Сайт перебуває на реконструкції. Просимо вибачити за тимчасові незручності.

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери
Відділ форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі

Про відділ: Відділ був створений в жовтні 2005 р.
Очолює відділ – д.е.н., проф., заслужений економіст України Шубравська Олена Василівна.

Основні напрями наукової діяльності: • проблеми сталого розвитку;
• ефективність використання ресурсів;
• ризики продовольчої безпеки в Україні, спричинені кліматичними змінами;
• зовнішня агропродовольча торгівля;
• проблеми волатильності цін на сільськогосподарську продукцію;
• проблеми використання земельних та водних ресурсів у сільському господарстві.

Персоналії (текст): У 2018 р. співробітниками відділу підготовлено та направлено до Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Президії НАН України та іншим урядовим структурам 9 науково-аналітичних доповідних записок, пропозицій та зауважень. На згадані розробки отримано 2 позитивних відзиви від міністерств та відомств.

Основні публікації (текст): 1. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / монографія / За ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 432 с.
2. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки / монографія / [О.В.Шубравська, Л.В.Молдаван, Б.Й.Пасхавер та ін.]; за ред. д.е.н. О.В.Шубравської; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 496 с.
3. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки / монографія / [О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван, Б.Й. Пасхавер та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської. – К., НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – 2014. – 456 с.
4. Ресурсні можливості аграрного сектора економіки України / кол. моногр./ [Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О.В.Шубравської ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2017. – 440 с.: 108 табл., 25 рис.

Партнери: Колектив відділу складається з 8 співробітників, серед них працює 2 доктори наук та 4 кандидати наук.
ШУБРАВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА.
Фахівець у галузі аграрної економіки, доктор економічних наук (2004), професор (2012), заслужений економіст України (2012).
Випускниця факультету кібернетики (відділення економічної кібернетики) Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працювала інженером, а після закінчення аспірантури Інституту економіки АН УРСР – молодшим, науковим та старшим науковим співробітником відділу економічних відносин АПК цього інституту, в.о. завідувача відділу моделювання систем сталого економічного розвитку Об’єднаного інституту економіки НАН України, головним науковим співробітником та завідувачем відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (з 2008 р. по теперішній час).
З 1987 р. – кандидат економічних наук, спеціальність – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Старший науковий співробітник з 2001 р., спеціальність «Економіка сільського господарства і АПК». У 2004 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК». У 2012 р. присвоєне вчене звання професора за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та почесне звання «Заслужений економіст України».
Автор понад 100 наукових публікацій. Відома як один із засновників наукової школи з таких важливих напрямів розвитку економіки України як: моделювання агропромислових циклів та оптимізація структури регіональних АПК, механізми регулювання і розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки України, сталий економічний розвиток, концепція аграрної біоекономіки, сталий розвиток агропродовольчої системи України.
Неодноразово входила до складу робочих груп з підготовки важливих урядових документів, а отримані нею наукові результати використовуються у роботі центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів урядових рішень і розробці практичних заходів з реалізації аграрної політики держави.
Здійснює науково-педагогічну діяльність в аграрних вищих навчальних закладах, підготувала 4 кандидатів економічних наук.
МОЛДАВАН ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА.
Молдаван Любов Василівна (6.03.1942, с. Бочківці Хотинського р-ну Чернівецької обл.) – вчений агроном (1966), д.е.н. (1992), проф. (2002), Заслужений економіст України (2006). Працювала ланковою (1959-1966), гол. агрономом (1966-1969) у Чернівецькій обл. З 1969 по 1977 р. – на адміністративній роботі в керівних органах управління сільським господарством обласного і союзного рівнів. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації (1977-1980) працювала старшим викладачем (до 1988), доцентом (до 1991) кафедри управління економікою Київського інституту політології та соціального управління, в.о. професора Національної академії управління (1992). У 1992 р. захистила докторську дисертацію. З 1993 по 2004 рр. – старший, потім головний науковий співробітник Інституту економіки НАН України, з 2005 р. – головний науковий співробітник даного відділу.
Основні напрями наукових досліджень: трансформація форм державної підтримки сільського господарства в контексті забезпечення сталого розвитку галузі і територій в межах сільськогосподарського землекористування; роль держави та професійних і міжпрофесійних об’єднань у формуванні організованого аграрного ринку; соціальнорієнтовані форми організації сільськогосподарської діяльності у світовій практиці та можливості їх адаптації до умов України; кооперативи у сучасному аграрному секторі економіки; інноваційні процеси і структурні трансформації в організації і функціонуванні сільськогосподарських кооперативів.
Активний провідник ідей кооперації у сільськогосподарську практику, учасник розробки проектів Законів України „Про сільськогосподарську кооперацію” (1997), „Про кооперацію” (2003), „Про банки і банківську діяльність” - в частині, що стосується кооперативних банків (2000).
Має більше 150 наукових праць, з них 2 монографії.
Член редколегії журналу «Економіка України», член Вченої ради Інституту.
Співпрацює з вченими Франції, Чехії, Литви, США, Китаю.

У відділі працювали:
ПАСХАВЕР БОРИС ЙОСИПОВИЧ.
Фахівець у галузі аграрної економіки, доктор економічних наук (1984), професор (2005), академік Національної Академії аграрних наук (2007).
Закінчив факультет економіки сільського господарства Київського інституту народного господарства (1959) та аспірантуру кафедри статистики сільського господарства Московського економіко-статистичного інституту (1964).
Кандидатська дисертація була присвячена питанням інтенсифікації сільського господарства (1965), докторська – проблемам рентних відносин в аграрній сфері (1983). Обраний членом-кореспондентом НААН України (1995), дійсним членом НААН України (2007). Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1987), лауреат Премії НАН України ім.Туган-Барановського (1997).
Автор понад 130 наукових праць, відомий своїм внеском в розвиток актуальних напрямків агроекономічної науки: статистики сільського господарства, питань земельного кадастру та економічної оцінки продуктивних земель, рентної проблематики в агросфері, методичними розробками щодо оцінки аграрного ресурсного потенціалу та його ефективності, дослідженнями стану і шляхів удосконалення аграрного ціноутворення, вивченням кола питань продовольчої безпеки.
Приймає активну участь у підготовці документів і матеріалів для органів державного управління аграрним сектором.
Під його науковим керівництвом захищені 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.
КРИСАНОВ ДМИТРО ФЕДОСОВИЧ.
Фахівець у галузі аграрної економіки та соціально-економічних відносин, доктор економічних наук (1999), професор (2006).
Закінчив факультет сільськогосподарського будівництва Полтавського інженерно-будівельного інституту (1977) та аспірантуру Інституту економіки АН України (1983).
Кандидатська дисертація присвячена проблемам удосконалення розселення в умовах індустріалізації сільського господарства (1984), докторська - соціально-екологічним пріоритетам аграрної сфери та економічному механізму їх реалізації (1999). У відділі соціально-економічного розвитку села Інституту економіки пройшов шлях від молодшого до головного наукового співробітника. З жовтня 2005 р. провідний науковий співробітник даного відділу. У 2006 р. присвоєно вчене звання професора за спеціальністю „економіка та управління національним господарством”.
Автор і співавтор понад 220 наукових праць, навчальних посібників і методичних розробок. Вони охоплюють дуже широкий спектр проблем аграрного сектору економіки, зокрема: глобалізація і розвиток АПК; випуск якісної, екобезпечної та інноваційної продукції підприємствами агропродовольчого комплексу; інвестування та інноваційна діяльність в харчових галузях АПК, залучення та використання іноземних інвестицій; впровадження на підприємствах систем управління якістю, безпечністю, екологічного управління та їх інноваційно-технологічної модернізації; формування собівартості продукції і рентабельності господарювання тощо. Приділяється належна увага і сучасним проблемам розвитку села, а саме: депресивність і сталий розвиток сільської місцевості; кластеризація виробничої діяльності і обслуговування сільських жителів; самозайнятість в сільських поселеннях; виробництво товарної продукції особистими господарствами; рівень життя і бідність сільського населення та напрями її подолання тощо.
Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
Член редколегій наукових журналів „Економіст” та „Агросвіт”.

Контакти: телефон – 288-94-39, e-mail: agroprodov@ukr.net.