Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ грошово-кредитних відносин

Про відділ: Відділ було створено 1 квітня 2010 року. Очолює відділ д.е.н., професор Шелудько Наталія Михайлівна.

Основні напрями наукової діяльності: - розвиток грошової системи України, оцінка і передбачення системних ризиків;
- моніторинг статусу банківських системних і фінансових ринків України;
- грошове регулювання економіки.

Персоналії (текст): Основні принципи функціональних і структурних змін в грошовому регулюванні економіки спрямовані на:
інтенсифікацію дії грошових чинників в економічному розвитку;
оптимізацію управління кредитними потоками;
використання механізмів утворення "довгих" грошей.

Основні публікації (текст): Н.М. Шелудько р.8 «Грошово-кредитна політика та реформування банківського сектору»; р.9 «Розвиток ринку капіталів» (пп.9.1-9.9) // Новий курс реформ в Україні. 2010-2015: Національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. - К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. (С. 105-119).

Шелудько Н.М., Корнєєв В.В., Брус С.І., Бублик Є.О. «Фінансовий ринок та грошово-кредитна політика в Україні» // Економіка України за 1991-2009 роки / за заг. ред. В.М. Гейця ?та ін.? ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К. : Держкомстат України. - 2010. – 112 с. (Р.6, пп.6.1, 6.2), с. 73–82).

Даниленко А.І., Шелудько Н.М. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи. / А.І. Даниленко, Н.М. Шелудько // Економіка та прогнозування. - 2010. – №1. – С. 9–19.

Корнєєв В.В., Бублик Є.О. Антикризове регулювання кредитних ринків: порівняльний аналіз практики зарубіжних країн / В.В. Корнєєв , Є.О. Бублик // Економічний вісник Донбасу. - 2010. – № 2. – С. 70–74.

Шелудько Н.М. Фінансові ринки України і Росії: уроки кризи та перспективи розвитку / Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування. - 2010. – № 3. – С. 9–19.

Шелудько Н.М. Финансовые рынки Украины и России: последствия кризиса и перспективы интеграции / Н.М. Шелудько // Сб. научных докладов Международной научно-практ. конф. “Россия в многополярной конфигурации”. - М. : ИЭ РАН. - 2010.

Шелудько Н.М. Фінансова грамотність населення – національний капітал України / Н.М. Шелудько // Урядовий кур’єр. - 2010. – № 228. – С. 8.

Шелудько Н.М., Бублик Є.О. Державна політика стабілізації фінансів підприємств : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. - 2011. – 542 с.

Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управл.»; за ред. М.Азарова. - 2011.
(Т.1. Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ
(особистий внесок Шелудько Н. (у співав.) - п. 7.5. Вдосконалення регулювання ринку державних цінних паперів); Т.2. Бюджетна стратегія і державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність.
п. 2.5. Модернізація регулювання фінансового ринку в Україні (Брус С., Шелудько Н.; п. 2.7. Рекапіталізація фінансового сектора: світовий досвід та українські реалії (Карчева Г., Шелудько Н.).

Шишков С.Є., Шелудько Н.М. Проблема довіри на неефективному фондовому ринку: приклад України / С.Є. Шишков, Н.М. Шелудько // Вісник ІЕПр. - 2011. – С. 74-87.

Бублик Є.О. Соціальні ефекти іпотечного ринку України у посткризовий період / Є.О. Бублик // Український соціум. - 2011. – №3. – С. 89–98.

Шелудько Н., Близнюк В. Макроекономічні наслідки державної політики у сфері праці та зарплати / Н. Шелудько, В. Близнюк // Український соціум. - 2011. – № 3. – С.123–134.

Бублик Є.О., Корнєєв В.В. Іпотечний ринок України: проблеми та перспективи посткризового відновлення / Є.О.Бублик, В.В.Корнєєв // Економіка та прогнозування. - 2011. – № 4. – С. 76-85.

Брус С.І. Інвестиційні стратегії банків на фондовому ринку України: посткризові тенденції / С.І. Брус // Економіка і прогнозування. - 2011. – № 4. – С. 86-96.

Шелудько Н.М. Научно-технологическое взаимодействие России и Украины: прогнозирование возможностей и механизмы их реализации / Н.М. Шелудько // Проблемы прогнозирования. - 2011. – № 4. – С. 28–41.

Шкляр А.И. Модернизация инструментария госдолга Украины: возможные риски и пути их минимизации / А.И. Шкляр // Депозитариум. - 2012. – № 3. – С. 27–29.

Рожкова К.І. Оцінка ринкової капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів / К.І. Рожкова // Економіка і прогнозування. - 2012. – № 1. – С. 55-64.

Брус С.І., Бублик Є.О. Ринок банківських послуг населенню: криза довіри, її наслідки і перспективи подолання / С.І. Брус, Є.О. Бублик // Український соціум. - 2012. – № 2. – С. 51-66.

Шелудько Н.М., Шкляр А.І. Фінансові кризи: поняття, класифікація, ідентифікація / Н.М. Шелудько, Шкляр А.І. // Економічна теорія. - 2012. – № 2. – С. 93-117.

Шкляр А.І. Модернизация инструментария госдолга Украины: возможные риски и пути их минимизации / А.І. Шкляр // Депозитариум. - 2012. - № 4. – С. 19-22.

Шкляр А.І. Формування системи індикаторів фінансової стабільності на ринках, що розвиваються: актуальні підходи для України / А.І. Шкляр // Економіка і прогнозування. - 2012. – № 1. – С. 37-54.

Рожкова К.І. Бізнес-стратегії банків країн ЄС в умовах кризи суверенних боргів: актуальні аспекти для України / К.І. Рожкова // Вісник Університету банківської справи України. - 2012. № 2 (14). – С. 184-187.

Ануфрієва К.В., Шкляр А.І., Шелудько Н.М. Моніторинг фінансової стабільності трансформаційних економік / К.В. Ануфрієва, А.І. Шкляр, Н.М. Шелудько // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. праць. - 2012. – № 3. – С. 98-115.

Контакти: Tел.: +38(044)254-5203
Факс: +38(044) 280-8869