були сформовані за часів командно-адміністративної економіки, коли фінанси держави не відігравали активної ролі при тому, що державний бюджет був бюджетом всього народного господарства, а багато видів обов’язків держави щодо фінансування соціальної сфери були пов’язані з низьким рівнем оплати праці. Створення сучасної системи державних фінансів потребувало вирішення методологічних і практичних проблем формування раціональної податкової системи та ефективних механізмів міжрегіонального перерозподілу фінансових ресурсів, зміни видів та структури державних видатків, нормативно-правового забезпечення процедур прийняття бюджетних рішень.
З моменту створення відділ очолює д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Луніна Інна Олександрівна.

Основні напрями наукової діяльності: Основні напрями наукової діяльності: зосереджені на дослідженні теоретичних та методичних засад розвитку державних фінансів та міжбюджетних відносин, що включає:
• закономірності еволюції державних видатків у країнах з ринковою економікою та особливості трансформаційних процесів у бюджетній системі України;
• розвиток процесів бюджетної децентралізації;
• реформування податкової системи, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації та активізації процесів європейської інтеграції;
• вибір ефективних форм і методів державної підтримки підприємств;
• розробку інструментарію оцінки впливу ризиків зовнішнього та внутрішнього характеру на стан державних фінансів,
• створення ефективних механізмів прийняття бюджетних рішень та забезпечення фінансової стійкості держави.

Отримані результати: За результатами наукових досліджень співробітників відділу:
• розвинуто теоретичні засади зменшення ризиків державних фінансів, що пов’язані із зовнішніми запозиченнями суб’єктів господарювання,
• розроблено інструментарій комплексного аналізу ризиків державних фінансів, обґрунтовано ключові завдання трансформації фіскальної системи України з метою зменшення її ризиків у частині управління державним боргом, укріплення бюджетної дисципліни та удосконалення бюджетного процесу;
• обґрунтовано стратегію бюджетної децентралізації, яка враховує особливості формування ринкових відносин в умовах переходу від централізованої до децентралізованої системи влади і спрямована на подолання конфліктності, створення умов для розкриття потенціалу публічної влади та забезпечення ефективного функціонування багаторівневої бюджетної системи;
• розроблено концептуальний підхід до оцінки обсягів державної підтримки підприємств України за допомогою бюджетно-податкових інструментів, що дозволяє здійснювати порівняння такої підтримки в Україні та країнах ЄС;
• обґрунтовано теоретико-методичні засади забезпечення продуктивного характеру державної підтримки підприємств та подальшого реформування податкової системи України в умовах глобалізації;
• визначено недоліки нормативно-правового забезпечення статусу контролюючих суб’єктів у сфері державних фінансів України та обґрунтовано напрями удосконалення системи державного фінансового контролю, у т.ч. внутрішнього аудиту в умовах поглиблення європейських інтеграційних процесів;
• визначено стратегічні напрями консолідації державних фінансів, що є ключовими в умовах високого ступеню залежності фінансової системи України від зовнішніх запозичень та необхідності вирішення завдань скорочення боргового навантаження;
• обґрунтовано доцільність формування багаторівневої бюджетної системи на засадах децентралізації, що забезпечує відповідальне ставлення органів публічної влади різних рівнів до виконання своїх функцій та повноважень;
• запропоновано критерії розподілу видаткових повноважень між центральними та місцевими органами влади;
• розвинено методологічні засади узгодження трансфертного ціноутворення та митної оцінки товарів при імпорті, реалізація яких дозволятиме усувати потенційні ризики недоотримання бюджетних надходжень та надмірного податкового навантаження на платників податків;
• обґрунтовано приоритетні для України напрями збалансування фінансових ресурсів держав на основі гармонізації митного законодавства із методами трансфертного ціноутворення.
Дослідження відділу сформували наукове підґрунтя для практичного вирішення актуальних проблем бюджетно-податкової та боргової політики держави, результати дослідження було використано при підготовці наукових доповідей і доповідних записок, поданих центральним органам законодавчої та виконавчої влади України, апробовано на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, Круглих столах та засіданнях робочих груп.

Основні публікації: 1. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. - Харків: Форт, 2000.-296 с.
2. Вахненко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки. – Київ: Альтерпрес, 2000. – 156 с.
3. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.
4. Вахненко Т.П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин. – К.: Фенікс, 2006. – 536 с.
5. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / Монографія, НАН України ; Ін-т. екон. та прогнозув. За ред. д.е.н. І.О. Луніна – К., 2010. – 320 с.
6. Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети / Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2007. – 480 с.
7. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації / [Луніна І.О., Булана О.О., Фролова Н.Б., Баліцька В.В., Короткевич О.В.] ; за ред. д.е.н. І.О.Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2014. – 296 с.
8. Твердохлібова Д. В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України : наук. доповідь / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозування НАН України”. – К. , 2014. – 110 с.
9. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації / [Луніна І.О., Булана О.О., Фролова Н.Б., Баліцька В.В., Короткевич О.В.] ; за ред. д.е.н. І.О.Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2014. – 296 с.

Контактна інформація: ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", відділ державних фінансів
вул. Панаса Мирного, 26,
м. Київ,
01011, Україна
Телефон: +38 (044) 254-20-09
Адреса електронної пошти: ilunina@ukr.net

Персоналії: Колектив відділу складається з 11 співробітників, серед яких 1 доктор економічних наук та 6 кандидатів економічних наук.