Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Сектор міжнародних фінансових досліджень

Історія створення: Cектор було створено у грудні 2013 року під керівництвом Богдан Т.П. з огляду на необхідність поглибленого вивчення глобальних фінансових трансформацій в умовах високого ступеню відкритості національної економіки та розроблення теоретико-методичних засад міжнародної фінансової інтеграції України.
З листопада 2017 р. сектор очолює д.е.н. Борзенко Олена Олександрівна.

Основні напрями наукової діяльності: - закономірності трансформації світової валютно-фінансової системи та їх вплив на валютно-фінансову політику держави;
- інтеграція України у світовий фінансовий простір;
- боргова політика та управління зовнішнім боргом;
- регулювання транскордонного руху капіталу;
- співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями та міждержавне співробітництво у валютно-фінансовій сфері.

Очікувані результати: Cистематизація трансформаційних змін міжнародної валютної системи на рівні глобальної економіки, міжнародних регіональних угрупувань та окремих країн в інституціональному та функціональному розрізі, розробка концептуальних засад валютної політики України та пропозицій щодо вдосконалення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні;
визначення перспективних напрямів модернізації міжнародних фінансових інститутів у глобальному вимірі, оцінка результатів і перспектив співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в умовах реформування діяльності МВФ і Світового банку; формування пропозицій щодо розвитку співробітництва між Україною і міжнародними фінансовими організаціями;
пояснення феномену нестабільності на світових фондових біржах, оцінка системи регулювання фондових бірж світу наддержавними структурами, державними регуляторами та саморегулюючими організаціями; розробка комплексу заходів щодо ефективної протидії значному надходженню «гарячих грошей» у формі портфельних іноземних інвестицій на фінансовий ринок України, надання пропозицій щодо системного розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації;
виявлення каналів впливу надмірного боргового навантаження та бюджетно-податкових коригувань у країнах ЄС на стан фінансової системи і стійкість державного боргу в Україні; визначення комплексу заходів боргової політики держави в частині інструментів державного запозичення та валютної структури державного боргу, які мають забезпечити підвищення ефективності боргового механізму України;
обґрунтування ролі міжнародних фінансово-економічних відносин у посиленні регіональної та міжнародної присутності Китаю, дослідження розвитку стосунків у фінансово-економічній сфері між Україною та Китаєм, визначення їх результативності, сильних і слабких сторін; розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення та активізації співпраці між Україною та Китаєм в фінансово-економічній сфері.

Основні публікації: 1. Вахненко (Богдан) Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин. – К.: Фенікс, 2006. – 538 с.
2. Богдан Т. П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури // Фінанси України. – 2013. - №7. – С. 18-32.
3. Богдан Т. П. Достатність міжнародних резервів як передумова забезпечення макрофінансової стабільності // Економіка України. – 2012. - №8. – С. 44-54.
4. Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності // Економіка України. – 2013. – №2. – С. 4–17.
5. Ярошенко Ф. А., Бушуев С. Д., Богдан Т. П. Антикризисное управление финансами в условиях неопределенности / Украинская ассоциация управления проектами. – К.: «Саммит-Книга», 2012. – 168 с.
6. Богдан Т. П. Богдан І. В. Макропруденційне регулювання і контроль за рухом капіталів у системі антикризового управління // Фінанси України. – 2011. – №7. – С. 14-32.
7. Шаров О. М. Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі // Вісник Національного банку України. – 2013. - №1. - с. 12-19.
8. Шаров О. М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) // Економічний часопис ХХІ. – 2013. -, № 1-2. - с. 49-52.
9. Шаров О. М. Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики /Вісник Національного банку України. – 2013. - № 10. - с. 12-19.
10. Сльозко О.О. Трансформация рисковых экономик в посткризисный период / О.О. Сльозко // Глобальні фінансові ризики в умовах трансформації світової фінансової системи: матер. між. науково-теорет. конф. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С. 3-5
11. Slozko O. Problems of global financial market management in the period of “Great recession” (2008-2012) / O.Slozko, T.Panfilova, S.Tereshchenko // Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials. – Kyiv.: LAT&K, 2012, – p. 55-66.
12. Slozko O. The consequences of the financial restructuring of international companies in Ukraine / O. Slozko // Financial assets restructuring of multinational companies in global economy / Round table materials. – Kyiv.: LAT&K, 2012, – p. 3-6.
13. Сльозко О.О. Перспективи та проблеми поглиблення фінансово-економічних відносин України з країнами Європейського союзу / О.О. Сльозко // Досвід ЄС та країн СНД у трансформаційних процесах фінансового ринку: матер. між. наук.-терет. міжвід. конф. / відп. ред. О.В. Плотніков / К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 5-6.
14. Слезко Е.А. Тенденции развития мировой финансовой системы: реалии современности / Е.А. Слезко // Проблеми різних економік світу в процесі трансформації світової фінансової системи: матер. між. наук.-теорет. міжвід. конф. / відп. ред. О.В. Плотніков / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 7-13.
15. Редзюк Є.В. Особливості розвитку фондового ринку України в період трансформації фінансових відносин у світі // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал. 3/2012. – К. – c.14-23
16. Редзюк Є.В. Реформування фондового ринку України, як елемент соціально-економічного розвитку держави // Дослідження міжнародної економіки // Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України // Випуск №3 (72), 2012. – с. 3-11
17. Редзюк Е.В. Тенденции развития финансово-инвестиционных отношений в мире // Journal of Economy and enterpreneurship // Журнал «Экономика и предпринимательство» // №8 (37) // М.: 2013. – с. 24-30
18. Редзюк Є.В. Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України . - Фінанси України. – 2013 - №7. – с.78-90
19. Шпенюк О.Є. Нестабільність валютних курсів в умовах глобалізації. // Економіка і прогнозування. – 2011. – №4. – С. 64-75.
20. Шпенюк О. Є. Целевая направленность и инструментарий управления внешними заимствованиями банковского сектора в современных условиях. // Белорусский экономический журнал. – 2013. – № 1. – С. 114-125.
21. Олійник О.М. Стан та розвиток фондового ринку Китаю в післякризовий період // Збірник наукових праць. Випуск 74 – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013.-с.156-167.
22. Олійник О.М. Геополітичний напрямок модернізації зовнішньо-економічної діяльності Китаю // Стратегічні напрями модернізації зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальних трансформацій: мат. міжн. наук.-теорет. конф., 24.10.2013 р. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Контактна інформація: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 288-92-34
e-mail: ermolaevaiv_37@ukr.net

Персоналії: Колектив сектора - це 8 співробітників, серед яких 2 доктори наук і 4 кандидати наук.

Партнери: Міністерство фінансів України,
Міністерство закордонних справ України,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Рада національної безпеки і оборони України,
Національний банк України,
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України,
Національна академія фінансів і економіки Міністерства фінансів Нідерландів,
Щецінський університет (Польща),
Вільнюський університет,
Афінський інститут освіти і наукових досліджень.