Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ економічної історії

Історія створення: Відділ економічної історії ДУ "Інститут економіки та прогнозування" був створений в 2005 р. на базі відділу історії народного господарства, що існував з 1947 р. у складі Інституту економіки АН УРСР.
Керівництво відділу:
Завідувач відділу: д.е.н., ст.н.с. Небрат Вікторія Василівна.
Вчений секретар: к.е.н., н.с. Дідківська Л.В.
Колектив відділу складається з 12 співробітників, з яких три доктори та вісім кандидатів наук.

Основні напрями наукової діяльності: - методологія історико-економічних досліджень;
- ґенеза організаційних форм господарської діяльності;
- інституційна динаміка взаємодії держави та господарського середовища;
- історія ринкових інститутів;
- традиції соціально відповідального підприємництва та благодійності в Україні;
- історичні детермінанти місця національного господарства у міжнародних економічних відносинах;
- становлення та розвиток вітчизняної моделі корпоративного управління;
- еволюція концепцій економічного розвитку;
- дослідження та популяризація здобутків української економічної думки.

Отримані результати: - В частині розроблення теоретико-методологічних підходів та вдосконалення методологічного інструментарію історико-економічних досліджень доведено продуктивність комплексного застосування інституційно-еволюційного методу та залучення інструментарію системно-історіографічного та компаративного аналізу, поєднання аксіологічних, когнітивних і прагматичних засад, синтезу каузального і телеологічного підходів до вивчення економічної історії; принципу історизму як основи пізнання соціальних явищ в їхньому становленні та розвитку, в органічному зв’язку з умовами, що їх породжують; використання герменевтичного та структурно-порівняльного методів вивчення історії української економічної думки та історико-генетичного методу у розкритті її аксіологічної спадкоємності; розмежування та комплементарного поєднання нормативної та позитивної складових, що забезпечують з’ясування внутрішньої логіки розвитку науки та впливів інституційних детермінант на ефективність застосування теорії на практиці.
- У контексті завдань історико-економічного осмислення природи та характеру сучасних суспільних трансформацій виявлено їх залежність від попередньої траєкторії економічного розвитку, що характеризується такими рисами: 1) домінантні чинники формування ринкових інститутів на різних історичних етапах (друга половина ХІХ ст., межа ХХ–ХХІ ст.) – активна державна політика та запозичення інституційних норм, апробованих світовою господарською практикою; 2) перманентне заміщення формально-правових механізмів регулювання економіки адміністративними; 3) ключова роль державних фінансів як інституту трансформації економічної системи; 4) деформація інституту підприємництва у вітчизняній економіці на різних етапах становлення та деструкції ринкового середовища під дією державного протекціонізму, іноземного капіталу, становлення та зростаючого впливу фінансово-промислових та фінансово-політичних груп, тотальної державної монополії; 5) інституційна невідповідність економічних, фінансових і політичних реформ як основа суперечностей соціально-економічної системи та бар’єрів її модернізації.
- Переорієнтація досліджень з описово-хронологічного характеру на проблемно-історичний з метою виявлення причин і механізмів гальмування економічного розвитку обумовила звернення до системного дослідження національної спадщини економічної думки. Зокрема, розкрито парадигмальні зміни, що відбулися впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. у трактуванні джерел, змісту, соціально-економічних механізмів та пріоритетів економічного розвитку під впливом технологічного прогресу, екологічних обмежень, соціокультурних детермінант, ідеологічних та політичних імперативів, екзогенних викликів. Здійснена оцінка з позицій сьогодення внеску українських вчених-економістів у розроблення ключових проблем економічної науки та вирішення практичних завдань забезпечення економічного розвитку.

Основні публікації: Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / В.В. Небрат ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 584 с.
Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. / В.В. Небрат // Економіка України. – К., 2013. – №3. – С. 77 – 85.
Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. / В.В. Небрат // Економіка України. – К., 2013. – №4. – С. 80 – 89.
Кудласевич О.М. Тенденції розвитку соціальної політики: ретроспективний аналіз / О.М. Кудласевич // Український соціум. Науковий журнал. – К., №1 (44), 2013. – С. 157–170.
Супрун Н.А. Методичні рекомендації щодо впровадження та розвитку системи соціального аудиту в Україні / [Розробники: С.В. Мельник, Д.Д. Чумаков, Н.А. Супрун та ін.]. – Київ, Луганськ: ДУ НДІ СТВ, УАРМБО, 2013. – 32 с.
Супрун Н.А. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності / Супрун Н.А., Ушакова Н.М., Данилюк А.В. та ін. / За загальною редакцією Супрун Н.А., Ушакової Н.М. – Київ: ПР ООН, 2013. – 24 с.
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч. / [В.В Небрат, Н.А. Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – Ч.1. – 332 с. – 17,3 д.а.; Ч.2. – 460 с. – 22,8 д.а. c. табл., рис.
статті у фахових виданнях:
Небрат В.В. Зародження та розвиток фінансів як інститутів української державності у контексті політичного та економічного протистояння XVI–XVIII ст. / В.В. Небрат // Український соціум. – 2012.– № 1(40). – С. 115–125.
Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси у теорії народного добробуту Івана Вернадського / В.В. Небрат // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Вип. 3 (130); наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012.– С. 15– 18.
Небрат В.В. Позитивний і нормативний аспекти фінансової науки в економічних дискусіях 1950–1960-х років / В.В. Небрат // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – №4 (229). – С. 8–12.
Небрат В.В. Характеристика джерел з історії фінансової думки України / В.Небрат // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – № 2. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ, 2012. – С. 83–88.
Небрат В.В. Концепції „провалів” ринку та держави у галузі фінансування суспільного сектору економіки / В.В. Небрат // Наукові записки НаУКМА. – К., 2012. – С. 19.
Небрат В.В. Внесок Є. Слуцького у розвиток методології економіко-фінансових досліджень / В.В. Небрат // Економіка ринкових відносин. – Науковий журнал. – 2012. – № 9. – С. 37–41.
Небрат В.В. Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі / В.В.Небрат, Н.О. Горін // Галицький економічний вісник. – 2012. –– № 4. – С. 112–124. – 1,2 д.а.
Небрат В.В. Витоки теорії державного управління в українській фінансовій думці першої половини XIX ст. / В.В. Небрат // Управлінські інновації. – Тернопіль, 2012. – С. 231–250. – 0,7 д.а.
Небрат В.В. Фінансові аспекти вдосконалення господарського механізму в українській економічній літературі 1970–1980-х років / В.В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 209–226. – 1,3 д.а.
Супрун Н.А. М.Х. Бунге: педагог, організатор та новатор освітянського процесу / Супрун Н.А., Литвин Л.М. // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 246–257. – 0,7 д.а.
Супрун Н.А. Інституційні бар’єри та стратегічні пріоритети розвитку моделі корпоративного управління в Україні/ Н.А. Супрун // Економіка ринкових відносин. Науковий журнал. – 2012. – № 9. – С. 17–22.
Супрун Н.А. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Наталія Супрун, Світлана Чистякова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський нац. економічний ун-т; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Вид.-полі¬граф. центр Тернопільського нац. економ. ун-ту "Економічна думка", 2012. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 363–366. – 0,5 д.а.
Супрун Н.А. Соціальне підприємництво як механізм розв’язання соціально-економічних проблем суспільства / Н.А. Супрун // Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю Київ, 31 травня 2012 р.: – К.: НАДУ, 2012. – С. 454–456.
Петроє О.М. Ґенеза ідеї соціального діалогу: загальноєвропейський контекст / О.М. Петроє // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 124–138.
Петроє О.М. Трипартизм як концептуальна основа соціального діалогу в державному управлінні. / О.М. Петроє // Збірн. НАДУ. – № 1. – 2012. – С. 233–241.
Кудласевич О.М. Місце підприємництва в інституційній трансформації економічної системи (90-і роки ХХ –початку ХХІ століття) / О.М. Кудласевич // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 27–36.
Кудласевич О.М. Теорія людського капіталу: українські джерела / О.М. Кудласевич // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 30–36.
Корніяка О.В. Роль іноземних інвестицій у розвитку господарства України в добу ранньої індустріалізації. джерела / О.В. Корніяка // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 139–147.
Гордіца К.А. Аграрна реформа П.Столипіна як складова інституційного забезпечення економічного розвитку / К.А. Гордіца // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 187–208.
Горін Н.О. Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустріалізації / Н.О. Горін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4 (131). – C. 212–215.
Горін Н.О. Концепції прискореного розвитку як теоретична основа історико-економічного дослідження індустріальних перетворень вітчизняного господарства / Н.О. Горін // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки . – Луцьк, 2012. – № 4(229). – С. 17–21.
Горін Н.О. Теоретичні основи дослідження індустріальних перетворень / Н.О. Горін // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2012. – С. 74–85.
Горін Н.О. Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки / Н.О. Горін // Наукові записки Української академії друкарства. – 2012. – Львів : Вид-во УАД, 2012. – № 28.
Чистякова С.В. Питання розвитку корпорацій в українській економічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / С.В. Чистякова // Наукові записки Української академії друкарства. – Львів : Вид-во УАД, 2012. – № 29. – С. 68–73.
Чистякова С.В. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Наталія Супрун, Світлана Чистякова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський нац. економічний ун-т; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопільського нац. економ. ун-ту "Економічна думка", 2012. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 363–366. – 0,5 д.а.

Контактна інформація: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
Відділ економічної історії
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Контактна інформація
Тел. +38(044) 280-84-07
Факс +38(044) 280-88-69
E-mail: economistori@ukr.net

Персоналії: Небрат Вікторія Василівна
- доктор економічних наук, завідувач відділу економічної історії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Основною сферою наукових інтересів є методологія історико-економічних досліджень, історія української економічної думки та господарства України.

Наукова діяльність В.В. Небрат присвячена дослідженню взаємодії держави та господарського середовища на різних етапах вітчизняної історії; розкриттю природи інституційних деформацій, пошуку історичних джерел і механізмів розгортання сучасних проблем національного господарства; розвитку та реалізації прогностичного потенціалу історико-економічних досліджень, їхньої практичної функції. Нею розроблена цілісна концепція зародження, становлення та розвитку теорії державних фінансів в українській економічній думці, що розкриває основні чинники, етапи та особливості еволюції наукових поглядів на суспільне господарство, роль держави та її фінансових інститутів у забезпеченні економічного розвитку.

Під керівництвом В.В. Небрат в Інституті економіки та прогнозування НАН України проведено низку фундаментальних історико-економічних досліджень, зокрема, узагальнено процеси становлення та трансформації ринкових інститутів в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. і виявлено залежність сучасних інституційних змін від попередньої траєкторії господарського поступу; розкрито еволюцію в українській економічній думці теоретичних поглядів на джерела, соціально-економічні механізми та пріоритети економічного розвитку під впливом технологічного прогресу, екологічних обмежень, соціокультурних детермінант, ідеологічних та політичних імперативів, екзогенних викликів. Проблематика історико-економічних досліджень В.В. Небрат і методологічні засади їх проведення спрямовані на подолання стереотипів, що сформувалися в попередній період вітчизняної історії та, відповідно, розвитку історико-економічної науки, її деміфологізацію.

Важливим напрямом наукової діяльності В.В. Небрат є вивчення та популяризація національної спадщини в царині економічних досліджень; повернення із забуття імен та представлення оригінальних концепцій українських вчених, розкриття їхнього значення в контексті загальносвітового поступу економічної науки; залучення прогресивних і плідних ідей з арсеналу історії української економічної думки для вирішення актуальних завдань розвитку національного господарства.

В.В. Небрат – автор понад 100 наукових праць, у тому числі 2 індивідуальних монографій, керівник авторського колективу та співавтор 4 масштабних наукових видань з економічної історії. Наукові дослідження вона поєднує з навчально-педагогічною діяльністю, зокрема з 2008 р. працює на кафедрі економічної теорії НаУКМА, викладає курси «Історія економічної думки в Україні» та «Економічна історія України».
Публікації:
Небрат В.В. Прогностичний потенціал новаторської теорії грошей М.І. Туган-Барановського / Небрат В.В. // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження) : монографія. – К. : Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2015. – С. 123–136.
Небрат В.В. Фінанси як чинник економічного розвитку та інститут державності / Небрат В.В. // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження) : монографія. – К. : Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2015. – С. 169–180.
Небрат В.В. Дослідження та викладання економії у Києво-Могилянській академії (до 400-річчя заснування) / В.В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 48. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015. – С. 168–195. (1,3 д.а.).
Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / В.В. Небрат ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 584 с.
Небрат В.В. Теоретичні основи реформування державних фінансів в Україні (1999–2000-і роки) / В.В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 47. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2014. – С. 26–47.
Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. / В.В. Небрат // Економіка України. – К., 2013. – №3. – С. 77 – 85.
Небрат В.В. Теоретичне обгрунтування українськими науковцями господарських реформ 1950–1960-х років / В.В. Небрат // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 46. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2013. – С. 172–193.
Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. / В.В. Небрат // Економіка України. – К., 2013. – №4. – С. 80 – 89.
Електронна адреса: victoria_nebrat@ukr.net

Супрун Наталія Анатоліївна
Доктор економічних наук (2010 р.), професор по кафедрі економічної теорії (2005 р.). Працює у відділі на посаді головного наукового співробітника. Напрями наукових інтересів: дослідження проблем корпоративного управління, соціальної відповідальності, сталого розвитку, історичної еволюції інституту підприємництва та корпоративного сектору економіки, історії вітчизняної економічної науки.
Результати наукових досліджень використовуються в роботі центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів урядових рішень, програмних документів та розробках практичних заходів з реалізації економічної політики держави. Має значний досвід експертно-аналітичної роботи, здійснюваної на замовлення органів державної влади, міжнародних інституцій та громадських організацій. Зокрема, як експерт та тренер освітніх програм співпрацює з такими структурами:
- Консультативна рада з розробки проекту Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва);
- Програма із розвитку соціального підприємництва в Україні (Британська Рада в Україні, Фонд Східна Європа, Міжнародний Фонд «Відродження»);
- Робоча група Мережі Глобального договору ООН в Україні з розробки Методики оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності;
- Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
Автор 110 друкованих наукових праць, у тому числі одна індивідуальна і 4 колективних монографії, з яких найбільш значущі:
Супрун Н.А. Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середовища в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.) / Супрун Н.А., Чистякова С.В. // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 48. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015 . – С. 47–68.
Супрун Н.А. Інституційні бар’єри та стратегічні пріоритети розвитку моделі корпоративного управління в Україні/ Н.А. Супрун // Економіка ринкових відносин. Науковий журнал. – 2012. – № 9. – С. 17–22.
Супрун Н.А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління. / Н.А. Супрун // Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 270, [2] с.
Супрун Н.А. Інституціоналізація системи корпоративного управління в контексті проблеми імпорту інститутів // Проблемы современной экономики и институциональная теория: [монографія] / [Дементьєв В.В., Нурєєв Р.М., Гриценко А.А. та ін.] ; под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: ДоНТУ, 2009. – 500 с.
Супрун Н.А. Актуальні завдання та стратегічні пріоритети розвитку системи соціальної відповідальності бізнесу в Україні/ Н.А. Супрун // Вчені записки університету КРОК. – Вип. 26, у 2-х т. – т.1. Соціальна корпоративна відповідальність бізнесу й освіти перед суспільством. – К., 2011. – С. 128–134.
Супрун Н.А. Ґенеза організаційних форм господарства // Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / [Л.П. Горкіна, С.О. Біла, В.В. Небрат та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.П. Горкіної ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 760 с.

Партнери: КНУ ім. Тараса Шевченка
ЛНУ ім. Івана Франка
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Національний університет "Києво-Могилянська акалемія"