Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку

Про відділ: Відділ був створений у листопаді 1997 року.
З моменту створення відділ очолює визнаний вчений у галузі макроекономіки, економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку Геець Валерій Михайлович., д.е.н., професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України.
Керівник відділу - головний науковий співробітник з покладенням обов’язків завідуючого відділом Скрипниченко Марія Іллівна., д.е.н., професор, заслужений економіст України.

Основні напрями наукової діяльності:
• ендогенізація та оцінка потенціалу економічного зростання;
• накопичення фінансового капіталу в умовах посилення ендогенних факторів росту;
• нейтральність та ендогенність грошей в економічному зростанні;
• перспективи інтеграції України в глобальні та європейські економічні структури;
• регулювання економічної динаміки ефективного розвитку;
• структурна трансформація економіки і стабільний економічний розвиток;
• соціальна база підвищення добробуту населення;
• формування інноваційних складових та механізмів розвитку сфери послуг в ендогенних моделях економічного зростання;
• формування та ефективне використання людського потенціалу економічного розвитку;
• детермінанти конкурентних переваг та удосконалення структури зовнішньої торгівлі;
• раціоналізація споживчої поведінки домогосподарств та формування середнього класу в Україні.

Персоналії (текст): 2015 рік
1. Науково-дослідна робота по темі 3.1.7.94 «Чинники і тренди економічного зростання в Україні». Державний реєстраційний № 0114U0041604. Термін науково-дослідної роботи: І кв. 2015 р. – ІV кв. 2017 р. Науковий керівник – академік НАН України, д.е.н. Геєць В.М. Відповідальний виконавець – чл.-кор. НАН України, д.е.н, професор Скрипниченко М.І.
За результатами наукових досліджень з даної теми виконано: сценарне прогнозування макроекономічних показників економіки України на 2016–2020 рр. з виокремленням особливостей впливу на економічну динаміку у середньостроковій перспективі: змін в політиці формування сукупного попиту та сукупної пропозиції, балансу бюджету, платіжного балансу, пропозиції грошової маси; динаміки індексів споживчих цін, цін виробників та енергоресурсів, обмінного курсу, середньозважених відсоткових ставок за кредитами і депозитами у національній валюті тощо, а також інструментальних змінних, що характеризують: геополітичну ситуацію, міжнародні політичні відносини, світовий попит та пропозицію, міжкраїнні торговельні бар‘єри, природні явища, екологічний стан та інші, які є найбільш впливовими чинниками, що формують середньострокові тренди економічного зростання в Україні
У 2013–2015 рр. результати досліджень дозволили підготувати і направити до органів державної влади 68 доповідних записок, пропозицій та зауважень.
2013 р. – 2 теми за господарчими договорами, 1 тема конкурсна;
2015 р. – 2 теми за господарчими договорами, 1 тема конкурсна.
2012 – 2014 рр.
Науково-дослідна робота по темі 3.1.7.69 «Макроекономічна збалансованість в системі моделей розвитку економіки України». Державний реєстраційний № 0111U003974. Термін науково-дослідної роботи: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2014 р. Науковий керівник – академік НАН України, д.е.н. Геєць В.М. Відповідальний виконавець – д.е.н, професор Скрипниченко М.І.
За результатами наукових досліджень з даної теми виконано:
узагальнено і далі розвинуто методологію системного дослідження факторів формування макроекономічних дисбалансів на базі теорії і моделей ендогенного зростання. Здійснено теоретико-методологічний аналіз причин виникнення ключових дисбалансів (ВВП, Бюджет, Грошовий огляд, Платіжний баланс) за країнами світу та в Україні; визначено проблеми формування та збереження стійкості економічної системи України, оцінку її здатності протистояти глобальним викликам. Пропозиції щодо перспективних напрямів збереження стійкості національної економіки України в умовах глобальної нестабільності.
У 2012 р. результати досліджень дозволили підготувати і направити до органів державної влади 31 доповідну записку, пропозиції та зауваження.
2012 р. – 8 тем за господарчими договорами.

2009 – 2011 рр.
Науково-дослідна робота по темі 3.1.7.54 «Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного зростання». Державний реєстраційний № 0108U005096. Термін науково-дослідної роботи: І кв. 2009 р. – ІV кв. 2011 р. Науковий керівник – академік НАН України, д.е.н. Геєць В.М.

За результатами наукових досліджень з даної теми виконано: методологічно обґрунтовано підходи щодо формалізації та оцінки основних факторів макроекономічної нестабільності (цикли ділової активності, інфляція, безробіття, інформація, інституційні перетворення) в моделях економічного зростання за сучасних нестабільних умов розвитку світової та вітчизняної економіки; виконано загальну оцінку дії основних факторів макронестабільності в економіці України на період до 2015 р. за напрямками пошуку ефективних рішень на державному рівні щодо нейтралізації їх негативного впливу на основі удосконаленого економіко-математичного інструментарію комплексних інтегрованих моделей економічного прогнозування, а також оцінку відповідних "розривів" відносно рівня потенційного ВВП.
У 2009–2011 рр. результати досліджень дозволили підготувати і направити до органів державної влади 100 доповідних записок.
2009–2011 рр. – 6 тем за господарчими договорами.

2006 – 2008 рр.
Науково-дослідна робота по темі 3.1.7.39 «Потенціал ендогенного зростання економіки України». Державний реєстраційний № 0105U003885. Термін науково-дослідної роботи: І кв. 2006 р. – ІV кв. 2008 р. Науковий керівник - академік НАН України, д.е.н. Геєць В.М.

За результатами наукових досліджень з даної теми виконано обґрунтування методологічних підходів щодо визначення економічного потенціалу на базі теорії і моделей ендогенного зростання, опрацьовано методологію системного дослідження економічного потенціалу та оновлено прогнозно-аналітичні розрахунки розвитку економіки України у 2007–2010 рр. за уточненими припущеннями щодо перспектив розвитку макроекономічної ситуації.
У 2006–2008 рр. результати досліджень дозволили підготувати і направити до органів державної влади 110 доповідних записок.
2006–2008 рр. – 12 тем за господарчими договорами.

2003 – 2005 рр.
Науково-дослідна робота по темі 3.1.7.24. «Система макроекономічних моделей ендогенного зростання». Державний реєстраційний № 0103U000301. Термін науково-дослідної роботи: І кв. 2003 р. – ІV кв. 2005 р. Науковий керівник - академік НАН України, д.е.н. Геєць В.М.

За результатами наукових досліджень з даної теми виконано інтеграцію основних складових системи макромоделей ендогенного зростання та координація міжсекторних взаємозв’язків за альтернативними варіантами розвитку економіки України в середньо- та довгостроковій перспективі; узагальнено результати теоретичних, методологічних, емпіричних досліджень щодо подальшого розвитку припущень і складових теорії ендогенного зростання в умовах трансформаційних економік та здійснено прогнозно-аналітичні розрахунки економічного розвитку України у 2005-2010 рр.
У 2003–2005 рр. результати досліджень дозволили підготувати і направити до органів державної влади 116 доповідних записок.
2003–2005 рр. – 14 тем за господарчими договорами.

1999 – 2002 рр.
Науково-дослідна робота по темі 3.1.7.14. «Стратегія розвитку економіки України на середньостроковий період». Державний реєстраційний № 0199U002974. Термін виконання ІІІ кв. 1999 р. – ІV кв. 2002 р. Керівник теми – акад. НАН України, д.е.н. Геєць В.М.

За результатами наукових досліджень з даної теми запропоновано обґрунтування стратегії переходу від існуючої екзогенно залежної моделі трансформації економіки України до переважно ендогенно орієнтованої, спрямованої на реалізацію інноваційної стратегії економічного розвитку, що дозволяє підвищити її внутрішню міжсекторну і міжгалузеву збалансованість, досягти розширення соціальної бази реформування, зменшити ступінь залежності від негативного впливу зовнішніх шоків та стабілізувати економічне зростання в довгостроковій перспективі, а також: обґрунтовано складові стратегії ендогенізації і підвищення темпів росту потенціалу зростання економіки України при посиленні прогресивної ролі державного регулювання, підвищення конкурентоспроможності економіки, задоволення необхідних потреб суспільства, підвищення добробуту і гуманізації економіки; забезпечення структурних зрушень у виробництві, що ґрунтується на використанні інноваційної та ресурсозберігаючої моделі розвитку; визначено стратегічні напрямки ендогенізації економічного розвитку через поступовий перехід до переважно інвестиційних напрямків співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, активне законодавче формування інститутів ринку капіталу, активізація фондового ринку та ринку цінних паперів, процесу приватизації, використання механізмів оренди та лізингу; обґрунтовано стратегію і заходи податково-бюджетної політики стимулювання розвитку економіки та сформовані стратегічні напрямки розвитку грошово-кредитного сектору, серед яких: трансформація заощаджень в інвестиції, легалізація неофіційної частини грошового обігу, створення механізмів й інфраструктури для фінансування інвестиційних програм для нарощування темпів економічного зростання; систематизовано ендогенізовані чинники розвитку економіки, що базуються на: національних пріоритетах і поступовому підвищенні рівні життя на

Основні публікації (текст): Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І., НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015. – 544 с.

Геєць В.М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно-орієнтованої моделі економічного зростання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 6 (643). – С. 4–17.

Геєць В.М. До питання застосування «плану Маршалла» для України / В.М. Геєць Економіка України. – 2015. – № 4 (641). – С. 4–11.

Геец В.М. Общество, государство, экономика: феноменология взаимодействия и развития. Национальная академия наук Украины / Ин-т экон. и прогнозирования. –2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Экономика, 2014. – 631 с.

Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України / В.М. Геєць // Економіка України, 2014.–№12 (637). – С. 4–19.

Лебеда Т.Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет / ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 296 с.

Скрипниченко М.І. Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії «Макропрогноз економіки України» / Скрипниченко М.І. // Економіст. – 2014. – № 4 – С. 85–96.

Запатрина И.В. Публично-частное партнерство: потенциал для развивающихся экономик / Lambert Academic Publishing – Saarbrucken – 2013. – 197 с.
Запатрина И.В. Перспективы развития систем теплоснабжения в Украине. – Москва: Экономика, 2013. – 195 с.

Швець С.М. Короткострокове прогнозування валової доданої вартості / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 136 с.

Степаненко-Липовик Б.В. Зелений бізнес: сутність, фінансові аспекти, напрями розвитку в Україні. Монографія / Богдана Степаненко-Липовик. - К. : [Аграр Медія Груп], 2013. – 272 с.

Геєць В.М. Яке майбутнє у соціальної держави? / В.М. Геєць //Економіка України. –2013. – № 7. – С. 4-20.

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей еономічного розвитку : кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І., НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2012. – 720 с.

Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки / В.М. Геєць // Економіка України. – 2012. – № 10. – С.4-23.

Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки / В.М. Геєць // Економіка України. – 2012. – № 11. – С.4-22.

Геєць В.М. Інститути соціалізації в Україні та кранах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності / В.М. Геєць // Український соціум. – 2011. – № 2. – С. 7–34.

Геєць В.М. Інститути соціалізації в Україні та кранах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності / В.М. Геєць // Український соціум. – 2011. – № 3. – С. 7–34.

Партнери:
Колектив відділу) складається з 23 співробітників, серед яких 1 академік НАН України, 4 доктори наук та 9 кандидатів наук.

Співробітництво: Міжнародні партнери:
співробітники відділу беруть участь:
• у міжнародному проекті LINK щодо оцінки перспектив розвитку економіки України на період до 2015 р. за системою макромоделей економіки України (Канада, Торонто) з 1992 р. – до сьогодні;
• у підготовці середньострокових прогнозів основних макроекономічних індикаторів розвитку економіки України для прогнозно-аналітичного Центру «Consensus» (Велика Британія, Лондон) з 1998 р. – до сьогодні.

Українські партнери:
• Інститут кібернетики НАНУ, м. Київ;
• Інститут економіки промисловості НАНУ, м. Київ;
• Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень, м. Ужгород;
• Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, м. Одеса; • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ , м. Харків;
• Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ.
• Київський національний університет імені Тараса.Шевченка, м. Київ;
• Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ;
• Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ;
• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ;
• Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ;
• Інститут підвищення кваліфікації НАДУ, м. Київ;
• Дипломатична академія України, м. Київ;
• Київський національний торгово-економічний університет, м. Київ.

Контакти:
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 280-04-17
E-mail: omer80@mail.ru