Вітаємо Вас на порталі Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Наші видання


Наші проекти
Посилання
Наші партнери
Відділ економіки і політики аграрних перетворень

Історія створення: Відділ економіки і політики аграрних перетворень був створений у 2004 р.
Очолює відділ член-кор. НАН України Бородіна Олена Миколаївна.


Основні напрями наукової діяльності: • проведення фундаментальних та прикладних досліджень економічних, соціальних і екологічних явищ і процесів на селі для обґрунтування напрямів та механізмів соціоекономічної модернізації аграрного сектора з метою забезпечення збалансованого аграрного та сільського розвитку;
• розробка концептуальних засад державної політики сільського розвитку на основі стимулювання сільських громад до колективних дій у розв’язанні життєвих проблем з використанням місцевих активів/капіталів (методологічний підхід „знизу – вгору” („від громади до держави”);
• розробка пропозицій щодо формування в Україні сприятливого економічного соціального та інституційного середовища функціонування і розвитку сімейного типу господарювання у сільському господарстві;
• обґрунтування екологічних імперативів сталого аграрного і сільського розвитку як забезпечення збалансованих та гармонійних зв’язків людини, навколишнього середовища, сільськогосподарської та іншої економічної діяльності для прогресивного розвитку місцевих громад;
• розробка основних засад становлення сільської економіки, що ґрунтується на широкому використанні соціальних, інституційних та технологічних інновацій, а також локальних знань для реалізації потенціалу місцевих громад;
• імплементація європейських сценаріїв та інструментів сільського розвитку в Україні через: узагальнення досвіду досягнення цілей сільського розвитку в країнах ЄС в процесі еволюції САП, урахування особливостей імплементації загальноєвропейських підходів у нових країнах-членах Союзу, оцінку проблем розвитку села, що загострилася у процесах аграрних трансформацій в Україні та відповідності практики їх розв’язання європейським засадам сільського розвитку.

Отримані результати: • В руслі визнаної у світі сутнісної відмінності процесів аграрного зростання і аграрного розвитку вперше для України дана концептуальна оцінка результативності функціонування аграрного сектору, особливістю якого є загострення суперечностей між комерційними цілями великого капіталу (агрохолдингів) та потребою суспільства у доступному і безпечному продовольстві, повноцінному відтворенні природоресурсного і людського потенціалів села. Аграрне зростання у вітчизняних умовах характеризується нарощенням обсягів виробництва, продуктивності та експортної виручки безвідносно до села. Аграрний розвиток – це таке нарощення виробництва, при якому вигоди від нього більш-менш рівномірно розподіляються між усіма учасниками процесу, підвищення продуктивності здійснюється безпечним для довкілля способом, а скорочення зайнятості у сільському господарстві супроводжується створенням нових робочих місць, у тому числі у позааграрній сфері. Відповідно до цього доведено необхідність інституційного впорядкування аграрного устрою, у якому гармонійно поєднуються різні за розмірами та формами організації виробництва суб’єкти господарювання, розроблено основні засади соціоекономічної модернізації аграрного сектора як осучаснення процесів розширеного відтворення у сільському господарстві та сільському соціумі.
• Обґрунтовано концептуальні підходи та базові засади формування політики сільського розвитку як системи заходів щодо підвищення ділової та громадянської активності членів сільських громад для використання ними локальних ресурсів і зовнішніх можливостей на засадах партнерства, в тому числі з державою, з метою поліпшення якості життя на селі, подолання бідності, оновлення людського капіталу, збереження локальних екосистем. На цій основі сформовано пріоритетні напрями реалізації політики сільського розвитку в Україні як складові Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр., які включають: інституційну та фінансову підтримку сімейних господарств; диверсифікацію сільської економіки та підвищення добробуту селян; місцевий розвиток за лідерства сільських громад (підхід «знизу-вгору»). З використанням світових інноваційних практик запропоновано методологічний інструментарій оцінювання готовності громад до змін, колективних дій і економічного розвитку.

Очікувані результати: Напрями подальших досліджень:
Теоретико-методологічне обґрунтування побудови системи та розробка, відповідно до європейських базових засад, механізмів регулювання сільського розвитку в Україні для забезпечення взаємопов’язаного економічного, соціального і екологічного прогресу в сільській місцевості та досягнення локальних, галузевих і загальносуспільних цілей. Для досягнення поставленої мети дослідження проводитимуться за такими ключовими напрямами.
• Посилення ролі знань та інновацій в системі сільського розвитку
• Екологізація аграрного виробництва і сільського середовища
• Соціальна інтеграція та просторовий розвиток сільських громад.

Основні публікації: 1. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук О.М.Бородіної, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук І.В.Прокопи, д-ра екон. наук О.Л.Попової; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 70 с.
2. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М.Бородіна, І.В.Прокопа, В.В.Юрчишин та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор НАН України О.М.Бородіної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 320 с.; табл., рис.
3. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М.Гейця В.М., О.М.Бородіної, І.В.Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.
4. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / Прокопа І.В., Беркута Т.В.; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 240 с.
5. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор НАН України О.М.Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор НААН України І.В. Прокопи; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 376 с.: табл., рис.
6. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-соціально-економічні нариси / Юрчишин В.В. – К.: Наукова думка 2009. – 366 с.
7. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми / Попова О.Л. – К.: ДУ „ІЕП НАНУ”, 2009. – 352 c.
8. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, О.М.Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2008. – 264 с.: табл., рис.

Контактна інформація: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Відділ економіки і політики аграрних перетворень
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: +38 (044) 254-39-66
E-mail: agro1@ief.org.ua
olena.borodina@gmail.com

Персоналії: Юрчишин Володимир Васильович – д.е.н., академік Національної академії аграрних наук України.
Бородіна Олена Миколаївна – чл.-кор НАНУ, д.е.н., проф.
Посада – завідувач відділу
Проблеми, які досліджує – cекторальні аспекти удосконалення державного регулювання та системи державної підтримки аграрного сектора економіки; формування та реалізація державної аграрної політики з урахуванням положень теорії людського капіталу; інституційні перетворення в аграрній економіці і політиці для гармонійного поєднання економічних, екологічних та соціальних функцій сільського господарства і села; соціоекономічна модернізація аграрного розвитку; методологічні засади політики сільського розвитку на базі громад, теорія капіталів громад, формування довгострокових спроможностей громад самостійно справлятися з майбутніми викликами і можливостями для подолання бідності, а не більш комфортного існування в умовах бідності.
Основні праці, останні публікації:

1. Unlocking Ukraine's production potential / The Eurasian Wheat Belt and Food Security - Global and Regional Aspects / Springer International Publishing – 2015 – 366 p. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.springer.com/gp/book/9783319332383#aboutAuthors
2. Challenges and priorities for involvement of private sector in agri-food chain development of the BSEC region / Black Sea Economic Cooperation Business Council and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - 2014. – 35 p.
3. Уроки наслідків агрогігантоманії / Дзеркало тижня – № 39. – 23.10.2014.
4. Активи сільського розвитку на базі громад та їх капіталізація / Колективна монографія «Довідник для сільського та селищного голови». – К., ВАССР, НУБіП. – 2014. – С. 38-41.
5. Processor driven integration of small-scale farmers into value chains in Ukraine / Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) - 2013. – 45 p.
6. Витоки становлення корпоративного сектора / Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір. – НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К.:2012. – 320с – С.74-91.
7. Сільська громада та соціоекономічний розвиток села / Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір. – НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К.:2012. – 320с – С. 178-213.
Контактна інформація:
Тел. служб. 254-39-66
E-mail: olena.borodina@gmail.com

Прокопа Ігор Васильович – д.е.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України.
Посада – головний науковий співробітник
Проблеми, які досліджує – теоретичні і прикладні аспекти сільського розвитку, напрями і шляхи становлення політики сільського розвитку на базі громад в Україні; еволюція сімейного типу господарювання в сільському господарстві як складова сільського розвитку, інституціалізація особистих селянських господарств як суб’єктів аграрної і сільської економіки, диверсифікація діяльності і доходів сімейних фермерських господарств; якість життя на селі, проблеми підвищення доступності сільському населенню базових суспільних послуг та модернізації місцевої інфраструктури.
Основні праці, останні публікації:
1. Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ / Економіка і прогнозування – №1. – 2015. – С.121-130.
2. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціоналізація і модернізація мало товарного сільськогосподарського виробництва / Економіка України – № 4. – 2015. – С. 88-96.
3. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / Економіка України – № 4. – 2014. – С.55-72.
4. Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки / Економіка АПК – №10. – 2013 – С.16-24.
5. Формалізація зайнятості в особистих селянських господарствах як засіб подолання соціального відторгнення селян / Ринок праці та зайнятість населення – №3. –2013. – С.10-14.
6. Структура сучасного аграрного виробництва в Україні: соціоекономічний та організаційний аспекти / Агроінком – 2012. – №7-9. – С.24-31.
7. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 240 с.
Контактна інформація:
Тел. служб. 288-93-39
E-mail: iprokopa@ukr.net

Попова Ольга Леонтіївна - д.е.н., професор.
Посада – головний науковий співробітник
Проблеми, які досліджує – Соціоекономічні засади розвитку агросфери, механізм забезпечення її функціонування у контексті сільського розвитку. Заходи щодо екологічно безпечного розвитку агросфери, сутність і реалізація екологічного потенціалу сільських громад для локального розвитку. Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в Україні з урахуванням досвіду ЄС. Підходи до реформування місцевого самоврядування для сприяння сільському розвитку. Проблеми адаптації сільських громад до європейських засад самоврядування. Пропозиції щодо активізації участі місцевих громад у процесах сільського розвитку.
Основні праці, останні публікації:
1. Реформуємо місцеве самоврядування «як у Польщі»: хто більше? / Дзеркало тижня. – 2015. - №4. - 6 лютого.
2. Проблеми адаптації сільських громад до європейських засад самоврядування / Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наук. доп. / Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2015. – С. 54-57.
3. Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці / Економіка України. – 2014. - №10. – С. 32-43.
4. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України / Економіка АПК. 2013. - №12. – С. 89-96.
5. Farming and rural development in Ukraine: making dualisation work / JRC Scientific and Policy Report. – Luxembourg: publications office of the European Union. – 2013 (2012 р.) – 58 pp.
6. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / Економіка України. – 2012. - №5. – С. 73-84.
7. Сталий розвиток агросфери України: політика і менханізми / НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 352 с.
Контактна інформація:
Тел. служб. 280-87-16
E-mail: olgpo@mail.ru

Киризюк Сергій Вікторович - к.е.н.
Посада – старший науковий співробітник
Проблеми, які досліджує – Теоретичні основи розвитку сільської економіки; диверсифікація економічної діяльності в сільській місцевості; теоретичні та прикладні засади капіталізації активів сільських громад; механізми капіталізації фінансових активів громад; теоретичні засади та розвиток креативної сільської економіки; моделювання аграрного виробництва на засадах сталого розвитку.
Основні праці, останні публікації:
1. Сільська економіка – ресурсна основа локального розвитку / Політика сільського розвитку на базі громад: наукова доповідь / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – С.20-23.
2. Ідентифікація типів сільської економіки України: кластерний аналіз / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 12. Частина 2. – 2015. – С. 121-124.
3. European guidelines for institutional frameworks of agrarian development in Ukraine / Rural areas and development – vol. 11. Rural transformations under Common Agricultural Policy 2007-2013 and future development. – Warsaw – Bucharest, 2014. – P. 73-84.
4. Розвиток креативної сільської економіки / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. Частина 4. – 2014. – С. 45-50.
5. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів / Економіка АПК. – 2011. – № 5 – С.153-160.
Контактна інформація:
Тел. служб. 254-39-66
E-mail: k

Партнери: 1. Європейські інститути (17 установ), які об’єднані в Європейську мережу сільського розвитку (ERDN), зокрема Institute of Agricultural and Food Economics, National Research Institute (Польща), Federal Institute of Agricultural Economics (Австрія), Research Institute of Agricultural Economics (Угорщина), Institute of Agricultural Economics (Сербія), Institute of Agricultural Economics (Румунія), Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Литва) та інші.
2. Центр світових продовольчих досліджень (SOW VU), м.Амстердам (Нідерланди).
3. Joint research centre Institute for Prospective Technological Studies of The European Commission's science and knowledge service (JRC IPTS), м.Севілья (Іспанія).
4. Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія).
5. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки НААНУ».
6. Інститут аграрних та продовольчих наук університету ім. Мартіна Лютера, (ІАПН, м. Галле-Віттенберг, Німеччина).
7. Сумський національний аграрний університет.
8. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.
9. Житомирський національний агроекологічний університет.